Afera „državni udar“: Šta sve piše u zahtjevu odbrane, dostavljenom VDT-u

Afera „državni udar“: Šta sve piše u zahtjevu odbrane, dostavljenom VDT-u

Pretres za aferu „državni udar“, koji je bio zakazan za danas, odložen je na zahtjev branioca Miroja Jovanovića, koji je predao zahtjev za izuzeće Specijalnog državnog tužilaštva.

Razlog navedenom je, kako je rekao Jovanović, što je Specijalno državno tužilaštvo na skandalozan način kontaminiralo predmet objavljujući nelegalno komunikaciju između branilaca u postupku na sajtu zvaničnog organa.

Dokumente odbrane donosimo u cjelosti, na uvid javnosti koja pomno prati „suđenje vijeka“ u Crnoj Gori.

U dokumentu koji su branioci DF-a dostavili VDT-u jutros na početku suđenja, naglašeno je da u predmetnoj komunikaciji između advokata i branjenika nema ništa sporno i neuobičajeno, ali je način na koji je tužilaštvo do iste došlo, i sama činjenica da je komunikacija prezentovana javnosti predstavlja drastično kršenje prava branilaca i klijenata, i samim tim postaje jasno da je cjelokupno SDT u cjelosti pristrasno i to negativno pristrasno prema braniocima i optuženim u konkretnom predmetu.

ZAHTJEV
ZA IZUZEĆE GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA I SVIH DRŽAVNIH TUŽILACA U SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

 • U postupku koji se po optužnici SDT Kt-S.br.271/16 od 13.04.2017. godine vodi pred Višim sudom u Podgorici broj Ks 14/2017- Podnosici: Branioci u navedenom predmetu, dole potpisani advokati
 1. Podnosioci su branioci više optuženih, u postupku koji se po Optužnici SDT od 13.04.2017. godine, vodi pred Višim sudom u Podgorici pod brojem Ks 14/2017.Dokaz: nesporno, branilačke punomoći u spisu predmeta;
 2. Jedan od branilaca u tom postupku je do pre nekoliko dana bio i ugledni podgorički advokat Goran Rodić.
 3. Dana 27.06.2017. godine, policija Crne Gore, je po Naredbi Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore pretresla kancelariju kolege Gorana Rodića, i tom prilikom iz kancelarije odnela računarsku opremu, kao i mobilni telefon advokata Rodića.
 4. Napominjemo da je pretres vršen u vezi drugog predmeta, a ne u vezi predmeta koji je gore naveden.
 5. Dana 06.07.2017. godine, u postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici broj Ks.14/2017, Specijalni  državni tužilac je podneo tom sudu dopunu Predloga za određivanje mere nadzora-privremenog oduzimanja putnih isprava mog branjenika Andrije Mandića, kao i Milana Kneževića, koga je branio kolega Goran Rodić. SDT se u toj dopuni predloga pozvao na komunikaciju podnosioca Knežević Milana i njegovog tadašnjeg branioca – advokata Gorana Rodića, do koje je došao postupajući, kako smo naveli, u drugom predmetu(dokaz: da naslov pribavi opisanu Dopunu predloga od 06.07.2017. godine)
 6. Dana 17.07.2017. godine, na sajtu Specijalnog državnog tužilaštva su objavljeni transkripti razgovora advokata Gorana Rodića i drugih advokata iz ovog predmeta „državni udar“, dobijeni pretresom njegovog mobilnog aparata (http://www.tuzilastvocg.me/media/files/PRILOG%20saopstenju%20od%2017%2007%202017(1).pdf uz prateće saopštenje SDT http://www.tuzilastvocg.me/index.php/odjeljenje-za-suzbijanje-organizovanog-kriminala-korupcije-terorizma-i-ratnih-zlocina (uvid u saopštenje i transkript koji je SDT objavio na svojoj internet prezentaciji).
 7. SDT je objavilo transkripte komunikacije između advokata Rodića i njegovog klijenta, između advokata Rodića i drugih branilaca iz predmeta, te istu komunikaciju opširno komentarisalo i prosledilo medijima.
 8. Naglašavamo da u predmetnoj komunikaciji nema ništa sporno i neuobičajeno, ali je način na koji je tužilaštvo do iste došlo, i sama činjenica da je komunikacija prezentovana javnosti predstavlja drastično kršenje prava branilaca i klijenata, i samim tim postaje jasno da je celokupno SDT u celosti pristrasno i to negativno pristrasno prema braniocima i optuženim u konkretnom predmetu.
 9. Takođe, moramo da vas informišemo da postoje indicije da će prava pojedinih branilaca advokata, koji se navode u transkriptima, u toku narednih dana biti ugrožena nastavkom postupanja SDT, zbog konstrukcije koju je SDT komentarisao i napravio u svom saopštenju, sve budući da ćemo se tada svi nalaziti u Crnoj Gori zbog početka pretresa u aferi „državni udar“ pred Višim sudom u Podgorici (pretresi zakazani za dane 19,20 i 21 jul 2017 godine).
 10. Jasno vam je da za takav eventualni postupak prema braniocima nema nikakvog osnova (dovoljno je pročitati transkripte i shvatiti da nema ništa kažnjivo u aktivnostima advokata branilaca).
 11. Vjerovatno ste upoznati da je na gornje okolnosti reagovala i advokatska komora Crne Gore, oštro osudivši atak na advokaturu i pravo na povjerljiv odnos advokata i klijenata. Upravni odbor AKCG je u saopštenju od 18.07.2017. godine, postupanje SDT nazvao „neprihvatljivim i obavještavamo javnost da advokatura, kao ustavni nosilac pružanja pravne pomoći građanima, osuđuje ovakve grube atake na osnovne principe advokatske profesije i prava građana“.
 12. Ukazujemo na Preporuku R (2000) 21 Komiteta ministara Saveta Evrope državama članicama o slobodi obavljanja profesije advokata (usvojena 25. oktobra 2000. godine) koja glasi:“… Želeći da promovišu slobodu obavljanja profesije advokata u cilju jačanja vladavine prava, u kojem advokati učestvuju, posebno u funkciji zaštite individualnih sloboda;Svesni potrebe za pravičnim sistemom sprovođenja pravde koji garantuje nezavisnost advokata u vršenju svojih profesionalnih dužnosti bez ikakvog nepravičnog ograničenja, uticaja, podsticaja, pritiska, pretnji ili uplitanja, direktnih ili indirektnih, iz bilo koje četvrtine ili bilo koje druge razlog;

