Статут Партије

Предмет Статута

Члан 1

Овим Статутом Демократска народна партија Црне Горе (у даљем тексту: Партија) уређује и утврђује: циљеве, свој назив, знак, сједиште, начин информисања јавности, начине организовања и ђеловања, права и обавезе чланова, облике организовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива, начин и принципе доношења одлука, средства за рад, престанак рада, и друга питања од значаја за чланство и рад Партије.

Назив, сједиште и печат

Члан 2

Назив Партије је Демократска народна партија Црне Горе.

Скраћени назив Партије је ДНП и у политичком ђеловању и правном промету користи се равноправно уз пуни назив.

Назив Партије на енглеском језику је Демоцратиц Пеоплес Партy оф Монтенегро а скраћени назив је ДПП.

Сједиште партије је у Подгорици.

Печат Партије је округлог облика, на чијем ободу је латиничним писмом исписано Демократска народна партија Црне Горе, а у средини се налази ознака ДНП и графички приказ знака “штрик”.

Симболи

Члан 3

Партија има свој знак и заставу.

Знак Партије представља стилизовано име у боји, исписано штампаним / писаним словима.

Знак се може користити у ћириличној и латиничној верзији.

Застава Партије је правоуганог облика са три водоравна поља неједнаких димензија која чине три боје: плава, бијела и црвена. У средини заставе, на плавом пољу налази се скраћеница Партије ДНП испод које је исписано пуно име Партије бијелом бојом, док се при доњем десном углу налази знак штрик жуте боје који додирује сва три поља заставе.

Дан Партије је 14.  октобар.

Основни принципи и циљеви партије

Члан 4

Основни приципи Партије су:

заштита и унапређење универзалних људских права и слобода;
суверенитет грађана;
владавина права, републиканско уређење, грађански карактер државе и парламентарна демократија;
борба против свих облика корупције а посебно коруције чији су носиоци јавни фукционери као и борба против свих видова криминала, а нарочито борба против организованог криминала;
тржишна привреда која је лишена облика дискриминације и експлоатације запослених људи, одрживи развој, очување и унапређење животне средине;
социјална правда и стварање услова да запослени људи живе од свога рада, друштвена солидарност, при чему држава мора гарантовати социјално угроженим слојевима становништва услове за живот;
узајамна солидарност чланова Партије;
заштита права и слобода сваког појединца, без обзира на његову вјерску и националну припадност, политичка увјерења и социјални статус и борба против свих видова дискриминације;
активно учешће младих људи у функционисању друштвене заједнице;
заштита пензионера и старијих особа;
родна равноправност;
заштита и афирмација права на рад, образовање, здравствену и социјалну заштиту, пензије, породична и својинска права;
равномјерни регионални развој, као и отклањање економске дискриминације сјевера Државе;
заштита угрожених традиционалних вриједности Црне Горе, њихово пуно поштовање и афирмација;
поштовање антифашизма као цивилизацијске тековине савременог свијета и афирмација антифашистичког покрета у Црној Гори;
заштита права мањинских народа и других мањинских националних заједница у складу са међународним стандардима;
државност и сувереност Црне Горе, које се заснивају на неотуђивом праву грађана да непосредно одлучују;
активна политика међународне сарадње, интеграција у Европску унију, регионална сарадња и развој најблискијих односа са Републиком Србијом;
Остваривање начела

Члан 5

Програмске циљеве Партија остварује ђеловањем у јавном животу и вршењем власти.

За остваривање својих програмских циљева Партија се бори демократским, парламентарним и ненасилним ванпарламентарним средствима.

Партија сарађује са другим партијама, друштвеним организацијама, покретима и удружењима, сагласно узајамној подударности циљева и интереса, а нарочито са лијево орјентисаним демократским партијама и њиховим асоцијацијама у Европи и свијету.

Једна од могућих ђеловања Партије су политичке коалиције приликом избора, или у раду у парламенту.

Основна начела организовања и ђеловања

Члан 6

Програмска начела Партије заснована су на поштовању људских права и слобода, на владавини права, демократији и залагању за социјалну правду, друштвену солидарност и толеранцију.

У уређењу своје унутрашње организације Партија се руководи сљедећим начелима: начело статутарности, начело јавности и отворености, начело јединства и унутарстраначке демократије, начело ефикасности и начело одговорности

Начело јавности и отворености

Члан 7

Рад Партије је јаван.

Јавност рада и ђеловање органа и чланства Партије остварује се на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем средстава јавног информисања, издавањем саопштења, конференција за новинаре, Интернет презентације, публикација и на друге начине.

Званичну комуникацију Партије са јавношћу обавља Предсједник Партије и Потпарол Партије.

Поред наведеног, чланство се обавјештава и посредством органа и организационих облика Партије, на сједницама и састанцима, и на друге начине успостављајући односе са грађанима, симпатизерима, члановима и бирачима Партије.

Органи партије могу утврдити и друге облике и начине комуникације са јавношћу.

Изузетно, када то налажу интереси обезбјеђивања јединственог и цјеловитог функционисања Партије, комуникација Партије са јавношћу врши се искључиво на основу Одлуке Главног одбора.

Начело отворености примјењује се кроз обавезу свих чланова, функционера и органа Партије да повећају број чланова и симпатизера, мотивишу их и укључују у активности Партије на свим нивоима.

Начело јединства и унутарстраначке демократије

Члан 8

Демократска народна партија је јединствена Партија унутар које су односи на различитим нивоима засновани на принципима отвореног дијалога и усаглашавања, а након доношења одлука на принципима обавезности њиховог спровођења.

Спровођење одлука усвојених на органима Партије обавезно је за све чланове, организације и органе Партије.

Начело унутарстраначке демократије примјењује се кроз принцип да се чланови Партије редовно укључују у разматрање политике Партије, слободно гласање на изборима за органе Партије, као и доношење важних одлука о изнијетим предлозима на бази свестране расправе.

Употреба родно сензитивног језика

Члан 9

Појмови који се у тексту Статута користе у мушком роду, обухватају исте појмове за лица у женском роду.

Правни субјективитет, представљање и заступање

Члан 10

Демократска народна партија је јединствена политичка организација која обухвата цјелокупно чланство и све организационе облике Партије.

Демократска народна партија у правном промету наступа као правно лице уписано у регистар политичких организација, који се води код надлежног органа.

Партију представља и заступа Предсједник Партије.

Предсједник може овластити друга лица да заступају и представљају Партију у складу са овим Статутом.

Члан Партије

Члан 11

Члан Партије може постати сваки пунољетни грађанин Државе Црне Горе који добровољно потпише приступницу, прихвати Програм и Статут Партије и који је спреман да активно учествује у њиховом остваривању, а који није истовремено члан друге политичке организације.

Припадност партији неспојиво је са организацијама, удружењима и покретима чије је ђеловање неспојиво са принципима партије.

Учлањење и евиденција

Члан 12

Учлањење у Партију врши се добровољним потписивањем приступнице.

Након верификације чланства од стране надлежног органа и потписа Предсједника Партије, члан добија чланску карту.

Сваки члан је припадник организације Партије по мјесту пребивалишта.

Изузетно, студенти и ученици могу припадати организацији Партије према свом боравишту.

Евиденцију чланова Партије воде Општински одбори, односно Одбор Главног града и она је доступна сваком члану Партије. У Партији се води централна електронска евиденција чланова Партије.

Начин вођења евиденција, изглед и садржај приступнице и чланске карте, утврђује Главни одбор.

