Aleksandar Sekulić

28 02, 2018

Sekulić: PG biro pokušava da opravda protivzakonito korišćenje 80 službenih vozila

February 28th, 2018|

Takođe, DF-u ne pada na pamet da ulazi u bilo kakva „iniciranja izmjena ovog dokumenta“, obzirom da je ova nelegitimna većina u Glavnom gradu, za skoro 4 godine svog ispraznog mandata, iznova odbijala svaki pokušaj opozicije da svojim inicijativama, predlozima odluka, amandmanima i drugim aktima, racionalizujemo i demokratizujemo okoštalu strukturu partijskih aparatčika koji vode ovaj grad. Podsjećamo na primjer pokušaja dijela opozicije da saradnjom sa DPS-om mjesne zajednice oslobode od tog istog DPS-a, što je bio jalov posao na koji je DF od starta ukazivao, i ni tada, kao ni sada, nijesmo htjeli da ulazimo u takvu besmislenu avanturu.

3 04, 2017

Se­ku­li­ć: Migo krčmio imovinu da zakrpi rupe

April 3rd, 2017|

Alek­san­dar Se­ku­lić na­vo­di da je ve­li­ki broj ne­is­pu­nje­nih obe­ća­nja po­tre­ban Sti­je­po­vi­ću da umi­ri sa­vjest.

17 07, 2016

Sekulić: Nuklearno stabilno u NATO

July 17th, 2016|

Milo je prije neki dan sjedio sa Barakom ravnopravno za stolom, svi smo to uporno gledali danima po medijima, na jednom snimku od 4 sekunde. A obzirom da Barak trenutno ima svojih problema sa pedesetak nuklearnih glava i 1500 američkih vojnika koji se nalaze bukvalno kidnapovani i opkoljeni od strane Erdoganovih poremećenih klerikalnih institucija u bazi Incirlik, red bi bilo, kad su već pravi prijatelji, da Milo ponudi Baraku pomoć

5 07, 2016

Sekulić: Montenegrin Party Hopes Brexit Will Trigger Institutional Reform in the EU

July 5th, 2016|

MOSCOW (Sputnik) — Brexit may result in EU institutions reforms, aimed at making them more dedicated to citizens’ needs, Aleksandar Sekulić, a Member of the Presidency of Montenegro’s Democratic People's Party (DNP), told Sputnik.

3 07, 2016

Sekulić: DPS prikriva debakl NATO kampanje

July 3rd, 2016|

Fijasko kampanje za priključenje NATO-u ne mogu amortizovati isprazna i nepotpisana saopštenja DPS-a, iz kojih latentno provijava tendencija da se nacionalni koordinator Vesko Garčević optuži za opstrukciju, kako bi se personalizacijom odgovornosti prikrio potpuni debakl NATO kampanje.

1 07, 2016

Sekulić: Razriješenje Garčevića najbolja potvrda fiaska NATO kampanje

July 1st, 2016|

Razriješenje Veska Garčevića sa mjesta vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, predstavlja vraćanje u realnost, i mirenje sa činjenicom da je napadna medijska kampanja za priključenje NATO-u doživjela fijasko

30 06, 2016

Sekulić: Tužilaštvo da zaštiti zviždača u aferi “Ramada”

June 30th, 2016|

Svjedoci smo da su u ovom slučaju detaljno dokumentovana krivična djela iz domena zloupotrebe službenog položaja, opstrukcije rada državnih organa, kao i najteža krivična djela političke korupcije, a da se monstruozna hajka namjerno povela protiv hrabre, samohrane majke dvoje djece, koja je, iako svjesna sistema u kojem živimo, sve informacije o ovoj aferi i dostavila na uvid javnosti.

17 05, 2016

Sekulić: Vlast priznaje da strahuje od medija

May 17th, 2016|

Po­sao no­vi­na­ra je de­ro­gi­ran, a pred­stav­ni­ci sed­me si­le sta­vlje­ni su u ulo­gu obič­nih gle­da­la­ca jer ne mo­gu oba­vlja­ti po­sao ka­ko tre­ba, oci­je­nio je Alek­san­dar Se­ku­lić, od­bor­nik DF-a. Po­sli­je to­li­ko od­la­ga­nja i pro­ble­ma ko­je su iza­zva­li pri­li­kom iz­grad­nje grad­skog par­la­men­ta, DPS i nji­ho­vi sa­te­li­ti omo­gu­ći­li su ono što je je­di­no nji­ma po­treb­no a to je da no­vi­na­ri i gra­đa­ni ne mo­gu di­rekt­no pra­ti­ti rad grad­skog par­la­men­ta.

