Kolumna

2 05, 2018

Pejović: Podgorica u srcu

May 2nd, 2018|

U vremenima koja su iza nas mnogo novca je potrošeno na šminkanje grada, što je za posledicu imalo činjenicu da su brojni kapitalni objekti i objekti komunalne infrastrukture i danas ostali mrtvo slovo na papiru. Podgorici treba domaćin koji voli svoj grad, kojem funkcija gradonačelnika neće koristiti da bi se pomoću nje bogatili on i njegovi srodnici. Podgorici ne trebaju gradonačelnici koje će po završetku mandata na optužničkoj klupi čekati presude za zloupotrebu službenog položaja na štetu grada i građana... Niti oni kojima Podgorica treba da posluži kao usputna stanica na putu do neke nove visoke političke funkcije.

23 04, 2018

Pejović: Klasična trgovina

April 23rd, 2018|

Najveći gubitnici na ovim izborima su Crna Gora i njeni građani, bez obzira na to za koga su glasali. Gubitnici su i oni koji nijesu izašli na birališta, ali i oni koji su glasačke listiće učinili nevažećim. Ovi izbori su pokazali koliko je važno vršiti vlast na lokalnom nivou, tamo gdje opozicija vrši vlast opozicioni kandidati su ukupno imali više glasova od kandidata vlasti i obrnuto. To je najbolji pokazatelj pod kakvim su pritiskom zaposleni u lokalnoj samoupravi i koliko je strah da ne ostanu bez posla presudan prilikom donošenja konačne odluke o tome kome dati glas.

6 04, 2018

Pejović: To su naših ruku djela

April 6th, 2018|

Na radnim akcijama su se rađale i velike ljubavi koje su u brojnim slučajevima krunisane brakom. Nijesmo se dijelili ni po nacionalnim, ni po teritorijalnim šavovima, bili smo posvećeni izgradnji svoje zemlje i to bez novčane nadoknade ili bilo koje druge privilegije. Kritičari mogu svaku stvar dovesti do apsurda, pa i život na radnim akcijama, no radne akcije su za nas koji smo za njih i sa njima živjeli, bile nešto najljepše što nam se moglo desiti u ono vrijeme.

25 03, 2018

Pejović: Biramo između slobode i diktature

March 25th, 2018|

Režimi koji decenijama svoju sudbinu vezuju za jednu ličnost u svijetu su prepoznati kao diktatorski. Takvi režimi opstaju i zato što svi koji njima pripadaju moraju misliti glavom šefa režima. Pravo na slobodno mišljenje je unaprijed osuđeno na kaznu. Oni koji uspiju spasiti sopstvenu glavu zbog saopštenog stava suprotnog stavu šefa režima to mogu smatrati svojim najvećim uspjehom

23 03, 2018

Primjeri čojstva i junaštva

March 23rd, 2018|

Srećan Vam rođendan gospodine! Mi nećemo nikada zaboraviti da ste jedini crnogorski političar koji je u godini u kojoj su izbori, ponosno pošao na izdržavanje zatvorske kazne, zbog onoga što se ni u košarci ne bi smatralo faulom. Bliži se dan kada će i oni koji su Vam namjestili „robiju“, Vašim i našim činjenjem doći na red da služe svoje kazne, a imaće problem jer neće znati ko koga prije hapsi.

22 03, 2018

Koprivica: Hapšenje Milana Kneževića kao autogol režima

March 22nd, 2018|

Svako, ko zdravorazumski rasuđuje, povjerovao bi da će se, u vremenu evropskog puta Crne Gore, naći u režimskim strukturama neko, ko će hladne glave upozoriti: „Nemojmo praviti štetu najviše samima sebi slanjem na robiju jednog profesora srpskog jezika, vrsnog pjesnika, poslanika Crnogorskog parlamenta, i uz to lidera jedne opozicione partije. Šta će nam to, i [...]

15 03, 2018

Pejović: Povratak u 1948.

March 15th, 2018|

Može li se Crna Gora sedamdeset godina kasnije odbraniti od oživljavanja politike Informbiroa, koja je mnoge porodice u Crnoj Gori zavila u crno i u kojoj su pojedini crnogorski poslušnici bili najodaniji podanici tadašnjim vlastodršcima u satanizaciji svoje braće? Da li to režim uvođenjem sankcija vjekovnim prijateljima i proganjanjem političkih neistomišljenika obilježava sedamdeset godina golootočke golgote?

13 03, 2018

Bojović: Prije kiše

March 13th, 2018|

Uvijek je bilo onih koji su sudili oslanjajući se isključivo na kaprice i prohtjeve šefa režima, ali čini se nikad ovako traljavo, brutalno, sramno. Robert Muzil nam je u svom „Čovjeku bez svojstava“ dao pogodnu dijagnozu za takvo stanje stvari, nazivajući ga „kakanija“. Ovdje nije riječ samo o poziciji u kojoj je degradirano društvo, institucije, država, već i pojedinac. Jer odsustvo reda u državi emanira nered u duši građanina, i vice versa.

