Carević: Otećemo Budvu iz kandži tajkuna

Carević: Otećemo Budvu iz kandži tajkuna

No­si­lac li­ste De­mo­krat­skog fron­ta u Bu­dvi Mar­ko Ba­to Ca­re­vić po­ru­čio je da će na­kon po­bje­de na iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra uve­sti red u me­tro­po­lu tu­ri­zma. On je ka­zao i da će gra­đa­ni i DF za­jed­nič­kim sna­ga­ma ote­ti Bu­dvu iz kan­dži taj­ku­na ko­ji su taj grad do­ve­li na rub pro­pa­sti. De­mo­krat­ski front, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ima kon­kret­na rje­še­nja ka­ko da Bu­dvu po­sta­vi na zdra­ve no­ge.


U raz­go­vo­ru za „Dan” Ca­re­vić ka­že da će nje­go­vim do­la­skom na vlast pre­sta­ti svi taj­ni di­lo­vi, ugra­đi­va­nje „ovog i onog po­sred­ni­ka, sva­ka pljač­ka na­ših re­sur­sa i Bu­dva će ko­nač­no po­če­ti da ži­vi i ra­di”.
– Vi­dim i ra­du­je me da je do­šao dan ka­da se Bu­dva oslo­ba­đa iz ru­ku onih ko­ji su je kid­na­po­va­li i opu­sto­ši­li, dan ka­da smo svi u istom fron­tu, dan ka­da u Bu­dvu do­la­zi slo­bo­da. Svi taj­ni di­lo­vi, ugra­đi­va­nje ovog i onog po­sred­ni­ka, sva­ka pljač­ka na­ših re­sur­sa pre­sta­je i Bu­dva po­či­nje ra ži­vi i ra­di. Po­zi­vam sve gra­đa­ne Bu­dve da tog da­na bu­de­mo svi je­dan front i da 16. ok­to­bra uve­če pro­sla­vi­mo po­če­tak pr­vog no­vog da­na, da­na ka­da ra­di Bu­dva – po­ru­čio je Ca­re­vić.


Mo­nar­hi­stič­ka vla­da­vi­na jed­ne stran­ke u Bu­dvi, do­da­je on, za so­bom je osta­vi­la pu­stoš – ne­li­kvid­ni op­štin­ski bu­džet, du­go­va­nja za pla­te i do­pri­no­se, ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze, sa­o­bra­ćaj­ni ha­os, ne­po­sto­ja­nje osnov­nih uslo­va za hu­ma­ni ži­vot gra­đa­na.
– S jed­ne stra­ne, naš grad je ra­zor­nom po­li­ti­kom DPS-a pre­tvo­ren u mje­sto za re­ci­kla­žu sum­nji­vog ka­pi­ta­la. No­vac je pro­mo­vi­san kao je­di­no mje­ri­lo vri­jed­no­sti, te je na­ža­lost u Bu­dvi sve do­stup­no sa­mo oni­ma ko­ji su na iz­vo­ru nov­ca, dok su osta­li gra­đa­ni po­sta­li sta­nov­ni­ci dru­gog re­da u sop­stve­nom gra­du. Ne sa­mo da u Bu­dvi, ko­ju je DPS do­slov­ce be­to­ni­rao, ne­ma par­ko­va, igra­li­šta za dje­cu, hu­ma­nih mje­sta gdje bi lju­di mo­gli da bo­ra­ve, ne­go je gra­đa­ni­ma us­kra­će­na i sva­ka šan­sa da se­bi obez­bi­je­de do­sto­jan­stve­nu eg­zi­sten­ci­ju ako se ne pri­klo­ne vla­sti. To je prak­sa ko­ju će­mo ener­gič­no pre­ki­nu­ti 16. ok­to­bra. I to ne vje­štač­kim za­po­šlja­va­njem u grad­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji, već stva­ra­njem uslo­va gra­đa­ni­ma da u re­al­noj pri­vre­di ra­de i za­ra­đu­ju i za se­be i za svoj grad. U gra­du ko­ji na­zi­va­ju Me­kom tu­ri­zma ne­ma raz­lo­ga da bu­de i je­dan je­di­ni ne­za­po­sle­ni gra­đa­nin. Dru­go, pri­vre­da Bu­dve je vo­đe­na do sa­da sa­mo in­te­re­si­ma, i to dnev­nim in­te­re­si­ma po­sjed­ni­ka ka­pi­ta­la i po­li­tič­ke mo­ći, bez ika­kvog si­stem­skog pla­ni­ra­nja ko­je bi uze­lo u ob­zir po­tre­be svih gra­đa­na – ka­že Ca­re­vić.


