Bulatović: Kolegijum ćuti o sakrivanju matičnih brojeva

Bulatović: Kolegijum ćuti o sakrivanju matičnih brojeva

Ko­le­gi­jum pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re već du­že od go­di­nu i če­ti­ri mje­se­ca se ne iz­ja­šnja­va o za­htje­vu Od­bo­ra za an­ti­ko­rup­ci­ju da se for­mi­ra rad­na gru­pa ko­ja bi uskla­di­la za­ko­no­dav­stvo u ve­zi sa pi­ta­njem jav­nog ob­ja­vlji­va­nja ma­tič­nih bro­je­va. Ini­ci­ja­ti­va je po­kre­nu­ta na­kon ukla­nja­nja ma­tič­nih bro­je­va sa in­ter­net pre­zen­ta­ci­ja Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nog su­da i Upra­ve za ne­kret­ni­ne. O ovom pi­ta­nju će se da­nas di­sku­to­va­ti na Od­bo­ru za an­ti­ko­rup­ci­ju u sklo­pu ras­pra­ve o ste­pe­nu re­a­li­za­ci­je za­klju­ča­ka tog rad­nog ti­je­la.

Od­bor je u ja­nu­a­ru pro­šle go­di­ne za­klju­čio da je „za po­tre­be is­tra­ži­va­nja po­ja­va i no­si­la­ca or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, či­me se ba­ve is­tra­ži­va­či no­vi­na­ri i po­je­di­ne NVO, ve­o­ma va­žna do­stup­nost po­da­ta­ka ko­ji su uklo­nje­ni, a to zna­či do­stup­nost JMBG za li­ca ko­ja su vla­sni­ci pri­vred­nih dru­šta­va ili ne­po­kret­no­sti.
– Od­bor je od­lu­čio da po­vo­dom ovog kon­sul­ta­tiv­nog sa­slu­ša­nja pred­lo­ži ko­le­gi­ju­mu pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne da raz­mo­tri to pi­ta­nje i do­ne­se od­lu­ku o for­mi­ra­nju rad­ne gru­pe sa­sta­vlje­ne od pred­stav­ni­ka svih po­sla­nič­kih klu­bo­va. U isto vri­je­me tre­ba da se obez­bi­je­di i za­stu­plje­nost pred­stav­ni­ka Od­bo­ra za eko­nom­mi­ju, fi­nan­si­je i bu­džet, Od­bo­ra za po­li­tič­ki si­stem, pra­vo­su­đe i upra­vu i Od­bo­ra za an­ti­ko­rup­ci­ju, sa ko­pred­sje­da­va­ju­ćim iz vla­sti i opo­zi­ci­je, a ko­ji bi ima­li za pred­met uskla­đi­va­nje po­me­nu­tih pro­pi­sa – na­ve­de­no je u za­ključ­ci­ma.
Pred­sjed­nik od­bo­ra Pre­drag Bu­la­to­vić još 13. ja­nu­a­ra za­tra­žio je od ko­le­gi­ju­ma re­a­li­za­ci­je za­klju­ča­ka.
– Još ne­ma zva­nič­nog od­go­vo­ra, ni­ti su pred­u­ze­te bi­lo ka­ka­ve rad­nje na for­mi­ra­nju rad­ne gru­pe ko­ja bi se ba­vi­la ovom te­ma­ti­kom – kon­sta­tu­je se u ma­te­ri­ja­lu ko­ji će da­nas raz­ma­tra­ti Od­bo­ra za an­ti­ko­rup­ci­ju.
Iz­me­đu osta­log, u iz­vje­šta­ju o re­a­li­za­ci­ji za­klju­ča­ka na­vo­di se da to­kom man­da­ta Ran­ke Ča­ra­pić i Ve­se­li­na Vuč­ko­vi­ća iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva od­bo­ru ni­je­su do­sta­vlje­ne in­for­ma­ci­je o to­me da li su pred­u­ze­te rad­nje u ci­lju ubr­za­va­nja pro­ce­sa do­bi­ja­nja po­treb­nih in­for­ma­ci­ja po­vo­dom slu­ča­ja „Te­le­kom“. Od­bor je po­vo­dom vi­še­mi­li­on­skih ugo­vo­ra EPCG za kon­sul­tant­ske uslu­ge do­bio od­go­vor sa­mo od vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca, dok Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je, Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju i Upra­va za jav­ne na­bav­ke ni­je­su od­go­vo­ri­li na do­pi­se. Na­po­mi­nju i da od Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je i Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je ni­je­su do­bi­li tra­že­ne po­dat­ke o slu­ča­ju or­ga­ni­za­ci­je za ostva­ri­va­nje autor­skih pra­va PAM.
U osvr­tu na do­sa­da­šnji rad od­bo­ra, ne­ve­de­no je da iz­o­sta­ju kon­kret­ni re­zul­ta­ti na po­lju re­a­li­za­ci­je po­je­di­nih za­klju­ča­ka.
– Od­go­vo­ri na za­ključ­ke nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na uglav­nom se do­sta­vlja­ju od­bo­ru, ali sa­dr­že do­sta ogra­ni­če­ne in­for­ma­ci­je. Iz­o­sta­lo je u zna­čaj­noj mje­ri po­stu­pa­nje nad­le­žnih or­ga­na na za­ključ­ke, kao i kon­ti­nu­i­ra­no oba­vje­šta­va­nje nad­le­žnih or­ga­na ka­ko bi od­bor uvi­jek bio u mo­guć­no­sti da pra­ti tok po­stup­ka ko­ji dr­žav­ni or­ga­ni spro­vo­de – ka­že se u iz­vje­šta­ju.
Kon­sta­tu­je se da bi za­ključ­ci u ve­ćoj mje­ri tre­ba­lo da ima­ju ka­rak­ter oba­ve­zno­sti za sve dr­žav­ne or­ga­ne i da se oni mo­ra­ju spro­vo­di­ti jer to „pro­iz­i­la­zi iz ustav­ne po­zi­ci­je Skup­šti­ne Cr­ne Go­re u od­no­su na dr­žav­ne or­ga­ne, ti­je­la i in­sti­tu­ci­je či­ji rad od­bor nad­zi­re”.
V.R.

Ne­sklad

U iz­vje­šta­ju se kon­sta­tu­je da u do­sa­da­šnjem ra­du od­bo­ra po­sto­ji ne­sklad iz­me­đu do­ne­se­nih za­klju­ča­ka i oba­ve­zne pri­mje­ne.
– Dr­žav­ni or­ga­ni ne­ri­jet­ko ima­ju dru­ga­či­ji stav o pi­ta­nji­ma o ko­ji­ma je od­bor usvo­jio za­ključ­ke. Po­je­di­ni dr­žav­ni or­ga­ni od­bo­ru ni­su do­sta­vi­li tra­že­ne in­for­ma­ci­je, što u zna­čaj­noj mje­ri one­mo­gu­ća­va efi­ka­san rad od­bo­ra i re­a­li­za­ci­ju za­klju­ča­ka – na­ve­de­no je u do­ku­men­tu.

Izvor: Dnevna novina ”DAN”