Monthly Archives: July 2017

26 07, 2017

Knežević: Falsifikatima Skupštine bi pozavidjela i mafija

July 26th, 2017|

„Odbijanje moje ustavne žalbe nakon novog falsifikata Skupštine samo potvrđuje da su ove dvije institucije zarobljene i pod potpunom kontrolom Mila Đukanovića“, ocijenio je Knežević, ističući da nije očekivao da se većina u Ustavnom sudu vrati poznaniju prava.

25 07, 2017

Lideri DF-a sa šefom Delegacije EU u CG: Nezakonito ponašanje Katnića (VIDEO)

July 25th, 2017|

„Crna Gora godišnje troši milione i milione evra, zato što neke neodgovorne sudije olako prihvataju zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora ljudima, od kojih su najdrastičniji primjeri pritvor Mihaila Čađenovića iz DF-a a potom i pritvori Željka Šćepanovića, Dejana Vujisića i Momira Nikolića, kao i pritvori državljana Srbije koji već dugi niz mjeseci provode u našim zatvorima iako je Ustavom Crne Gore precizirano da je pritvor izuzetna mjera i da treba da traje što kraće,“ kazao je Mandić

25 07, 2017

Jančovska: Obećanja ne gase požare

July 25th, 2017|

Dok je pre­mi­jer li­ce­mje­ran, mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić je smi­je­šan zbog iz­ja­ve u ko­joj na­vo­di da Bri­sel raz­ma­tra za­htjev za po­moć ko­ji im je Vla­da upu­ti­la. Avi­on je po­slat ne re­mont i biće spre­man za upo­tre­bu za de­set da­na, za­klju­či on, a do­tad mo­že da iz­go­ri i sva Cr­na Go­ra.

21 07, 2017

DF: Katnić objavio prisluškivane razgovore iz kafane, slagao da je sve iz Rodićevog telefona (VIDEO)

July 21st, 2017|

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić objavio je prisluškivane razgovore iz kafane. On je slagao da je sve objavljeno iz telefona Gorana Rodića, naglasili su danas predstavnici Demokratstkog fronta na konferenciji za novinare posvećenoj temi protivzakonitog prisluškivanja i objavljivanja komunikacija lidera DF i advokata od strane SDT. Oni su poručili VDT-u Ivici Stankoviću će morati da odluči [...]

21 07, 2017

Koprivica: Neznaveni stav Markovića dugoročno pravi štetu zdravstvu, nauci i visokom školstvu

July 21st, 2017|

Zbog svega navedenog, pozivam Markovića da relaksira osjećaj svemoći, da ispoštuje stav UCG, i lično povede razgovor s budućim studentima VMŠ, uz savjet da im je u svakom pogledu bolje u Podgorici, gdje im je pravo mjesto po svakom osnovu. Uostalom, od njihovih znanja zavisiće i životi pacijenata, pa nek premijer na svoja krhka pleća preuzme i odgovornost za zdravlje svih onih, kojima će stručnu brigu ukazivati svršeni studenti VMŠ s dobrim ili s najvišim znanjima iz struke i nauke.

21 07, 2017

Knežević: Ostatak opozicije navija za Katnića

July 21st, 2017|

Knežević je, govoreći o narednim potezima političkog djelovanja opozicije, najavio da će DF ponuditi opozicionim partijama za jesen organizovanje serije protesta i kazao da, ukoliko odbiju, „javno će imenovati kočničare opozicione saradnje i povući poteze koji će ih potpuno raskrinkati“.

20 07, 2017

Pejović: Od mržnje ne vidimo bijedu

July 20th, 2017|

Mi odav­no pro­la­zi­mo kroz ži­vot ko­ji nam kre­i­ra­ju dru­gi, vje­ru­ju­ći da smo na pra­vom pu­tu. Ni­je ri­je­dak slu­čaj da ka­da do­đe­mo na sre­di­nu ili na kraj pu­ta shva­ta­mo da smo ob­ma­nu­ti i da je svr­ha na­šeg ži­vo­ta pro­ma­še­na. Svi vi ste ro­đe­ni kao ori­gi­nal, za­to ne do­zvo­li­te da umre­te kao ko­pi­je onih naj­go­rih.

