Monthly Archives: March 2016

31 03, 2016

Knežević: Oslobađajuća Šešeljeva presuda srušila koncept NATO-a

March 31st, 2016|

Današnja presuda treba da bude pouka da se iskreno i dugoročno pomirenje može grditi jedino na pravednim odlukama gdje svakom mora pripasti odgovornost na osnovu uloge koju je imao u prošlosti a ne na osnovu instruisanih optužnica kojima se žele opravdati nezdravi imperijalistički apetiti pogubni za kompletno čovječanstvo.

31 03, 2016

Čvorović: Građani odbranili Župu od DPS-a

March 31st, 2016|

I umjesto da se bar malo pozabave životnim problemima građna, koje su prvo ostavili bez perspektive a zatim prepustili potpunom slučaju, režim je svu svoju snagu usmjerio na protjerivanje ćirilice i postavljanje latiničnih tabli po Nikšiću, uzaludno pokušavajući da gumicom izbriše slavnu srpsku istoriju grada pod Trebjesom.

30 03, 2016

Pejović: Ne u rat, ne u NATO

March 30th, 2016|

Vi­še i ni­je taj­na da je svi­jet ušao u no­vo var­var­stvo i to pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći NA­TO-u i Za­pad­nim si­la­ma ko­je re­ži­ra­ju ne­re­de, vo­de ra­to­ve i štam­pa­ju mi­li­jar­de i mi­li­jar­de do­la­ra bez po­kri­ća. U da­na­šnjim vre­me­ni­ma ma­te­ri­ja­li­zma i vul­ga­ri­zma ne­ma hu­ma­no­sti, li­je­pog po­na­ša­nja i op­ho­đe­nja me­đu lju­di­ma. So­to­na ko­ji vla­da svi­je­tom ima za cilj po­ni­šta­va­nje svih ljud­skih vri­jed­no­sti.

29 03, 2016

Zogović: Izjava američkog oficira je najbolji dokaz da crnogorskim režimom komanduje američka ambasada

March 29th, 2016|

Izjava američkog oficira je najbolji dokaz da crnogorskim režimom komanduje američka ambasada i to od sada javno bez potrebe čak i za minimumom uviđavnosti prema podaničkoj vlasti u Podgorici. Govoreći o demokratskim principima Tarkvinto je otvoreno potvrdio naše tvrdnje da je zapravo američka ambasada naredila razbijanje mirnih demokratskih protesta u organizaciji Demokratskog fronta, jer su fotografije Vladimira Vladimiroviča Putina, najmoćnijeg i najpopularnijeg čovjeka na planeti, koje su nosili demonstranti nepodnošljivo iritirale američke diplomate i njihove gazde izazivajući neprekidni štukavicu.

29 03, 2016

Bogavac: Ministarstvo prosvete da se hitno pozabavi uslovima u kojima se školuju djeca u opštini Mojkovac

March 29th, 2016|

Briga o pripadnicima najmlađe populacije morala bi biti prioritet nadležnih institucija, a posebno onih kojima je povjerena vaspitno-obrazovna uloga zato očekujemo od Ministarstva da hitno reaguje i krene u raščišćavanje sopstvenog dvorišta.

28 03, 2016

Bojović: Brković rentira objekte lokalnoj upravi i tužilaštvu

March 28th, 2016|

Po riječima Bojovića, za takve investitore važe isključivo zakulisni dogovori, unaprijed napravljeni u uskom krugu onih koji su Crnu Goru pretvorili u privatnu svojinu. Samo zbog tih propalih privatizacija, kako je kazao Bojović, koje su omogućene premijerovom kumu, u svakoj demokratskoj i pravnoj državi, premijer bi podnio ostavku, ili bi bio uhapšen.

26 03, 2016

Rakočević: Danilovgradski maturanti su ponos Crne Gore

March 26th, 2016|

DNP je spremna da ovim mladim ljudima pruži svu neophodnu pravnu i drugu pomoć kako bi planirana tortura i progon od strane nadležnog ministarstva bili osujećeni jer su zapravo ovi odvažni mladi ljudi ponos Crne Gore.

