Monthly Archives: July 2015

30 07, 2015

DNP: Nove prijetnje čelnicima medija u Crnoj Gori

July 30th, 2015|

Demokratska narodna partija najoštrije osuđuje pokušaj ugrožavanja građanske bezbjednosti Rada Vojvodića, generalnog direktora RTV Crne Gore. Očigledno je da čak ni vodeće ličnosti Javnog servisa nijesu pošteđene od strane skrivenih centara moći i njihovih direktnih pritisaka i radnji, koje mogu proizvesti nesagledive posljedice. DNP upozorava cjelokupnu crnogorsku javnost da je i ovaj pokušaj još jedan u nizu onih, kojima se diskredituje Crna Gora u očima cjelokupne međunarodne javnosti, posebno na putu ka EU. A sve to i pored deklarativnih izjava iz vlasti da smo navodno sve sigurnija destinacija bezbjednog i mirnog života građana.

30 07, 2015

Zogović: Princip neutralnosti odgovor na bezbjednosne izazove pred kojima se nalazi Crna Gora

July 30th, 2015|

Suprotno logici da nas u cilju opstanka na vlasti vladajuće koalicije DPS-a i SDP-a treba strmoglavo ugurati u NATO, DNP CG smatra da je umjesto jednostranog srljanja Crnoj Gori potrebna politika mudrog i odgovornog postavljanja u međunarodnim odnosima u skladu sa sopstvenim interesima i duhovno istorijskom transverzalom Crne Gore. U tom cilju DNP je princip neutralnost promovisala kao jedan od osnovnih programskih načela naše partije. Jer smatramo da je skladno položaju, veličini, broju stanovnika i ekonomskim kapacitetima princip neutralnosti najbolje rešenje i odgovor na bezdjednosne izazove pred kojima se nalazi Crna Gora.

29 07, 2015

Lakušić: U trendu momci koji sirotinji nude srednji prst

July 29th, 2015|

Na žalost, u trendu su momci koji nude srednji prst sirotinji i model ponašanja po kojem se ne biraju sredstva da bi se stiglo do cilja.

29 07, 2015

Jovo Pejović: Krv nije voda

July 29th, 2015|

A sta­ra iz­re­ka da krv ni­je vo­da pro­ra­di­će jed­no­ga da­na i kod onih ko­ji sa­da za ma­le ili ve­li­ke pri­vi­le­gi­je slu­že mr­zi­te­lji­ma Sr­ba u nji­ho­voj vje­kov­noj te­žnji da nam se osve­te za ve­li­ke po­bje­de ko­je smo kroz isto­ri­ju iz­vo­je­va­li u bor­bi za čast i do­sto­jan­stvo svo­ga na­ro­da. Srp­stva se ne mo­gu od­re­ći ni oni gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­ji su se sklo­ni­li pod sku­te re­ži­ma, ma ko­li­ko ih ak­tu­el­ni re­žim na to pri­si­lja­vao uvo­đe­njem no­vog kri­te­ri­ju­ma za od­re­đi­va­nje na­ci­o­nal­ne opre­di­je­lje­no­sti ta­ko­zva­nog osje­ća­ja. To im ne­će do­zvo­li­ti ni po­tom­ci 300 000 Sr­ba ko­li­ko ih je u Cr­noj Go­ri bi­lo 1899. go­di­ne ka­ko je i za­pi­sa­no u Ze­mljo­pi­su Knja­že­vi­ne Cr­ne Go­re iz te go­di­ne, ni­ti se po­tom­ci tih naj­bo­ljih si­no­va Cr­ne Go­re - Sr­ba mo­gu od­re­ći za­vje­ta iz­re­če­nog u isto­i­me­nom do­ku­men­tu, ko­ji ka­že da je sva­ki Sr­bin u Cr­noj Go­ri du­žan lju­bi­ti ci­je­lu do­mo­vi­nu, sve srp­ske ze­mlje u ko­ji­ma ži­ve na­ša oslo­bo­đe­na i neo­slo­bo­đe­na bra­ća Sr­bi, a ja bih do­dao i sve do­bre lju­de na ze­mlji­noj ku­gli.

