Monthly Archives: December 2016

31 12, 2016

Marković: Bez valjanog programa pare dobijaju na ruke

December 31st, 2016|

Pa­re za fi­nan­si­ra­nje ra­znih ban­dić­kih, ka­tun­skih i bje­lo­pa­vlić­kih iga­ra, kao i sko­ko­vi sa mo­sta, do­dje­lju­ju se mi­mo zna­nja mje­snih za­jed­ni­ca i ži­te­lja. Umje­sto nji­ma pa­re za te ma­ni­fe­sta­ci­je se do­dje­lju­ju pred­sjed­ni­ci­ma MZ ko­ji su iz DPS-a i vje­ru­je im se da će ih oni po­tro­ši­ti ka­ko va­lja i po „ta­li­ku ju­nač­kom“- sma­tra Mar­ko­vić.

30 12, 2016

DF: Ako budemo uporni u bojkotu izbori će biti brzo – to neće zavisiti od Markovića

December 30th, 2016|

Ako opozicija bude uporna u bojkotu i ako uradi sve što se od nje očekuje u borbi protiv aktuelnog režima, izbori će se desiti vrlo brzo i to neće zavisiti od Duška Markovića, naglasio je danas Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta.

30 12, 2016

Pejović: Slika Crne Gore

December 30th, 2016|

Vi, po­što­va­ni gra­đa­ni, ko­ji gla­sa­te za opo­zi­ci­ju, upr­kos to­me što fi­nan­si­ra­te vlast i obez­bje­đu­je­te pla­te nji­ho­voj do sr­ži lo­jal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, oči­gled­no, po mi­šlje­nji­ma ne­kih, ne smi­je­te ima­ti u jav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i usta­no­va­ma lju­de ko­ji ne po­dr­ža­va­ju vlast. To je, na­ža­lost, sli­ka da­na­šnje Cr­ne Go­re.

28 12, 2016

Knežević: Na ucjenama sklepana Vlada ne može biti održiva

December 28th, 2016|

Napadi i brutalni pokušaji zastrašivanja DF-a traju već izvjesno vrijeme. Konstantnim prijetnjama hapšenjem lidera Df-a, plasiranjem nagnusnijih laži putem medija, jasne su intencije da se djelovanje DF-a potpuno onemogući. Upravo je to pokazatelj paničnog straha crnogorskog režima od narastajuće snage naše grupacije i sve veće podrške koju nam građani pružaju.

28 12, 2016

Knežević: Ujedinjenje DNP-a i SNP-a logično

December 28th, 2016|

On je ocijenio da mu se takva inicijativa "u ovom trenutku čini logičnom".

28 12, 2016

DNP Zeta: Raskrinkaćemo sve kriminalne, državne i političke elemente koji su organizovali tzv. državni udar

December 28th, 2016|

To što je jedan broj istaknutih bivših i sadašnjih članova SNP – a i DNP- a neformalno pokrenuo priču o ujedinjenjenju naša dva subjekta, ne mogu ekplicitno komentarisati, ali smatram da smo tu inicijativu dužni razmotriti na organima naše partije i jasno se odrediti prema njoj. U ovom trenutku, ona mi se čini logičnom, ali njena eventualna realizacija zahtijeva ozbiljnu analizu, prolazak kroz određene faze, ali i bezrezervnu spremnost i saglasnost svih, kako u DNP – u tako i u SNP- u. “ zaključio je Knežević.

28 12, 2016

Đekna u državnom udaru

December 28th, 2016|

Rekoh ti brate da sam od djedovih priča ovih dana, „daleko se kazalo“ neke se događaju našem napaćenom narodu. Mnogo je onih koji osmišljaju lažne planove i radnje. Tu opet prednjači onaj kome se ne smije reći. Pokojni Petko se povampirio pa na osnovu njihovih laži ne optužuje već tuži li tuži i danju i noću. Tuži šute jer ne smije rogate. Sa svojim tuženjem je prevazišao baku koja je bila najbolja tužbalica. Dešavanja kao iz Aladinove lampe. Tuže mrtvi žive.

