Knežević: Ako ne da dokaze, Radulović je lažov; Radulović: Nemam dokaze, ali je logično

Knežević: Ako ne da dokaze, Radulović je lažov; Radulović: Nemam dokaze, ali je logično

Po­sla­nik DF-a i pred­sjed­nik DNP-a Mi­lan Kne­že­vić po­zvao je su­vla­sni­ka Splen­di­da i pred­jed­ni­ka Cr­no­gor­skog tu­ri­stič­kog udru­že­nja Žar­ka Ra­du­lo­vi­ća da svo­je na­vo­de da su „pro­tiv­ni­ci pro­je­ka­ta na Sve­tom Ste­fa­nu, Kra­lji­či­noj pla­ži i Ma­mu­li mo­žda uze­li no­vac zbog to­ga” do­ka­že na su­du.

DNP: Nove prijetnje čelnicima medija u Crnoj Gori

DNP: Nove prijetnje čelnicima medija u Crnoj Gori

Demokratska narodna partija najoštrije osuđuje pokušaj ugrožavanja građanske bezbjednosti Rada Vojvodića, generalnog direktora RTV Crne Gore. Očigledno je da čak ni vodeće ličnosti Javnog servisa nijesu pošteđene od strane skrivenih centara moći i njihovih direktnih pritisaka i radnji, koje mogu proizvesti nesagledive posljedice. DNP upozorava cjelokupnu crnogorsku javnost da je i ovaj pokušaj još jedan u nizu onih, kojima se diskredituje Crna Gora u očima cjelokupne međunarodne javnosti, posebno na putu ka EU. A sve to i pored deklarativnih izjava iz vlasti da smo navodno sve sigurnija destinacija bezbjednog i mirnog života građana.

Zogović: Princip neutralnosti odgovor na bezbjednosne izazove pred kojima se nalazi Crna Gora

Zogović: Princip neutralnosti odgovor na bezbjednosne izazove pred kojima se nalazi Crna Gora

Suprotno logici da nas u cilju opstanka na vlasti vladajuće koalicije DPS-a i SDP-a treba strmoglavo ugurati u NATO, DNP CG smatra da je umjesto jednostranog srljanja Crnoj Gori potrebna politika mudrog i odgovornog postavljanja u međunarodnim odnosima u skladu sa sopstvenim interesima i duhovno istorijskom transverzalom Crne Gore. U tom cilju DNP je princip neutralnost promovisala kao jedan od osnovnih programskih načela naše partije. Jer smatramo da je skladno položaju, veličini, broju stanovnika i ekonomskim kapacitetima princip neutralnosti najbolje rešenje i odgovor na bezdjednosne izazove pred kojima se nalazi Crna Gora.

Jovo Pejović: Krv nije voda

Jovo Pejović: Krv nije voda

A sta­ra iz­re­ka da krv ni­je vo­da pro­ra­di­će jed­no­ga da­na i kod onih ko­ji sa­da za ma­le ili ve­li­ke pri­vi­le­gi­je slu­že mr­zi­te­lji­ma Sr­ba u nji­ho­voj vje­kov­noj te­žnji da nam se osve­te za ve­li­ke po­bje­de ko­je smo kroz isto­ri­ju iz­vo­je­va­li u bor­bi za čast i do­sto­jan­stvo svo­ga na­ro­da. Srp­stva se ne mo­gu od­re­ći ni oni gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­ji su se sklo­ni­li pod sku­te re­ži­ma, ma ko­li­ko ih ak­tu­el­ni re­žim na to pri­si­lja­vao uvo­đe­njem no­vog kri­te­ri­ju­ma za od­re­đi­va­nje na­ci­o­nal­ne opre­di­je­lje­no­sti ta­ko­zva­nog osje­ća­ja. To im ne­će do­zvo­li­ti ni po­tom­ci 300 000 Sr­ba ko­li­ko ih je u Cr­noj Go­ri bi­lo 1899. go­di­ne ka­ko je i za­pi­sa­no u Ze­mljo­pi­su Knja­že­vi­ne Cr­ne Go­re iz te go­di­ne, ni­ti se po­tom­ci tih naj­bo­ljih si­no­va Cr­ne Go­re – Sr­ba mo­gu od­re­ći za­vje­ta iz­re­če­nog u isto­i­me­nom do­ku­men­tu, ko­ji ka­že da je sva­ki Sr­bin u Cr­noj Go­ri du­žan lju­bi­ti ci­je­lu do­mo­vi­nu, sve srp­ske ze­mlje u ko­ji­ma ži­ve na­ša oslo­bo­đe­na i neo­slo­bo­đe­na bra­ća Sr­bi, a ja bih do­dao i sve do­bre lju­de na ze­mlji­noj ku­gli.