Права члана Партије

Члан 13

Члан Партије има право да:

учествује равноправно у активностима Партије, у утврђивању и остваривању програмских циљева и спровођењу политике партије;
бира и буде биран у органе и радна тијела Партије у складу са Статутом;
слободно изражава своје мишљење у оквиру Партије;
даје приједлоге и покреће иницијативе које су у складу са Статутом и основним програмским и политичким ставовима Партије;
добије заштиту и помоћ Партије у случају угрожавања његових права због партијске припадности или обављања партијских активности;
буде информисан о активностима Партије;
се слободно опредељује приликом утврђивања одлука и ставова Партије;
покреће иницијативе и предлаже ставове, закључке у организацијама и органима Партије;
у Партији критикује рад и ђеловање органа, функционера и других чланова Партије;
изражава, и у Партији заступа ставове и гледишта, која су другачија од оних које има већина;
тражи, под одређеним условима, преиспитивање одлука већине;
остварује и друга права сходно Статуту у одлукама органа Партије.
Обавезе чланова

Члан 14

Члан Партије има обавезу да:

подржава Програм и циљеве Партије;
поштује Програм, Статут и одлуке органа Партије;
ради на очувању и унапређивању угледа Партије;
заступа и остварује програмска начела, политичке ставове и одлуке Партије у јавности и шири програмске идеје;
придобија нове чланове Партије;
у изборној кампањи се залаже за успјех на изборима;
политички се образује;
испуњава и остале обавезе у складу са Статутом или општим актима Партије.
Члан Партије може финансијски, сагласно својим могућностима, и на други начин помагати Партију у складу са законом, али не може по том основу остваривати додатна или посебна права.

Престанак чланства

Члан 15

Чланство у Партији престаје:

добровољним иступањем из Партије;
искључењем из Партије;
брисањем из евиденције.
Члан коме је чланство престало по основу из става 1. стиче право поновног учлањења након истека једне године од престанка чланства.

Иступање из чланства

Члан 16

Иступањем из чланства, чланство престаје вољом дотадашњег члана писаним обавјештењем надлежног органа Партије, враћањем чланске карте или одбијањем да потврди чланство у поступку реевиденције, а што је прописао Главни одбор.

Искључење

Члан 17

Члан може бити искључен из Партије у случају да:

постане члан или се кандидује у другој Партији;
учествује у политичким активностима и заступа у јавности ставове супротне Програму Партије;
својим понашањем повриједи одредбе Статута Партије и нанесе политичку штету грубим поступцима кршећи програмска начела и циљеве Партије;
не извршава одлуке органа и организације Партије за које је задужен или поступа супротно њима;
Одлуку о искључењу доноси надлежни одбор.

На одлуку о искључењу, члан може, у року од 15 дана од пријема одлуке, изјавити жалбу Статутарној комисији.

Поступак утврђивања одговорности прописује посебан акт који доноси Главни одбор.

Брисање из евиденције

Члан 18

Члан Партије брише се из евиденције чланства:

ако приступи другој политичкој партији;
ако иступа у јавности у име друге партије или организације;
не врши дужности које има као члан Партије.
Одлуку о брисању из евиденције доноси надлежни одбор.

На одлуку о брисању из евиденције, члан може, у року од 15 дана од пријема одлуке, изјавити жалбу Статутарној комисији.

Симпатизер Партије

Члан 19

Симпатизер Партије је сваки грађанин Црне Горе који искаже подршку Програму и циљевима Партије, партијским активностима или кандидатима партије на изборима.

Симпатизери могу учествовати у активностима Партије, али без права одлучивања.

Принцип демократског јединства

Члан 20

Односи у Партији заснивају се на принципу демократског јединства.

Принцип демократског јединства значи:

поштовање слободе савјести, слободе мишљења и слободе изражавања унутар Партије;
уважавање одлуке већине у Партији и обавезу њиховог остваривања у пракси;
право мањине и сваког појединца да задржи и у Партији заступа своје ставове и гледишта;
право да се тражи преиспитивање одлука одговарајућег органа ако се за то изјасни 1/3 његових чланова, односно облика организовања.
Доношење одлука у Партији

Члан 21

Организације Партије доносе одлуке већином гласова присутних чланова.

Органи Партије доносе одлуке на сједницама, којима присуствује већина чланова, а за предлог одлуке се изјасни већина присутних, ако овим Статутом није другачије одређено.

Одлуке Конгреса Партије о програмским и статутарним питањима пуноважне су када се за њих изјасни већина од укупног броја представника на Конгресу.

Начин гласања

Члан 22

Гласање у органима Партије је јавно, ако одлуком Главног одбора није другачије одређено.

Приликом гласања, члан Партије може гласати “за” или “против”.

Принципи унутрашње организације

Члан 23

Демократска народна партија је јединствена Партија организована на територијалном принципу.

Партија се организује у општини, Главном граду, Пријестоници и Држави Црној Гори. У Главном граду Партија се организује и у градској општини.

Одлуку о оснивању организационог облика доноси Главни одбор Партије.

Тамо гђе не постоји Општински одбор услед неиспуњавања услова утврђених Статутом ђелује Повјереник (Повјереништво) Партије, којег одлуком поставља Предсједништво Партије.

Организација Партије у општини (у даљем тексту општинска организација) и Главном граду представља основни облик организовања и ђеловања Партије.

Мјесна организација као облик окупљања и ђеловања чланова Партије формира се на територијалном принципу.

Одлуку о формирању мјесних организација доноси Општински одбор, односно Одбор Главног града.

Органи Партије

Члан 24

Органи Партије су општински органи, органи Пријестонице, органи Главног града и органи на нивоу државе.

Општински органи и органи Партије у Пријестоници (у даљем тексту: општински органи Партије) су: Општинска изборна конференција, Општински одбор и Извршни одбор.

Органи Главног града су: Градска изборна конференција, Одбор Главног града и Извршни одбор.

Органи на нивоу државе су: Конгрес, Главни одбор, Предсједник Партије, Предсједништво Партије и Наџорни одбор.

Члан 25

Општинску организацију Партије чине сви чланови Партије са територије општине.

Органи општинске организације су:

Општинска конференција
Општински одбор
Извршни одбор
Општинске организације могу формирати радна тијела која би била задужена за разматрање и давање приједлога по одређеним питањима.

Општинска изборна конференција

Члан 26

Општинска конференција (у даљем тексту Конференција) је највиши орган општинске организације Партије.

Конференција може бити изборна и радна, одржава се по потреби, а обавезно једанпут у четири године.

Општинска конференција сазива се на основу одлуке Општинског одбора или на захтјев 1/3 чланства општинске организације.

Предсједништво Партије може сазвати Општинску конференцију.

Изборну конференцију сачињавају изабрани представници мјесних организација и других облика организовања Партије у општини и чланови Општинског одбора који имају сва права изабраних представника, изузев одлучивања о извјештају о њиховом раду и разрјешеници.

Критеријуме, број и начин избора представника Општинске изборне конференције утврђује Општински одбор, с тим да број изабраних представника мора бити већи од броја чланова општинског одбора.

Предсједништво Партије заказује конференцију посебном одлуком којом одређује критеријуме, број и начин избора представника општинске конференције, као и друге елементе битне за одржавање конференције.

Општинска конференција пуноважно одлучује кад засиједању присуствује више од половине представника.

Општинска конференција одлучује већином присутних чланова.

Ђелокруг Општинске конференције

Члан 27

Општинска конференција:

разматра друштвено-политичке околности и на основу тога доноси план рада општинске организације;
бира чланове Општинског одбора;
разматра и усваја извјештај о раду и финансијском пословању Општинског одбора који подноси предсједник Општинског одбора;
разматра остала питања од важности за партију на територији своје надлежности.
Општински одбор

Члан 28

Општински одбор је орган Партије који се формира у циљу спровођења политике Партије на територији општине.

Предсједништво Партије доноси одлуку гђе ће се и у којим општинама формирати општински одбор.

Број чланова и састав Општинског одбора одређује Општинска изборна конференција уз сагласност Предсједништва Партије.