20 07, 2017

Knežević: Očigledno je da smo Mandić i ja pod mjerama tajnog nadzora

July 20th, 2017|

Dakle, jasno je da i tužilaštvo i sud u ovom slučaju, koordiniraju ubrzani proces kako bi zbog nekih “viših ciljeva” epilog afere državni udar mogli da imamo već sredinom oktobra, ili ranije”, kazao je Knežević.

19 07, 2017

Afera „državni udar“: Šta sve piše u zahtjevu odbrane, dostavljenom VDT-u

July 19th, 2017|

Pretres za aferu „državni udar“, koji je bio zakazan za danas, odložen je na zahtjev branioca Miroja Jovanovića, koji je predao zahtjev za izuzeće Specijalnog državnog tužilaštva. Razlog navedenom je, kako je rekao Jovanović, što je Specijalno državno tužilaštvo na skandalozan način kontaminiralo predmet objavljujući nelegalno komunikaciju između branilaca u postupku na sajtu zvaničnog organa. [...]

19 07, 2017

Front nakon odlaganja suđenja: Uspjećemo da zaustavimo državni teror tokom montiranog političkog procesa

July 19th, 2017|

„Radi se o politički montiranom procesu protiv DF-a, protiv predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori, sa ciljem da se najjači opozicioni savez zabrani zbog svega onoga što propagiramo, a odnosilo se na oktobarske izbore, na održavanje referenduma o NATO, vojnu neutralnost Crne Gore, ukidanju sankcija Rusiji i povlačenje sramne odluke o priznavanju tzv. Kosova“, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević.

19 07, 2017

Odbrana zatražila izuzeće Katnića i Čađenovića

July 19th, 2017|

Objavljivanje transkripta razgovora advokata i njegovih klijenata neprimjeren je potez Specijalnog državnog tužilaštva, ocijenili su advokati odbrane, i zamolili vrhovnog državnog tužioca, Ivicu Stankovića, da se u kratkom roku izjasni o njihovom zahtjevu za izuzećem Glavnog specijalnog i svih tužilaca u specijalnom tužilaštvu.

18 07, 2017

DF: „Specijalac Milivoje“ da objavi transkripte svojih razgovora sa Đukanovićem, Sinđelićem i Velimirovićem

July 18th, 2017|

Dan prije početka sudskog procesa, iz SDT-a stigla je nova „ekskluziva“ kojom se želi nezdravo medijski spinovati javnost a nedostatak dokaza  nadomjetiti praznom paušalnom pričom „rekla- kazala“ iza koje kao i do sada stoji ista kuhinja, a kao generalna garncija i krunski dokaz nudi zakletva  u „obraz i čast“ specijalnog, jer se u nešto što je odavno izgubljeno izgeda najlakše zaklinjati. Mržnja, zloba, pakost i zla namjera od koje su satkana sva Katnićeva saopštenja i javni nastupi, na njegovu žalost ne mogu se pretočiti u dokaze koliko god se upinjao i trudio.

18 07, 2017

DNP: Daćemo doprinos da vlast u Beranama ostane u rukama patriotskih snaga

July 18th, 2017|

Predsjednik DNP Milan Knežević se najsrdačnije zahvalio prisutnima ističući da podrška dolazi u pravom trenutku i da mu je drago što su građani Crne Gore i Berana prepoznali o kakvim lažnim i iskonstruisanom optužbama režima  je riječ.

17 07, 2017

Jovanović: Nerad DPS vlasti koštao preko milion eura

July 17th, 2017|

Šte­tu će pla­ti­ti gra­đa­ni Pod­go­ri­ce, a ne oni ko­ji su di­rekt­no pro­u­zro­ko­va­li šte­tu bu­dže­tu. Sa­svim je ja­sno da kri­vič­nu i ma­te­ri­jal­nu od­go­vor­nost za ovu pljač­ku gra­đa­na tre­ba da sno­se oni ko­ji su je pro­u­zro­ko­va­li a to su biv­ši gra­do­na­čel­nik i me­nadž­ment ko­ji je sli­je­dio Mu­go­šin ul­ti­ma­tum i do­nio od­lu­ke o sma­nje­nju za­ra­da, a da sva­ka­ko i sva­ku vr­stu od­go­vor­no­sti sno­si DPS ko­ji go­di­na­ma, na raz­ne ma­hi­na­ci­je vr­ši vlast u Pod­go­ri­ci – sma­tra Jo­va­no­vić.