28 07, 2015

Bulatović: Imovinu stečenu kriminalom oduzimati i retroaktivno

July 28th, 2015|

„Nezakonito bogaćenje javnih funkcionera, a sledstveno tome i oduzimanje nezakonito stečene imovine može se urediti na taj način. Smatramo da je neophodno naći modalitet i za retroaktivnu primjenu ovog instituta. Moram da kažem da određene političke grupacije iz Skupštine nijesu za direktnu primjenu Konvencije UN i relativizuju pitanje nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera“, kazao je Bulatović.

27 07, 2015

Кнежевић: Режимска харанга неће зауставити протесте

July 27th, 2015|

Предсједник Демократске народне партије и један од лидера Демократског фронта Милан Кнежевић казао је, у интервју за портал ИН4С, да само протести могу спријечити наум Мила Ђукановића о крађи још једних избора. „Тако да нас уопште не чуди општережимска харанга усмјерена против ДФ-а и организације протеста, али упркос томе, свима у Црној Гори је јасно да су протести неминовност и да их нико не може зауставити“, истакао је Кнежевић.

23 07, 2015

DF: Umjesto da podrži proteste, Bečić srlja u zagrljaj Krivokapiću

July 23rd, 2015|

Tvrdnja Alekse Bečića da će 27. septembra na protestima koje organizuje DF biti žrtava po svojoj bezočnosti prevazilazi i samog Đukanovića, koji nas je takodje optužio da želimo destabilizovati Crnu Goru da ne dobije pozivnicu za NATO. Zato javno pozivamo Aleksu Bečića da svoja saznanja o planiranim žrtvama, i ko pokušava preko leševa da dodje na vlast prvo saopšti nadležnim institucijama a onda obavijesti i javnost.

21 07, 2015

Jovo Pejović: Majstori intriga

July 21st, 2015|

Ta­ko nam je po­li­tič­ka sce­na vi­še pre­pla­vlje­na in­tri­ga­ma, pre­va­ra­ma i la­ži­ma, ne­go že­ljom da se sta­nje u kom ži­vi­mo mi­je­nja. Zlo­čin­ce ko­ji ima­ju vlast tre­ba sa­ža­lje­va­ti, jer ka­da iz­gu­be vlast če­ka ih ka­zna na ka­kvu ni­je­su ra­ču­na­li ni­ti o njoj sa­nja­li. Sve­vi­šnji je već od­re­dio ka­znu ko­ju ne­ki iz­dr­ža­va­ju kao ot­pad­ni­ci od ko­jih su odav­no di­gli ru­ke čak i oni ko­ji su im iz­da­va­li na­lo­ge, a ni­je ma­li broj onih ko­ji če­ka­ju u red da im se pri­dru­že.

21 07, 2015

DF: Dogovor o budućoj koaliciji napravljen u jednoj stranoj ambasadi

July 21st, 2015|

Najava Džavida Šabovića o stvaranju koalicije SDP – a sa Demosom, Urom i Demokratama ne predstavlja nikakvo iznenadjenje jer se radi o završnici projekta konstruisanog u jednoj stranoj ambasadi.

20 07, 2015

Bulatović: I dalje postoji snažna kontrola ANB-a od Vlade i vrha DPS-a

July 20th, 2015|

Ja sam ubijeđen da za ovakvo ćutanje v.d direktor ANB je imao političku podršku njemu nadređenih , iako je on ocijenio da je ćutanje posledica nekih dodatnih provjera i radnji koje se očigledno vrše u ANB-u, vezano za slučaj Džomić.

