Dokumenta koja dokazuju da je Ministar Konjević govorio neistine

Dokumenta koja dokazuju da je Ministar Konjević govorio neistine

Dokumenta koja dokazuju da je Ministar Konjević govorio neistine kada je tvrdio da nije potpisivao nikakve odluke 18.02.2016, na dan kada je razriješen funkcije Ministra Unutrašnjih poslova.

“Umjesto da Raško Konjević podnese ostavku, jer smo ovdje dali riječ i on i ja, on kao Crnogorac iz Zenice, ja kao Srbin iz Crne Gore, on se oglasio pišteći iz nekakve rupe, da sve provjeri državni tužilac. Ja sam ovdje donio samo dvije odluke, iz mora dokumentacije koju sam dobio.

Ja ga pozivam da podnese ostavku kao što je i saopštio u ovom Parlamentu.” – Milan Knežević, Predsjednik DNP u Skupštini Crne Gore, 22.06.2016

 

Foto galerija – Prvi kongres DNP

Vrijeme je potvrdilo ispravnost naših odluka. Nakon 2012. godine u Crnoj Gori više ništa neće biti isto. DPS, do tada neprikosnoveni politički subjekt, ostvario je najgori izborni rezultat od svog postojanja, osvojivši trideset mandata. Da je tad u opoziciji bilo mudrosti, strpljenja i odvažnosti, i da su se ključni opozicioni subjekti grupisali u DF – u, odgovorno tvrdim da bi danas opozicija formirala Vladu

Bulatović: Stanković da saopšti šta je konkretno urađeno u slučaju Marović

Bulatović: Stanković da saopšti šta je konkretno urađeno u slučaju Marović

Skupštinski Odbor za aktikorupciju sjutra se izjašnjava o inicijativi MANS-a da se organizuje konsultativno saslušanje ministra pravde, Vrhovnog državnog tužioca i predsjednika Vrhovnog suda, u vezi sa uvođenjem novog krivičnog djela nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera.

Predlog je pokrenut na osnovu informacija koje se u posljednje vrijeme objavljuju u vezi sa imovinom potpredsjednika Demokratske narodne partije Svetozara Marovića, a predsjednik odbora za antikorupciju Predrag Bulatović smatra da bi tužilaštvo što prije trebalo da javnosti predstavi rezultate istrage, prenosi Radio Antena M.

„Vrhovni državni tužilac, zbog specifičnosti lilnosti o kojoj se radi, nakon tvrdnje da sve to nije prijavljeno Komisiji za sprječavanje sukoba interesa, ima veliku odgovornost da u realnom vremenu , na kvalitetan način završi taj posao“, kazao je Bulatović.

On je dodao da će Odbor u razumnom vremenskom intervalu zatražiti dolazak VDT-a na sjednicu koji će obavijestiti odbor o tome šta je urađeno do sada konkretno.

Podsjetimo, mediji su nedavno objavili da je Đorđina Marović, supruga Svetozara Marovića imala u švajcarskom ogranku banke HSBC otvoren račun na svoje ime sa 3,8 američkih miliona dolara u periodu od 2006. do 2007. godine, što je objavio sajt OCCRP-a.

Marović nije prijavio ovaj novac u svom imovinskom kartonu, iako je u to vrijeme bio predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Na sajtu su pojedinačno navedene nektretnine koje posjeduje porodica Marović, Svetozar, Đorđina, sin Miloš i ćerka Milena. Advokatska kancelarija Justicija, pravni zastupnik Đorđine i Svetozara Marovića saopštila je da nijedan član porodice Marović nema račun u švajcarskoj HSBC banci.

Bojović: Namjera aktuelne vlasti da zataška problem saniranja loše ekološke situacije u Pljevljima

Bojović: Namjera aktuelne vlasti da zataška problem saniranja loše ekološke situacije u Pljevljima

Ukazujem na činjenicu da se dramatično teško stanje životne sredine u Pljevljima nije promijenilo u odnosu na mjesece novembar i decembar, kada je ova tema aktuelizovana na državnom nivou. S druge strane, javnost nije registrovala da su državni organi i opština Pljevlja bilo šta konkretno preduzeli povodom saniranja postojećeg stanja, bez obzira što su na to bili pozvani Zaključcima Skupštine Crne Gore.