Ђелокруг Општинског одбора

Члан 29

Општински одбор:

организује рад и усмјерава политичку активност Партије на територији општине;
ради на привлачењу чланства и ширењу идеја Партије на подручју своје надлежности;
спроводи одлуке органа Партије на својој територији;
бира и разрјешава предсједника и секретара Општинског одбора по претходно прибављеном одобрењу Предсједништва Партије;
бира извршни одбор;
бира потпредсједника Општинског одбора;
именује изборни штаб, организује и спроводи изборне активности у изборној кампањи на својој територији;
утврђује приједлог изборног програма за општинске изборе и програм кандидата за предсједника општине и прати њихову реализацију;
утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини општине и Града коју потврђује Предсједништво Партије;
предлаже кандидата Партије за предсједника општине и предсједника скупштине општине, уз претходну сагласност Предсједништва Партије;
бира делегате за Конгрес Партије;
може сазвати Општинску конференцију;
контролише финансијско пословање одбора;
одлучује о коалицијама у општини, уз претходну сагласност Предсједништва Партије;
одлучује о броју и формирању мјесних одбора;
именује повјеренике мјесних одбора;
подноси иницијативу Предсједништву за распуштање мјесних одбора;
предлаже Предсједништву кандидате за посланике;
рјешава о пријему у чланство и води евиденцију о чланству;
контролише рад страначких функционера у органима локалне власти;
разматра извјештај одборничког клуба и доставља Предсједништву Партије;
одлучује о приговорима на рад мјесних одбора;
иницира разматрање одређених питања и даје приједлоге органима Партије;
оснива и распушта општински Клуб младих, општинску Асоцијацију жена и општински Форум пензионера;
може вршити допуну у свом саставу до 1/3 чланова, на приједлог Извршног одбора, а уз сагласност Предсједништва Партије;
може бирати сталне или повремене комисије или савјете чији чланови не морају бити чланови Општинског одбора;
може организовати зборове чланова Партије и јавне трибине ради разматрања појединих унутарпартијских или друштвених питања;
најмање једном годишње разматра остваривање изборног програма на нивоу општине и у писаној форми информише Предсједништво Партије;
одлучује о искључењу и брисању чланова из евиденције;
обавља друге послове предвиђене Статутом и општим актима Партије.
Доношење одлука Општинског одбора

Члан 30

Сједницу Општинског одбора сазива предсједник Општинског одбора по сопственој иницијативи или на приједлог 1/3 чланова Општинског одбора.

Када 1/3 чланова Општинског одбора поднесе приједлог за сазивање сједнице, предсједник Општинског одбора је дужан да сазове сједницу у року од 5 дана од пријема приједлога. Уколико предсједник не сазове сједницу у предвиђеном року, одбије да прими приједлог за сазивање или на други начин избјегава њено сазивање, сједницу сазива Предсједник Партије, као орган који обезбјеђује јединствено и цјеловито функционисање Партије и овлашћује лице које ће водити сједницу.

Сједнице се одржавају по потреби.

Општински одбор може пуноважно да одлучује ако је на сједници присутна половина од укупног броја чланова Општинског одбора.

Општински одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова Општинског одбора.

Мандат Општинског одбора је 4 године.

Ако Општински одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Партије или ђелује супротно Програму и Статуту Партије, Предсједништво може донијети одлуку о распуштању Општинског одбора и именовању координационог одбора.

Одлуку о распуштању Општинског одбора Предсједништво доноси већином гласова од укупног броја чланова.

Предсједник Општинског одбора

Члан 31

Предсједник Општинског одбора:

руководи радом Општинског одбора;
представља и заступа општинску организацију;
стара се о реализацији одлука и ставова органа Партије на државном нивоу у општинској организацији;
предлаже потпредсједнике Општинског одбора;
стара се о реализацији одлука Општинског одбора;
координира рад у општинској организацији и стара се о јединственом функционисању Партије на територији за коју је надлежан;
сазива и предсједава сједницама Општинског одбора;
предлаже чланове Извршног одбора у складу са посебном одлуком општинског одбора о броју и начину избора извршног одбора;
предлаже секретара општинског одбора;
иницира разматрање одређених питања из домена надлежности Општинског одбора;
стара се о финансијском пословању и подноси извјештај Општинском одбору;
обавља друге послове у складу са Статутом.
Мандат предсједника Општинског одбора траје четири године.

Кандидат за предсједника Општинског одбора предлаже План рада и секретара општинског одбора. Кандидатура мора бити одобрена у цјелини од Предсједништва прије одржавања сједнице општинског одбора.

Уколико кандидат не добије одобрење Предсједништва не може се кандидовати за предсједника Општинског одбора.

Кандидат који у првом кругу гласања добије већину гласова Општинског одбора изабран је за предсједника Општинског одбора. Ако у првом кругу ниједан од кандидата не добије већину, у други круг пролазе два кандидата са највећим бројем гласова. Кандидат који у другом кругу добије више гласова изабран је за предсједника Општинског одбора, али мора добити већину од укупног броја чланова општинског одбора.

Ако се не обезбиједе ови услови поступак се понавља а Предсједништво Партије одређује лице које ће руководити радом општинског одбора до избора предсједника.

У случају спријечености или одсутности предсједника Општинског одбора, замјењује га лице које он овласти.

Престанак функције

Члан 32

Функција предсједника Општинског одбора може престати:

оставком;
разрјешењем од стране Општинског одбора;
разрјешењем од стране Предсједништва Партије.
Општински одбор може, на образложен приједлог 1/3 чланова Општинског одбора да разријеши предсједника Општинског одбора. О иницијативи Општинског одбора за разрјешење писаним путем мора бити обавијештен Предсједник Партије.

Предсједник општинског одбора је разријешен ако за ту одлуку гласа већина од укупног броја чланова општинског одбора.

Предсједништво Партије може, на образложен приједлог 1/3 чланова Општинског одбора да разријеши предсједника Општинског одбора ако не извршава одлуке виших органа Партије или не поштује Статут и Програм Партије. Предсједник Општинског одбора сматра се разријешеним ако за то гласа више од половине чланова Предсједништва, чиме се сматра да је разријешен и секретар Општинског одбора.

Када предсједнику Општинског одбора престане функција, функцију предсједника Општинског одбора, до избора новог, обављаће повјереник кога именује Предсједништво Партије.

Извршни одбор Општинског одбора

Члан 33

Извршни одбор Општинског одбора је политичко-извршни и оперативни орган Општинског одбора.
Извршни одбор:

стара се о пословима политичког управљања општинском организацијом;
координира рад чланова Партије у општинској организацији;
прати и координира рад с Клубом одборника Партије и члановима Партије на функцијама у органима локалне самоуправе;
припрема приједлоге аката Општинском одбору и прати њихову реализацију;
прати остваривање Изборног програма Партије на локалном нивоу;
даје мишљење на приједлог кандидата за функције у локалној самоуправи;
именује предсједника Клуба одборника;
његовим радом руководи предсједник Општинског одбора;
одлучује о приговору на приступницу;
једном годишње подноси Општинском одбору извјештај о свом раду;
за свој рад одговара Општинском одбору.
Предсједник Општинског одбора и предсједник Клуба одборника по функцији су чланови Извршног одбора.
Начин избора и број чланова извршног одбора уређује се посебном одлуком Општинског одбора.

Секретар

Члан 34

Секретара бира општински одбор на приједлог предсједника Општинског одбора.

Секретар општинског одбора је по функцији секретар Извршног одбора.
Секретар врши организационо-политичке послове, послове припреме сједница Извршног одбора, и друге послове које му повјери предсједник Општинског одбора.

Сазивање сједнице Извршног одбора

Члан 35

Извршни одбор се сазива по потреби.
Сједницу Извршног одбора сазива предсједник Општинског одбора и руководи њеним радом.

Предсједник Општинског одбора сазива сједницу Извршног одбора самоиницијативно, или на предлог 1/3 чланова Извршног одбора.

Предсједник је дужан сазвати сједницу извршног одбора у року од 5 дана од дана добијања приједлога. Уколико предсједник Општинског одбора не сазове сједницу Извршног одбора у предвиђеном року, одбије да прими приједлог за сазивање или на други начин избјегава њено сазивање, сједницу сазива Предсједник Партије, као орган који обезбјеђује јединствено и цјеловито функционисање Партије, и одређује члана органа Партије који ће водити сједницу.

Повјереништво

Члан 36

Предсједништво Партије одлучује у којим општинама ће се формирати повјереништво Партије.

