Koprivica: Korisnici Crnogorskog Telekoma opravdano nezadovoljni

Koprivica: Korisnici Crnogorskog Telekoma opravdano nezadovoljni

Da političari moraju češće sagledavati svakodnevne probleme običnih građana, dokaz više je i scena od prije dva dana u poslovnici Crnogorskog Telekoma, i to u glavnoj ulici glavnog grada Crne Gore.

Ne ulazeći u sve napise oko privatizacije ove firme, jer to nije tema ovog reagovanja, ukazujem na opravdano nezadovoljstvo korisnika Crnogorskog Telekoma, koji se u praksi susreću s minimumom uvažavanja. Iako, u stvari, njihovi milioni na kraju prelaze u strane fondove, odlivaju se iz Crne Gore prema većinskom vlasniku iz Mađarske.

Копривица: Чекајући ЦНП

Копривица: Чекајући ЦНП

У духу чињенице да сваки национални театар представља и важан дио личне карте своје земље, данас можемо са сигурношћу закључити да несређено стање у ЦНП-у већ и предуго траје, између осталог, и као лоша реклама за црногорски културни тренутак у цјелини.

ЦНП је макар од 1. јуна до 1. октобра имао в.д. директора, а сад нема ни њега. Мада би се рекло “Све је исто, само њега нема.”, ипак је запањујуће да Влада Црне Горе, по свој прилици, не хаје за Национални театар, а тиме ни властити углед бар на екс-ју простору, остављајући ЦНП да тавори, без нових премијера, од којих је потоња била негдје још у марту, а ево нас и пред Новом годином.

  Koprivica: Po benignom izvještaju iz MUP-a ispostavlja se da su novinari bili „kolateralna šteta“

  Koprivica: Po benignom izvještaju iz MUP-a ispostavlja se da su novinari bili „kolateralna šteta“

Po benignom izvještaju iz MUP-a ispostavlja se da su novinari bili samo neka vrsta „kolateralne štete“ zbog ciljne grupe, koja je navodno ometala policiju. Međutim, novinari su sve te tvrdnje energično demantovali. A da farsa bude veća, novinarskim ekipama je prsluke s oznakama „pres“ prvo širokogrudo izdao upravo MUP, ali su time novinari bili samo još vidljivije targetirani. Očito, u policijskim kordonima su ignorisali značaj bezbjednosno označenih prsluka, kojima se štite novinari na svom zadatku svugdje u svijetu, kao jasnim signalom da policija na njih ne smije primjenjivati mjere prinude.

Koprivica: Policijsko orgijanje po Podgorici i prebijanje gradjana

Koprivica: Policijsko orgijanje po Podgorici i prebijanje gradjana

Upravo kad je u režiji vlasti i naručenih huligana trebalo spustiti zavjesu na razbijanje protesta uz hvalospjeve evropski profilisanoj policiji, u javnosti su osvanuli zapanjujući snimci policijskog orgijanja po Podgorici i prebijanja građana. Pokazalo se da među policajcima, koji respektuju svoju uniformu, koji od tog složenog posla izdržavaju familije, postoje i klasični batinaši, željni građanske krvi, koji su te večeri ukaljali policijsku uniformu, prebijajući svakog koga bi stigli po ulicama.

Koprivica: Zašto se ,,DAN” najviše čita

Koprivica: Zašto se ,,DAN” najviše čita

Ako se za­pi­ta­mo za­što se to­li­ko či­ta­ju ove naj­ti­ra­žni­je dnev­ne no­vi­ne u Cr­noj Go­ri, on­da do­la­zi­mo do vi­še eg­zo­tič­nih za­klju­ča­ka. A je­dan od glav­nih je što tu no­vi­nu či­ta­ju, uglav­nom, dva ti­pa či­ta­la­ca.
Je­dan či­ne svi obes­pra­vlje­ni gra­đa­ni Cr­ne Go­re, svje­sni u ka­kvoj dr­ža­vi ži­vi­mo, u ko­joj “Dan” sva­ki dan raz­ot­kri­va mal­ver­za­ci­je re­ži­ma, a to­ga bar u us­prav­noj Cr­noj Go­ri ne fa­li. Ti­me ove no­vi­ne obič­nim lju­di­ma, iz ju­tra u ju­tro, uli­va­ju sva­ko­dnev­nu na­du da će jed­nom do­ći do smje­ne vla­sti u Cr­noj Go­ri, pri če­mu bi no­va vlast po­što­va­la prav­nu dr­ža­vu, ko­li­ko god to da­nas u Mon­te­ne­gru dje­lo­va­lo na­uč­no-fan­ta­stič­no. Gra­đa­ni pre­ko raz­ot­kri­va­nja ma­hi­na­ci­ja na vi­so­kom ni­vou ču­ju glas prav­de u Cr­noj Go­ri, sti­ču sva­ki put no­vu pi­lu­lu na­de, ima­ju­ći svo­je gla­si­lo, ko­jem se obra­ća­ju uvi­jek s no­vim op­ti­mi­zmom.