On pod­sje­ća i na sa­o­bra­ćaj­ne gu­žve ko­je su ozbilj­no blo­ki­ra­le funk­ci­o­ni­sa­nje gra­da po­seb­no u ljet­njim mje­se­ci­ma.
– To je upra­vo re­zul­tat na­go­mi­la­va­nja sil­nih kva­dra­ta u iz­grad­nji stam­be­nog pro­sto­ra, ka­ko bi se uzeo no­vac na br­zi­nu i pot­pu­nog ig­no­ri­sa­nja neo­p­hod­ne in­fra­struk­tu­re. I tu vi­di­te da se do­sa­da­šnja vlast klo­ni­la sva­kog pro­jek­ta gdje se no­vac tro­ši u op­štem in­te­re­su, a gdje ne­ma di­rekt­ne za­ra­de za po­je­din­ce. Da bi Bu­dva di­sa­la, mi će­mo otvo­ri­ti nje­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce, pri­je sve­ga rje­ša­va­njem sa­mog jav­nog pre­vo­za unu­tar gra­da. Jef­tin i do­bro or­ga­ni­zo­van jav­ni pre­voz, re­ci­mo ma­lim auto­bu­si­ma, sma­nji­će broj auto­mo­bi­la u unu­tra­šnjem sa­o­bra­ća­ju. Osim to­ga, neo­p­hod­no je spri­je­či­ti stal­na za­gu­še­nja na pri­la­zu gra­du. Po­ve­zi­va­nje Bu­dve sa aero­dro­mom Ti­vat sa­o­bra­ćaj­ni­com sa če­ti­ri tra­ke je neo­p­hod­no, ali i ne­do­volj­no. Ve­ći pro­tok vo­zi­la od aero­dro­ma nu­žan je za nas jer mi smo tu­ri­stič­ka avio-de­sti­na­ci­ja. No, to ne rje­ša­va za­stoj u sa­o­bra­ća­ju od Ja­za do gra­da. Mi pla­ni­ra­mo kao jed­nu ka­pi­tal­nu in­ve­sti­ci­ju pro­bi­ja­nje tu­ne­la To­pliš ko­ji će obez­bi­je­di­ti neo­me­tan tok sa­o­bra­ća­ja do gra­da. Na­rav­no, ka­ko za ovu, ta­ko i za sva­ku dru­gu ka­pi­tal­nu in­ve­sti­ci­ju, va­ži da će­mo je iz­vo­di­ti u ne­po­sred­noj sa­rad­nji i kon­sul­ta­ci­ji sa gra­đa­ni­ma – is­ti­če Ca­re­vić.


Za nje­ga su, ka­ko na­gla­ša­va, pre­sud­ni in­te­res i mi­šlje­nje gra­đa­na.
– Že­lim da gra­đa­ni gla­sa­ju na osno­vu ono­ga što sam uči­nio, a ne na osno­vu ono­ga što sam re­kao. Gra­đa­ni će mo­ći da bi­ra­ju vlast za­to što je za njih do­bra, a ne za­to što su uci­je­nje­ni ili se bo­je za svo­ja rad­na mje­sta. To ću ostva­ri­ti upra­vo kroz stal­ni i ne­po­sred­ni kon­takt sa gra­đa­ni­ma. Za sva­ku va­žni­ju od­lu­ku, po­seb­no za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je ka­kav je re­ci­mo tu­nel To­pliš, pla­ni­ram da spro­ve­dem lo­kal­ni re­fe­ren­dum. U ci­je­lom ci­vi­li­zo­va­nom svi­je­tu to se ra­di. Gra­đa­ni tre­ba sa­mi da od­lu­ču­ju o to­me ka­ko će se tro­ši­ti nji­hov no­vac i ko­ji će se pro­jek­ti re­a­li­zo­va­ti. To je de­mo­kra­ti­ja, a ne pra­zne pri­če i la­žna obe­ća­nja. Ja že­lim da Bu­dva ra­di i da o se­bi sa­ma od­lu­ču­je – za­klju­čio je Ca­re­vić.