Послове Општинског одбора обавља повјереник Општинског одбора кога именује Предсједништво на приједлог Предсједника Партије.

Повјереник се именује на годину дана, а његов мандат може бити продужен.

Повјереник Општинског одбора, поред послова које му одреди Предсједништво, има задатак да ради на формирању Општинског одбора.

Мјесни одбор

Члан 37

Мјесни одбор се формира ради спровођења политике Партије на дијелу територије општине.

Општински одбор утврђује број мјесних одбора и територију на којој се формира сваки од њих. Предсједништво Партије даје сагласност на одлуку општинског одбора о броју мјесних одбора.

Мјесни одбор засиједа по потреби.

Мјесни одбор чине: предсједник Мјесног одбора, секретар Мјесног одбора и сви чланови Партије чије се пребивалиште или радно мјесто налазе на територији Мјесног одбора.

Општински одбор може за одређено подручје одлучити да послове мјесног одбора обавља повјереник.

Повјереник за свој рад одговара Општинском одбору.

Мјесни одбор може пуноважно да одлучује ако је на сједници присутно више од половине чланова мјесног одбора.

Мјесни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова мјесног одбора.

Ђелокруг рада Мјесног одбора

Члан 38

Мјесни одбор:

врши промоцију Партије на својој територији и окупља чланове на свом подручју;
ради на придобијању нових чланова на својој територији;
предлаже Општинском одбору кандидате за општинске одборнике, посланике и функционере у локалној власти, као и кандидате за чланове органа Партије;
именује делегате за Изборну конференцију општинске организације Партије;
стара се о реализацији одлука Општинског одбора;
припрема и организује изборне активности;
предлаже разматрање одређених питања према општинским организацијама;
обавља друге активности у складу са Статутом и општим актима Партије.
Предсједник Мјесног одбора

Члан 39

Предсједник Мјесног одбора руководи радом Мјесног одбора.

Кандидата за предсједника Мјесног одбора може да предложи сваки члан Мјесног одбора.

Предсједника Мјесног одбора бирају чланови већином гласова присутних чланова Мјесног одбора.

Ако је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину поновиће се избор између двојице кандидата који су добили највећи број гласова.

На поновљеном гласању за предсједника Мјесног одбора изабран је кандидат који је добио већи број гласова.

Мандат предсједника мјесног одбора траје четири године.

Када предсједнику Мјесног одбора престане функција, до избора новог функцију предсједника Мјесног одбора обављаће вршилац дужности кога именује Општински одбор.

Секретар Мјесног одбора обавља административно-техничке послове и друге задатке које му повјери предсједник Мјесног одбора и Мјесни одбор.

Кандидата за секретара Мјесног одбора предлаже предсједник Мјесног одбора на јединственој листи приликом подношења кандидатуре за предсједника Мјесног одбора. Избором предсједника Мјесног одбора сматра се изабраним и секретар Мјесног одбора.

Уколико Мјесни одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Партије или ђелује супротно Програму и Статуту Партије, Општински одбор може, након што прибави мишљење Предсједништва Партије, донијети одлуку о распуштању Мјесног одбора и именовању повјереника мјесног одбора.

Члан 40

Градска организација Партије формира се у циљу вођења политике Партије на територији Главног града.

Градску организацију чине сви чланови Партије са територије града.

Органе градске организације чине:

Изборна конференција Главног града
Одбор Главног града
Извршни одбор Одбора Главног града
Изборна конференција градске општине
Одбор градске општине
Изборна конференција Главног града

Члан 41

Градску изборну конференцију сачињавају изабрани представници организација са подручја Главног града, укључујући и подручја градских општина, и чланови Одбора Главног града који имају сва права изабраних представника, изузев одлучивања о извјештају о њиховом раду и разрјешници.
Критеријуме, број и начин избора представника Градске изборне конференције утврђује Одбор Главног града, с тим да број изабраних представника мора бити већи од броја чланова Одбора Главног града.

Градска изборна конференција сазива се по потреби, а најмање једанпут у четири године, на основу одлуке Одбора Главног града, или на захтјев најмање 1/3 чланова организације Главног града.

Предсједништво Партије може сазвати Изборну конференцију Главног града.

Предсједништво Партије заказује конференцију Главног града посебном одлуком којом одређује критеријуме, број и начин избора представника, као и друге политичке елементе битне за одржавање конференције.

Градска изборна конференција разматра и усваја извјештај о раду Одбора Главног града, бира Одбор Главног града и рјешава друга питања.

Одбор Главног града

Члан 42

Састав и број чланова Одбора Главног града одређује Градска изборна конференција, а уз сагласност Предсједништва Партије.
Одбор Главног града врши попуну у свом саставу до 1/3 чланова, на приједлог свог Извршног одбора, а уз сагласност Предсједништва Партије.

Надлежности Одбора Главног града

Члан 43

Одбор Главног града у јавности наступа у име чланова Партије у Главном граду.

Одбор Главног града:

иницира и усмјерава политичку активност у општинској организацији, прати њено остваривање, и реализује одлуке органа Партије;
бира предсједника Одбора Главног града, уз претходну сагласност Предсједништва Партије;
одлучује о ступању у предизборне или постизборне коалиције уз претходну сагласност Предсједништва Партије;
доноси одлуку о броју чланова и начину избора Извршног одбора;
бира Извршни одбор;
усваја Изборни програм Партије за локалне изборе;
на приједлог Извршног одбора бира градски изборни штаб;
утврђује кандидата Партије за градоначелника, уз претходну сагласност Предсједништва Партије и приједлог кандидата Партије за предсједника Скупштине Главног града;
на приједлог Извршног одбора, утврђује изборни програм Партије за градске изборе и програм кандидата Партије за градоначелника и прати њихову реализацију;
на приједлог Одбора градске општине даје сагласност за предсједника градске општине и кандидата Партије за предсједника скупштине градске општине;
на приједлог Одбора градске општине даје сагласност на изборни програм Партије за изборе у градској општини и програм кандидата Партије за предсједника градске општине;
утврђује листу кандидата за одборнике, и одређује одборнике у Скупштини Главног града, уз сагласност Предсједништва Партије;
утврђује приједлог Изборног програма на нивоу Главног града на приједлог Извршног одбора;
доноси одговарајуће одлуке и друге акте за спровођење предизборних активности на подручју ђеловања организације Главног града, и анализира остварене изборне резултате;
прати остваривање Изборног програма Партије на нивоу Главног града;
даје сагласност на приједлог кандидата за функције из домена локалне самоуправе;
може образовати стална или повремена радна тијела чији чланови не морају бити чланови Одбора Главног града;
може организовати зборове чланова Партије ради разматрања појединих унутарпартијских или друштвених проблема;
разматра Извјештај о раду Извршног одбора.
Сазивање сједнице Одбора Главног града

Члан 44

Одбор Главног града сазива се по потреби.
Сједницу Одбора Главног града сазива предсједник Одбора Главног града и руководи њеним радом.
Предсједник Одбора Главног града сазива сједницу Одбора Главног града самоиницијативно, или на приједлог 1/3 чланова Одбора Главног града.
Предсједник је дужан да сазове сједницу Одбора Главног града у року од 5 дана од дана добијања приједлога. Уколико предсједник Одбора Главног града не сазове сједницу Одбора Главног града у предвиђеном року, одбије да прими приједлог за сазивање или на други начин избјегава њено сазивање, сједницу сазива Предсједник Партије, као орган који обезбјеђује јединствено и цјеловито функционисање Партије, и одређује члана органа Партије који ће водити сједницу.

Предсједник Одбора Главног града

Члан 45

Предсједник Одбора Главног града:

представља и заступа организацију Главног града;
предлаже чланове Извршног одбора у складу са посебном одлуком Одбора Главног града о броју и начину избора Извршног одбора;
предлаже одбору секретара Одбора Главног града;
координира активности у организацији Главног града у циљу обезбјеђивања јединственог функционисања Партије;
обезбјеђује одговарајућу комуникацију са органима Партије на државном нивоу, и стара се о реализацији одлука и ставова органа Партије на државном нивоу у организацији Главног града;
стара се о реализацији одлука и ставова Одбора Главног града;
организује консултативне састанке са предсједницима организација и повјереницима Партије;
подноси извјештај о финансијском пословању Одбора Главног града;
обавља и друге послове у складу са Статутом.
Одредбе члана 32 Статута сходно се примјењују за Предсједника одбора Главног града.

