Monthly Archives: January 2017

28 01, 2017

Protestna šetnja do Spuža: Bajčetić u zatvoru jer je pokušao da odbrani kolege

January 28th, 2017|

Više stotina građana, koje je okupio Demokratski front, krenulo je iz pravca Skupštine Crne Gore ka Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u znak podrške mladom političaru Nikoli Bajčetiću. U šetnju su krenuli i polanici DF-a Nebojša Medojević, Milan Knežević, Andrija Mandić, Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Jovan Vučurović, Strahinja Bulajić, Janko Vučinić...

27 01, 2017

Politički savjet DNP-a predložio organima Partije stavove o djelovanju unutar stranke

January 27th, 2017|

Politički savjet podržava dosadašnje aktivnosti Partije u jačanju infrakstrukture, i posebno podstiče jačanje opštinskih odbora, formiranje savjeta mladih u svim opštinama i foruma žena, kao aktivnosti, koje, pored omasovljenja Partije, doprinose njenom daljem kvalitativnom jačanju

26 01, 2017

Pejović: Umorna je Crna Gora

January 26th, 2017|

Za­to, Cr­na Go­ro, ura­di ono što su ti pre­ci ra­di­li, vra­ti se svo­jim ko­ri­je­ni­ma, vra­ti se se­bi, vra­ti se naj­bo­ljem u tvo­joj isto­ri­ji, Sve­tom Pe­tru Ce­tinj­skom, mi­ro­tvor­cu i do­bro­či­nji­te­lju ko­ji je je­di­ni znao da po­mi­ri po­sva­đa­ne i utje­ši obes­pra­vlje­ne. Ko­ji ni­je pri­stao da bu­de slu­ga ve­li­kih si­la i ko­ji je go­vo­rio:”Ja sam za­do­vo­ljan sa onim što imam u svo­joj ze­mlji u ko­joj sam i pa­stir du­hov­ni, go­spo­dar na­rod­ni i pro­sti voj­nik, u od­bra­ni nje­ne slo­bo­de i ne­za­vi­sno­sti.“ Vri­je­me je da Cr­na Go­ra po­mi­ri svo­je i ži­ve i mr­tve si­no­ve.

26 01, 2017

Lideri DF-a Mandić i Knežević u Moskvi razgovarali sa Željeznjakom

January 26th, 2017|

Lideri DF- a, Andrija Mandić i Milan Knežević, obavili su u Moskvi razgovor sa zamjenikom generalnog sekretara Jedinstvene Rusije, Sergejem Željeznjakom. Tokom susreta, Mandić i Knežević su iskazali zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom njihovih stranaka sa Jedinstvenom Rusijom. Posebno su se osvrnuli na promociju koncepta vojne neutralnosti država regiona (B-4), koji dobija sve veću podršku sa relevantnih [...]

25 01, 2017

Jovanović: Nema normi o izborima u Tuzima i Golubovcima

January 25th, 2017|

-U za­ko­nu je pred­vi­đe­no da će se na­kon usva­ja­nja sta­tu­ta op­šti­na izvši­ti po­dje­la imo­vi­ne iz­me­đu op­šti­na i to u ro­ku od 60 da­na od da­na usva­ja­nja sta­tu­ta što zna­či da u tom di­je­lu ima­mo ta­ko­đe, zna­čaj­no ka­šnje­nje ko­je uka­zu­je da je i u po­gle­du ras­po­dje­le imo­vi­ne bi­lo po­li­tič­ke tr­go­vi­ne - na­vo­di Jo­va­no­vić.

25 01, 2017

Bojović: Kadrovska DPS vrteška

January 25th, 2017|

Evidentno je da su smjene, kao i nova postavljenja u sistemu bezbjednosti samo kozmetičke prirode. Aktuelna kadrovska DPS vrteška na pozicijama u policiji i pravosuđu ne može navesti bilo koga da pomisli da će se odnos vlasti prema problemu organizovanog kriminala promijeniti. Posebno imajući u vidu da ga je upravo vlast Mila Đukanovića generisala, i sistematski razvijala sve ove godine u cilju brutalne pljačke države i protivzakonitog bogaćenja pojedinaca iz njenog vrha.

25 01, 2017

Utvrdili smo novo prijateljstvo u korist svih pripadnika islamske vjeroispovjeti u CG

January 25th, 2017|

Bosnjački narod ima mnogo prijatelja na raznim meridijanima koje do sada nije kontaktirao i čiju pomoć do sada nije tražio. Upravo smo uspjeli da u Ruskoj Federaciji, Republici Čečenini u našoj braći po vjeri utvrdimo novo prijateljstvo od kojeg će korist imati svi gradjani Plava i svi pripadnici Islamske vjeroispovijesti u Crnoj Gori.

