Bojović: DPS kreira oružje za atak na glasove građana

Bojović: DPS kreira oružje za atak na glasove građana

Na pred­sto­je­ćoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Da­ni­lov­grad, ko­ja je za­ka­za­na za pe­tak, 23. fe­bru­ar, pred­vi­đe­no je, iz­me­đu osta­log, da se usvo­ji pred­log od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, kao i pred­log od­lu­ke za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te ko­ji­ma se de­fi­ni­šu no­vi na­me­ti za gra­đa­ne op­šti­ne Da­ni­lov­grad. Po­red to­ga što će, iona­ko osi­ro­ma­še­ni, gra­đa­ni mo­ra­ti da pla­ća­ju do­dat­ne op­štin­ske tak­se i po­tra­ži­va­nja, u lo­kal­nom od­bo­ru De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je tvr­de da su i sa­mi pred­lo­zi ovih od­lu­ka pro­tiv­prav­ni i ne­za­ko­ni­ti, i kao ta­kvi ne­pri­mjen­lji­vi u prak­si.
Pred­sjed­nik da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra DNP-a Dra­gan Bo­jo­vić ka­že da je oči­to da op­štin­sku DPS vlast ne in­te­re­su­ju pro­pi­si i za­ko­ni, već tr­go­vi­na gla­so­vi­ma.
– Ova­ko sro­če­nim pred­lo­zi­ma od­lu­ka, ne­po­sred­no uoči pred­sjed­nič­kih i lo­kal­nih iz­bo­ra, na­mjer­no se osta­vlja pro­stor za zlo­u­po­tre­be, tj. kre­i­ra se još jed­no oruž­je za atak na gla­so­ve gra­đa­na. Kroz fik­tiv­na obe­ća­nja da se ne­će na­pla­ći­va­ti na­kna­de, da će se opra­šta­ti du­go­vi i bes­plat­no le­ga­li­zo­va­ti objek­ti, po­seb­no u re­jo­ni­ma ko­ji su iz­o­sta­vlje­ni, ak­tu­al­ni pred­sjed­nik op­šti­ne Bra­ni­slav Đu­ra­no­vić i nje­gov naj­u­ži­ji „kre­a­tiv­ni tim” pla­ni­ra­ju još jed­nom da pre­va­re gra­đa­ne, i ucje­nji­va­njem i pri­ti­sci­ma obez­bi­je­de nji­ho­vu po­dr­šku. Ži­te­lji Da­ni­lov­gra­da zna­ju da se plan­ski do­ku­men­ti u op­šti­ni ne do­no­se ka­ko bi se za­do­vo­lji­li in­te­re­si gra­đa­na, već in­te­re­si DPS taj­ku­na ko­ji su se obo­ga­ti­li ta­ko što su opljač­ka­li na­rod i uni­šti­li sva pred­u­ze­ća i fa­bri­ke. Od ta­kvih DPS „bi­zni­sme­na” i taj­ku­na ne na­pla­ću­ju se mi­li­on­ski iz­no­si ko­je du­gu­ju za po­re­ze i do­pri­no­se, a uvo­de se no­ve da­žbi­ne i ja­ram na osi­ro­ma­še­ni na­rod. Sve ovo pod­je­ća na onu „da­hij­sku glo­bu” iz na­rod­nih pje­sa­ma, od či­jeg zu­lu­ma stra­da je­di­no „si­ro­ti­nja ra­ja” – kon­sta­tu­je Bo­jo­vić.
Od­bor­nik DNP-a Rad­mi­la Kru­nić pi­ta za­što je op­štin­ska vlast iz pred­lo­ga Od­lu­ka o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, kao i za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te iz­o­sta­vi­la de­talj­ne ur­ba­ni­stič­ke pla­no­ve Spu­ža i Gla­ve Ze­te – Ma­na­stir Ostrog?
– U od­red­bi čla­na 5 pred­lo­ga ovih od­lu­ka sto­ji da su gra­ni­ce zo­na na­pla­te utvr­đe­ne na osno­vu za­hva­ta plan­skih do­ku­me­na­ta što zna­či da mo­ra­ju bi­ti uklju­če­ni de­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki pla­no­vi i plan­ska do­ku­men­ta za cje­lo­kup­nu te­ri­to­ri­ju op­šti­ne Da­ni­lov­grad. Iz­o­sta­vlja­nje de­talj­nih ur­ba­ni­stič­kih pla­no­va Spu­ža i Gla­va Ze­te – Ma­na­stir Ostrog pred­sta­vlja dra­stič­no kr­še­nje za­ko­na za ko­je na­red­bo­da­vac i pred­la­gač ovih od­lu­ka mo­ra­ju od­go­va­ra­ti. Ka­ko će nad­le­žni lo­kal­ni or­ga­ni, uko­li­ko se usvo­je ova­kve od­lu­ke, iz­da­va­ti gra­đe­vin­ske do­zvo­le i le­ga­li­zo­va­ti bes­prav­ne objek­te u iz­o­sta­vlje­nim dje­lo­vi­ma op­šti­ne? Zar za­kon­ske od­red­be, pro­pi­si i od­lu­ke ne tre­ba jed­na­ko da va­že na či­ta­voj te­ri­to­ri­ji op­šti­ne? Za­po­sle­ni u nad­le­žnim op­štin­skim slu­žba­ma, sli­je­de­ći ove od­lu­ke, po­stu­pa­li bi ar­bi­trar­no i se­lek­tiv­no, kr­ši­li de­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan, te i sa­mi sa­u­če­stvo­va­li u oči­gled­nim pro­tiv­za­ko­ni­tim rad­nja­ma. Pred­lo­zi od­lu­ka su, da­kle, ini­ci­jal­no ne­za­ko­ni­ti i sva­ka nji­ho­va da­lja pri­mje­na u pred­lo­že­nom vi­du pod­ra­zu­mi­je­va­la bi ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje – ka­že Kru­ni­će­va.
Šef Od­bor­nič­kog klu­ba DNP-a Ve­se­lin Mar­ko­vić ka­že da bi gra­đa­ni­ma na­pla­ći­va­le ko­mu­nal­ne i dru­ge tak­se, Op­šti­na im naj­pri­je mo­ra obez­bi­je­di­ti sve neo­p­hod­ne uslo­ve za nor­ma­lan, ci­vi­li­zo­van ži­vot: put do ima­nja, mo­guć­nost da se pri­klju­če na elek­tro­mre­žu, vo­do­vod, kon­tej­ne­re za od­la­ga­nje sme­ća… Me­đu­tim, ka­že Mar­ko­vić, Op­šti­na ni­šta od ovo­ga ne či­ni ili či­ni ve­o­ma ma­lo. On is­ti­če da naj­če­šće gra­đa­ni svo­jim pri­lo­zi­ma fi­nan­si­ra­ju da put, vo­do­vod, stru­ja stig­nu do nji­ho­vih ima­nja ili ku­ća, pla­ća­ju pri­ključ­ke za sve to i još raz­ne ko­mu­na­li­je Op­šti­ni, ko­ja je ovu ba­zič­nu in­fra­struk­tu­ru pret­hod­no mo­ra­la da iz­gra­di.

DAN