Извршни одбор Одбора Главног града

Члан 46

Извршни одбор Одбора Главног града је политичко-извршни и оперативни орган Одбора Главног града.
Извршни одбор Одбора Главног града:

стара се о пословима политичког управљања организације Главног града, и координира рад чланова Партије у организацији Главног града;
припрема приједлоге аката Одбору Главног града и прати њихову реализацију;
прати остваривање изборног програма Партије на нивоу Главног града;
координира рад са Клубом одборника Партије у Скупштини Главног града, са члановима Партије на функцијама у органима локалне самоуправе, и анализира њихов рад;
даје мишљење на приједлог кандидата за функције из домена локалне самоуправе;
једном годишње подноси Одбору Главног града извјештај о свом раду;
одлучује о приговору на приступницу;
за свој рад одговара Одбору Главног града.
Радом Извршног одбора Одбора Главног града руководи предсједник Одбора Главног града.

Предсједник Одбора Главног града и предсједник Клуба одборника Партије у Скупштини Главног рада по функцији су чланови Извршног одбора.
Начин избора и број чланова Извршног одбора уређује се посебном одлуком Одбора Главног града.

Секретар

Члан 47

Извршни одбор Главног града има секретара.

Секретар одбора Главног града је по функцији секретар Извршног одбора и бира се у складу са чланом 34 Статута
Секретар Извршног одбора врши организационо – политичке послове, послове припреме сједница Извршног одбора и друге послове, које му повјери предсједник Одбора Главног града.

Сазивање Извршног одбора Главног града

Члан 48

Извршни одбор се сазива по потреби.
Сједницу Извршног одбора сазива предсједник Одбора Главног града и руководи њеним радом.

Предсједник Одбора Главног града сазива сједницу Извршног одбора самоиницијативно, или на приједлог 1/3 чланова Извршног одбора.

Предсједник је дужан да сазове сједницу Извршног одбора у року од 5 дана од дана добијања приједлога.
Уколико предсједник Одбора Главног града не сазове сједницу Извршног одбора у предвиђеном року, одбије да прими приједлог за сазивање или на други начин избјегава њено сазивање, сједницу сазива Предсједник Партије, као орган који обезбјеђује јединствено и цјеловито функционисање Партије и одређује члана органа Партије који ће водити сједницу.

Изборна конференција градске општине и Одбор Градске општине

Члан 49

Одредбе овог Статута које се односе на организовање рада и одлучивања у општини и Главном граду примјењују се и за Градску општину.

КОНГРЕС

Члан 50

Конгрес је највиши орган Партије.

Конгрес чине изабрани представници општинских организација, организације Главног града, и чланови Главног одбора који имају сва права представника, изузев одлучивања о извјештају о њиховом раду и разрјешници.

Конгрес се сазива по потреби, а најмање једном у четири године.

Конгрес сазива Главни одбор, Предсједник Партије, или најмање 1/3 општинских одбора.

Када Конгрес сазива Главни одбор, одлуку о критеријумима, броју и начину избора представника за Конгрес доноси Главни одбор.

Када Конгрес сазива Предсједник Партије, или најмање 1/3 општинских одбора, примјењују се критеријуми и начин избора представника за Конгрес са претходног Конгреса, а број предстваника се повећава два пута.

Надлежности Конгреса

Члан 51

Конгрес одлучује о свим питањима значајним за Партију.

Конгрес:

доноси Програм и Статут;
усваја извјештаје о раду између два конгреса: Предсједника, Главног одбора и Наџорног одбора;
доноси одлуке, декларације, препоруке и друге опште акте;
бира и разрешава Главни одбор и Предсједника Партије;
утврђује политику Партије и оцјењује рад органа које бира;
Конгрес Партије, на предлог предсједника Партије, или Главног одбора Партије, двотрећинском већином гласова свих представника може донијети одлуку о престанку рада Партије;
одлуком о престанку рада Партије Конгрес ће одлучити и о имовини Партије;
доноси Пословник о свом раду
ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 52

Главни одбор је орган политичког руковођења и остваривања политике Партије.

Састав и број чланова Главног одбора одређује Конгрес.

Главни одбор може, на приједлог Предсједништва Партије, донијети одлуку да, између два засиједања Конгреса, кооптира одређени број чланова, а највише до 30% у односу на број који је изабрао Конгрес.

Одлуку из претходног става, Главни одбор доноси већином од укупног броја чланова.

Ђелокруг рада Главног одбора

Члан 53

Главни одбор:

утврђује правце и циљеве, опште активности Партије између два Конгреса, прати њихово остваривање и одговара Конгресу;
расписује изборе у Партији;
прати и усмјерава рад општинских одбора;
бира Статутарну комисију
именује потпредсједнике Партије на приједлог Предсједника Партије;
сазива Конгрес и одлучује о мјесту и времену одржавања;
прати и анализира рад локалних страначких органа, разматра остваривање Изборног програма и предлаже мјере;
утврђује приједлог Програма и Статута Партије, као и његове измјене и допуне;
води јединствену кадровску политику Партије;
на приједлог Предсједника Партије доноси изборни програм Партије, одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима и одлучује о предизборним и постизборним коалицијама већином гласова свих чланова Главног одбора;
утврђује кандидата Партије за Предсједника Црне Горе, кандидата Партије за предсједника Скупштине Црне Горе и кандидате Партије за предсједника и чланове Владе;
бира чланове Предсједништва на приједлог Предсједника Партије;
анализира и оцјењује резултате избора;
одлучује о учлањивању у међународне организације и сарадњи са другим домаћим и међународним асоцијацијама;
разматра годишњи извјештај Предсједника Партије о раду;
разматра и усваја годишњи извјештај Наџорног одбора о контроли финансијског пословања као и извјештај Статутарне комисије;
разматра извјештај о раду Посланичког клуба;
води бригу и располаже имовином Партије у складу са Статутом и другим актима Партије;
утврђује садржај и изглед приступнице и чланске карте;
утврђује финансијски план;
може формирати комисије и друга радна тијела чији чланови не морају бити чланови Главног одбора;
доноси одлуке и опште акте у складу са Статутом.
Главни одбор може одређене послове из своје надлежности да повјери другим органима Партије.

Доношење одлука Главног одбора

Члан 54

Рад Главног одбора се одвија на сједницама.

Сједницу Главног одбора сазива и њоме руководи Предсједник Партије.

Сједница Главног одбора одржава се по потреби.

Предсједник Партије је дужан да сазове сједницу Главног одбора у року који је назначен када то затражи Предсједништво или најмање 1/3 од укупног броја чланова Главног одбора.

Изузетно, када Предсједник Партије не сазове сједницу Главног одбора на захтјев Предсједништва или 1/3 чланова Главног одбора, сједницу Главног одбора ће сазвати лице које одреди Предсједништво или 1/3 чланова Главног одбора.

У случају да је и Предсједник спријечен, сједницом предсједава и обавља друге повјерене послове потпредсједник или члан Предсједништва кога овласти Предсједник.

Сједница Главног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од половине чланова.

Главни одбор одлуке доноси већином од присутних чланова, изузев ако Статутом или општим актима Партије није другачије предвиђено.

ПРЕДСЈЕДНИК ПАРТИЈЕ

Члан 55

Предсједник Партије представља, заступа и руководи Партијом у земљи и иностранству.

Мандат Предсједника Партије је 4 године.

Предсједника Партије бира Конгрес тајним гласањем.

Сваки члан Партије може бити биран за Предсједника Партије, који је предложен у изборном поступку и који је писано прихватио кандидатуру.