16 07, 2017

Knežević: Spreman sam i na sto godina robije

July 16th, 2017|

Či­tav do­sa­da­šnji po­stu­pak, od po­kre­ta­nja is­tra­ge do po­tvr­đi­va­nja op­tu­žni­ce ko­ju su na­ja­vi­li Du­ško Mar­ko­vić i Mi­lo Đu­ka­no­vić u raz­go­vo­ru s ru­skim pran­ke­ri­ma, ja­sno go­vo­ri o na­mje­ri da nam bu­de su­đe­no i pre­su­đe­no po krat­kom po­stup­ku bez ijed­nog do­ka­za. Što se nas u DF-u ti­če, ovaj mon­ti­ra­ni pro­ces je raz­bi­jen u pa­ram­par­čad ob­ja­vlji­va­njem do­ku­me­na­ta o po­ve­za­no­sti [...]

15 07, 2017

Knežević: Opozicija ujedinjena oko nestranačke ličnosti može pobijediti režimskog kandidata

July 15th, 2017|

„Nijedan predsjednik opozicione stranke ne može pobijediti kandidata DPS–a, i tu realnost treba uvažiti. Iskustvo koje smo imali 2013. godine potvrdilo je da opozicija ujedinjena samo oko nestranačke ličnosti može pobijediti kandidata režima,“ kazao je Knežević i istakao da je DF spreman da predloži predloži nestranačku ličnost kao zajedničkog kandidata opozicije.

13 07, 2017

Pe­jo­vić: Šta osta od naroda?

July 13th, 2017|

U ovoj Cr­noj Go­ri na ci­je­ni su sve one vri­jed­no­sti ko­jih se Nje­go­še­va Cr­na Go­ra gnu­ša­la i sa ko­ji­ma se kroz vje­ko­ve ob­ra­ču­na­va­la. Da­nas su Cr­nu Go­ru pre­pla­vi­li me­še­ta­ri sa svih stra­na ko­ji su je oku­pi­ra­li i ku­ju za­jed­no sa od­na­ro­đe­nim re­ži­mom pla­no­ve ka­ko da ugu­še iskru slo­bo­de u istin­skim si­no­vi­ma. Ka­ko im sve la­ko pro­la­zi, po­ne­kad se za­pi­tam što nam osta od na­ro­da?

13 07, 2017

Knežević čestita svim građanima Crne Gore Trinaesti jul kao datum imanentan našem slobodarskom biću

July 13th, 2017|

Predsjednik DNP istovremeno naglašava da osvajanje sloboda predstavlja neprekidan, trajan proces, te da pred svakom demokratskom zemljom uvijek stoje novi izazovi i dokazivanja, novi iskoraci za dobrobit i miran suživot svih građana.

11 07, 2017

Knežević uložio žalbu zbog oduzimanja putne isprave i otkazao punomoć advokatima

July 11th, 2017|

On je naglasio i da je tek 10. jula 2017. godine od suda dobio kopiju spisa predmeta radi pripreme odbrane, iako je zahtjev za kopiranje spisa podnio još 19. maja 2017. godine

11 07, 2017

Bojović: Razvojni put Mirka Đačića – od aforizma do političke karikature

July 11th, 2017|

Imajući u vidu da Đačić nije imao ni toliko moralne snage i odgovornosti da podnese ostavku odmah nakon osuđujuće presude za prijetnje ubistvom, red bi bio da ostavku podnese koliko je danas, zbog činjenice da je građane Pljevalja brutalno obmanjivao neprestano najavljujući partnerski odnos Opštine i Vlade u projektima od posebnog značaja za Pljevlja.

9 07, 2017

OO DNP Danilovgrad: Lazine osvijetle samo pred izbore

July 9th, 2017|

Ra­svje­ta je po­sled­njih se­dam do osam go­di­na kon­stant­no uga­še­na zbog, ka­ko ka­žu, ne­kog du­go­va­nja. Me­đu­tim, na spek­ta­ku­la­ran na­čin ona bu­de upa­lje­na noć uoči iz­bo­ra. Ka­da se okon­ča­ju iz­bo­ri i „ju­nač­ki osvo­ji“ još jed­na „po­bje­da“, ra­svje­ta bu­de po­no­vo mi­ste­ri­o­zno uga­še­na sve do ne­kih no­vih iz­bo­ra.