20 07, 2015

Лакушић: Сухих провјерени политички манипулатор и преварант

July 20th, 2015|

Господину Сухиху као освједоченом демагогу и манипулатору поручујемо да поднесе оставку на функцију предсједника Скупштине Главног града, не само због спорног легимитета, него зато што је и овог пута као и небројано пута раније прочитан, и добронамјерно савјетујемо да обавезно нађе начин да умакне очигледаном страху од Миомира Мугоше који га опсесивно прати, изгледа чак и из Љубљане

19 07, 2015

DNP ne treba da brine za perspektivu u Bijelom Polju

July 19th, 2015|

Ovaj podatak je najbolja potvrda etabliranosti Demokratske narodne partije u našoj opštini i stalnog trenda rasta. Naša partija je za relativno kratko vrijeme postala respektabilan politički faktor u Bijelom Polju, a da za njenu perspektivu nema brige najbolje potvrđuje večerašnji dogadjaj.

18 07, 2015

DF: Bečić se izgubio u lavirintu visoke politike

July 18th, 2015|

Demokratski front sa žaljenjem konstatuje da se Aleksa Bečić bježeći od naših logičnih i korektnih pitanja izgubio u lavirintu visoke politike koja je ipak mnogo ozbiljniji proces od njegove antologijske sintagme „ da se pogledamo u očima“. Stvarno priznajemo da nismo pročitali Program Demokrata, ali je i golim okom vidljivo posmatrajući njihovog lidera da je on zasnovan na samopovređivanju.

17 07, 2015

DF: Izlišan svaki vid patetike i epsko kulinarskih poruka Alekse Bečića

July 17th, 2015|

U saopštavanju svojih jasnih stavova DF nikad nije projektovao Bečica kao Đukanovićevog partnera,zato je izlišan svaki vid patetike i epsko kulinarskih poruka mlađanog kolege usmjeren prema javnosti. Ali smo i njega i ostale novoformirane partije pozivali i nastavićemo da pozivamo da se jasno odrede o najvažnijim pitanjima koja opredjeljuju političku scenu Crne Gore, a o kojim Demokrate i Aleksa Bečić uporno i bezuspješno izbjegavaju da se izjasne

17 07, 2015

Jovo Pejović na čelu podgoričkog Odbora DNP-a

July 17th, 2015|

Na sjednici Odbora Glavnog grada DNP - a za predsjednika je jednoglasno izabran Jovo Pejović, dosadašnji koordinator Inicijativnog odbora Podgorice.

16 07, 2015

Knežević: Masovnim protestima rušimo režim

July 16th, 2015|

Skup De­mo­krat­skog fron­ta u Be­ra­na­ma po­ka­zao je da smo da­le­ko naj­ja­či i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ji opo­zi­ci­o­ni su­bjekt, ko­ji je u sta­nju da u sva­kom tre­nut­ku oku­pi ne­ko­li­ko hi­lja­da ak­ti­vi­sta i čla­no­va stra­nač­kih or­ga­na. Sma­tram da je to sa­svim do­vo­ljan raz­log da Đu­ka­no­vi­ćev re­žim pri­hva­ti dru­štve­no-po­li­tič­ku re­al­nost, i da, slič­no kao što se de­si­lo u Ma­ke­do­ni­ji, br­zo do­đe do do­go­vo­ra ko­ji će po­zdra­vi­ti cr­no­gor­ski gra­đa­ni i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca

16 07, 2015

Čestitka predsjednika DNP-a Milana Kneževića povodom Ramazanskog Bajrama

July 16th, 2015|

Doživljavajući različitosti kao najveće bogatstvo crnogorskog društva i mostove koji kroz međusobno uvažavanje i poštovanje čine čvršćim vezu među ljudima u svoje ime i u ime Demokratske narodne partije želim Vam da Ramazanski Bajram provedete u dobrom zdravlju, i svakoj ličnoj i porodičnoj sreći.

15 07, 2015

Pejović: Čija je naša Crna Gora?

