Bo­jo­vić: Nemaju za plate, a glume mecene

Bo­jo­vić: Nemaju za plate, a glume mecene

Je­di­na od 21 op­šti­ne u Cr­noj Go­ri, lo­kal­na upra­va u Da­ni­lov­gra­du je po­mo­gla sni­ma­nje se­ri­je „Bo­žič­ni usta­nak“ ko­ja se tre­nut­no emi­tu­je na dr­žav­noj te­le­vi­zi­ji. Ta­ko ba­rem pi­še na od­jav­noj se­rij­skoj špi­ci, gdje se po­red re­pu­blič­kih slu­žbi na­la­zi i ov­da­šnja op­šti­na.

Šta je na­tje­ra­lo ru­ko­vod­stvo DPS-a u u va­ro­ši kraj Ze­te da spon­zo­ri­še po­me­nu­tu TV se­ri­ju, ko­ja već to­kom emi­to­va­nja iza­zi­va raz­li­či­te kop­men­ta­re, ni­je­smo mo­gli da sa­zna­mo od Bra­ni­sla­va Đu­ra­no­vi­ća, pred­sjed­ni­ka op­šti­ne iako smo mu još 6. fe­bru­a­ra po­sla­li mejl sa pi­ta­njem: „ Da li je, u kom ob­li­ku i za­što Op­šti­na Da­ni­lov­grad po­mo­gla sni­ma­nje se­ri­je „Bo­žić­ni usta­nak”?, ni na­kon 45 da­na ni­ka­kav od­go­vor ni­je­smo do­bi­li. U ka­bi­ne­tu pred­sjed­ni­ka Đu­ra­no­vi­ća ka­žu da na­ši mej­lo­vi sti­žu do pr­vo­ga čo­vje­ka gra­da, ali ne od­go­va­ra­ju za­što od­go­vo­ra ne­ma.
Umje­sto u ka­bi­ne­tu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne ko­men­tar op­štin­skog uče­šća u sni­ma­nju ove se­ri­je do­bi­li smo u OO DNP-a u Da­ni­lov­gra­du. Dra­gan Bo­jo­vić, pred­sjed­nik OO, ka­že da Da­ni­lov­grad ima ve­ze sa Bo­žić­nom po­bu­nom ta­man ko­li­ko i sa Var­to­lo­mej­skom no­ći u Fran­cu­skoj.

To, me­đu­tim, ne spre­ča­va lo­kal­nu vlast da jed­nu od op­štin­skih uli­ca na gugl ma­pa­ma upi­še kao Uli­cu Kr­sta Zr­no­vog Po­po­vi­ća, kan­di­du­ju­ći Da­ni­lov­grad za dru­gi za­vi­čaj ove isto­rij­ske lič­no­sti. Iz iona­ko oskud­ne fi­nan­sij­ske ka­se na­še op­šti­ne, lo­kal­na vlast je uspje­la da ne­što iz­dvo­ji za jed­nu kva­zi-isto­rij­sku TV se­ri­ju. Po­seb­no je pro­ble­ma­tič­no što se ovaj me­ce­ni­zam lo­kal­ne vla­sti od­vi­ja u tre­nut­ku to­tal­nog ko­lap­sa op­štin­skih fi­nan­si­ja. Pri­ma­nja u ošti­ni ka­sne i is­pla­ću­ju se u dva di­je­la, za­po­sle­ni u „Vo­do­vo­du“ već vi­še mje­se­ci ne­ma­ju pla­te, ne ser­vi­si­ra­ju se re­dov­ne mje­seč­ne oba­ve­ze. Da­kle, u ta­ko opu­sto­še­nim op­štin­skim ka­sa­ma, ko­je od mi­lo­šte zo­vem „Bra­no­ve ru­pe“ jer me pod­sje­ća­ju na ru­pe na da­ni­lov­grad­skom mo­stu ko­je ni­ka­ko da bu­du za­kr­plje­ne, pred­sjed­nik op­šti­ne Bra­ni­slav Đu­ra­no­vić je na­šao sred­sta­va i re­sur­sa da po­mog­ne se­ri­ju „Bo­žić­ni usta­nak“. Lo­ja­nost i po­da­ni­štvo pri­je sve­ga! Ne­ka oni ri­jet­ki za­po­sle­ni u Da­ni­lov­gra­du svo­ja pri­ma­nja na­do­mje­ste gle­da­ju­ći ovu an­ti­i­sto­rij­sku i su­štin­ski an­ti­cr­no­gor­sku re­žim­sku pro­pa­gan­du. Mo­žda im ova ide­o­lo­ški obo­je­na se­ri­ja ubla­ži bol u že­lu­cu i uvje­ri ih da je Kr­sto Zr­nov do­i­sta iz Bje­lo­pa­vli­ća – ko­men­tar je Bo­jo­vi­ća.

U po­sljed­njih de­se­tak go­di­na ovo je pr­vi put da se Op­sti­na Da­ni­lov­grad po­ja­vlju­je kao spon­zor ne­ke te­le­vi­zij­ske se­ri­je. Do sa­da se nji­ho­vo uče­šće na TV ve­ći­nom od­no­si­lo na po­kro­vi­telj­stvo ne­ko­li­ko emi­si­ja o tu­ri­stič­koj po­nu­di ili po­ljo­pri­vre­di. Po pr­vi put lo­kal­ni DPS je od­lu­čio da po­mog­ne se­ri­ju sa pro­ble­ma­tič­nom sa­dr­ži­nom i po­ru­kom. Mo­žda to i ne ču­di jer op­štin­ska funk­ci­o­ne­ri već go­di­na­ma do­zvo­lja­va­ju da se is­pred nji­ho­ve usta­no­ve or­ga­ni­zu­ju re­li­gij­ski ob­re­di u or­ga­ni­za­ci­ji ta­ko­zva­ne CPC. Pre­ma po­da­ci­ma iz ovo­go­di­šnjeg bu­dže­ta op­šti­na je za ra­zna spon­zor­stva iz­dvo­ji­la 30.000 eura.

 

DAN