25 03, 2016

Veče poezije Milana Kneževića u KIC-u “Budo Tomović”

March 25th, 2016|

Uspješno pjesničko veče Milana Kneževića, na kojem je bilo riječi o njegovim zbirkama poezije, „Deponija snova“, „Avlija bivših“ i „Dnevnik sitnih grehova“, održano je 23. marta u Multimedijalnoj sali KIC-a „Budo Tomović“ u Podgorici, uz prisustvo brojnih ljubitelja pjesničke riječi.

25 03, 2016

Ne zaboravljamo: Crna Gora ne oprašta NATO zločine (VIDEO)

March 25th, 2016|

„Nakon što su prve NATO bombe pale na Danilovgrad i Zetu, nakon što je prva žrtva pala ovdje u Crnoj Gori, naše stradanje se nastavlja i danas. Ustajemo i liježemo sa tumorima. Leukemija je naše dobro jutro i dobro veče. Umiremo na rate pod povoljnim NATO kreditima

23 03, 2016

Pejović: Ulizice

March 23rd, 2016|

Mo­gu sa­mo za­mi­sli­ti ka­ko će u go­di­ni iz­bo­ra iza­ći iz miš­je ru­pe i pre­pla­vi­ti Cr­nu Go­ru. Ne­će se mo­ći od njih od­bra­ni­ti čak ni oni ko­ji ne­ma­ju moć vla­sti, jer ni­kad se ne zna ka­da se mo­že sve pre­o­kre­nu­ti, a nji­ma je sta­lo da vam da­ju do zna­nja da su i u va­šoj bli­zi­ni.

23 03, 2016

Veliki narodni anti-NATO protest: „Ne zaboravljamo“ (VIDEO)

March 23rd, 2016|

„Većinska Crna Gora nije za priključenje NATO-u“, kazao je portparol DNP, Milun Zogović.

21 03, 2016

Bojović: DPS Pljevlja nedostojna vršenja lokalne vlasti

March 21st, 2016|

Nervoza kod DPS-a je razumljiva jer su im predizborna obećanja bila velika, a rezultati nakon dvije godine mandata nikakvi. I dobro je što smo ih našim saopštenjem natjerali da to sami priznaju, neuspješno pokušavajući da se sakriju iza presvlačenja gradskih ulica koje u većini još uvijek nisu završene, a one koje jesu, odmah su i raskopane.

19 03, 2016

Bojović: Vlast ponovo planira da zloupotrijebi siromaštvo Pljevljaka

March 19th, 2016|

Izlišno je reći da je država u Pljevljima po ko zna koji put pala na ispitu, pošto je evidentno da ni državna ni lokalna vlast uopšte ne misle da polažu ispite pred građanima ovog grada, već isključivo da sve svoje kapacitete usmjere na planiranje i realizaciju novih izbornih zloupotreba.

18 03, 2016

Bulatović: DF će potpisati sporazum o bojkotu izbora u Tivtu upućen od strane Demokrata

March 18th, 2016|

DF će i ubuduće istrajavati, da zajedno sa ostalim opozicionim starankama postigne potrebno jedinstvo u skladu sa našim akcionim planom, a koji su nedavno usvojili glavni odbori svih konstituenata Demokratskog fronta na zajedničkoj sjednici, i koji smo uputili svim političkim partijama koje su glasale protiv Vlade Mila Đukanovića.

17 03, 2016

Knežević: Vlada pokušava da optuži DF za urušavanje izbornog procesa

March 17th, 2016|

DF postavlja pitanje zašto čelni ljudi MUP - a i Vlade koji tvrde da su sve vrijeme znali da se kroz uredjaj može provući sve što ima bar kod, nijesu o tome obavijestili javnost, već su mudro ćutali i učestvovali u prezentaciji kako bi glavni uslov za fer i slobodne izbore - elektronsku identifikaciju birača štrikirali kao uspješno završen.

15 03, 2016

Geopolitički izazovi i vojna neutralnost: Veliki Anti NATO protest 24.marta

March 15th, 2016|

Na nama, politički odgovornim ljudima, leži odgovornost da nizom anti-NATO aktivnosti natjeramo crnogorski režim da organizuje fer i slobodan referendum. Bez referenduma na kojem će biti donijeta odluka o učlanjenju Crne Gore u Alijansu, ne postoji ni pečat nezavisnosti, niti garant stabilnosti naglasio je Knežević.

