Бојан Крвавац

5 05, 2016

Krvavac: Hljeba nema, igara ne fali

May 5th, 2016|

Kr­va­vac upo­zo­ra­va da se na taj na­čin di­rekt­no kr­ši Za­kon o bu­dže­tu i fi­skal­noj od­go­vor­no­sti. Pri­tom se pi­ta ko­li­ki će stvar­ni tro­ško­vi bi­ti, uko­li­ko ne­ke od stav­ki ni­je­su uni­je­te u tro­škov­nik, a po­je­di­ne su sma­nje­ne na mi­ni­mum iako se zna da mno­go vi­še ko­šta­ju.

11 04, 2016

Krvavac: Opština u rasulu

April 11th, 2016|

Pri­tom, lo­kal­na ad­mi­ni­stra­ci­ja na če­lu sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne Mir­kom Đa­či­ćem, ni­je u sta­nju da na­pla­ti po­tra­ži­va­nja po osno­vu kon­ce­si­ja, dok s dru­ge stra­ne no­vac se tro­ši bez ika­kvog re­da uz kr­še­nje bu­džet­skih pro­pi­sa. Ono što je po­seb­no za­bri­nja­va­ju­će je­ste či­nje­ni­ca da pla­te ka­sne za­po­sle­nim, od­no­sno da iste ni­je­su is­pla­će­ne za fe­bru­ar i mart.

15 03, 2016

Kr­va­vac: „Vek­tra Ja­kić“ iz­ra­bljuje šumske plje­valj­ske re­sur­se

March 15th, 2016|

Iako je za­kon­ski, kon­ce­si­o­nar du­žan da odr­ža­va šum­ski red, vi­di­mo da u ovom slu­ča­ju to ne va­ži. De­ce­nij­ski ko­lo­ni­jal­ni od­nos cen­tral­ne vla­sti da­je za pra­vo re­žim­ski bli­skim po­je­din­ci­ma da se ova­ko op­ho­de pre­ma na­šem bo­ga­stvu.

13 01, 2016

Крвавац: Актуелна локална власт не покушава да ријеши проблеме који оптерећују грађане Пљеваља

January 13th, 2016|

Иако је популаризација ријалити програма на нашим просторима узела невјероватан замах, предсједник општине би требало да схвати да локална телевизија није његов лични ријалити програм, у којој је он и режисер и главни глумац. Стање политичког транса у које предсједник општине упада у моментима говора о опозицији, представља покушај скретања пажње јавности са горућих проблема који оптерећују живот у нашем граду, а које актуелна локална власт није ни покушала да ријеши.

7 12, 2015

Крвавац: Проблем загађења један од кључних разлога да Пљевљаци снажно подрже протесте ДФ-а

December 7th, 2015|

Проблем загађења представља један од кључних разлога због којих Пљевљаци треба да још снажније подрже протесте које организује Демократски фронт, протесте који треба да донесу прве поштене изборе у Црној Гори, промјену власти, а онда и коначно промјену политике према Пљевљима.