27 12, 2016

DPS zarađuje i na groblju

December 27th, 2016|

– Ri­ječ je o još jed­noj fi­nan­sij­skoj tran­sak­ci­ji unu­tar DPS-a, gdje lo­kal­ni čel­ni­ci omo­gu­ću­ju svom par­tij­skom dru­gu da pro­fi­ti­ra, či­me se po­ka­zu­je da za da­ni­lov­grad­ski DPS umi­ra­nje ni­je sa­mo si­gu­ran, već i uno­san po­sao.Ka­da bi se tu­ži­o­ci u Cr­noj Go­ri ma­lo vi­še dru­ži­li sa za­ko­nom, a ne sa­mo sa Bo­gom i „ta­li­kom ju­nač­kim,“ on­da bi u ovom slu­ča­ju bi­la pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv ru­ko­vod­stva Op­šti­ne zbog ne­sa­vje­snog po­slo­va­nja i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja – re­kao je Mar­ko­vić.

27 12, 2016

Apel DNP da se zove: Aerodrom Njegoš Podgorica

December 27th, 2016|

Iako je hvale vrijedna svaka aktivnost na afirmisanju lika i djela našeg Vladike, vladara, mislioca, filozofa i pjesnika Njegoša, pomalo stereotipno djeluje proglašenje Njegoševog dana rođenja za državni praznik. Njegošev rođendan jeste sveti datum kulture Crne Gore, ali vlasti ne treba da ga koriste u cilju vlastite promocije i friziranja naše nimalo lagodne stvarnosti.

26 12, 2016

Kongres mladih DNP: Hoćemo Crnu Goru bez kriminala i NATO-a (VIDEO)

December 26th, 2016|

Predsjednik Kluba mladih DNP Nikola Jovanović kazao je da se mladi u današnjoj Crnoj Gori nalaze na marginu društva, a za to su odgovorno oni koji su prije 27 godina kao „mladi i lijepi“ preuzeli vlast, da bi Crnu Goru doveli do same ivice ponora.

25 12, 2016

DNP: Organizovati referendum o ulasku CG u NATO

December 25th, 2016|

Na današnjoj sjednici Glavnog odbora DNP za predsjednika Kluba mladih DNP izabran je Nikola Jovanović.

24 12, 2016

Kljajević: Vlada Crne Gore sanacionim planom ušla u otvoreno pravno nasilje

December 24th, 2016|

Korisnice naknade za majke dominantno su predstavnice, upravo te društvene grupe. Još je opasnije, ako se Markovićeva Vlada “šeretski” igra sa visinom pomenutih naknada, kako bi ponovo pred neki naredni izborni proces našim majkama povratila ono što im se protivustavno, sada brutalno otima. A sve u cilju stimulansa za političku podršku.

24 12, 2016

Novoformirana vlast u Budvi: Vršenje zadataka u interesu svih građana

December 24th, 2016|

„Demokratska Crna Gora, Demokratski front, Bura budi Budvu – Demos i SNP, Budva mora – URA, SDP i LP, na osnovu rezultata ostvarenih na izborima održanim 16. 10. 2016. godine za izbor odbornika u SO Budva, saglasni su da u interesu svih građana Budve konstituišu vlast u opštini Budva“, kažu oni.

22 12, 2016

Pe­jo­vić: Heroj ovog vremena

December 22nd, 2016|

Strah od vla­sti ma ka­kva ona bi­la Cr­no­gor­ci­ma je ušla u kr­v no pro­ble­mi sa ko­ji­ma se su­sri­je­će­mo su da­le­ko slo­že­ni­ji ne­go što nam se či­ne. Ne­de­mo­krat­ski am­bi­jent na iz­bo­ri­ma je re­zul­tat po­dr­ške NA­TO-a i Ame­ri­ke re­ži­mu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji i sve da opo­zi­ci­ja po­bi­je­di sa ubje­dlji­vom ve­ći­nom ne bi do­zvo­li­li mir­nu pre­da­ju vla­sti jer in­te­re­si ve­li­kih si­la se pre­la­ma­ju i pre­ko le­đa gra­đa­na Cr­ne Go­re.

22 12, 2016

Predsjedništvo DF: Pozivamo ostatak opozicije na dogovor oko pravca daljeg djelovanja

December 22nd, 2016|

Predsjedništvo DF – a u cilju nastavka minimuma saglasja 39 opozicionih poslanika još jednom podsjeća i poziva predstavnike Velike koalicije Ključ, Demokrata i SDP – a da se zvanično odrede na ponudjenu platformu daljeg zajedničkog djelovanja.