Tim za re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma i mje­ra

Ca­re­vić po­ja­šnja­va da su u DF-u stra­te­ški for­mi­ra­li osnov­ni tim za re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma i mje­ra.
– Tim je za­sno­van na struč­no­sti nje­go­vih čla­no­va, što će bi­ti i osnov­ni kri­te­ri­jum za nje­go­vo ši­re­nje. Moj tim pred­sta­vlja od­li­čan pre­sjek bu­dvan­skog dru­štva – tu su svi sta­ro­sje­di­o­ci Bu­dve – i oni ko­ji su do­šli pri­je 400 go­di­na i oni ko­ji su tu od pri­je če­ti­ri go­di­ne. Tre­ći­nu mog ti­ma či­ne že­ne. Ve­o­ma je bit­no da su lju­di ko­ji će no­si­ti za­jed­no sa mnom sve ove pro­jek­te, što bi se re­klo na­rod­ski, „bez pu­te­ra na gla­vi”. To su lju­di ko­ji ni­ko­me ni­šta ne du­gu­ju i ko­ji­ma je je­di­ni in­te­res, in­te­res Bu­dve i nje­nih gra­đa­na. Te lju­de Bu­dva­ni zna­ju i vje­ru­ju im. To su lju­di ko­ji su kao i ja sve u ži­vo­tu ostva­ri­li sa­mi, svo­jim zna­njem, po­sve­će­no­šću i po­šte­njem. Ti lju­di su i ga­rant re­a­li­za­ci­je na­ših pro­je­ka­ta – pod­vla­či Ca­re­vić.

Ula­ga­će u tu­ri­zam

Ca­re­vić na­gla­ša­va da će po­kre­nu­ti uvo­đe­nje mje­ra za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta u re­al­noj pri­vre­di.
– Sva­ki Bu­dva­nin ko­ji bu­de bio za­in­te­re­so­van mo­ći će uz po­moć lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da raz­vi­je pro­jek­te i po­kre­ne ih, ta­ko da svo­jim bi­zni­som raz­vi­ja i ukup­nu pri­vre­du gra­da. Ve­o­ma br­zo će se vi­dje­ti re­zul­ta­ti ta­kvih mje­ra. Naš plan je da ula­že­mo u tu­ri­zam kao osnov­nu pri­vred­nu gra­nu Bu­dve, ali ta­ko što će­mo od sa­mo ku­pa­li­šnog tu­ri­zma, uz po­moć gra­đa­na, otvo­ri­ti no­ve sa­dr­ža­je. Raz­vi­će­mo ta­ko kul­tur­ni, vjer­ski, se­o­ski, na­u­tič­ki tu­ri­zam. Tu su po­ten­ci­ja­li ogrom­ni. Ne sa­mo da su to gra­ne tu­ri­zma ko­je pri­vla­če vi­so­ko­pla­te­žne go­ste, već se upo­re­do s nji­ma i raz­vi­ja­ju dru­ge pri­red­ne gra­ne – pro­iz­vod­nja or­gan­ske hra­ne, ser­vi­sna in­du­stri­je, ma­nu­fak­tu­ra za pro­iz­vod­nju su­ve­ni­ra, or­ga­ni­za­ci­ja i raz­voj kul­tur­nih do­ga­đa­ja i dru­go. Ta­ko će­mo di­je­lom re­lak­si­ra­ti Bu­dvu od usmje­re­no­sti na sa­mo jed­nu pri­vred­nu gra­nu, što je stra­te­ški ve­o­ma bit­no – jer je on­da i ri­zik po­slo­va­nja di­stri­bu­i­ran i znat­no ma­nji – tvr­di Ca­re­vić.

Izvor: DAN