Lakušić: Vodovod ima 5.484 nelegalna potrošača

Lakušić: Vodovod ima 5.484 nelegalna potrošača

U ba­zi po­da­ta­ka pred­u­ze­ća Vo­do­vod upi­sa­no je 5.484 ne­le­gal­na po­tro­ša­ča. Od­bor­nik DF-a Zo­ran La­ku­šić ka­že da je u Pod­go­ri­ci po­sta­la usta­lje­na prak­sa da se na vo­do­vod­nu mre­žu pri­klju­ču­ju objek­ti ko­ji ne­ma­ju ni gra­đe­vin­sku a ni upo­treb­nu do­zvo­lu, te da bi u tom slu­ča­ju tre­ba­lo da re­a­gu­ju in­spek­cij­ski or­ga­ni i dr­ža­va.

-Na­ža­lost, ta­kva re­ak­ci­ja iz­o­sta­je jer ak­tu­el­na vlast pod­sti­če ne­le­gal­nu grad­nju za svo­je usko­stra­nač­ke in­te­re­se. Dok pi­ta­nje ob­ra­ču­na po­tro­šnje vo­de mu­či broj­ne gra­đa­ne, ru­ko­vod­stvo Vo­do­vo­da se raz­me­će nji­ho­vim nov­cem. Ova pro­ble­ma­ti­ka je pri­lič­no ne­re­gu­la­r­na i pre­pu­šte­na je sa­mo­vo­lji. Ne po­sto­ji na­čin ko­jim se mo­že utvr­di­ti stvar­na po­tr­o­šnja vo­de u Glav­nom gra­du jer ne­ma kon­trol­nog me­ha­ni­zma ko­ji će do­ći do stvar­ne po­tro­šnje – ka­že La­ku­šić.

Ne­ra­ci­o­nal­no tro­še­nje vo­de ali i po­gre­šnu po­li­ti­ku me­nadž­men­ta pred­u­ze­ća, ka­ko ka­že La­ku­šić gra­đa­ni pla­ća­ju kroz vi­so­ke ra­ču­ne za vo­du.
-Po­sta­vlja se pi­ta­nje ka­da će se već jed­nom sta­ti na kraj ova­kvoj po­slov­noj po­li­ti­ci i poč­ne na­pla­ći­va­ti ono što je po­tro­še­no a ne što je iz­mi­šlje­no. Ka­ko za­kon mo­že šti­ti­ti ne­le­gal­ne i one „po­dob­ne” ko­ji ne­ma­ju vo­do­mje­re a tro­še pre­ko­mje­r­no. Tre­ba li neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje nad­le­žnih or­ga­na na­dok­na­đi­va­ti so­li­dar­nim pod­mi­ri­va­njem raz­li­ke u „po­tro­šnji” pod iz­go­vo­rom gu­bit­ka u za­jed­nič­koj mre­ži – ka­že La­ku­šić.

Zo­ran La­ku­šić pi­ta da li neo­d­go­vor­nost, ne­pro­fe­si­o­nal­nost i mo­no­pol tre­ba na­gra­đi­va­ti bo­nu­si­ma. La­ku­šić upo­zo­ra­va da umje­sto da se sred­stva ula­žu da sva­ki stan ima vo­do­mjer, u Vo­do­vo­du se di­je­le bo­nu­si.

-Ne­pri­mje­re­no je po­na­ša­nje ru­ko­vod­stva Vo­do­vo­da ko­je u sve­op­štoj eko­nom­skoj kri­zi di­je­li bo­nu­se na hi­lja­de eura. I po­red vi­so­kih pla­ta ko­je ima­ju dr­znu­li su se u svo­joj ba­ha­to­sti da di­je­le vi­šak nov­ca ko­je su ne­za­slu­že­no za­ra­di­li. Uspješnim se ne može smatrati preduzeće čiji su gubici na vodovodnoj mreži oko 50 odsto, gdje preko 50 odsto domaćinstava nije priključeno na kanalizacionu mrežu i koje nije u mogućnosti da godinama uradi kolektor – na­vo­di La­ku­šić.