За предсједника Партије изабран је кандидат који је добио апсолутну већину гласова укупног броја делегата Конгреса. Уколико је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину поновиће се избор између двојице кандидата који су добили највећи број гласова. На поновљеном гласању за предсједника Партије изабран је кандидат који је добио апсолутну већину укупног броја делегата.

Ђелокруг рада предсједника

Члан 56

Предсједник обезбјеђује јединствено и цјеловито функционисање Партије.

Предсједник:

управља, представља и заступа Партију у складу са законом, Статутом и Програмом, у земљи и иностранству;
руководи радом Партије, координира рад и врши контролу свих органа и организација Партије;
стара се о извршавању одлука Конгреса и органа чијим радом руководи;
спроводи политику Партије у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Партије;
сазива и предсједава сједницама Главног одбора и Предсједништва Партије и учествује у њиховом раду са правом гласа;
предлаже кандидате за потпредсједнике Партије;
предлаже кандидате за предсједника Клуба младих, Асоцијације жена и Форум пензионера;
предлаже Главном одбору изборни програм и одлуку о учешћу на изборима на свим нивоима;
предлаже Главном одбору чланове Предсједништва Партије;
предлаже Предсједништву Партије посланичку листу;
предлаже предсједника Политичког савјета;
покреће рјешавање политичких и других питања од важности за странку;
предлаже Предсједништву Партије Пословног секратара Партије;
предлаже Главном одбору кадровске листе за републичке органе власти;
делегира одређена задужења осталим функционерима Партије;
може сазвати сједницу сваког органа и тијела Партије, уколико сједницу тих органа, у складу са Статутом, не сазову предсједници тих органа или тијела;
подноси Извјештај о раду Партије Конгресу;
даје пуномоћје за заступање Партије пред судом или другим органом;
именује савјетнике за одређене области;
обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Партије и послове које му повјере Конгрес, Предсједништво и Главни одбор.
Престанак функције предсједника

Члан 57

Функција Предсједника престаје:

истеком времена на које је биран;
изгласавањем неповјерења;
подношењем оставке;
губитком пословне способности и престанком чланства у странци.
Конгрес може да опозове Предсједника Партије већином од укупног броја делегата уколико не поштује Статут и Програм Партије и у случају неизвршавања одлука Конгреса.

Поступак за опозив Предсједника Партије покреће се на образложени приједлог најмање 1/3 представника Конгреса, по иницијативи самог Предсједника и приједлог већине од укупног броја чланова Главног одбора.

Одлука о опозиву је прихваћена уколико за њу гласа већина од укупног броја представника на Конгресу. У случају изгласавања неповјерења, Предсједнику престаје мандат.

Уколико је иницијативу за изгласавање неповјерења покренуо Главни одбор а Конгрес не прихвати приједлог, Конгрес може донијети одлуку о распуштању Главног одбора.

У случају распуштања Главног одбора, Конгрес, на приједлог Предсједника Партије, формира координациони одбор који врши функције Главног одбора до избора новог Главног одбора.

У случају опозива или подношења оставке Предсједника, или распуштања Главног одбора, Конгрес Партије ће се одржати најкасније у року од 60 дана од дана опозива, подношења оставке Пређедника Партије, односно доношења одлуке о распуштању Главног одбора. До момента одржавања Конгреса, на приједлог Предсједника Партије, Конгрес формира координациони одбор који ће обављати функцију Главног одбора до избора новог.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК ПАРТИЈЕ

Члан 58

Демократска народна партија има потпредсједнике.

Потпредсједнике Партије, на приједлог Предсједника Партије, бира Главни одбор.
Потпредсједници Партије помажу Предсједнику Партије у обављању његових послова.
Потпредсједник за свој рад одговара Главном одбору и Предсједнику Партије.

Мандат потпредсједника је 4 године.

Престанак мандата

Члан 59

Потпредсједнику престаје мандат прије истека времена на које је изабран:

подношењем оставке;
разрјешењем;
избором нових потпредсједника;
престанком чланства у Партији.
Члан 60

Ако Предсједнику Партије и потпредсједницима Партије престане функција прије истека мандата, сједницу Главног одбора, која је сазвана у складу са одредбама Статута Партије, отвара и њеним радом до избора предсједавајућег руководи најстарији члан Главног одбора.

У случају из става 1 овог члана када сједница Главног одбора није сазвана, право сазивања сједнице Главног одбора има најстарији члан Главног одбора.

Сједница Главног одбора сазива се најкасније у року од 15 дана од престанка функције предсједника и потпредсједника Партије.

Члан 61

Изузетно, када Предсједнику Партије и потредсједницима Партије престане функција прије истека мандата, сједницом Главног одбора и сједницом Предсједништва до одржавања Конгреса предсједава члан Предсједништва којег одреди Главни одбор.

Предсједавајући Главног одбора и Предсједништва има замјеника.

Предсједавајућег Главног одбора и Предсједништва, као и његовог замјеника, одређује Главни одбор већином гласова присутних чланова Главног одбора.

Члан 62

Предсједавајући Главног одбора и Предсједништва има овлашћења да до одржавања Конгреса сазива сједнице Предсједништва и предсједава сједницама Главног одбора и Предсједништва.

ПРЕДСЈЕДНИШТВО

Члан 63

Предсједништво Партије је орган који врши послове политичког одлучивања и управљања Партијом ради њеног организованог и континуираног ђеловања у јавном животу, као и остваривања Програма, Статута, циљева и политике Партије.

Предсједништво:

организује изборну кампању и може формирати централни изборни штаб;
утврђује приједлог аката и приједлог кандидата Партије за обављање функција о којима одлучује Главни одбор;
за свој рад одговара Главном одбору и подноси му на разматрање и одлучивање питања од већег политичког значаја;
на предлог Предсједника Партије утврђује листу посланика Партије за Скупштину Црне Горе
именује предсједника Клуба посланика;
даје сагласност на приједлог одборничке листе Партије, кандидате за предсједника општине и предсједника скупштине општине, коју утврди општински одбор, односно Одбор Главног града;
на приједлог Предсједника Партије може именовати портпарола Партије и шефа Медијског центра;
предлаже чланове Статутарне комисије;
може сазвати Општинску конференцију;
може распустити Општински одбор и разријешити предсједника Општинског одбора;
одлучује о питањима организације рада Партије;
обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Партије;
даје сагласност на избор и разрешење предсједника и секретара Општинског одбора;
именује и разрешава повјереника Партије за територију гђе не постоји општинска организација;
именује Пословног секретара на приједлог Предсједника Партије;
на предлог Пословног секретара утврђује систематизацију радних мјеста у стручним службама Партије.
Састав Предсједништва

Члан 64

Одлуку о броју и саставу Предсједништва Партије доноси Главни одбор на приједлог Предсједника Партије.

Стални чланови Предсједништва по функцији су: Предсједник Партије, потпредсједници Партије, предсједник Клуба посланика и предсједник Политичког савјета Партије.

Члан 65

Предсједништво може распустити Општински одбор односно Одбор Главног града када оцијени да ђелује супротно политици и интересима Партије, не реализује одлуке органа Партије на државном нивоу, када не врши друге, Статутом утврђене надлежности.

У случају распуштања Општинског одбора или Одбора Главног града, Предсједништво именује координациони одбор од чланова Партије из општинске организације, чији је Општински одбор распуштен.
Координациони одбор врши функцију и послове Општинског одбора, односно Одбора Главног града до избора новог Општинског одбора, односно Одбора Главног града у складу са овим Статутом.

Координациони одбор је дужан да у оптималном року створи услове за избор новог Општинског одбора, односно Одбора Главног града.

Доношење одлука Предсједништва

Члан 66

Предсједништвом предсједава Предсједник Партије.

Предсједништво доноси одлуке уколико на сједници присуствује већина чланова а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.

Предсједништво, по правилу, одлуке доноси јавним гласањем.

Сједнице Предсједништва сазива Предсједник по потреби.

Сједницама предсједава Предсједник а у његовом одсуству члан Предсједништва кога одреди.

НАЏОРНИ ОДБОР

Члан 67

Наџорни одбор је контролно-наџорни орган Партије.