15 03, 2016

Kr­va­vac: „Vek­tra Ja­kić“ iz­ra­bljuje šumske plje­valj­ske re­sur­se

March 15th, 2016|

Iako je za­kon­ski, kon­ce­si­o­nar du­žan da odr­ža­va šum­ski red, vi­di­mo da u ovom slu­ča­ju to ne va­ži. De­ce­nij­ski ko­lo­ni­jal­ni od­nos cen­tral­ne vla­sti da­je za pra­vo re­žim­ski bli­skim po­je­din­ci­ma da se ova­ko op­ho­de pre­ma na­šem bo­ga­stvu.

13 03, 2016

Pejović: Logor smrti

March 13th, 2016|

Čo­vje­ka je naj­te­že uvje­ri­ti u isti­nu. Ta­ko je laž o srp­skim zlo­či­ni­ma po­sta­la sa­kral­na i glo­bal­na isti­na. Laž te vr­ste mo­gla se zbi­ti sa­mo u ci­vi­li­za­ci­ji i kon­ste­la­ci­ji sna­ga u ova­kvom svi­je­tu či­ja je osno­va po­sto­ja­nja za­sno­va­na na la­ži i ob­ma­na­ma.

13 03, 2016

Zogović: Mekejn dijeli nesuvisle savjete građanima Crne Gore

March 13th, 2016|

Uključivanje u NATO kampanju američkog senatora Džona Mekejna, poznatog po ekstremnim imperijalističkim stavovima najbolje govori o ćorsokaku u koji su upali zagovornici i promoteri priključenja ovom vojnom savezu.

13 03, 2016

DNP organizator okruglog stola na temu “Geopolitički izazovi, vojna neutralnost Crne Gore”

March 13th, 2016|

U organizaciji Demokratske narodne partije u ponedeljak 14. marta u podgoričkom hotelu Ramada održaće se okrugli sto na temu "Geopolitički izazovi, vojna neutralnost Crne Gore."

12 03, 2016

Rakočević: Ni trotoara, ni javne rasvjete

March 12th, 2016|

Ra­ko­če­vić ka­že da se iskre­no na­da da će lokalna upra­va ima­ju­ći u vi­du kom­plek­snost pro­ble­ma sa ko­jim se su­sre­ću gra­đa­ni Lje­šni­ce ri­je­ši­ti ma­kar ne­ke od njih. -Tra­ži­mo što hit­ni­je da se ri­je­ši pro­blem ulič­ne ra­svje­te, i da Lje­šni­ca ko­nač­no do­bi­je osvje­tlje­nje ka­kvo do­li­ku­je jed­nom od naj­ve­ćih pri­grad­skih na­se­lja u Bi­je­lom Po­lju. Funk­ci­o­ni­sa­nje ulič­ne ra­svje­te neo­p­hod­no je u pr­vom re­du za dje­cu ko­ja se u po­sli­je­po­dnev­nim ča­so­vi­ma vra­ća­ju iz ško­le.

12 03, 2016

Koprivica: DNP poziva na opoziciono jedinstvo

March 12th, 2016|

“DNP istovremeno izražava zadovoljstvo što sada i ostali opozicioni politički subjekti uočavaju jasnu odgovornost Krivokapića u razvodnjavanju opozicione energije kroz njegovo jalovo i fiktivno insistiranje na parlamentarnom dijalogu. Ali nimalo nije slučajno što je, nakon kraha parlamentarnog dijaloga, najveću korist od toga, osim Đukanovića, imao upravo Krivokapić, koji po ocjeni DNP-a i dalje samo vegetira na funkciji predsjednika Skupštine”

12 03, 2016

Knežević: Odlaskom Dragana Nikolića odlazi i jedna značajna kulturna epoha

March 12th, 2016|

Predsjednik DNP-a ističe da Nikolić ostaje kao jedan od najuglednijih filmskih, pozorišnih i televizijskih glumaca jugoslovenskog glumišta, i da je svojim brojnim ulogama uspio da obilježi jedno autentično vrijeme unoseći vlastiti glumački talenat, ličnu harizmu i personalnost, zbog čega je bio i ostao omiljen kod ogromnog broja svojih poštovalaca.

