Monthly Archives: August 2016

31 08, 2016

DSS pristupio DF-u

August 31st, 2016|

Predsjednica Demokratske srpske stranke (DSS), Dragica Perović, saopštila je da su se pozivu DF-a odazvali kako bi "DPS hobotnicu poslali u istoriju".

31 08, 2016

Bulatović: Đukanović nastavlja brukanje Crne Gore

August 31st, 2016|

„To što je završeno u Beču nastavak je politike Mila Đukanovića i njenog sramnog čina, priznavanja lažne države Kosova. To je bio i ostao najsramniji događaj u istoriji Crne Gore, koji je direktni udar na Srbiju i njene nacionalne interese“, kazao je Bulatović za „Novosti“.

30 08, 2016

Knežević: SNP-u mjesto bilo s DF-om, a ne sa milionerom Rakčevićem

August 30th, 2016|

“Bez namjere da utičem na ishod razgovora o mogućoj koaliciji Demos - SNP - URA - Bošnjačka demokratska zajednica, smatram da je SNP-u mjesto bilo sa Demokratskim frontom, a ne sa Žarkom Rakčevićem, osvjedočenim političkim srbomrscem i multimilionerom, koji će ovaj eventualni koalicioni aranžman iskoristiti kao mogućnost postizbornih dogovora sa Milom Đukanovićem”, kazao je Knežević za Pobjedu.

29 08, 2016

DF: Vrhovni državni tužilac da prekine tišinu

August 29th, 2016|

Vrhovni državni tužilac ima obavezu i odgovornost da ustanovi autentičnost i validnost sadržaja ovog dokumenta i da konačno prekine tromjesečnu tišinu. U suprotnom, biće to otvoreno prikrivanje tragova koji vode ka vrhu piramide organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

25 08, 2016

Pejović: Zaokružiću svoje ime

August 25th, 2016|

No, su­šti­na svih iz­bo­ra bi mo­ra­la bi­ti da ne do­zvo­li­mo da o na­šem gla­su od­lu­ču­je ne­ko dru­gi, ne­ko ko­me smo pre­da­li ili ustu­pi­li glas. Glas ko­ji je iz­raz na­še slo­bod­ne vo­lje, ima naj­ve­ću te­ži­nu pa i po ci­je­nu da smo po­gre­šno iza­bra­li.

25 08, 2016

DF razumije nervozu i paniku u redovima DPS-a

August 25th, 2016|

Konstituisanjem pravne države biće obezglavljeni kriminal i korupcija na visokom nivou, a svi iz lopovske družine Mila Đukanovića, uključujući i njega, biće procesuirani. Sva imovina stečena kriminalom i korupcijom biće zakonskim rješenjima pretvorena u nacionalno dobro, na opštu korist svih građana. U borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije ne smije biti izuzetaka. Crna Gora ne može više da čeka ni jedan minut, svi moramo doprinijeti- Da radi Crna Gora!

24 08, 2016

DPS-u smeta pobjednička kampanja DF-a

August 24th, 2016|

Potpuno je očekivano da DPS-u smeta pobjednička kampanja koju vodi DF, jer svakodnevno raskrinkavamo Mila Đukanovića i njegovu lopovsku družinu, a to ćemo raditi i ubuduće. Crna Gora više ne može da čeka, zato svi zajedno moramo doprinijeti – Da radi Crna Gora!

23 08, 2016

Žene DF: Podrška majkama iz Rožaja u njihovim zahtjevima

August 23rd, 2016|

„Onaj koji je izazvao probleme ovih žena ne želi ni da ih primi, a kamoli da im pomogne, jer njegov sklop ne poznaje kategoriju humanosti već samo gole predizborne kalkulacije“, kaže se u saopštenju.

23 08, 2016

ZOGOVIĆ: Đukanović mora biti pobijeđen i tu nema kompromisa

August 23rd, 2016|

Da bi ispunio očekivanja mandatara Đukanovića, ministar Danilović mora biti rasterećen i od paranoičnog straha od približavanja Demokratskog fronta i premijerovog DPS-a. U tom cilju toplo proručujem ministru Daniloviću da ne strahuje, jer Demokratski front nikada nije i nikada neće koketirati sa Đukanovićevim DPS-om.