22 12, 2016

DF: Podržavamo svako rješenje kojim će se razvlastiti DPS u Kotoru

December 22nd, 2016|

DF je spreman da podrži svako rješenje koje budu zajednički predložili, a koje će rezultirati razvlašćivanjem DPS – a u Kotoru. Zato apelujemo na kolege iz opozicije da što prije održe sastanak, eliminišu eventualne sujete i nedoumice, kako bi građani Kotora dobili vlast za koju su glasali.

22 12, 2016

Vojna neutralnost na Balkanu učvršćuje bezbjednost cijele Evrope

December 22nd, 2016|

Ideju o formiranju geopolitičkog prostora vojno neutralnih suverenih država na Balkanu prvi put su javno izneli crnogorski političar Milan Knežević i njegov srpski kolega Nenad Popović početkom 2016. godine u nizu izjava i autorskih publikacija. O potrebi za stvaranjem Balkanskog vanblokovskog saveza govorili su lideri Demokratskog fronta Crne Gore Andrija Mandić i Milan Knežević 1. februara 2016. godine u susretu sa predsednikom Državne dume šestog saziva S. J. Nariškinom.

21 12, 2016

DNP: Intenziviranje političke ideje koncepta vojne neutralnosti balkanskih država (B-4).

December 21st, 2016|

Na sjednici je takođe jednoglasno usvojen i Predlog odluke da se za novog predsjednika OO DNP Bijelo Polje izabere Jelena Kljajević, član GO DNP-a i odbornica DNP u SO Bijelo Polje. Takođe su jednoglasno podržane informacije o aktivnostima na organizovanju predstojećeg Prvog Kongresa mladih DNP-a.

20 12, 2016

Knežević uputio telegram saučešća Putinu i Lavrovu

December 20th, 2016|

Povodom tragične smrti ambasadora Ruske Federacije u Ankari, predsjednik DNP, Milan Knežević, uputio je predsjedniku Ruske Federacije, V. Putinu, i ministru inostranih poslova RF S. Lavrovu telegram saučešća.

19 12, 2016

Knežević: Stvarni motiv Jiove posjete je reakcija na B-4 koji je promovisao DNP

December 19th, 2016|

Odlazeći zamjenik Ji, je u svom iscrpnom intervjuu zaboravio da razjasni i poentu misterioznog sastanka u predvečerje parlamentarnih izbora, kada je 6. oktobra okupio NATO režim i dao im zaleno svijetlo za napad na Demokratski front i brutalni progon njegovih funkcionera, što se najbolje potvrdilo 16. oktobra.

19 12, 2016

DNP: Nije bilo sjednice niti odluke

December 19th, 2016|

Imajući u vidu Perišićev višemjesečni pritisak na odbornicu Jelenu Kljajević da podnese ostavku i odborničko mjesto ustupi Perišiću, više nemamo nikakvu dilemu da se radilo o projekciji nove većine Tarzana Miloševića i Perišićevog komšije Nuhodžića, koji su mu omogućili da za jednu noć formira partiju, koju od DPS-a razlikuje samo raspored slova.

17 12, 2016

DNP: Đukanović pravi probleme Crnoj Gori, a navodno bi da rešava probleme u Srbiji i Hrvatskoj

December 17th, 2016|

A Đukanović pravi probleme Crnoj Gori, i istovremeno bi da navodno riješi probleme između Srbije i Hrvatske. Zato pravi sebi promociju u njemu često mrskom Beogradu, veličajući saradnju sa Srbijom. Tako se iz Beograda založio i da riješi probleme Srbije i Hrvatske, da Hrvatska ne ometa Srbiju na putu ka EU, ista ona Hrvatska, koju je tako zdušno mrzio da mu se zbog šahovnice ni šah nije igrao.

15 12, 2016

Knežević: Tajni dokument NATO odavno proklamovani interes za Balkan

December 15th, 2016|

Drugim riječima, svi mi koji podržavamo koncept saveza vojno neutralnih država ( B- 4) postajemo NATO mete dronova, bespilotnih letjelica, neobjašnjivih saobraćajnih nesreća, navodnih kriminalnih obračuna, kopnene invazije, jer nova doktrina ove alijanse podrazumijeva direktno miješanje u izborne procese kako se ne bi dozvolilo da na izborima pobijedi politička opcija koja se zalaže za vojnu neutralnost i ukidanje sankcija Rusiji. Zato nemam nikakvu dilemu da je sve što se dogadjalo 16. oktobra u stvari dobro isplaniran scenario na marginama ovog NATO dokumenta u kojem je Rusija zajedno sa političkim predstavnicima DF- a koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, trebalo da bude optužena za destabilizirajući faktor, ali istovremeno i povod za vojnu intervenciju NATO-a u slučaju pobjede DF-a.