Bulatović: Imovinu stečenu kriminalom oduzimati i retroaktivno

Bulatović: Imovinu stečenu kriminalom oduzimati i retroaktivno

„Nezakonito bogaćenje javnih funkcionera, a sledstveno tome i oduzimanje nezakonito stečene imovine može se urediti na taj način. Smatramo da je neophodno naći modalitet i za retroaktivnu primjenu ovog instituta. Moram da kažem da određene političke grupacije iz Skupštine nijesu za direktnu primjenu Konvencije UN i relativizuju pitanje nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera“, kazao je Bulatović.

Кнежевић: Режимска харанга неће зауставити протесте

Кнежевић: Режимска харанга неће зауставити протесте

Предсједник Демократске народне партије и један од лидера Демократског фронта Милан Кнежевић казао је, у интервју за портал ИН4С, да само протести могу спријечити наум Мила Ђукановића о крађи још једних избора.

„Тако да нас уопште не чуди општережимска харанга усмјерена против ДФ-а и организације протеста, али упркос томе, свима у Црној Гори је јасно да су протести неминовност и да их нико не може зауставити“, истакао је Кнежевић.

Лакушић: Сухих провјерени политички манипулатор и преварант

Лакушић: Сухих провјерени политички манипулатор и преварант

Господину Сухиху као освједоченом демагогу и манипулатору поручујемо да поднесе оставку на функцију предсједника Скупштине Главног града, не само због спорног легимитета, него зато што је и овог пута као и небројано пута раније прочитан, и добронамјерно савјетујемо да обавезно нађе начин да умакне очигледаном страху од Миомира Мугоше који га опсесивно прати, изгледа чак и из Љубљане

DF: Bečić se izgubio u lavirintu visoke politike

DF: Bečić se izgubio u lavirintu visoke politike

Demokratski front sa žaljenjem konstatuje da se Aleksa Bečić bježeći od naših logičnih i korektnih pitanja izgubio u lavirintu visoke politike koja je ipak mnogo ozbiljniji proces od njegove antologijske sintagme „ da se pogledamo u očima“. Stvarno priznajemo da nismo pročitali Program Demokrata, ali je i golim okom vidljivo posmatrajući njihovog lidera da je on zasnovan na samopovređivanju.

Knežević: Masovnim protestima rušimo režim

Knežević: Masovnim protestima rušimo režim

Skup De­mo­krat­skog fron­ta u Be­ra­na­ma po­ka­zao je da smo da­le­ko naj­ja­či i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ji opo­zi­ci­o­ni su­bjekt, ko­ji je u sta­nju da u sva­kom tre­nut­ku oku­pi ne­ko­li­ko hi­lja­da ak­ti­vi­sta i čla­no­va stra­nač­kih or­ga­na. Sma­tram da je to sa­svim do­vo­ljan raz­log da Đu­ka­no­vi­ćev re­žim pri­hva­ti dru­štve­no-po­li­tič­ku re­al­nost, i da, slič­no kao što se de­si­lo u Ma­ke­do­ni­ji, br­zo do­đe do do­go­vo­ra ko­ji će po­zdra­vi­ti cr­no­gor­ski gra­đa­ni i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca

Pejović: Čija je naša Crna Gora?

Pejović: Čija je naša Crna Gora?