Наџорни одбор чине предсједник и два члана које бира и разрјешава Конгрес.

Наџорни одбор за свој рад одговара Главном одбору и Конгресу.

Мандат Наџорног одбора траје 4 године.

Ђелокруг Наџорног одбора

Члан 68

Наџорни одбор:

обавља контролу финансијског пословања Партије на свим нивоима;
контролише приходе Партије, употребу финансијских средстава Партије и управљање имовином које је у власништву Партије или којом Партија располаже по другом основу;
по потреби доставља информације, упутства и предлаже мјере Предсједнику Партије и Главном одбору;
подноси извјештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору;
подноси извјештај о свом раду Главном одбору и Конгресу.
Сваки члан Партије може да оствари увид у извјештај Наџорног одбора.

ПОЛИТИЧКИ САВЈЕТ

Члан 69

Политички савјет је политичко-савјетодавни орган које се бави питањима политике Партије.

Политички савјет чине предсједник Политичког савјета и 10 чланова, и мандат му траје колико и Главном одбору.

Предсједник Политичког савјета предлаже чланове савјета Предсједништву из реда истакнутих чланова и симпатизера, интелектуалаца и академских грађана, политичких, научних и јавних радника који подржавају Програм Партије.

Сједнице Савјета одржавају се по потреби.

Ђелокруг Савјета

Члан 70

Политички савјет:

прати и анализира политичко и друштвено стање и разматра идејна и политичка питања која су од важности за дефинисање стратегије у унутрашњој и спољној политици;
органима Партије, даје савјете, пружа помоћ и даје мишљење у погледу дефинисања укупне политике;
даје мишљење на Нацрт програма партије и друга стратешка документа;
предлаже предсједнику Партије платформу за изборни програм партије.
Политички савјет за свој рад одговара Предсједништву и Главном одбору.

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 71

Статутарна комисија за свој рад одговара Главном одбору и Конгресу.

Статутарна комисија има предсједника и шест чланова које бира и разрјешава Главни Одбор на приједлог Предсједништва Партије.

Чланови Статутарне комисије су по правилу дипломирани правници.

Мандат Статутарне комисије је 4 године.

Ђелокруг Статутарне комисије

Члан 72

Статутарна комисија:

тумачи Статут и друга општа акта Партије по сопственој иницијативи и по захтјеву члана или органа Партије;
припрема нацрт измјена и допуна Статута, по одлуци Предсједништва;
припрема Нацрт измјена и допуна других општих аката Партије;
рјешава жалбе на одлуке о пријему, искључењу из Партије и брисању са евиденције;
подноси извјештај о раду Главном одбору и Конгресу;
обавља друге послове које јој повјере Предсједништво и Конгрес.
Тумачење Статута и других општих аката Партије могу тражити сви органи у странци.

Приједлог за оцјену статутарности одлука и других аката органа Партије мора се поднијети у року од 30 дана од дана сазнања, али најдуже у року од три мјесеца од дана њиховог доношења.

КЛУБ МЛАДИХ

Члан 73

У оквиру Партије образује се Клуб младих на добровољној основи.

Чланови Клуба могу бити чланови и симпатизери до 30 година старости.

Клуб младих има предсједника кога бира Главни одбор на приједлог Предсједника Партије.

Предсједник Клуба младих подноси годишњи извјештај о раду Главном одбору.

Циљеви и активности:

помоћ и подстицање младих да активно учествују у раду органа Партије;
организација друштвених активности за младе чланове и симпатизере;
организовање радионица и тренинга у циљу политичког образовања младих;
савјетовање органа Партије о питањима од значаја за младе у Црној Гори;
мотивисање младих за чланство и активан ангажман у странци;
сарадња са организацијама младих са сродним циљевима у земљи и иностранству.
Општински одбор може основати Клуб младих на локалном нивоу.

АСОЦИЈАЦИЈА ЖЕНА

Члан 74

Асоцијација жена је добровољна организација чланица и симпатизерки које активно учествују у политичком животу Партије.

Асоцијација жена има предсједницу коју бира Главни одбор на приједлог Предсједника Партије.

Предсједница Асоцијације жена подноси годишњи извјештај о раду Главном одбору и предсједнику Партије.

Циљеви и активности:

подстицање значајнијег учешћа жена у политичком животу у странци и на државном нивоу;
организација едукативних радионица;
пружање савјета органима Партије о питањима од значаја за жене у Црној Гори;
сарадња са организацијама са сродним циљевима у земљи и иностранству.
Општински одбори могу основати локалну Асоцијацију жена.

ФОРУМ ПЕНЗИОНЕРА

Члан 75

Форум пензионера је добровољна организација у странци коју сачињавају чланови и симпатизери Партије изнад 65 година живота.

Форум пензионера има предсједника кога бира Главни одбор на приједлог Предсједника Партије.

Предсједник Форума пензионера подноси годишњи извјештај о раду Главном одбору и Предсједнику Партије.

Циљеви и активности:

залагање за достојанствен и активан живот у тзв. трећем добу;
иницирање друштвених догађаја и окупљања у циљу сагледавања и унапређења положаја пензионера на територији Црне Горе;
савјетовање органа Партије о питањима која се тичу положаја пензионера у Црној Гори;
сарадња са сличним организацијама у земљи и иностранству.
Општински одбори могу основати локални Форум пензионера.

Гласило

Члан 76

Партија може имати своје гласило, о чему одлуку доноси Главни одбор.

Главни одбор је носилац права и обавеза које по закону има оснивач гласила.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Члан 77

Партија може формирати Службу за односе с јавношћу (Медијски центар), која обезбјеђује медијску презентацију политике Партије, ставова и одлука органа Партије.

ПОРТПАРОЛ ПАРТИЈЕ

Члан 78

Портпарола Партије именује Предсједништво Партије на предлог Предсједника Партије.

Портпарол Партије:

обезбјеђује медијску презентацију ставова и одлука органа Партије;
непосредно комуницира са медијима и јавношћу;
стара се о организацији и одржавању пресс конференција Партија;
предлаже план медијских наступа Партије

Члан 79

Изабрани посланици образују Клуб посланика.

Клуб посланика има предсједника кога именује Предсједништво Партије.

Предсједник Клуба посланика једном годишње подноси Главном одбору извјештај о раду Клуба посланика.

Дужности посланика

Члан 80

Посланик је дужан да заступа Изборни програм и Програм Партије.

Уколико посланик поступа супротно Изборном програму или Програму Партије, Главни одбор може затражити повраћај мандата.

Уколико посланик не врати мандат у остављеном року сматраће се да је иступио из Партије.

Члан 81

Одредбе чланова 76 и 77 Статута сходно се примјењују и на одборничке клубове.

Члан 82

Одлуке у органима Партије доносе се на сједницама органа јавним или тајним гласањем.

Одлуку о начину гласања, изузев у случајевима изричито одређеним овим Статутом, доноси орган Партије јавним гласањем.

За пуноважан рад и одлучивање у органима Партије мора бити присутно више од половине укупног броја чланова органа.

Одлуке у органима Партије доносе се већином гласова присутних чланова, уколико Статутом Партије није другачије одређено.

Општа правила

Члан 83

Главни одбор доноси Изборни програм Партије за избор посланика, одборника и Предсједника Црне Горе.

Прије избора за Скупштину Црне Горе, скупштину општине, Пријестонице, Главног града и Градске општине, и избора за предсједника Црне Горе, Главни одбор утврђује датум отварања и завршетка унутарпартијског поступка предлагања и избора кандидата Партије.

Главни одбор истовремено утврђује критеријуме за предлагање и избор кандидата Партије.

Кандидати Партије за одборнике

Члан 84

Кандидате Партије за одборнике могу предлагати чланови, организације, зборови чланова и органи Партије.

Листу кандидата Партије за одборнике скупштине општине и Главног града утврђују општински, односно Одбор Главног града а потврђује Предсједништво Партије.

Листу кандидата за одборнике скупштине градске општине утврђује одбор градске општине, мишљење даје Одбор Главног града, а потрвђује Предсједништво Партије.