15 12, 2016

DNP: Jelena Kljajević rukovodi Opštinskim odborom DNP Bijelo Polje

December 15th, 2016|

Radi istinitog informisanja javnosti, Demokratska narodna partija obavještava da doskorašnji predsjednik Opštinskog odbora DNP Bijelo Polje, i član Predsjedništva DNP, Svetislav Perišić, nije podnio ostavku na funkciju predsjednika Opštinskog odbora, već će biti smijenjen iz razloga koji nemaju nikakve veze s obrazloženjem njegove navodne ostavke, o kojoj je informisao javnost. A ti razlozi su gospodinu Perišiću i te kako dobro poznati.

15 12, 2016

Knežević: Jedna opoziciona kolona na izborima u Nikšiću ruši DPS

December 15th, 2016|

On je rekao da odluka opozicije o izbornom nastupu u Nikšiću ne bi remetila bojkot parlamenta i zahtjeve koji su ranije ispostavljeni, a odnose se na ponavljanje parlamentarnih izbora u razumnom roku i rasvjetljavanje navodnog „državnog udara“ na dan izbora.

14 12, 2016

Lakušić: Kako je moguće da bukvar koji nema saglasnost nadležnih institucija bude odštampan i distribuiran po školama?

December 14th, 2016|

DNP ističe da neko mora snositi odgovornost u nadležnim institucijama i školama zbog toga što se ovakav kvazi-bukvar pojavio i proizveo štetne posljedice. DNP će reagovati i na planu utvrđivanja odgovornosti lica u školama i institucijama, koja su procesuirala cio proces, zbog čega ćemo podnijeti i krivične prijave.

14 12, 2016

OO DNP Nikšić: Apel opozicionim kolegama u Budvi i Kotoru da što prije pristupe formiranju novih opštinskih vlasti

December 14th, 2016|

Prisutnim članovima odbora obratio se i lider DNP-a Milan Knežević, koji je istakao da će DNP i DF, i pored medijske i politicke hajke koja se vodi protiv DF-a, i njega lično, još jače i snažnije nastaviti antirežimsku borbu, sa svim raspolozivim demokratskim sredstvima. DF će uraditi sve da se rasvjetli tzv “državni udar”.

13 12, 2016

DNP Danilovgrad: I u amtosferi „državnog udara“ DF ostvario dobar izborni rezultat

December 13th, 2016|

Sa sinoćne sjednice je upućen i apel opozicionim kolegama u Budvi i Kotoru da što prije pristupe formiranju novih opštinskih vlasti čime bi građanima najbolje demonstrirali, kako jedinstvo i zrelost opozicije u cjelini, tako i mogućnost skore smjene odnarođenog režima u čitavoj Crnoj Gori.

12 12, 2016

Bojović: Postoji li veće poniženje za Crnu Goru od susreta njenog ilegalnog premijera sa premijerom ilegalne države

December 12th, 2016|

Postoji li veće poniženje za državu Crnu Goru od susreta njenog ilegalnog premijera sa premijerom ilegalne države stvorene na etničkom čišćenju i progonu Srba i Crnogoraca. Ovim činom je Duško Marković najavio da neće skrenuti sa Đukanovićevog puta u obračunu i demonizovanju srpskog naroda u Crnoj Gori proglašavajući ga za unutrašnjeg neprijatelja i najavaljujući otvaranje novih golih otoka za neposlušne.

12 12, 2016

Zakazan Kongres mladih DNP-a

December 12th, 2016|

„Cilj Demokratske narodne partije je da u najvećoj mjeri, uvažava i zastupa potrebe mladih ljudi, iz razloga što su u Crnoj Gori, zbog nepravednog i nedemokratskog sistema vladanja svih ovih godina, direktnu i najveću štetu osjetili i osjećaju na sopstvenim primjerima upravo mladi ljudi. Kao politički subjekat koji se zalaže za suštinske i korjenite promjene na bolje u Crnoj Gori, smatramo da posebnu pažnju treba posvetiti mladim ljudima“