8 03, 2018

Pejović: Dogodine na Kosovu

March 8th, 2018|

Ko mo­že za­bo­ra­vi­ti 128 srp­skih sve­ti­nja, cr­ka­va i ma­na­sti­ra, ko­ji su od 1999.go­di­ne spa­lje­ni i ošte­će­ni, mno­gi od njih pre­tva­ra­ni u de­po­ni­je i jav­ne to­a­le­te? Ko mo­že za­bo­ra­vi­ti hram Bo­go­ro­di­ce Lje­vi­ške, hram Sve­tog Spa­sa, ma­na­stir De­vič, cr­kvu Sv. Jo­va­na Pre­te­če, i mno­ge dru­ge? Da li su sve ne­vi­ne žr­tve s Ko­so­va i Me­to­hi­je, nje­ne sve­ti­nje i kul­tur­no-isto­rij­ski spo­me­ni­ci to­li­ko jef­ti­ni da ih se Sr­bi­ja pod pri­ti­skom me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce tre­ba ta­ko la­ko od­re­ći?

3 03, 2018

Bojović: Okamenjavanje slobode

March 3rd, 2018|

Početak slobode je sloboda sama. Čovjek postaje ono što čini i sebe definiše svojim djelima. (Sartr) Mi smo zbir svojih odluka i kao takvi dovršeni tek u trenutku svoje smrti.

28 02, 2018

Pejović: Sprdnja vijeka

February 28th, 2018|

U Cr­noj Go­ri su uvi­jek stra­da­li hra­bri, pa­met­ni i obra­zo­va­ni lju­di. Da­nas se ološ to­li­ko na­mno­ži­la da je ča­snim i po­šte­nim lju­di­ma go­to­vo ne­mo­gu­će da do­đu do iz­ra­ža­ja i isti­ne. Zgra­ža­vam se pred tom či­nje­ni­com i pla­šim se da smo do­ta­kli dno i vra­ti­li se či­tav vi­jek una­zad i da su mon­ti­ra­ni po­li­tič­ki pro­go­ni i su­đe­nja po­li­tič­kim opo­nen­ti­ma po­sta­li moć­no oruž­je re­ži­ma za skre­ta­nje pa­žnje s ka­ta­stro­fal­ne eko­nom­ske si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­la­zi­mo.

14 02, 2018

Pejović: Crne kutije

February 14th, 2018|

Cr­na Go­ra je da­nas, bez sum­nje, pu­na cr­nih ku­ti­ja, ko­je su, pod po­seb­nom pri­smo­trom dr­ža­ve, i či­je bi otva­ra­nje do kra­ja raz­ot­kri­lo svu su­ro­vost ove vla­sti, ko­ja se ni­če­ga ne li­bi da bi se do­dvo­ri­la stra­nim men­to­ri­ma i da bi sa­ču­va­la ne­za­ko­ni­to ste­če­no bo­gat­stvo

2 02, 2018

Pejović: Udba je naša sudba

February 2nd, 2018|

Za­stra­šu­ju­će je i pri­zna­nje biv­šeg mi­ni­stra po­li­ci­je Ko­nje­vi­ća da su u no­ći 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne u zgra­di DB-a on, Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić, ta­da­šnji šef taj­ne slu­žbe, do­go­va­ra­li sce­na­rio ka­ko raz­bi­ti mir­ne gra­đan­ske pro­te­ste opo­zi­ci­je. U sud­bo­no­snim tre­nu­ci­ma za bu­duć­nost Cr­ne Go­re mno­go je bit­ni­je ka­ko će se pre­ma no­vim iza­zo­vi­ma od­no­si­ti opo­zi­ci­ja, ne­go šta će ra­di­ti re­žim.

25 01, 2018

Pejović: Susret s drugom

January 25th, 2018|

Ni­je­sam imao na­mje­ru da ga pi­tam gdje je po­li­tič­ki an­ga­žo­van, ali on kao da je je­dva če­kao da mi ka­že da je na pu­tu ko­ji sli­je­di mo­ja par­ti­ja. „Ni­je­sam te po­dr­žao kad si pri­stu­pio De­mo­krat­skom fron­tu, jer sam vje­ro­vao da lju­di ko­ji su u tom tre­nut­ku vo­di­li par­ti­ju ko­ju smo, iz­me­đu osta­lih, i ti i ja osni­va­li, iskre­no ra­de na nje­nom ja­ča­nju. Ka­da sam shva­tio da ni­je ta­ko, ali i da su oni ko­ji su me ubje­đi­va­li da vi to ra­di­te se­be ra­di ne­du­go za­tim de­man­to­va­li se­be i na­pu­sti­li par­ti­ju, od­lu­čio sam da se vra­tim svo­jim pri­ja­te­lji­ma, jer ste je­di­ni do kra­ja osta­li po­sve­će­ni ide­a­li­ma ko­je smo sa­da već dav­ne 1997. go­di­ne za­jed­no po­sta­vi­li kao cilj, od ko­jeg ne­će­mo od­u­sta­ti. Isti­na, vi­še ni­ka­da ne­ću uze­ti član­sku kar­tu bi­lo ko­je par­ti­je, ali ću sli­je­di­ti ide­ju ko­ju smo za­jed­no gra­di­li.“

11 01, 2018

Pejović: Da li je normalno?