Кандидата Партије за предсједника општине, предсједника градске општине, градоначелника Главног града и Пријестонице утвђује одговарајући одбор на локалном нивоу, уз претходну сагласност Извршног одбора Главног одбора Партије.

Предсједништво даје сагласност за подршку избору кандидата за предсједника општине, који није кандидат Партије.

Одредбе овог члана примјрњују се и на друге облике локалне самоуправе.

Кандидати Партије за посланике

Члан 85

Кандидате Партије за посланике могу предлагати чланови, организације, зборови чланова и органи Партије.

Листу кандидата Партије за посланике утврђује Предсједништво у складу са својом посебном Одлуком.

Предсједништво утврђује предлог кандидата Партије за потпредсједника Скупштине Црне Горе, а Главни Одбор утвђује кандидата за Предсједника Скупштине Црне Горе.

Главни одбор одлучује о подршци кандидату са друге посланичке листе за функцију Предсједника Скупштине Црне Горе, а Предсједништво о подршци кандидату са друге посланичке листе за функцију Потпредсједника Скупштине Црне Горе.

Кандидат Партије за предсједника Црне Горе

Члан 86

Кандидата Партије за предсједника Црне Горе могу предлагати чланови, организације, зборови чланова и органи Партије.

Кандидата Партије за предсједника Црне Горе утврђује Главни одбор.

Кандидати Партије за предсједника Владе и министре

Члан 87

Кандидата Партије за предсједника Владе утврђује Главни одбор.

Унутарпартијска подршка кандидатури за предсједника Владе, министре у Влади, и старјешине самосталних органа државне управе са листе Партије, даје се на Главном одбору Партије.

Главни одбор одлучује о учешћу Партије о формирању коалиционе Владе.

Главни одбор одлучује о подршци кандидату за предсједника Владе, који није кандидат Партије.

Члан 88

У вријеме одржавања избора формира се Изборни штаб Партије.

Чланови Изборног штаба су: Предсједник Партије, чланови Предсједништва, одређени чланови Главног одбора, као и истакнути чланови Партије.

Изборни штаб:

руководи припремама за изборе;
доноси план изборних активности;
стара се о спровођењу изборне кампање;
координира радом чланова радних тијела за спровођење избора који су изабрани на органима Партије;
обавља друге послове које му повјере Предсједник Партије, Предсједништво и Главни одбор.

Имовина

Члан 89

Партија има имовину.

Имовином управља Главни одбор.

Партија се финансира у складу са законом.

Финансијско-материјално пословање

Члан 90

Партија прибавља средства потребна за обављање страначких активности, редовног рада и трошкова изборне кампање из јавних и приватних извора.
Јавни извори су: новчана средства, услуге и добра која дају Држава Црна Гора и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи.
Приватни извори су: чланарине, добровољни прилози правних и физичких лица, наследство, легати, приходи од имовине Партије и задуживање код банака и других финансијских организација у Црној Гори.

Главни одбор на приједлог Предсједника усваја финансијски план најкасније до 30.12. текуће године за идућу календарску годину.

Општински одбор и Одбор Главног града, на приједлог Предсједника Одбора, доносе план прихода и расхода.
Партија води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у складу са Законом.

Територијалне организације своја финансијско-материјална пословања врше преко подрачуна.

Општинске огранизације једном годишње подносе Извјештај о финансијском пословању Пословном директору Партије и Наџорном одбору.

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР ПАРТИЈЕ

Члан 91

Пословног секретара Партије именује Предсједништво на предлог Предсједника Партије.

Пословни секретар руководи радом администрације, обавља стручне послове и одговоран је за финансијско пословање Партије.

Пословни секретар је одговоран за вођење књига Партије у складу са прописима рачуноводства и књиговодства.

Књиговодствени и рачуноводствени послови могу бити повјерени стручном лицу или агенцији/организацији која посједује лиценцу за обављање ових послова у сарадњи са Пословним секретаром.

Пословни секретар подноси извјештај Предсједнику Партије, Предсједништву Партије и Главном одбору. Мандат Пословног секретара је 4 године.

Мировање, обнова ђелатности и престанак рада

Члан 92
На предлог Предсједника, 2/3 чланова Главног одбора, 1/3 чланова Конгреса, Конгрес доноси одлуку о мировању, обнови ђелатности и престанку рада Партије.

Конгрес доноси одлуку о мировању, обнови ђелатности и престанку рада ако за то гласа 2/3 чланова Конгреса.
Одлуком о престанку рада Конгрес ће одлучити и о имовини Партије.

Измјене и допуне Статута

Члан 93
Поступак измјене и допуне Статута могу покренути Предсједништво, Главни одбор и 1/3 чланова Конгреса.

О предлозима измјене и допуне Статута, као и о свим другим општим актима, одлучује Конгрес.

Поступак за доношење Програма, као и измјене и допуне Програма, врши се на исти начин и по поступку предвиђеним за Статут.

Измјене Статута Партије које се односе на усклађивање са законом којим се уређује рад и ђеловање политичких партија, може извршити и Предсједништво Партије, уз накнадну сагласност Главног одбора.

Главни одбор између Конгреса може статутарном одлуком, која се доноси већином гласова свих чланова Главног одбора, уредити поједина статутарна питања, ако то налажу разлози хитности.

Статутарна одлука има привремено важење, и подлијеже потврди Конгреса.

Статутарном одлуком не могу се мијењати одредбе Статута које се односе на назив и симболе Партије, основне принципе и програмске циљеве Партије, права чланова Партије и принцип демократског јединства.

Пословник о раду и други акти Партије

Члан 94
Пословник о раду доноси онај орган Партије, односно онај одбор чији се рад пословником уређује.

Правилнике и друге акте Партије доноси Предсједништво, изузев кад је Статутом прописано да акт доноси други орган Партије.
Акти Партије доносе се већином гласова присутних чланова тијела или органа који их доноси, изузев када је Статутом другачије предвиђено.
Измјене и допуне аката Партије припремају се и доносе на начин и по поступку прописаном за доношење аката Партије.

Први избор органа Партије

Члан 95
Оснивачку скупштину сачињавају делегати који представљају чланове који су иницирали формирање Партије.

На Оснивачкој скупштини бира се Предсједник Партије, усваја Статут и Програм Партије, и све неопходне одлуке за функционисање Партије.

Састав Оснивачке скупштине ће на посебној сједници, а прије првог Конгреса, изабрати чланове Главног одбора и Наџорни одбор. Предлог броја и састава чланова Главног одбора предложиће Предсједник Партије, као и састав Наџорног одбора.

Оснивачка скупштина потврђује одлуку Групе бирача Милан Кнежевић која ђелује преко посланика и одборника у Скупштини Црне Горе и локалним скупштинама да постаје саставни дио Демократске народне партије Црне Горе.

Главни одбор ће потврдити одлуке и других група бирача које имају одборнике у скупштинама локалних самоуправа, као и ванпарламентарних група грађана о приступању Демократској народној партији Црне Горе и одлучити о начину њихове заступљености у органима Партије.

Избор осталих органа Партије: Предсједништво Партије, потпредсједници и органи на општинском нивоу обавиће се у складу са Статутом и одлукама Предсједника Партије и Главног одбора.

У поступку регистрације Партије, Предсједник Партије овлашћен је од Оснивачке скупштине да може извршити измјене и допуне Програма и Статута, и других докумената како би се извршила регистрација Партије.

Представнике, датум одржавања и дневни ред за први Конгрес утврдиће Главни одбор на предлог Предсједника Партије.

Први Конгрес ће се одржати најкасније до 15. марта 2015. године .

Први Конгрес Партије потврдиће избор чланова Главног одбора, констатовати да пуни временски мандат Предсједника Партије почиње даном одржавања Конгреса, потврдити састав Наџорног одбора и усвојити посебну Декларацију о приоритетним политичким задацима Партије.

Ступање на снагу

Члан 96

Статут ступа на снагу даном усвајања на Оснивачкој скупштини.