10 03, 2016

Knežević: Bilbordi samo nastavak kampanje, ne finansira nas Rusija

March 10th, 2016|

Zakup bilborda samo je jedan segment intenzivnih aktivnosti, koje se, između ostalog, manifestuju i kroz anti-NATO tribine u Danilovgradu i Tivtu, kroz organizovanje okruglih stolova koji će otpočeti 14. marta, i naravno, kroz velike anti-NATO skupove koje planiramo da organizujemo sa političkim subjektima koji dijele naš stav o vojnoj neutralnosti. Dakle, u narednom periodu DNP planira pojačavanje anti-NATO aktivnosti, jer s punim pravom smatramo da je vojna neutralnost garantovana od strane Rusije i NATO-a, najbolji bezbjednosni okvir za Crnu Goru

10 03, 2016

Lakušić: Poduži spisak neispunjenih obećanja Stijepovića

March 10th, 2016|

Povodom prisutnih hvalospjeva o radu Gradonačelnika Podgorice, organa Uprave Glavnog grada i službi za 2015. godinu, adekvatan komentar su i brojni nerealizovani projekti od vitalnog značaja za Podgoricu. Poduži je spisak neispunjenih obećanja uoči izbora, a Gradonačelnik je u izvještaju ''zaboravio'' da objasni zašto se ne realizuju obećani kapitalni projekti.

9 03, 2016

Zogović: DNP osuđuje izručenje generala Đukića Hrvatskoj

March 9th, 2016|

Ministar Pažin je dužan da upozna crnogorsku javnost sa odgovorom na pitanje ko mu je naredio da generala Đukića izruči Hrvatskoj? Ako je to naredba premijera Đukanovića, ona se može tumačiti kao kupovina sopstvene slobode. Ako nekog treba isporučiti Hrvatskoj prvo mjesto je rezervisano za aktuelnog premijera Đukanovića a drugo za zatočenog predsjednika političkog savjeta i ideologa DPS-a Svetozara Marovića, jer prvi mrzi šah a drugi je izmislio rat za mir.

9 03, 2016

Knežević: Opozicija da napusti parlament i pridruži se protestima

March 9th, 2016|

Opozicija treba da napusti Skupštinu i ne učestvuje u plenarnim zasijedanjima, odborima, izborima, razrješenjima, dok se ne smijeni Vlada Mila Đukanovića

8 03, 2016

Sekulić: Lični interes je matrica ponašanja DPS-a

March 8th, 2016|

Neminovnost skorog suočavanja lokalnog DPS-a sa pravnom državom donijeće dilemu i trilemu odborniku Pešiću da li da ostane nebitan u svojoj urušenoj partiji, ili eventualno, da smogne snage i da kao svjedok saradnik doprinese istorijskom procesu oslobađanja i demokratizacije Podgorice, a time i Crne Gore.

8 03, 2016

Čestitka Milana Kneževića, predsjednika Demokratske narodne partije povodom 8. Marta

March 8th, 2016|

Povodom Osmog marta, Međunarodnog dana žena, predsjednik DNP-a Milan Knežević upućuje najsrdačnije čestitke svim pripadnicama ljepšeg pola u Crnoj Gori i šire, čestitajući im njihov praznik, koji se slavi svugdje u svijetu u znak poštovanja i pažnje prema ulozi žene u društvu, koja je uvijek bila i ostala temelj svake familije i naprednog društva u cjelini.

8 03, 2016

Lider Rodine za DAN: Ne vjerujemo Đukanoviću da ne radi protiv Rusije

March 8th, 2016|

Referendum predstavlja najviši oblik demokratije, bez ikakve sumnje. Na Zapadu vole da polemišu o demokratiji, a u stvarnosti je nešto sasvim drugačije. Ako oni nijesu uvjereni u pozitivan po njih rezultat, oni ili ne daju da se čuje glas naroda, ili ga ignorišu.