3 05, 2016

Se­ku­lić: Šta je iz­grad­njom ko­lek­to­ra, grad­skog po­zo­ri­šta, ba­ze­na..

May 3rd, 2016|

Od si­tu­a­ci­je ka­da je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pret­hod­ni gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Mi­o­mir Mu­go­ša, ugra­đu­ju­ći se u sve mo­gu­će po­slo­ve, ra­dio ne­ke ka­pi­tal­ne objek­te, do­šli smo do mo­men­ta da ak­tu­el­ni gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ka­pi­tal­nim pro­jek­ti­ma na­zi­va stva­ri ko­ji se u dru­gim op­šti­na­ma pod­ra­zu­mi­je­va­ju i sta­vlja­ju u funk­ci­ju sva­kog mje­se­ca.

8 03, 2016

Sekulić: Lični interes je matrica ponašanja DPS-a

March 8th, 2016|

Neminovnost skorog suočavanja lokalnog DPS-a sa pravnom državom donijeće dilemu i trilemu odborniku Pešiću da li da ostane nebitan u svojoj urušenoj partiji, ili eventualno, da smogne snage i da kao svjedok saradnik doprinese istorijskom procesu oslobađanja i demokratizacije Podgorice, a time i Crne Gore.

7 03, 2016

 Sekulić: DPS radi samo na podjelama građana

March 7th, 2016|

Poručujemo nelegitimnom Gradonačelniku da će prva demokratski konstituisana vlast u Glavnom gradu, ovu i slične odluke koje su donijete protiv interesa građana Podgorice izmijeniti, kako bi naš glavni grad bio ono što očekuju svi gradjani, a to je grad u kojem se nećemo dijeliti već zajedno raditi u interesu svih građana.

29 12, 2015

Sekulić: Potpisivanje koalicionog sporazuma DPS-a i SD-a legalizacija divlje političke gradnje i korupcije

December 29th, 2015|

Potpisivanje koalicionog sproazuma DPS - a i SD - a u Podgorici predstavlja legalizaciju divlje političke gradnje i korupcije čiji su temelji udareni u maju 2014. godine. Time je još jednom do izražaja došlo političko licemjerstvo Mila Đukanovića koji je doveo u pitanje politički i izborni kredibilitet novoosnovanih opozicionih subjekata koji su nastali po sličnom principu kao i SD sa kojima predsjednik DPS - a sklapa koalicioni sporazum u Podgorici.

10 11, 2015

Sekulić: Daliborka Uljarević dokazana režimska konkubina

November 10th, 2015|

Retorikom koju Uljarevićeva koristi kada govori o Demokratskom Frontu, dokazana režimska konkubina sigurno je otplatila barem jednu ratu vladinih grantova preko kojih se finansiraju njene kvazi ekspertize. A da ne pada snijeg da pokrije brijeg najbolje govore ovakve izjave čiju pozadinu čak i nedovoljno upućeni sa lakoćom prepoznaju.

30 08, 2015

Sekulić: Stijepović uz prazna obećanja ne haje za lice Podgorice

August 30th, 2015|

Međutim, možda se iz stančića u Budvi od koju stotku kvadrata, koji malo jeste, a malo i nije Migov, teže vide gradski problemi u Podgorici. Ovo tim prije, što Migo tamo i dalje premotava filmove Živka Nikolića, kao dokazani filmski kritičar.

11 08, 2015

Sekulić: Stijepovićev politički cinizam preslikan od njegovog prethodnika Mugoše

August 11th, 2015|

A te i takve priče i blefiranja više nikom u Crnoj Gori ne predstavljaju iznenađenje, jer su ova utrenirana gospoda odavno usavršila metode potpune društvene kontrole. Pritom u ubjeđenju da je nakaradni sistem vladanja neprobojan, i projektovan za generacije njihove, uglavnom, bahate djece, koja dolaze da popune roditeljske fotelje.

8 04, 2015

Sekulić: Mugoša naknadu primao devet mjeseci

April 8th, 2015|

I čim je, doduše sa velikim naporom, boreći se sa sada već jasno definisanim frakcijama unutar DPS-a uspio da sebi isposluje marginalizovano namještenje za rezidentnog ambasadora u Sloveniji i time više nego udvostruči svoja primanja, sjetio se da Odboru za izbor i imenovanja pošalje dopis mu zaključimo radnu knjižicu i prekinemo isplatu nadoknade koju ostvaruje svakog mjeseca, zaključno sa 31.03.2015.