Od­bor­nik DF-a do­da­je da gra­đa­ni ne mo­gu da do­ka­žu da su po­tro­ši­li ono što im je Vo­do­vod ob­ra­ču­nao.

-Ukup­na ko­li­či­na po­tro­šnje vo­de na go­di­šnjem ni­vou u Pod­go­ri­ci je vi­so­ka ako se ima u vi­du či­nje­ni­ca da če­tvo­ro­čla­no do­ma­ćin­stvo u SAD-u mje­seč­no po­tro­ši 11 ku­bi­ka vo­de za za­li­va­nje trav­nja­ka i pra­nje auto­mo­bi­la. Ko­li­ki su ra­ču­ni po­je­di­nim gra­đa­nima is­pla­ti­vi­je bi bi­lo da umje­sto vo­de pi­ju pi­vo – na­vo­di La­ku­šić.

Izvor: DAN

Knežević: NATO-performans Mila Đukanovića vrhunac političke morbidnosti

Knežević: NATO-performans Mila Đukanovića vrhunac političke morbidnosti

Brutalna je neistina da je on sačuvao građanski mir 1999. godine u Crnoj Gori, isto kao što je brutalna neistina da NATO-bombe nijesu padale i po Zeti, Danilovgradu, Boki Kotorskoj… I suštinsko je pitanje koliko su bombe sa osiromašenim uranijumom otrovale životnu sredinu, povećale broj oboljelih od karcinoma, i pritom pojedina mjesta gotovo lišila životne perspektive. Namjerno ne želim pominjati Murino, jer Đukanović nije dostojan nijednog slova ovog svetog mjesta, niti žrtava bombardovanja.

NATO agresija na SRJ predstavlja jednu od najsramnijih stranica u svjetskoj istoriji

NATO agresija na SRJ predstavlja jednu od najsramnijih stranica u svjetskoj istoriji

U skladu  sa svojim interesima i svojom duhovno-istorijskom transverzalom, za Crnu Goru je najbolje da se mudro postavlja u međunarodnim odnosima, i pokazuje dosljednu otvorenost za stratešku saradnju i sa Istokom i Zapadom na principima reciprociteta. Vojna neutralnost ne ugrožava proces priključenja EU, a istovremeno omogućava da s Rusijom imamo najbolje prijateljske veze, i predstavlja garanciju da se Crna Gora nikad neće svrstati u neki savez protiv Rusije. Svakako, odluku o nepriključivanju NATO-u treba verifikovati na demokratskom referendumu, i građanima omogućiti da jasno pokažu sasvim opravdano i dominantno anti-Nato raspoloženje.

Počela sa radom FB stranica DNP

Počela sa radom FB stranica DNP

Poštovani,

Obavještavamo javnost da je počela sa radom zvanična facebook stranica Demokratske narodne partije na adresi www.facebook.com/dnpcg dok je portal DNP na adresi www.dnpcg.me u fazi izrade.

S obzirom da je, uporedo sa početkom rada naše facebook stranice, primijećeno da su počeli sa radom određeni lažni facebook nalozi i stranice koje ne predstavljaju oficijelne stavove DNP, svaki takav pokušaj je već prijavljen administraciji facebook-a, i biće uskoro i obrisan.

Sve zvanične aktivnosti, saopštenja, izjave i dešavanja iz Demokratske narodne partije Crne Gore možete pratiti isključivo preko naznačene stranice, i uskoro preko oficijelnog portala DNP na adresi www.dnpcg.me koji je u fazi izrade, a na kojem se trenutno nalazi i link ka ovoj facebook strani, kao jedinoj zvaničnoj.