Monthly Archives: April 2017

30 04, 2017

Pe­jo­vić: Život u bezumlju

April 30th, 2017|

No, i po­red sve­ga, vje­ru­jem da i za Cr­nu Go­ru ima na­de, jer dok god ima ži­vo­ta ima i na­de. Na­da je ta ko­ja uljep­ša­va ži­vot i bra­ni ga od ni­šta­vi­la. Na­da i vo­lja da se bo­ri­mo za slo­bo­du, tje­ra i me­ne da ži­vim, sa­njam i ne od­u­sta­jem.

30 04, 2017

Predsjednik DNP Milan Knežević poziva ministra Boškovića na TV duel

April 30th, 2017|

Inače, ponavljam zbog građana Crne Gore, jedina prava istina je da članstvo Crne Gore u NATO košta 2% bruto društvenog proizvoda, što će reći upravo 70 miliona eura na godišnjem nivou, i to je nesporno.

30 04, 2017

Knežević čestitao građanima Prvi maj: Radnička klasa da opet zauzme odlučujuće mjesto u kreiranju budućnosti ove zemlje

April 30th, 2017|

U Crnoj Gori neumitno dolazi vrijeme kad vlast, poput ove otuđene, neće bezdušno ismijavati principe socijalne pravde, solidarnosti i perspektiva radnog naroda Crne Gore. I kad kriterijumi napredovanja neće biti bespogovorna poslušnost režimu, nepotizam, mito i korupcija. Crna Gora, kao zemlja radničke klase, pretvorena je danas u zemlju tajkuna, mafijaša i svih državnih organa u funkciji servisa vlasti, uz provjereni sistem manipulacija radnim ljudima i građanima. Radnička klasa zaslužuje da opet zauzme odlučujuće mjesto u kreiranju budućnosti ove zemlje, da, nakon svih godina sračunatog poništavanja od strane Đukanovića i družine, prepozna svoju snagu i perspektive u još uvijek zarobljenoj režimskoj Crnoj Gori.

30 04, 2017

Knežević: 46 nepomenika potpisalo akt kapitulacije (VIDEO)

April 30th, 2017|

„Više nema izgovora, sve ovo je urađeno kako bi ovih 46 nepomenika, potpisali kapitulaciju i zato smo mi dužni da budemo dostojni naših predaka i da nastavimo političku borbu.

29 04, 2017

Knežević: Gebelsovska propaganda ministra Boškovića oko članstva u NATO, uličarski pokušaj ismijavanja zdravog razuma

April 29th, 2017|

Dakle, ako Predrag Bošković dobije naređenje da u neku od vojnih misija pošalje bataljon crnogorskih vojnika, onda bi izdaci za članstvo, uz već postojeći 81 milion, iznosili najmanje 220 miliona eura. I to bi tada bila čak najveća potrošačka jedinica u Budžetu.

29 04, 2017

Кнежевић: Ово је нова NATO агресија на Црну Гору – Милови посланици су потписали капитулацију (ВИДЕО)

April 29th, 2017|

Цетиње, 28.04.2017

28 04, 2017

Protest na Cetinju protiv sramne odluke o ulasku CG u NATO

April 28th, 2017|

Demokratski front organizovao je danas protestni skup „Za referendum“, kako bi u potpunosti delegitimisao pokušaj poslanika da, protivno većinskoj volji građana Crne Gore, donesu antinarodnu odluku.

27 04, 2017

Knežević: Marković demonstrira nervozu

April 27th, 2017|

Knežević očekuje da će svi oni predstavnici opozicije koji se nisu pojavili na Murinu, shvatiti značaj dogovaranja i osluškivanja većinske volje građana Crne Gore i da će u narednom periodu opozicija imati niz osmišljenih akcija, pri čemu prevashodno misli na proteste za održavanje prijevremenih demokratskih i fer izbora u Crnoj Gori.

27 04, 2017

Odbor Glavnog grada DNP jednoglasno podržao odluke Skupštine u Murinu

April 27th, 2017|

Skup na Cetinju će se organizovati kako bi se još jednom ukazala potreba o raspisivanju referenduma po ovom pitanju, kako to i predviđa Ustav Crne Gore i skup će nositi naziv „Za referendum!“.

27 04, 2017

Zogović: Vašarski premijer Sinđelićeve vlade ne može suditi o murinskoj Skupštini

April 27th, 2017|

Nelegitimni premijer Duško Marković je zlonamjerno “pobrkao lončiće”. Kokain, viski i pivo su karakteristike skupština, igranki i veselja koja organizuje njegova Demokratska partija socijalista, jer jedino drogiran, pijan ili poremećen čovjek može davati takve paušalne i neprimjerene ocjene o istorijskoj Skupštini izabranih predstavnika naroda Crne Gore koja je juče održana u Murini.

27 04, 2017

Lideri DF-a „krivi“ jer su međusobno komunicirali – nema dokaza o vezi sa Rusima

April 27th, 2017|

Čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević navodno su krivi, jer su putovali u Moskvu, međusobno komunicirali i telefonom pričali sa saradnicima Mihailom Čađenovićem i Ananijem Nikićem. To proizilazi iz optužnice, u koju je IN4S imao uvid,  protiv 14 osoba zbog navodnog pokušaja „državnog udara“ na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Specijalno državno tužilaštvo [...]

26 04, 2017

Skupština u Murinu izglasala predlog o referendumu o NATO-u

April 26th, 2017|

Datum održavanja referenduma utvrdiće se naknadno kada se stvore pravni i demokratski uslovi.“

25 04, 2017

Jovanović: Stijepović protiv gradnje Hrama Svetog Vasilija Ostroškoga na Koniku

April 25th, 2017|

Imajući u vidu da su ovi neprimjereni napadi najava budućeg progona, Stijepović, ali i vrh režima treba da znaju da je vjerni narod uz SPC i da je podizanjem prijave protiv Mitropolije, ujedno podignuta prijava protv svih vjernika koji neće dozvoliti da se na ovako neprimjeren način vrijeđa i progoni crkva i vjerni narod.

24 04, 2017

Bo­jo­vić: Nastavlja se smanjivanje radnika u Rudniku uglja, zato ne ču­di ma­sov­ni eg­zo­dus gra­đa­na iz Pljevalja

April 24th, 2017|

Pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i funk­ci­o­ner DF-a Vla­di­slav Bo­jo­vić sma­tra da na ovaj na­čin vla­sni­ci ka­pi­ta­la u kom­pa­ni­ji, kao i nji­ho­vi za­stup­ni­ci na­sta­vlja­ju da sma­nju­ju broj rad­ni­ka, ka­ko bi po­ve­ća­li pro­fit i se­bi obez­bi­je­di­li za­ra­de.

23 04, 2017

Kordić: Sa DF-om 7. maja dolazi kraj manipulacijama režima u HN

April 23rd, 2017|

„To je naša obaveza, jer neće valjda Skupština Crne Gore, koja je Sinđelićev parlament, donosi tu odluku. Mi ne priznajemo taj parlament. Nema kompromisa sa DF-om, mogu da nas pošalju na 100 godina robije, DF neće odustati od svojih zahtjeva“, poručio je Knežević.

22 04, 2017

DF: 28. aprila na Cetinju mirni i demokratski protest „Za referendum“

April 22nd, 2017|

Stoga će Demokratski front organizovati mirni i demokratski, veličanstveni protest – Za Referendum, 28. aprila samo na Cetinju, kako bi u potpunosti delegitimisao pokušaj Sinđelićevih poslanika da, protivno većinskoj volji građana Crne Gore, donesu jednu ovako antinarodnu odluku, saopšteno je danas iz najveće opozicione grupacije.

22 04, 2017

DNP: DF je glavni neprijatelj mafijaškoj hobotnici koja je na vlasti i oko nje

April 22nd, 2017|

Montirani sudski procesi koji se vode protiv Demokratskog fronta najbolji su dokaz o ispravnosti političkog djelovanja ovog saveza i pokazatelj su da je DF glavni neprijatelj mafijaškoj hobotnici koja je na vlasti i oko nje. O tome najbolje svjedoče svakodnevni primjeri pljačke imovine Crne Gore od strane visokih državnih funkcionera DPS-a i njima bliskih kriminalaca, što će, ako se ne zaustavi u dogledno vrijeme, dovesti do ekonomske kataklizme . DNP CG i DF ostaju do kraja odlučni i istrajni u borbi za konačnu demokratizaciju Crne Gore i političkom obračunu sa kriminalcima na vlasti.

21 04, 2017

DF: Alternativna narodna skupština u Murinu i veliki narodni skup na Cetinju (VIDEO)

April 21st, 2017|

„Mi ćemo 26. aprila u Murinu, simbolu stradanja od NATO agresije, organizovati alternativnu Skupštinu, i ovom prilikom pozivamo poslanike URA-e, Demosa, SNP-a Demokrata da nam se pridruže na toj sjednici na kojoj ćemo mi donijeti obavezujuće odluke koje se tiču raspisivanja referenduma i neprihvatanja odluke koja bude donešena na Cetinju“. kazao je Milan Knežević.

20 04, 2017

Rakočević: Demokrate i DPS imaju zajedničkog političkog neprijatelja- Demokratski front

April 20th, 2017|

Iako nam je prioritet očuvanje opozicionog jedinstava Demokratski front ne može i neće ostati nemušt na kontinuirane perfidne napade s leđa koji se dešavaju u trenutku kada se protiv nas vodi lažni i montirani sudski proces u aferi „Državni udar“. Simptomatično je da se trenutak napada na nas poklapa u trenutku podizanja lažne optužnice, a da li iza koordinirane agresije na DF stoji i isti potpis pokazaće vrijeme.

19 04, 2017

Bojović: Nove puteve ne grade, a stare uništavaju

April 19th, 2017|

Kao direktnog krivca što je uništen lokalni asfaltni put prema Bukovici, na lokaciji Prearsko brdo, Bojović navodi „Vektru Jakić“. Kaže da je tokom ove zime obavljana vuča balvana i da su, pored ranijih oštećenja, stvorena nova, koja otežavaju odvijanje saobraćaja na ovom dijelu puta.

19 04, 2017

Jo­va­no­vić: Štite jedanaest odbornika direktora

April 19th, 2017|

Jav­nost ni­je ni do­bi­la od­go­vor da li je po­stu­pak po­kre­nut, što bi pred­sta­vlja­lo bru­tal­no kr­še­nje za­ko­na i zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­ne du­žno­sti ima­ju­ći u vi­du da je za­htjev u pot­pu­no­sti za­kon­ski ute­me­ljen, ure­dan i bla­go­vre­men. Mi ne­će­mo sje­dje­ti skr­šte­nih ru­ku i do­zvo­li­ti ta­kvo po­na­ša­nje pa ću u na­red­nim da­ni­ma pod­ni­je­ti tu­žbu Uprav­nom su­du i po­kre­nu­ti uprav­ni spor zbog ću­ta­nja ad­mi­ni­stra­ci­je i oči­gled­nog pri­kri­va­nja ne­za­ko­ni­to­sti ko­je vr­še funk­ci­o­ne­ri DPS-a- na­veo je Jo­va­no­vić.

19 04, 2017

Konačno sklapanje kockica: Katnić oslobodio Sinđelića 2003!

April 19th, 2017|

Na današnjoj konferenciji za štampu, Demokratski front je predstavio nova dokumenta koja u potpunosti objašnjavaju vezu između glavnih aktera farse „državni udar“. Naime, predsjednik Vijeća sudija u Vojnom sudu u Podgorici koji se oglasio „nenadležnim“ u postupku protiv Saše Sinđelića zbog više teških krivičnih djela, je bio upravo specijalni državni tužilac Milivoje Katnić. Posebno je [...]

17 04, 2017

Sinđelić nije samo ubica u bjekstvu: Glavni Katnićev svjedok – psihički poremećena ličnost (FOTO)

April 17th, 2017|

Da specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegovi nalogodavci ne prezaju od bilo čega samo za montiraju lažnu optužnicu za navodni državni udar dokazano je danas kada je objelodanjeno da je glavni svjedok-saradnik Saša Sinđelić ustvari – psihički poremećena ličnost. Ranije je Demokratski front objelodanio da je Katnićevo tužilaštvo prikrivalo identitet Sinđelića, inače pravosnažno osuđenog ubice, [...]

15 04, 2017

Predsjednik DNP Milan Knežević čestita Vaskrs svim hrišćanima

April 15th, 2017|

Knežević istovremeno upućuje najsrdačnije čestitke svim pravoslavnim vjernicima u našoj zemlji i šire, uz želju da vaskršnje praznike provedu u miru, dobrom raspoloženju i porodičnoj harmoniji, uz osjećaj suživota, multinacionalne i multikonfesionalne tolerancije u građanskoj Crnoj Gori.

15 04, 2017

Jovanović: Stanovnici neformalnih naselja u PG politički plijen DPS-a

April 15th, 2017|

Stanovnici nefomalnih naselja koji su gradili bespravno, gradili su iz nužde porodične stambene jedinice da bi stekli krov nad glavom. Gradska administracija nije uradila ništa da stopira takvu gradnju a da onu dotadašnju uvede u regularne okvire.

13 04, 2017

DF: Od danas Katnić neće moći ni jedan jedini dokument da fabrikuje

April 13th, 2017|

„Od danas Katnić neće moći nijedan jedini dokument da fabrikuje. Sve je danas morao da dostavi Višem sudu“, rekao je Bulatović. DF će, kako je rekao, nastaviti pravnu, ali i ozbiljnu političku borbu.

12 04, 2017

DF: Jedini zločin 16. oktobra počinili su Đukanović i Marković režirajući „državni udar“

April 12th, 2017|

Ali i jedni i drugi moraju znati, DF je najjači i najorganizovaniji politički savez koji ne može niko uplašiti, jer iza nas stoji pravda i desetine i desetine hiljada naših članova koji su zajedno sa nama spremni da izdrže svaki napad i uzvrate udarac.

12 04, 2017

Pe­jo­vić: Kameleonski režim

April 12th, 2017|

Gra­đa­ni tre­ba da zna­ju da su ov­dje ži­vje­li ve­li­ki na­ro­di. To što smo za­hva­lju­ju­ći ovom re­ži­mu upa­li u ve­li­ku ne­vo­lju ne smi­je bi­ti smet­nja da nam se vra­ti duh na­ših pre­da­ka. Pr­vi ko­rak ka tom ci­lju mo­ra bi­ti de­mon­ti­ra­nje od­na­ro­đe­ne i ko­rum­pi­ra­ne vla­sti, što će nam po­mo­ći da se svi su­o­či­mo sa zna­nom isti­nom ko je opljač­kao i uni­štio Cr­nu Go­ru? U to­me je sa­dr­žan i od­go­vor na omi­lje­no eti­ke­ti­ra­nje po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka od stra­ne še­fa re­ži­ma, ko je iz­daj­nik Cr­ne Go­re i nje­nih gra­đa­na

11 04, 2017

DF: Katnić Sinđi neka okači o vrat tužbu protiv nas

April 11th, 2017|

48 sati od kako je Demokratski front objavijestio crnogorsku javnost za presudu nad izvjesnim Sašom Sinđelićem u sudu u Hrvatskoj za teško ubistvo iz koristoljublja – ta osoba nije uhapšena, saopštio je na konferenciji za novinare lider NSD-a i član Predsjedništva DF-a Andrija Mandić. „Specijalni državni tužilac i kriminalna organizacija kojoj pripada SDT Milivoje Katnić [...]

10 04, 2017

DF: Dobro je da Katnić nije kao Pinokio, od drveta, jer bi mu nos porastao do kancelarije saučesnika Čađenovića

April 10th, 2017|

Prezentacijom nepobitnih dokaza o načinu konstruisanja čitavog procesa, kao i kredibilitetu i ulozi dva glavna aduta Specijalnog državnog tužilaštva, pomogli smo Milivoju Katniću da se sjeti kako se osjeća dijete uhvaćeno u laži, poručili su iz Demokratskog fronta Specijalnom državnog tužilaštvu. Oni su Specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću postavili nekoliko pitanja koja prenosimo u cjelosti: „Dobro [...]