21 08, 2016

Zogović: Licemjerstvo Lekića, Danilović omogućio ulazak Velijua u Crnu Goru

August 21st, 2016|

Primjereno bi bilo da je Lekić prethodno preventivno upozorio svog ministra sa navodima sa kojima danas upoznaje crnogorsku javnost.

21 08, 2016

Đukanović podržava ideju „Velike Albanije“

August 21st, 2016|

„Radi se o klasičnom činu kapitulacije, a Đukanović tim potezom ne samo da je nanio nacionalnu sramotu i ugrozio integritet i suverenitet države čiji je premijer, već je na sebe preuzeo odgovornost za sve što se u budućnosti bude dešavalo u Crnoj Gori, a tiče se teritorijalnih aspiracija i velikoalbanskih ideja političara što u Crnoj Gori, što van nje“, kaže Knežević.

21 08, 2016

DNP obezbijedila ljetovanje i opremu za školu Milici iz Prizrena

August 21st, 2016|

Predsjednica Udruženja Mirjana Jančovska i kolege iz NVO obratili su se za pomoć predsjedniku DNP-a Kneževiću, koji je, u ime Partije, Milici i njenoj majci Evici Đorđević donirao sedmodnevni boravak u Igalu, a vaučer s rezervacijom uručio 23. jula tokom posjete Prizrenu.

18 08, 2016

Pejović: Vođa

August 18th, 2016|

Ko­li­ko sam pu­ta slu­šao lju­de ra­znih za­ni­ma­nja ka­ko vla­da­vi­nu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i sta­nje u Cr­noj Go­ri do­vo­de u ve­zu sa vo­đom iz pri­po­vjet­ke po­zna­tog srp­skog pi­sca Ra­do­ja Do­ma­no­vi­ća. Ta­ko je ne­dav­no mo­ju pa­žnju pri­vu­kao neo­bi­čan tekst na ko­ri­ca­ma knji­ge pi­sca iz Pan­če­va Mi­lo­ša Ni­ko­li­ća pod na­zi­vom „Do­ma­no­vić po dru­gi put me­đu na­ma”

8 08, 2016

Pe­jo­vić: Postoji cijena

August 8th, 2016|

Za­to u ri­je­ci ovog ne­sreć­nog vre­me­na u ko­me se sve ku­pu­je pa čak i ljud­ske du­še sve iz­gle­da sit­no i bez­vri­jed­no. Sve osim ži­vo­ta. Za­to ne dam da po­ko­re mo­ju mr­vu ži­vo­ta. Jer ako su mo­gli bi­ti vlast u mo­joj ze­mlji ne mo­gu i ne­će ni­kad bi­ti go­spo­da­ri mo­je du­še.

6 08, 2016

Iz DPS u DNP: Spreman sam da svjedočim o mahinacijama DPS

August 6th, 2016|

„Stidim se što sam bio dio uigrane ekipe DPS-a koja je učestvovala u aktivnostima kupovine glasova. Javno priznajem da sam kao aktivista DPS-a po nalogu funkcionera ove partije iz Bijelog Polja potencijalnim glasačima DPS-a od kojih smo tražili da nas podrže davao tzv. materijalnu pomoć“, kazao je Tomović.

3 08, 2016

Lakušić: Dnp CG osuđuje vulgarno ponašanje režimskih funkcionera prema ženama na javnim funkcijama u Crnoj Gori

August 3rd, 2016|

Crnogorska javnost već je godinama svjedok primitivizma i prostakluka, koji zvaničnici DPS-a promovišu na javnoj sceni, a posebno je flagrantno njihovo ponašanje prema ženama, odbornicama, poslanicama i predstavnicama sredstava javnog informisanja, koje po službenoj dužnosti prate rad parlamenata.