DF: Katnić objavio prisluškivane razgovore iz kafane, slagao da je sve iz Rodićevog telefona (VIDEO)

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić objavio je prisluškivane razgovore iz [...]

Koprivica: Neznaveni stav Markovića dugoročno pravi štetu zdravstvu, nauci i visokom školstvu

Zbog svega navedenog, pozivam Markovića da relaksira osjećaj svemoći, da ispoštuje stav UCG, i lično povede razgovor s budućim studentima VMŠ, uz savjet da im je u svakom pogledu bolje u Podgorici, gdje im je pravo mjesto po svakom osnovu. Uostalom, od njihovih znanja zavisiće i životi pacijenata, pa nek premijer na svoja krhka pleća preuzme i odgovornost za zdravlje svih onih, kojima će stručnu brigu ukazivati svršeni studenti VMŠ s dobrim ili s najvišim znanjima iz struke i nauke.

Knežević: Ostatak opozicije navija za Katnića

Knežević je, govoreći o narednim potezima političkog djelovanja opozicije, najavio da će DF ponuditi opozicionim partijama za jesen organizovanje serije protesta i kazao da, ukoliko odbiju, „javno će imenovati kočničare opozicione saradnje i povući poteze koji će ih potpuno raskrinkati“.

Pejović: Od mržnje ne vidimo bijedu

Mi odav­no pro­la­zi­mo kroz ži­vot ko­ji nam kre­i­ra­ju dru­gi, vje­ru­ju­ći da smo na pra­vom pu­tu. Ni­je ri­je­dak slu­čaj da ka­da do­đe­mo na sre­di­nu ili na kraj pu­ta shva­ta­mo da smo ob­ma­nu­ti i da je svr­ha na­šeg ži­vo­ta pro­ma­še­na. Svi vi ste ro­đe­ni kao ori­gi­nal, za­to ne do­zvo­li­te da umre­te kao ko­pi­je onih naj­go­rih.

Knežević: Očigledno je da smo Mandić i ja pod mjerama tajnog nadzora

Dakle, jasno je da i tužilaštvo i sud u ovom slučaju, koordiniraju ubrzani proces kako bi zbog nekih “viših ciljeva” epilog afere državni udar mogli da imamo već sredinom oktobra, ili ranije”, kazao je Knežević.

Afera „državni udar“: Šta sve piše u zahtjevu odbrane, dostavljenom VDT-u

Pretres za aferu „državni udar“, koji je bio zakazan za [...]

Front nakon odlaganja suđenja: Uspjećemo da zaustavimo državni teror tokom montiranog političkog procesa

„Radi se o politički montiranom procesu protiv DF-a, protiv predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori, sa ciljem da se najjači opozicioni savez zabrani zbog svega onoga što propagiramo, a odnosilo se na oktobarske izbore, na održavanje referenduma o NATO, vojnu neutralnost Crne Gore, ukidanju sankcija Rusiji i povlačenje sramne odluke o priznavanju tzv. Kosova“, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević.

Odbrana zatražila izuzeće Katnića i Čađenovića

Objavljivanje transkripta razgovora advokata i njegovih klijenata neprimjeren je potez Specijalnog državnog tužilaštva, ocijenili su advokati odbrane, i zamolili vrhovnog državnog tužioca, Ivicu Stankovića, da se u kratkom roku izjasni o njihovom zahtjevu za izuzećem Glavnog specijalnog i svih tužilaca u specijalnom tužilaštvu.

DF: „Specijalac Milivoje“ da objavi transkripte svojih razgovora sa Đukanovićem, Sinđelićem i Velimirovićem

Dan prije početka sudskog procesa, iz SDT-a stigla je nova „ekskluziva“ kojom se želi nezdravo medijski spinovati javnost a nedostatak dokaza  nadomjetiti praznom paušalnom pričom „rekla- kazala“ iza koje kao i do sada stoji ista kuhinja, a kao generalna garncija i krunski dokaz nudi zakletva  u „obraz i čast“ specijalnog, jer se u nešto što je odavno izgubljeno izgeda najlakše zaklinjati. Mržnja, zloba, pakost i zla namjera od koje su satkana sva Katnićeva saopštenja i javni nastupi, na njegovu žalost ne mogu se pretočiti u dokaze koliko god se upinjao i trudio.

DNP: Daćemo doprinos da vlast u Beranama ostane u rukama patriotskih snaga

Predsjednik DNP Milan Knežević se najsrdačnije zahvalio prisutnima ističući da podrška dolazi u pravom trenutku i da mu je drago što su građani Crne Gore i Berana prepoznali o kakvim lažnim i iskonstruisanom optužbama režima  je riječ.