Princip I – Opšti principi o slobodi obavljanja profesije advokata

 1. Treba preduzeti sve neophodne mere da se poštuje, zaštiti i promoviše sloboda ostvarivanja profesije advokata bez diskriminacije i bez nepravičnog uplitanja od strane vlasti ili javnosti, posebno u svetlu relevantnih odredbi Evropske konvencije o Ljudskim pravima…“
 2. Osnovni principi o ulozi advokata (usvojeni od strane osmog kongresa Ujedinjenih nacija o sprečavanju zločina i postupanju prema prestupnicima u Havani, Kuba od 27. avgusta do 7. septembra 1990. godine)  glase:
  „1. Vlade će osigurati da advokati (A) mogu da obavljaju sve svoje profesionalne funkcije bez zastrašivanja, prepreka, uznemiravanja ili nepravilnog mešanja; (B) mogu da putuju i konsultuju svoje klijente slobodno i u svojoj zemlji i inostranstvu; I (c) neće patiti ili biti ugroženi krivičnim gonjenjem ili administrativnim, ekonomskim ili drugim sankcijama za bilo koju radnju preduzetu u skladu sa priznatim profesionalnim dužnostima, standardima i etikom.
 3. Vlade priznaju i poštuju da su sva komunikacija i konsultacije između advokata i njihovih klijenata u okviru svojih profesionalnih odnosa poverljivi. „
 4. Ovde nećemo elaborirati imperativne odredbe pravnih sistema Republike Srbije i države Crne Gore, svakako vam poznate, iz kojih nedvosmisleno proističu ista rešenja o zaštiti i poverljivosti komunikacije koju obavljaju advokati sa njihovim klijentima, kao i prava advokata da neuznemiravano od organa gonjenja i javne optužbe pripremaju odbranu svojih branjenika.
 5. Iz saopštenja koje prilažemo, i transkripta koji je objavljen, te iz ranijih JAVNIH nastupa istupa glavnog SDT (Milivoja Katnića) kao što su, između ostalih na sledećim linkovima:- https://www.youtube.com/watch?v=7Y_abuCyzNY- https://www.youtube.com/watch?v=aQ1ss9TVKAM&t=54s- https://www.youtube.com/watch?v=6tjK4tNtWjA- https://www.youtube.com/watch?v=QnuNtGgePn0

jasno je da je taj čitav organ u celosti PRISTRASAN u negativnom smislu na štetu branilaca i optuženih, pa je takođe evidentno da postoje nesporne okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost svih državnih tužilaca u SDT i to:  uključiv naravno i glavnog SDT.16. Objavljivanje zakonom zaštićene komunikacije branilaca i optuženih, te međusobne komunikacije branilaca u vezi predmeta, predstavlja najgrublji oblik kršenja i zloupotrebe procesnih prava učesnika u postupku.

 1. Takođe, budući da su Saopštenje i transkript objavljeni na zvaničnoj internet stranici SDT, jasno je da je taj ceo organ na čelu sa glavnim SDT pristrasan, pa se ne može očekivati od bilo kog državnog tužioca koji radi u SDT nepristrasan odnos prema odbrani i optuženima.
 2. Postupak je postupanjem SDT u celosti „kontaminiran“ pristrasnim izjavama, čitanjem komunikacije branilaca, pa se ne može racionalno očekivati da SDT na profesionalan i nepristrasan način zastupa javnu optužbu u ovom predmetu.
 3. Zbog svega navedenog, branioci dole potpisani podnose Vrhovnom državnom tužiocu zahtjev za izuzeće Glavnog Specijalnog državnog tužilaštva Milivoja Katnića, te svih državnih tužilaca iz Specijalnog državnog tužilaštva i to Čađenović Saše, koji povremedno umjesto GSDT i postupa, te Bošković Nataše, Vukčević Lidije, Jovićević Sanje, Mitrović Lidije, Raspopović Marije, Rutović Veljka, Samardžić Mire, Savović Živka i Žižić Tatjane, te da nakon toga VDT u smislu člana 133 stav 3. Zakona o državnom tužilaštvu predmet koji se kod Višeg suda u Podogorici vodi pod brojem Ks. 14/2017  povjeri Vrhovnom državnom tužilaštvu na dalji rad i zastupanje optužnice.
 4. Takođe, zahtjevamo i pokretanje svih drugih postupaka protiv Glavnog SDT u vezi opisanih, zakonom kažnjivih radi.
 5. Napominjemo da će od stava VDT zavisiti zaključak da li VDT podržava ovakvo postupanje SDT ili ne.
 6. Molimo hitno rješavanje, imajući zakazani pretres za dane 19.20 i 21. jula 2017. godine.

Podgorica, 19.07.2017. godine