July 15th, 2015|

Ko­li­ko je sa­mo osta­lo pi­ta­nja na ko­ja ni­je­smo do­bi­li od­go­vor, a če­ka­mo ga go­di­na­ma. Vlast fra­zom „Da je vječ­na Cr­na Go­ra“ igra na kar­tu naj­ta­na­ni­jih ljud­skih osje­ća­nja od­vaj­ka­da pri­sut­nih na ovim pro­sto­ri­ma da je rod­ni dom bio i ostao ‘’sve i sja’’ za na­šeg čo­vje­ka pa ma­kar mu se na vjer­nost za­kli­njao i ozlo­gla­še­ni zlo­či­nac Se­ku­la Dr­lje­vić. A da je Cr­na Go­ra sva­či­ja sem na­ša ja­sno je i oni­ma ko­ji svoj na­vod­ni pa­tri­o­ti­zam is­ka­zu­ju na kraj­nje pri­mi­ti­van na­čin.

12 07, 2015

Zogović: Daleko smo od stvarnog i iskrenog pomirenja, Britanci otvorili “Pandorinu kutiju”

July 12th, 2015|

Suprotno dominantnom mišljenju građana, premijer Srbije je otišao u Potočare i pružio ruku pomirenja a za uzvrat je dobio kamenovanje za koje u civilizovanom svijetu ne postoji opravdanje.

12 07, 2015

Knežević: Đoković najbolji ambasador srpskog naroda

July 12th, 2015|

Zato se i danas, kao i do sada Nikšić i Beograd jednako raduju pobjedi Novaka Đokovića koji je po mnogo čemu neprikosnoveni broj jedan u svijetu.

11 07, 2015

DF: Od lidera DF-a do sakupljača loptica

July 11th, 2015|

Neformalni lider još uvijek ne registrovane stranke, ostao je jedino dosledan dugačkim rečenicama punim frazerstva i distanciranja od svake ozbiljne političke akcije koja bi dovela do smjene režim. Što se tiče DF – a, nikad nismo imali dilemu da je Lekić bio protiv organizacije bilo kakvih protesta, kao što je od dolaska na čelo DF – a podržavao učlanjenje Crne Gore u NATO

8 07, 2015

DF: Pajović je trojanski konj Tarzana Miloševića

July 8th, 2015|

Danas je čitava crnogorska javnost kroz lik i riječi Darka Pajovića bila u prilici da vidi kako izgleda političko treće jutro, na kojem politički pokojnici ubjedjuju druge i sebe da im je pritisak 120 : 80. Čovjek koji se prije godinu dana javno hvalio da je dostavio javnosti „Snimak“ o izbornim zloupotrebama DPS – a očigledno je za prijemni ispit progutao sve dokaze i trake snimljenog materijala

7 07, 2015

Koprivica: Radmila donijela nezakonito upozorenje

July 7th, 2015|

Upo­zo­re­nje rek­tor­ke Rad­mi­le Voj­vo­dić, ko­jim je pro­fe­so­ri­ma Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG) na­lo­že­no da hit­no pre­ki­nu ho­no­rar­ne ili stal­ne an­ga­žma­ne na dru­gim obra­zo­vim in­sti­tu­ci­ja­ma, te da u ro­ku od 48 sa­ti o to­me do­sta­ve do­ka­ze Rek­to­ra­tu, ni­je u skla­du sa za­ko­ni­ma o ra­du i o vi­so­kom obra­zo­va­nju, utvr­di­la je in­spek­tor­ka ra­da Mi­le­na Fra­na. Ona je u oba­vje­šte­nju do­sta­vlje­nom pro­fe­so­ru Dra­ga­nu Ko­pri­vi­ci uka­za­la da je in­spek­cij­ski nad­zor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Nik­ši­ću iz­vr­ši­la 4. ma­ja, ka­da je utvr­đe­no da je rek­tor­ka do­ni­je­la upo­zo­re­nje su­prot­no za­kon­skim pro­pi­si­ma.