Ko­li­ko je sa­mo osta­lo pi­ta­nja na ko­ja ni­je­smo do­bi­li od­go­vor, a če­ka­mo ga go­di­na­ma. Vlast fra­zom „Da je vječ­na Cr­na Go­ra“ igra na kar­tu naj­ta­na­ni­jih ljud­skih osje­ća­nja od­vaj­ka­da pri­sut­nih na ovim pro­sto­ri­ma da je rod­ni dom bio i ostao ‘’sve i sja’’ za na­šeg čo­vje­ka pa ma­kar mu se na vjer­nost za­kli­njao i ozlo­gla­še­ni zlo­či­nac Se­ku­la Dr­lje­vić. A da je Cr­na Go­ra sva­či­ja sem na­ša ja­sno je i oni­ma ko­ji svoj na­vod­ni pa­tri­o­ti­zam is­ka­zu­ju na kraj­nje pri­mi­ti­van na­čin.

DF: Od lidera DF-a do sakupljača loptica

DF: Od lidera DF-a do sakupljača loptica

Neformalni lider još uvijek ne registrovane stranke, ostao je jedino dosledan dugačkim rečenicama punim frazerstva i distanciranja od svake ozbiljne političke akcije koja bi dovela do smjene režim. Što se tiče DF – a, nikad nismo imali dilemu da je Lekić bio protiv organizacije bilo kakvih protesta, kao što je od dolaska na čelo DF – a podržavao učlanjenje Crne Gore u NATO

DF: Pajović pozitivan jedino na DPS

DF: Pajović pozitivan jedino na DPS

DF još jednom podsjeća crnogorsku javnost da su tzv. teorije od 36 plus 1 poslanika spremnih da dodju do većine od 41 predstavljale puko zamajavanje i manipulaciju opozicione javnosti. Valjda je nakon Pajovićevog intervjua, svakom u Crnoj Gori jasno, pa i tvorcima modela 36 plus 1, ono što je DF odavno tvrdio, da u crnogorskom Parlamentu nema 36 opozicionih poslanika, već da postoje trojanski konji koji se hrane na opozicionim jaslama, i samo čekaju zvižduk Tarzana Miloševića kako bi pretrčali na ranč DPS – a. Zato najavljena koalicija Pozitivne i DPS – a predstavlja razlog više da se na demokratskim protestima zaustavi svaki pokušaj daljeg političkog degenerisanja osnovnih demokratskih vrijednosti. Izbori u Djukanovićevoj režiji, na kojima bi razni Pajovići glumili opozicione statiste dok ih šef ne pozove u završnom činu, nemaju nikakvog smisla, i samo tehnička vlada do koje ćemo doći mirnim protestima, može natjerati crnogorske Vasile Tupurkovske da predju na političko gojenje ali u kantini DPS – a, jer oni više sa opozicijom nemaju ništa.

Knežević o rezoluciji Skupštine Kosova: To je napad na integritet Crne Gore

Knežević o rezoluciji Skupštine Kosova: To je napad na integritet Crne Gore

Usvajanje Rezolucije Skupštine takozvane države Kosovo i primjedbe na postojeće granice predstavlja otvoreni, ali ne prvi atak na crnogorski suverenitet i teritorijalni integritet, zbog čega Crna Gora mora diplomatski ofanzivnije štititi naše nacionalne interese – poručio je predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Лакушић: Црногорски спорт у „канџама“ ДПС-а

Лакушић: Црногорски спорт у „канџама“ ДПС-а

Спорт у Подгорици као и у осталом у Црној Гори, постао је полигон за политички маркетинг партија на власти. Спортски клубови у Подгорици су експозитуре ДПС-а, који у својим страначким органима има знатан број врхунских спортиста. Сви успјеси репрезентативних селекција, наших клубова, и појединаца се политички и маркетиншки грубо експлоатишу и промовишу као политичке побједе ДПС-а. Скоро да је правило, да спортске клубове не воде људи који имају спортско искуство иза себе, него функционери ДПС-а , који о спорту и са спортом немају, ама баш, благе везе.