8 07, 2017

Na suđenju za tzv. državni udar, DF će tražiti da Milo Đukanović u svojstvu svjedoka kaže ko ga je iz Rusije finansirao sa 300 miliona evra

July 8th, 2017|

Uostalom, sva Crna Gora je imala direktnu priliku da vidi kako su te “moralne gromade” nedavno u Skupštini patosirane, i intelektualno masakrirane od poslanika DF-a. Zato se Katnić i sprema da zatraži nova ukidanja imuniteta ne bi li bar donekle ublažio duševne boli isfrustiranih poslanika DPS-a, koji se još ne povratiše od fijaska u direktnom sučeljavanju u Parlamentu.

8 07, 2017

Bojović: Perestrojka

July 8th, 2017|

A tu je i paronoidno, bajkovito - tolkinovski lansirana propaganda zapadnih službi o tzv. ruskoj ili, šire, istočnoj prijetnji kojoj se maleni crnogorski Hobiti na vlasti odlučno suprotstavljaju. Možete li zamisliti Mila kao Froda, a Milivoja (Katnića) kao Pipina Tuka kako se uz pomoć Gandalfa (Bebe Popovića) hrabro oslobađaju „ruskog prstena.“ Negdje u Mordoru. U „plamenom jezeru.“ Između Srbije i Albanije...

5 07, 2017

Pejović: Nova prevara

July 5th, 2017|

Jer strah je najbolji saveznik represivnih režima, a apsolutna saglasnost o svim pitanjima ma gdje se manifestovala je uvijek laž. Mjehur od sapunice najmoćnije izgleda prije nego što će da pukne. Brod koji tone najprije će napustiti oni koji su danas najglasniji u odbrani režima. To je lekcija koju smo morali svi naučiti. Dakle, što vlast više bude pritiskala to će otpor kod naroda biti veći. Čini se mi smo nikad bliži trenutku smjene vlasti. Samo je pitanje, hoćemo li izbor nove prepustiti mešetarima sa strane i tako pristati na još jednu prevaru, ili ćemo konačno vlast birati sami?

4 07, 2017

Vukićević: Građani Bara ne smiju biti žrtve unutarkoalicionih razmirica SD-a i DPS-a

July 4th, 2017|

OO DNP Bar ukazuje da je ovakvo postupanje nedopustivo, te da neko mora snositi odgovornost za probleme koji postoje sa vodosnadbijevanjem u Baru.

3 07, 2017

Jovanović: Ministar Purišić da se izjasni o formularima koji se nude majkama u centrima za socijalni rad (FOTO)

July 3rd, 2017|

Niko ne smije zloupotrebljavati pravnu neukost majki,a odgovornost u krajnjem vodi do ministra koji se mora oglasiti ovim povodom sa jasnom argumentacijom.

2 07, 2017

Knežević: Ako treba, ostaćemo mjesecima u Skupštini

July 2nd, 2017|

“Znamo da smo mi spremni da ovdje ostanemo i sljedećih dana, i mjeseci ako to bude bilo potrebno”, poručio je funkcioner DF-a, Milan Knežević.

2 07, 2017

DNP na međunarodnoj konferenciji: Krizu u EU najviše iskoristio NATO

July 2nd, 2017|

Funkcioner Demokratskog fronta je istakao da je isforsirani i krajnje rizični postupak uvođenja Crne Gore u NATO, bez neposrednog konsultovanja volje građana, bio praćen plasiranjem neodržive teze kako je NATO navodno zajednica vrijednosti, a učlanjenje u ovu ofanzivnu vojnu alijansu navodno uslov za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

1 07, 2017

(ВИДЕО) Милан Кнежевић изазвао Ђукановића на полиграф: ,,Украо си Русима 300 милиона евра!”

July 1st, 2017|

„Нема ништа горе него кад вас криминалцем називају криминалци, кад вас лоповим називају лопови. Као и свака кукавица Ђукановић се затворио у пензхаус у Дубаију и командује преко Миливоја Катнића који на апорт кидише на ДФ и покушава да их забрани,“ казао је Кнежевић и истакао: „Небојша Медојевић је оптужен за прање новца само зато што ради на пројекту српско-црногорког помирења.“