6 07, 2015

DF: Pajović pozitivan jedino na DPS

July 6th, 2015|

DF još jednom podsjeća crnogorsku javnost da su tzv. teorije od 36 plus 1 poslanika spremnih da dodju do većine od 41 predstavljale puko zamajavanje i manipulaciju opozicione javnosti. Valjda je nakon Pajovićevog intervjua, svakom u Crnoj Gori jasno, pa i tvorcima modela 36 plus 1, ono što je DF odavno tvrdio, da u crnogorskom Parlamentu nema 36 opozicionih poslanika, već da postoje trojanski konji koji se hrane na opozicionim jaslama, i samo čekaju zvižduk Tarzana Miloševića kako bi pretrčali na ranč DPS - a. Zato najavljena koalicija Pozitivne i DPS - a predstavlja razlog više da se na demokratskim protestima zaustavi svaki pokušaj daljeg političkog degenerisanja osnovnih demokratskih vrijednosti. Izbori u Djukanovićevoj režiji, na kojima bi razni Pajovići glumili opozicione statiste dok ih šef ne pozove u završnom činu, nemaju nikakvog smisla, i samo tehnička vlada do koje ćemo doći mirnim protestima, može natjerati crnogorske Vasile Tupurkovske da predju na političko gojenje ali u kantini DPS - a, jer oni više sa opozicijom nemaju ništa.

5 07, 2015

Knežević o rezoluciji Skupštine Kosova: To je napad na integritet Crne Gore

July 5th, 2015|

Usvajanje Rezolucije Skupštine takozvane države Kosovo i primjedbe na postojeće granice predstavlja otvoreni, ali ne prvi atak na crnogorski suverenitet i teritorijalni integritet, zbog čega Crna Gora mora diplomatski ofanzivnije štititi naše nacionalne interese – poručio je predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

5 07, 2015

Лакушић: Црногорски спорт у „канџама“ ДПС-а

July 5th, 2015|

Спорт у Подгорици као и у осталом у Црној Гори, постао је полигон за политички маркетинг партија на власти. Спортски клубови у Подгорици су експозитуре ДПС-а, који у својим страначким органима има знатан број врхунских спортиста. Сви успјеси репрезентативних селекција, наших клубова, и појединаца се политички и маркетиншки грубо експлоатишу и промовишу као политичке побједе ДПС-а. Скоро да је правило, да спортске клубове не воде људи који имају спортско искуство иза себе, него функционери ДПС-а , који о спорту и са спортом немају, ама баш, благе везе.

3 07, 2015

Perišić: Masovno iseljavanje sa sjevera najbolji odraz politike aktuelne vlasti

July 3rd, 2015|

Gradjani sjevera su primorani da napustaju vjekovna ognjista i svoje "mjesto pod suncem" traže u drugoj državi ne iz bijesa već zbog gole egzistencije rekao je Perišić i zatražio od lidera LP Andrije Popovića da se uključi u ovaj problem i preko mehanizama koji su mu omogućeni učešćem u vlasti doprinese da se isti riješi. Gradjanima sjevera je najmanje bitno hoće li se prije početka sjednice intonirati državna himna, mi sa sjevera želimo da konačno čujemo priču o investicijama i otvaranju novih radnih mjesta poručio je Perišić lideru liberala.

3 07, 2015

Чворовић: Не заносите се протјеривањем ћирилице из Никшића

July 3rd, 2015|

Господо из власти ако не умијете и не знате да радите посао којег сте се прихватили, а евидентно је да je тако, поднесите оставке и пустите да то раде они који знају и умију и не заносите се са протјеривањем ћирилице из Никшића јер није Никшић Вуковар.

2 07, 2015

Pejović: Biti svoj

July 2nd, 2015|

Budite svoji. Ne dozvolite nikome i ničemu da od vas učini da se ne osjećate potpuno svoji. Jer ako ne budete svoji, shvatićete jednoga dana da nijeste ispunili svoju misiju na Zemlji. Bićete najobičniji mali crv kojeg će svako, kad mu god padne na pamet, moći ugaziti i poniziti.

2 07, 2015

DF: U čije ime govori Kovačević

July 2nd, 2015|

Ovo je još jedan od dokaza da su ostaci SNP-a duboko raspolućeni na opoziciono krilo i na režimsko kojem očigledno pripada i Kovačević, kao i da u SNP ne postoji konsenzus oko dalje opozicione ili pozicione profilacije ove partije pa samim tim ni oko protesta.