Jovanović: Nerad DPS vlasti koštao preko milion eura

Šte­tu će pla­ti­ti gra­đa­ni Pod­go­ri­ce, a ne oni ko­ji su di­rekt­no pro­u­zro­ko­va­li šte­tu bu­dže­tu. Sa­svim je ja­sno da kri­vič­nu i ma­te­ri­jal­nu od­go­vor­nost za ovu pljač­ku gra­đa­na tre­ba da sno­se oni ko­ji su je pro­u­zro­ko­va­li a to su biv­ši gra­do­na­čel­nik i me­nadž­ment ko­ji je sli­je­dio Mu­go­šin ul­ti­ma­tum i do­nio od­lu­ke o sma­nje­nju za­ra­da, a da sva­ka­ko i sva­ku vr­stu od­go­vor­no­sti sno­si DPS ko­ji go­di­na­ma, na raz­ne ma­hi­na­ci­je vr­ši vlast u Pod­go­ri­ci – sma­tra Jo­va­no­vić.

Knežević: Spreman sam i na sto godina robije

Či­tav do­sa­da­šnji po­stu­pak, od po­kre­ta­nja is­tra­ge do po­tvr­đi­va­nja op­tu­žni­ce ko­ju [...]

Knežević: Opozicija ujedinjena oko nestranačke ličnosti može pobijediti režimskog kandidata

„Nijedan predsjednik opozicione stranke ne može pobijediti kandidata DPS–a, i tu realnost treba uvažiti. Iskustvo koje smo imali 2013. godine potvrdilo je da opozicija ujedinjena samo oko nestranačke ličnosti može pobijediti kandidata režima,“ kazao je Knežević i istakao da je DF spreman da predloži predloži nestranačku ličnost kao zajedničkog kandidata opozicije.

Pe­jo­vić: Šta osta od naroda?

U ovoj Cr­noj Go­ri na ci­je­ni su sve one vri­jed­no­sti ko­jih se Nje­go­še­va Cr­na Go­ra gnu­ša­la i sa ko­ji­ma se kroz vje­ko­ve ob­ra­ču­na­va­la. Da­nas su Cr­nu Go­ru pre­pla­vi­li me­še­ta­ri sa svih stra­na ko­ji su je oku­pi­ra­li i ku­ju za­jed­no sa od­na­ro­đe­nim re­ži­mom pla­no­ve ka­ko da ugu­še iskru slo­bo­de u istin­skim si­no­vi­ma. Ka­ko im sve la­ko pro­la­zi, po­ne­kad se za­pi­tam što nam osta od na­ro­da?

Knežević čestita svim građanima Crne Gore Trinaesti jul kao datum imanentan našem slobodarskom biću

Predsjednik DNP istovremeno naglašava da osvajanje sloboda predstavlja neprekidan, trajan proces, te da pred svakom demokratskom zemljom uvijek stoje novi izazovi i dokazivanja, novi iskoraci za dobrobit i miran suživot svih građana.

Knežević uložio žalbu zbog oduzimanja putne isprave i otkazao punomoć advokatima

On je naglasio i da je tek 10. jula 2017. godine od suda dobio kopiju spisa predmeta radi pripreme odbrane, iako je zahtjev za kopiranje spisa podnio još 19. maja 2017. godine

Bojović: Razvojni put Mirka Đačića – od aforizma do političke karikature

Imajući u vidu da Đačić nije imao ni toliko moralne snage i odgovornosti da podnese ostavku odmah nakon osuđujuće presude za prijetnje ubistvom, red bi bio da ostavku podnese koliko je danas, zbog činjenice da je građane Pljevalja brutalno obmanjivao neprestano najavljujući partnerski odnos Opštine i Vlade u projektima od posebnog značaja za Pljevlja.

OO DNP Danilovgrad: Lazine osvijetle samo pred izbore

Ra­svje­ta je po­sled­njih se­dam do osam go­di­na kon­stant­no uga­še­na zbog, ka­ko ka­žu, ne­kog du­go­va­nja. Me­đu­tim, na spek­ta­ku­la­ran na­čin ona bu­de upa­lje­na noć uoči iz­bo­ra. Ka­da se okon­ča­ju iz­bo­ri i „ju­nač­ki osvo­ji“ još jed­na „po­bje­da“, ra­svje­ta bu­de po­no­vo mi­ste­ri­o­zno uga­še­na sve do ne­kih no­vih iz­bo­ra.

Na suđenju za tzv. državni udar, DF će tražiti da Milo Đukanović u svojstvu svjedoka kaže ko ga je iz Rusije finansirao sa 300 miliona evra

Uostalom, sva Crna Gora je imala direktnu priliku da vidi kako su te “moralne gromade” nedavno u Skupštini patosirane, i intelektualno masakrirane od poslanika DF-a. Zato se Katnić i sprema da zatraži nova ukidanja imuniteta ne bi li bar donekle ublažio duševne boli isfrustiranih poslanika DPS-a, koji se još ne povratiše od fijaska u direktnom sučeljavanju u Parlamentu.

Bojović: Perestrojka

A tu je i paronoidno, bajkovito - tolkinovski lansirana propaganda zapadnih službi o tzv. ruskoj ili, šire, istočnoj prijetnji kojoj se maleni crnogorski Hobiti na vlasti odlučno suprotstavljaju. Možete li zamisliti Mila kao Froda, a Milivoja (Katnića) kao Pipina Tuka kako se uz pomoć Gandalfa (Bebe Popovića) hrabro oslobađaju „ruskog prstena.“ Negdje u Mordoru. U „plamenom jezeru.“ Između Srbije i Albanije...