Perišić: Masovno iseljavanje sa sjevera najbolji odraz politike aktuelne vlasti

Perišić: Masovno iseljavanje sa sjevera najbolji odraz politike aktuelne vlasti

Gradjani sjevera su primorani da napustaju vjekovna ognjista i svoje “mjesto pod suncem” traže u drugoj državi ne iz bijesa već zbog gole egzistencije rekao je Perišić i zatražio od lidera LP Andrije Popovića da se uključi u ovaj problem i preko mehanizama koji su mu omogućeni učešćem u vlasti doprinese da se isti riješi. Gradjanima sjevera je najmanje bitno hoće li se prije početka sjednice intonirati državna himna, mi sa sjevera želimo da konačno čujemo priču o investicijama i otvaranju novih radnih mjesta poručio je Perišić lideru liberala.

Кнежевић: А да тражимо границе из 1913. кад је Метохија била дио Црне Горе?

Кнежевић: А да тражимо границе из 1913. кад је Метохија била дио Црне Горе?

Посланик ДФ Милан Кнежевић казао је да озбиљно размишља да предложи парламенту резолуцију према којој би границе између Црне Горе и Косова биле као из 1913. године, када је Метохија била дио Црне Горе.

Knežević: Autoput vodi u dužničko ropstvo

Knežević: Autoput vodi u dužničko ropstvo

Hronološki pregled svih aktivnosti na izgradnji autoputa Bar-Boljare, čijom trasom su se građani vozili svaki put kad se Crnoj Gori spremala neka katastrofa, odnosno predizborna kampanja i najava krađe izbora, packa međunarodne zajednice o cvetanju korupcije i organizovanog kriminala ili novi nameti građanima, jasno govore o pristupu ovom projektu, ocijenio je predsjednik DNP-a Milan Knežević u razgovoru za „Dan“.

Održana sjednica Predsjedništva DNP-a

Održana sjednica Predsjedništva DNP-a

Na današnjoj sjednici Predsjedništva DNP-a u proširenom sastavu usvojen je plan aktivnosti na daljem jačanju i širenju partijske infrastrukture. Pritom je izraženo zadovoljstvo dosadašnjim radom na terenu, koji će rezultirati podjelom velikog broja članskih karata u julu mjesecu. Konstatovano je zadovoljstvo činjenicom da su građani prepoznali Demokratsku narodnu partiju kao istinskog zaštitnika izvornih ideja i načela opozicione i nepokolebljive Crne Gore.

Zogović: U subotu sjednica Predsjedništva DNP-a

Zogović: U subotu sjednica Predsjedništva DNP-a

– Predsjedništvo će razmatrati utvrđivanje dinamike daljih obaveza naših partijskih organa i funkcionera sa posebnim akcentom na organizovanje svečanog uručivanja članskih karata. Predsjedništvo će takođe razmatrati plan aktivnosti u susret sjednici GO svih konstituenata DF na kojoj će se donijeti odluka o datumu i početku protesta – kazao je Zogović.

Кнежевић: На конгрес ДПС-а само у лудачкој кошуљи

Кнежевић: На конгрес ДПС-а само у лудачкој кошуљи

„Само тако би ме могли довести. Ако бих такав дошао и узео микрофон у ноге, пошто би ми руке биле везане, пожелио бих вам све најгоре у политичком смислу. Пожелио бих да вам то буде последњи конгрес, да дође до распада ДПС-а, јер би то било оздрављење за Црну Гору“, казао је Кнежевић током расправе о предлогу за измјене пословника Скупштине.

Knežević: Ranko zaboravio da je 18 godina u zagrljaju sa Milom

Knežević: Ranko zaboravio da je 18 godina u zagrljaju sa Milom

“Nakon ovakvih lupinga u nepoznato, prosto se stiče utisak da je Krivokapić poslednjih 18 godina proveo u dubokoj političkoj komi, i da se juče probudio, na svekoliku radost crnogorskog zemaljskog roblja i sužnjeva koje mori glad. Tako rasanjen, shvatio je da u zagrljaju Mila Đukanovića polako ostaje bez vazduha, a da mu ni najbliži saradnici nijesu spremni dati vještačko disanje, već mu odavno pripremaju svileni politički gajtan“, ocijenio je lider Demokratske narodne partije i član Predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević.