Monthly Archives: May 2016

31 05, 2016

Zogović: Nasilje u Crnoj Gori potisnulo i Boga

May 31st, 2016|

Čujemo iz Tirane od premijera crnogrskog da je Crna Gora „pred pragom“ Atlanskog pakta. Tu lokaciju je on sam zauzeo po zapovijesti gospodara sa zapada. U takvom ambijentu Đukanović kreće sa pojačanim kordinisanim napadima na Rusiju, Mitropoliju crnogorsko-primorsku kao u političku reviziju svih istorijskih činjenica, zaključno sa osporavanjem slovenskog porijekla, civilizacije, pravoslavlja, jezika i pisma.

30 05, 2016

“Živa istina” – Predrag Bulatović (VIDEO)

May 30th, 2016|

https://www.youtube.com/watch?v=eERIe6ktaLg

29 05, 2016

Jovo Pejović: Iluzija i stvarnost

May 29th, 2016|

Način na koji je formirana takozvana vlada izbornog povjerenja u Crnoj Gori i neki ministri iz redova opozicije koji su se u njoj našli potvrdili su moje više puta iskazivane stavove u javnosti da ne pada snijeg da pokrije brijeg, već da svaka zvijerka otkrije svoj trag

27 05, 2016

Bojović: Ko smije, taj i može!

May 27th, 2016|

Dragan Bojović, predsjednik OO DNP izjavio je sinošnjem protestu da je u ovom političkom momentu presudno biti hrabar i istrajati do slobode nakon nove izdaje od strane tzv. opozicije. „Treba svaku njihovu laž razobličiti istinom. Na svaku novu izdaju odgovoriti demokratskim buntom. Pobuna je, kažu pjesnici, traganje za istinom, kao umjetnost ili nauka. Jedino pobuna može da nas spasi od ovog lažljivog, kriminalnog režima“, naglasio je Bojović.

24 05, 2016

DNP: Đukanovićev napad na Mitropoliju i poziv na obračun sa njom izazivaju osudu i sažaljenje kod svih građana

May 24th, 2016|

Demokratska narodna partija najoštrije osuđuje necivilizovani napad premijera Đukanovića na Mitropoliju crnogorsko primorsku, koji očito ne može da izađe iz diktatorskog šinjela i dežurnog lova na neprijatelje, na sve one koji mu nijesu podređeni. Zavađanje građana i opstajanje na podjelama već je oprobani recept Đukanovića, čime vlada već više od dvije decenije.

22 05, 2016

Knežević: Svečanost na Trgu uštogljena i prevaziđena

May 22nd, 2016|

Pritom je indikativno ko je sve govorio od domaćih zvaničnika: predsjednik Crne Gore ni riječi, što pokazuje i koliko se za šta pita, niti ko od predstavnika zakonodavne, sudske i izvršne vlasti. Uostalom i zašto bi, kad ni njih niko ništa ne pita, osim što dobijaju premijerove naloge. Zato je govorio samo premijer, koji se za sve i pita po sistemu „Država to sam ja“, i ovim svojim nastupom stavio jasno do znanja da je od Crne Gore napravio svoj privatni feud, u kojem treba da postoji samo jedan glasnogovornik, uz promociju lične volje.

21 05, 2016

Govor predsjednika političkog savjeta DNP i člana predsjedništva DF Predraga Bulatovića u Skupštini Crne Gore 18.05.2016.

May 21st, 2016|

https://www.youtube.com/watch?v=sluQFwxQ828&feature=youtu.be

21 05, 2016

Govor predsjednika DNP i člana Predsjedništva DF Milana Kneževića u Skupštini Crne Gore 18.05.2016

May 21st, 2016|

https://www.youtube.com/watch?v=U3t_ccGayws&feature=youtu.be

20 05, 2016

Knežević: Đukanović na tacni daje Crnu Goru NATO okupatorima

May 20th, 2016|

Potpisivanjem protokola o priključivanju Crne Gore NATO-u režim je našim građanima oteo suverenost i stavio je u ruke te vojne alijanse, suprotno većinskom raspoloženju naših građana, uz to brutalno rušeći ustavni poredak države Crne Gore, rekao je predsjednik DNP-a i jedan od čelnika DF-a Milan Knežević.

20 05, 2016

Intervju potparola DNP-a Miluna Zogovića za Sputnik International

May 20th, 2016|

Kada govorimo o eventualnom priključenju Crne Gore imperijalističkom vojnom savezu zapadnih država uvijek moramo polaziti od činjenice da je većinsko raspoloženje građana Crne Gore protiv učlanjenja u NATO. To su nedvosmisleno potvrdila i nedavna istraživanja javnog mnjenja na kojima se uprkos nedemokratskom društvenom ambijentu 54,7 % građana izjasnilo da se protivi učlanjenju dok je 57,9 % izjasnilo da se odluka mora donijeti na referendumu.

19 05, 2016

Dosije ”Referendumska pljačka”: Veselin Mujović i Migo Stijepović falsifikovali i otkupljivali lične karte

May 19th, 2016|

Razbijanje SRJ dogodilo se, kako navodi Nedeljnik, deset godina uoči nezavisnosti Crne Gore, kada su se u hotelu „Jugoslavija“, u januaru 1996. godine sreli po prvi put Vukašin Maraš – šef crnogorske obavještajne službe i Džozef Bazbi – šef britanske obavještajne službe To je bilo nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a uoči krize koja će izbiti na Kosovu i Metohiji.

18 05, 2016

Ruski mediji prenijeli su izjavu Milana Kneževića predsjednika DNP

May 18th, 2016|

http://ruskarec.ru/news/2016/05/18/milan-knezevic-bez-referenduma-nema-pristupanja-crne-gore-nato-u_594201 http://m.ria.ru/world/20160518/1435755406.html

18 05, 2016

Knežević: Većinsko raspoloženje građana je protiv NATO-a

May 18th, 2016|

Užurbane aktivnosti, da se Crna Gora suprotno većinskom opredeljenju građana koji se protive priključenju, na silu ugurala u ovaj vojni savez krunska je potvrda da su i predstavnici aktuelne vlasti kao i NATO promoteri u potpunosti upoznati sa činjeničnim stanjem i evidentnim nedostakom podrške.U tom cilju želim da našu javnost upoznam sa rezultatima istraživanja janog mjenja koje su na naš zahtjev uradili relevantni stručnjaci iz ove oblasti a koja nisu bila uslovljena unaprijed projektovanim i naručenim rezultatima kao što je slučaj i ustaljena praksa sa istraživanjima koja su rađena za potrebe promotera vojne Alijanse.

17 05, 2016

Sekulić: Vlast priznaje da strahuje od medija

May 17th, 2016|

Po­sao no­vi­na­ra je de­ro­gi­ran, a pred­stav­ni­ci sed­me si­le sta­vlje­ni su u ulo­gu obič­nih gle­da­la­ca jer ne mo­gu oba­vlja­ti po­sao ka­ko tre­ba, oci­je­nio je Alek­san­dar Se­ku­lić, od­bor­nik DF-a. Po­sli­je to­li­ko od­la­ga­nja i pro­ble­ma ko­je su iza­zva­li pri­li­kom iz­grad­nje grad­skog par­la­men­ta, DPS i nji­ho­vi sa­te­li­ti omo­gu­ći­li su ono što je je­di­no nji­ma po­treb­no a to je da no­vi­na­ri i gra­đa­ni ne mo­gu di­rekt­no pra­ti­ti rad grad­skog par­la­men­ta.

17 05, 2016

OO DNP Danilovgrad: Progon ćirilice i veličanje NATO

May 17th, 2016|

Čel­ni­ci da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je sa­op­šti­li su da se u Gim­na­zi­ji „Pe­tar Pr­vi Pe­tro­vić Nje­goš“ pr­o­ga­nja ći­ri­li­ca, a da se ve­li­ča NA­TO i da se či­ni sve „ka­ko bi se uče­ni­ci­ma na­met­nu­la ak­tu­el­na DPS sli­ka stvar­no­sti”. Ka­ko na­gla­ša­va­ju iz da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra DNP-a, nad­le­žni u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te su na­re­di­li da se u gim­na­zi­ji u Da­ni­lov­gra­du po­sto­je­ći dr­žav­ni gr­bo­vi za­mi­je­ne no­vim, a da se uz njih oka­či i tekst him­ne is­pi­san la­ti­ni­com.

15 05, 2016

DNP: Da režimski poltroni smanje doživljaj, i da Skupština nastavi rad

May 15th, 2016|

Demokratska narodna partija ukazuje cjelokupnoj crnogorskoj javnosti na činjenicu da su najveće posljedice povodom incidenta u Skupštini Crne Gore nastale upravo naknadno, kad je došlo do duševnih boli režimskih poltrona, koji su horski digli kuknjavu u zaštitu lika i djela kulturnog premijera Đukanovića, koji je i izazvao cio incident časteći opozicionare komplimentima tipa „kreteni“, „idioti“, „majmuni“, i sl.

12 05, 2016

Zogović: Jedini grijeh danilovgradskih maturanata je istina

May 12th, 2016|

Iznenađenje bi bilo da je ovaj ministar pokazao trunku profesionalnosti, principijelnosti i odbio da donese ovakvu sramnu odluku. Na žalost, takvu odvažnost i iskorak naivno bi bilo očekivati od Predraga Boškovića jer kako bi naš narod rekao „monogo je mačku goveđa glava“. Ovaj nekadašnji Srbin, sa izraženom potrebom za potvrđivanje i reklamiranje srpskog identiteta, čiju je ruku nekada krasio prsten sa četire S izuzetno lako se odrekao svojih ranih radova prerastajući preko noći u ostrašćenog montenegrina sa izraženom potrebom da zbog potvrđivanja sopstvene lojalnosti šefu režima ratuje sa vrijednostima kojima je do juče i sam pripadao.

10 05, 2016

Lakušić: Efikasno jedino mijenjaju sijalice

May 10th, 2016|

Po­di­je­lje­na su mi­šlje­nja ko­li­ko ser­vis „Si­stem 48”, ko­ji funk­ci­o­ni­še u okvi­ru Bi­roa za ko­mu­ni­ka­ci­ju i ko­or­di­na­ci­ju od­no­sa sa gra­đa­ni­ma, pre­ko ko­jeg se pri­ja­vlju­ju pro­ble­mi iz nad­le­žno­sti Glav­nog gra­da i pred­u­ze­ća či­ji je on osni­vač, do­pri­no­si rje­ša­va­nju ko­mu­nal­nih pi­ta­nja ko­ja su od ve­ćeg zna­ča­ja za gra­đa­ne.

10 05, 2016

Pejović: Nije dočekao slobodnu Crnu Goru

May 10th, 2016|

Hra­bri i pr­ko­sni čo­vjek ko­ji ni po ko­ju ci­je­nu ni­je htio da pro­da svo­ju vje­ru i srp­ske ko­ri­je­ne, iako je ži­vio te­škim i mu­ko­trp­nim ži­vo­tom. Vi­še je vo­lio da umre od gla­di ne­go da iz­da svo­ja uvje­re­nja i iz­gu­bi čast. Re­žim ga je go­di­na­ma pro­ga­njao i sta­vljao pred ve­li­ka ži­vot­na is­ku­še­nja. Pred njim je bio iz­bor ili da od­u­sta­ne od bor­be ili da na­sta­vi da ži­vi u bi­je­di i si­ro­ma­štvu i umre kao po­šten i ča­stan čo­vjek.

10 05, 2016

Rakočević: Mladi se ne smiju miriti sa pričama kako se ne može ništa promijeniti

May 10th, 2016|

Savjet mladih DNP Bijelo Polje osuđuje ovakvo ponašanje svojih kolega iz vladajućih partija i u narednom periodu će krenuti sa konkretnim akcijama koje će imati za cilj buđenje svih vidova društvenog aktivizma kod mladih, kako bi godinama nagomilavani problemi omladine u Bijelom Polju napokon počeli da se rješavaju.

8 05, 2016

Knežević: Režim u histeriji, obeležavamo 10. godišnjicu brutalne referendumske krađe

May 8th, 2016|

Istraživanja koja su urađena za potrebe Demokratske narodne partije DNP povodom desetogodišnjice od referenduma pokazala su pad podrške nezavisnosti Crne Gore u odnosu na rezultat glasanja 2006. godine. To je u razgovoru za Dan saopštio lider DNP-a Milan Knežević.

6 05, 2016

Uz blagoslov Mitropolita Amfilohija potpisana Lovćenska deklaracija

May 6th, 2016|

Danas je u Njegoševoj kući na Cetinju uz blagoslov Mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića potpisana Lovćenska deklaracija o međusobnoj saradnji između Sveruske partije “Jedinstvena Rusija” i “Demokratske narodne partije Crne Gore”. Lovćensku deklaraciju su na opštu dobrobit dveju država i bratskih naroda, potpisali predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i predstavnik Sveruske partije “Jedninstvena Rusija” Viktor Kolbanovski.

5 05, 2016

Krvavac: Hljeba nema, igara ne fali

May 5th, 2016|

Kr­va­vac upo­zo­ra­va da se na taj na­čin di­rekt­no kr­ši Za­kon o bu­dže­tu i fi­skal­noj od­go­vor­no­sti. Pri­tom se pi­ta ko­li­ki će stvar­ni tro­ško­vi bi­ti, uko­li­ko ne­ke od stav­ki ni­je­su uni­je­te u tro­škov­nik, a po­je­di­ne su sma­nje­ne na mi­ni­mum iako se zna da mno­go vi­še ko­šta­ju.

4 05, 2016

Zogović: Govor sa sinoćnjeg skupa “Čast i bruka žive dovijeka” (VIDEO)

May 4th, 2016|

https://www.youtube.com/watch?v=9uJdTEgdpgg

3 05, 2016

Se­ku­lić: Šta je iz­grad­njom ko­lek­to­ra, grad­skog po­zo­ri­šta, ba­ze­na..

May 3rd, 2016|

Od si­tu­a­ci­je ka­da je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pret­hod­ni gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Mi­o­mir Mu­go­ša, ugra­đu­ju­ći se u sve mo­gu­će po­slo­ve, ra­dio ne­ke ka­pi­tal­ne objek­te, do­šli smo do mo­men­ta da ak­tu­el­ni gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ka­pi­tal­nim pro­jek­ti­ma na­zi­va stva­ri ko­ji se u dru­gim op­šti­na­ma pod­ra­zu­mi­je­va­ju i sta­vlja­ju u funk­ci­ju sva­kog mje­se­ca.

2 05, 2016

Knežević: Na izdaju moramo odgovoriti demokratskim ustankom

May 2nd, 2016|

„Protesti Demokratskog fronta, koji će početi 3. maja, noć uoči održavanja sjednice Skupštine, predstavljaju narodni odgovor na izdaju dijela opozicije koja je odlučila da uđe u koaliciju sa Dsmokratskom partijom socijalista. Naš savez nepokolebljivo stoji na čvrstim opozicionim idejama koje smo proklamovali 27. septembra prošle godine. Umjesto da se dio opozicije nakon 24. oktobra udruži sa nama protiv Mila Đukanovića, oni su odlučili da se udruže sa šefom režima protiv DF-a„, naveo je Knežević.