24 01, 2017

Crnogorska delegacija u posjeti Čečeniji

January 24th, 2017|

Još jednom je potvrđeno da viševjekovne prijateljske veze Crne Gore i Rusije treba produbljivati u obostranom interesu, razvijajući ekonomsku, kulturnu, duhovnu i političku saradnju na najboljim osnovama. Sastanku su prisustvovali i lideri DF-a, Andrija Mandić i Milan Knežević.

23 01, 2017

Bulatović: Lideri da se dogovore o protestima

January 23rd, 2017|

Po ri­je­či­ma Pre­dra­ga Bu­la­to­vi­ća, ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar ne­dvo­smi­sle­no po­ka­zu­je ko­li­ko je bo­le­sno cr­no­gor­sko dru­štvo i u ko­joj mje­ri je DPS za­ro­bio in­sti­tu­ci­je, po­seb­no ANB, po­li­ci­ju, Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo i dio pra­vo­sud­nog si­ste­ma. – Oči­gled­na re­ži­ja i mon­ta­ža ta­ko­zva­nog dr­žav­nog uda­ra, ko­ja se pre­tva­ra u kam­pa­nju za pro­gon DF-a i nje­go­vih li­de­ra, omo­gu­ći­la je pri­vre­me­ni osta­nak na vla­sti re­ži­ma ko­ji per­so­ni­fi­ku­ju Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić. Ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar za ko­ji ni­ko od dr­žav­nih struk­tu­ra na­vod­no ni­je znao, kroz pro­jek­to­va­no sma­nje­nje iz­la­zno­sti one­mo­gu­ćio je opo­zi­ci­ju da ostva­ri oče­ki­va­nu ve­ći­nu i po­bje­du nad DPS-om – re­kao je on.

21 01, 2017

In memoriam: Jole Stanišić

January 21st, 2017|

Juče, 20. januara poslije kraće bolesti, u 88-j godini života umro je veliki jugoslovenski i srpski pjesnik, filozof i disident Jole Stanišić. Stanišić je završio Filozofski fakultet na Beogradskom univerzitetu, a kao jedan od najmlađih robijaša, zbog ljubavi prema Rusiji, proveo je više od dvije godine na golootočkom mučilištu.

20 01, 2017

Knežević podnio tužbe protiv „Pink M“ i „Media-Nea“

January 20th, 2017|

„Tuženi mediji su u kontinuitetu u toku trajanja izborne kampanje za parlamentarne izbore ali i nakon održanih izbora sprovodili besprizornu i senzacionalističku kampanju prema Predsjedniku DNP-a na način što su objavljivali tekstove koji su zasnovani na neistinitim tvrdnjama čime su u dugom vremenskom periodu dezavuisali i dezinformisali javnost. Namjera tih tekstova je bila da se naruši ugled i čast Milana Kneževića u očima javnosti bez iznošenja bilo kakvih dokaza ili činjenica koje bi potkrijepile navode“, piše u saopštenju Kneževića.

20 01, 2017

Pejović: Cijena slobode

January 20th, 2017|

Mi u Cr­noj Go­ri ima­mo men­ta­li­tet ko­ji ga­ji jed­no­u­mlje. Za­to u svo­joj isto­ri­ji ni­je­smo ima­li ne­za­vi­snost lju­di. Ima­li smo sa­mo ne­za­vi­sne po­je­din­ce ko­ji su naj­če­šće sku­po pla­ća­li ci­je­nu ne­za­vi­sno­sti. Dok god ne bu­de­mo stva­ra­li dru­štvo slo­bod­nih lič­no­sti s mo­ral­nim ka­rak­te­rom i čvr­sti­nom, ima­će­mo ko­rup­ci­ju u svim sfe­ra­ma, po­čev od sud­stva, pro­svje­te, zdra­stva, po­li­tič­ke eli­te do me­di­ja.

19 01, 2017

Bojović: Tanokov nacrt rezolucije potvdio da je počasni član glavnog odbora DPS-a

January 19th, 2017|

Nakon svega zaključujemo, ako je i od Čarlsa Tanoka, previše je. Ono što je izvjesno jeste da "izvjestilac" Tanok polako ali sigurno nestaje s evropske političke scene, pa mu ova rezolucija dođe kao politička labudova pjesma za koju nijesu potrebne note.

18 01, 2017

Žene DNP podnijele inicijativu Ustavnom sudu za poništenje smanjenja naknada majkama

January 18th, 2017|

Ova mjera ne pogadja ne samo majke, vec citave porodice u Crnoj Gori koje su i onako osiromasene i dovedene na ivicu egzistencije, pa će ovaj udar Vlade na kućni budžet uticati i na položaj velikog broja građana. Ako znamo da je osnovna celija drustva porodica a stub svake porodice jeste upravo žena, čiji položaj u Crnoj Gori nije na ni malo zavidnom nivou, ovim se dodatno degradira i otežava položaj žene kao majke jer je svrha uvođenja naknade bila stimulacija rađanja. Ove izmjene zakona, ukoliko ostanu na snazi imaće potpuno suprotan efekat po natalitet kao i na položaj žene u našem društvu.

17 01, 2017

Mladi DNP majkama: Ne potpisujte saglasnost o smanjenju naknada

January 17th, 2017|

Nakon što je Vlada Duška Markovića, odmah nakon izbora, predložila a nelegitma Skupština Crne Gore usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, shodno čijim odredbama se smanjuju doživotne naknade majkama sa troje i više djece na 264 i 144 evra, Centri za socijalni rad su poslali poziv majkama koje su ostvarile ovo pravo da se 18. januara 2017. godine lično jave u ovaj organ kako bi formalizovali to smanjenje.

16 01, 2017

OO DNP Pljevlja: Neminovna smjena vlasti na narednim lokalnim izborima

January 16th, 2017|

OO DNP Pljevlja snažno je podržao stav rukovodstva DNP-a da se odluka o učlanjenju Crne Gore u NATO može donijeti samo na referendumu, jer bi svako drugo rješenje i način odlučivanja ozbiljno destabilizovali Crnu Goru, i bili do kraja nelegitimni

14 01, 2017

Uprkos nevremenu, veliki broj ljudi na dočeku Srpske Nove godine (VIDEO)

January 14th, 2017|

Nakon ponoći sa glavnog gradskog trga krenula je litija do Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, gdje je moleban služio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.

14 01, 2017

Proglas DF-a: Narodni referendum o NATO (VIDEO)

January 14th, 2017|

U toku sinošnje proslave Srpske Nove godine u centru Podgorice, u organizaciji Demokratskog fronta, prisutnima je pročitan Proglas ovog političkog saveza, kojim se ističe da će DF, ukoliko aktuelni režim pokuša da odluku o učlanjenju naše države u NATO donese bez konsultacije s građanima, organizovati narodni referendum na kome će se građani Crne Gore neposredno izjasniti o ovom pitanju.

13 01, 2017

Knežević: Šinavatra da bude ispred Mila? E ne može! E ne damo!

January 13th, 2017|

Ako smo nekako izdržali smanjenje nadoknada majkama, zamrzavanje dječijeg dodatka i penzija, smanjenje plata, povećanje goriva i životnih namirnica, 500 miliona godišnjeg zaduživanaj, preko ove Forbsove rang liste nećemo i ne smijemo preći. Jer ako naš Milo Đukanović ima samo 167 miliona dolara, onda ni mi ne treba ništa da imamo.

12 01, 2017

Pe­jo­vić: Život u zabludama

January 12th, 2017|

U to­me je sa­dr­ža­na sve­u­kup­na ne­sre­ća ovog na­ro­da, jer po­dje­le na po­bjed­ni­ke i po­bi­je­đe­ne za­ko­va­le su nas na dno lje­stvi­ce. Od po­le­mi­ke ko je po­bjed­nik, a ko po­ra­že­ni mi ustva­ri ni­je­smo ima­li vre­me­na da za­ko­ra­či­mo u bu­duć­nost. Za­to se na ovim pro­sto­ri­ma vo­di mr­tva tr­ka iz­me­đu ta­ko­zva­nih po­bjed­ni­ka i ta­ko­zva­nih gu­bit­ni­ka i vre­ba pri­li­ka ka­ko da se jed­ni dru­gi­ma što že­šće osve­ti­mo.

10 01, 2017

Knežević oštro kritikovao novo Vladino poskupljenje goriva

January 10th, 2017|

DF će sasvim sigurno nizom akcija istrajavati na beskompromisnoj borbi protiv DPS predatora, zalaganjem za konfiskacijom imovine i naplatom ekstra profita od Đukanovićevih i Markovićevih saboraca koji su od Crne Gore napravili privatni feud

9 01, 2017

Lakušić: Rigidni režim se urušava i pored represivnih mehanizama

January 9th, 2017|

"Aktuelni režim se, u školski montiranom i jeftino odrađenom scenariju oko tobožnjeg državnog udara, sve više zapetljava u klupko neistina i čak budalaština. Tako iz dana u dan sve više zapada u komičniju i flagrantnu poziciju navodnih spasilaca, koji su eto sačuvali Crnu Goru od nekakvog haosa.

9 01, 2017

NSD i DNP u Banja Luci: Republika Srpska tačka spajanja našeg naroda

January 9th, 2017|

Delegacije Demokratske narodne partije i Nove srpske demokratije koju su činili Milan Knežević, Slaven Radunović i Jovan Vučurović prisustvovale su centralnoj proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci, na poziv predsjednika RS Milorada Dodika.

9 01, 2017

Knežević: Ko prekine bojkot, spašava Markovića

January 9th, 2017|

“Bez obzira na velike razlike u opoziciji, čini mi se da smo uspjeli da nađemo minimum političkog saglasja u bojkotu kao moćnom oružju koje već daje rezultate. Potrebno je unaprijediti modalitete saradnje, i bez obzira što još čekamo odgovor na platformu Demokratskog fronta, smatram da se moramo što prije sastati kako bi koordinirali dalje poteze. Zato pozivam ostatak opozicije da ne daje ishitrene i uskostranačke izjave koje mogu ugroziti opoziciono jedinstvo”, kazao je Knežević.

7 01, 2017

Knežević: Veselin Vukotić neće pobjeći od odgovornosti

January 7th, 2017|

"Želim da obavijestim neoliberalnog gurua crnogorskog propadanja i pljačkaške privatizacije da ga ovi božićni lamenti neće spasiti od odgovornosti, niti će ga poštedjeti dokazivanja svog bogatstva. Jer novi društveni ugovor koji ćemo ponuditi crnogorskim građanima podrazumijeva konfiskaciju imovine svim koji su se obogatili na nesreći ovog naroda, oduzimanje fabrika i njihovu predaju na upravljanje radnicima, i obaveznu naplatu ekstra profita tajkunskim hobotnicama, koje su po biznis planu Veselina Vukotića, od nepismenih klipana postali biznis elita."

6 01, 2017

DF: Na Stankoviću je odgovornost – ili suspenzija Katnića, ili haos privatne države

January 6th, 2017|

„Upornost Katnića da optuži lidere DF-a za lažni državni udar koji je, upravo on izveo, po nalogu Đukanovića, dovodi zemlju u ozbiljnu krizu i može dovesti do nestabilnosti i haosa. Predsjedništvo DF poziva VDT Ivicu Stankovića da odmah suspenduje Milivoja Katnića, koji djeluje vaninstitucionalno i koji za svoje protivustavno i nezakonito djelovanje ne odgovara nikome, a posebno ne VDT koji mu je nadređeni“, istaknuto je u saopštenju DF-a.

6 01, 2017

Božićna čestitka predsjednika DNP Kneževića: Pravoslavlje na našem duhovnom tlu postiže svoju punu vrijednost

January 6th, 2017|

Predsjednik DNP poručuje da pravoslavlje i danas na našem duhovnom tlu i šire postiže svoju punu vrijednost po sebi u sazvučju sa svim konfesijama u Crnoj Gori, u već tradicionalnoj međuvjerskoj toleranciji i uvažavanju. Knežević svima pravoslavnima želi da ove blage dočekaju sa spokojem u duši i srcu, u ličnoj i porodičnoj sreći i harmoniji, i poštovanju sebe i drugoga.

5 01, 2017

DF: Odrekli smo se se plata i nadoknada da bismo obezbijedili funkcionisanje saveza

January 5th, 2017|

Demokratski front obavještava javnost da su se njegovi poslanici, odbornici, funkcioneri, zaposleni u DF- u, i članovi naših porodica,  odrekli svojih plata, odborničkih nadoknada i penzija kako bi usljed nezakonite blokade našeg računa od strane ASK- a mogli obezbijediti funkcionisanje našeg saveza. Smatramo da ovim činom, bez ikakve socijalne demagogije i patetike, šaljemo snažnu poruku [...]

5 01, 2017

Bulatović: Purišić poručio građanima da će biti jedine žrtve mjera štednje

January 5th, 2017|

Odlukom prvog čovjeka Ministarstva rada i socijalnog staranja da svojim zaposlenima podijeli 13.platu samo nekoliko dana nakon što je Vlada počela sa zakidanjem sredstava naugroženijim djelovima stanovništva, Kemal Purišić je jasno poručio građanima da će oni biti jedine žrtve najavljenih mjera štednje. Naravno, više niko u Crnoj Gori nema dilemu da Vlada i njeni resorni funkcionišu po principu odvojenih feuda u kojem svako predstavlja po jednog mini premijera kojeg se odluke ostalih uopšte ne tiču.

3 01, 2017

DF: Uradićemo sve da sačuvamo jedinstvo opozicije

January 3rd, 2017|

Vidjećemo šta će biti poslije praznika, imamo 39 opozicionih poslanika na jednoj strani, što se rijetko dešava. Trudićemo se da na sve načine održimo jedinstvo opozicije. Za nas je veliki dobitak što 39 poslanika bojkotuje rad Katnićevog parlamenta”