Dru­gu for­ma­cij­sku gru­pu či­ne re­žim­ski či­ta­o­ci, po­seb­no po­je­din­ci iz vr­ha vla­sti, maj­sto­ri za fi­nan­sij­ske mal­ver­za­ci­je, ko­ji sva­ko ju­tro za­vi­re u “Dan” ta­ko­đe s na­dom, ali dru­gog ti­pa: da vi­de je­su li ko­nač­no raz­ot­kri­ve­ni, uz nji­ho­ve fo­to­gra­fi­je na na­slov­noj stra­ni­ci, ili još uvi­jek ni­je do­šao red na njih.
Da­kle, jed­ni uzmu “Dan” da vi­de ko je raz­ot­kri­ven, a dru­gi da vi­de da li su raz­ot­kri­ve­ni. S ta­kvim dvo­smjer­nim ve­li­kim či­ta­lač­kim kor­pu­som “Dan” sva­ka­ko s pu­nim raz­lo­gom ima ve­li­ku či­ta­nost. Čak se i ne zna ko­ja od ove dvi­je po­pu­la­ci­je ne­str­plji­vi­je uzi­ma ovu no­vi­nu sva­kog ju­tra. Pri­tom se svi de­ma­ski­ra­ni s raz­lo­gom ner­vi­ra­ju, a oni, ko­ji još uvi­jek ni­je­su do­spje­li na no­vin­ske stup­ce, na­kon što iz­li­sta­ju “Dan”, po­dru­glji­vo se osmje­hu­ju, svje­sni da su još u sjen­ci, uz čvr­stu na­du da će ta­ko i osta­ti.

Koprivica (DNP): Poziv aktuelnoj vlasti da se uključi u aktivnosti oko podizanja spomenika Živku Nikoliću

Koprivica (DNP): Poziv aktuelnoj vlasti da se uključi u aktivnosti oko podizanja spomenika Živku Nikoliću

Demokratska narodna partija najiskrenije pozdravlja inicijativu o podizanju spomenika najvećem filmskom reditelju u istoriji crnogorske kinematografije, Živku Nikoliću. Ali iza ove humane inicijative opet izbija naličje aktuelne vlasti, koja i dalje ignoriše značaj te neponovljive ličnosti, kojom bi se dičile i zemlje mnogo veće od naše.

Koprivica: Radmila donijela nezakonito upozorenje

Koprivica: Radmila donijela nezakonito upozorenje

Upo­zo­re­nje rek­tor­ke Rad­mi­le Voj­vo­dić, ko­jim je pro­fe­so­ri­ma Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG) na­lo­že­no da hit­no pre­ki­nu ho­no­rar­ne ili stal­ne an­ga­žma­ne na dru­gim obra­zo­vim in­sti­tu­ci­ja­ma, te da u ro­ku od 48 sa­ti o to­me do­sta­ve do­ka­ze Rek­to­ra­tu, ni­je u skla­du sa za­ko­ni­ma o ra­du i o vi­so­kom obra­zo­va­nju, utvr­di­la je in­spek­tor­ka ra­da Mi­le­na Fra­na. Ona je u oba­vje­šte­nju do­sta­vlje­nom pro­fe­so­ru Dra­ga­nu Ko­pri­vi­ci uka­za­la da je in­spek­cij­ski nad­zor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Nik­ši­ću iz­vr­ši­la 4. ma­ja, ka­da je utvr­đe­no da je rek­tor­ka do­ni­je­la upo­zo­re­nje su­prot­no za­kon­skim pro­pi­si­ma.