January 11th, 2018|

Tač­no se zna ko dr­ži do kon­ti­nu­i­te­ta do­ka­zi­va­nja isti­ne i bor­be za isti­nu, a ko se po­vi­ja kao slam­ka na vje­tru od iz­bo­ra do iz­bo­ra mi­je­nja­ju­ći po­li­tič­ka i sva dru­ga uvje­re­nja. Za­to će i na­red­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri po­ka­za­ti, da li se iza na­vod­ne bit­ke za pred­sjed­ni­ka kri­je bit­ka za istin­sku Cr­nu Go­ru ili sa­mo još jed­na u ni­zu bi­ta­ka za li­der­stvo u opo­zi­ci­ji?

4 01, 2018

Pejović: Svi smo zatajili

January 4th, 2018|

Ne mo­že da se pro­mi­je­ni Cr­na Go­ra, a da sve osta­ne isto. Da Mi­lo vla­da, a da se opo­zi­ci­ja me­đu­sob­no sva­đa. Da se svi za­ba­ri­ka­di­ra­mo u par­tij­ske ro­vo­ve i re­ži­mo jed­ni na dru­ge. Da bi se pro­mi­je­ni­la Cr­na Go­ra, sva­ko od nas mo­ra, po­ma­lo da se pro­mi­je­ni.

28 12, 2017

Bojović: Iščekujući varvare

December 28th, 2017|

Svako ko milicijom pokušava da zaštiti sebe i ustavni poredak  od svog naroda koji štrajkuje - doživjeće siguran krah.“ (Milo Đukanović, Žuta greda, 1988.)  Hoće li se kandidovati? Otac nacije. Obnovitelj tekovina. Najviši sin naših naroda i narodnosti. Hoće li nas opet povesti svojom premudrom rukom? Sa skupocjenim satom. Preko Atlantika. Hoće li nas, onako [...]

25 12, 2017

Pejović: Oboljeli od primitivizma

December 25th, 2017|

Mo­žda za­to ne ra­zu­mi­je­mo ovo vri­je­me mi ko­ji smo dio ži­vo­ta pro­ži­vje­li u dr­ža­vi gdje ste mo­gli za­spa­ti u par­ku, na klu­pi, a da vas ni­ko ne uz­ne­mi­ra­va, gdje vas ni­ko na uli­ci ne bi mo­gao na­pa­sti, a da vam slu­čaj­ni pro­la­znik ne bi pri­te­kao u po­moć, gdje su se lju­di mak­si­mal­no po­što­va­li i po­ma­ga­li i gdje smo bi­li bez­bjed­ni svu­da i na sva­kom mje­stu. Na­ža­lost, vi­še ni­šta ni­je kao pri­je. Iz­gu­bi­li smo ono naj­bit­ni­je - ka­ko po­sta­ti i op­sta­ti čo­vjek u pra­vom smi­slu te ri­je­či, jer je naj­ve­ća ljud­ska vri­jed­nost za sva vre­me­na- bi­ti čo­vjek.

1 12, 2017

Pejović: Automobili bombe

December 1st, 2017|

Da li je mu­ni­ci­ja u vo­zi­lu bi­la dio ne­kog pla­ni­ra­nog te­ro­ri­stič­kog na­pa­da i da li u to­me ima ele­me­na­ta ino­stra­no­sti? Da li su svi auto­mo­bi­li iz prat­nje vi­so­kih DPS funk­ci­o­ne­ra po­ten­ci­jal­ni auto­mo­bi­li bom­be? Shod­no već usta­lje­noj prak­si, ne bi me za­ču­di­lo da re­žim op­tu­ži ne­ko­ga iz opo­zi­ci­je da su upra­vo lju­di iz nji­ho­vih re­do­va pod­met­nu­li mu­ni­ci­ju i su­za­vac i da iza sve­ga sto­ji Ru­si­ja?

7 11, 2017

Pejović: Opasno je biti Srbin

November 7th, 2017|

Kao i što sam mno­go pu­ta čuo da je put do isti­ne mu­ko­tr­pan i dug. To­ga je, vje­ru­jem, bio svje­stan i moj par­tij­ski ko­le­ga Mi­lan Kne­že­vić ka­da je kre­nuo na put de­mo­krat­ske bor­be za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru. Za­to vje­ru­jem da nje­gov trud ne­će bi­ti uza­lu­dan, kao što ni bor­ba za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru ne­će bi­ti uza­lud­na, ma ko­li­ko du­go tra­ja­la.

22 06, 2017

Pejović: Možda se probudimo

June 22nd, 2017|

Ov­dje je na­rod na­vi­kao da ži­vi s isto­rij­skim pre­va­ra­ma, ko­je nam ne do­zvo­lja­va­ju da na stva­ri gle­da­mo ona­ko ka­kve one je­su. Mno­go to­ga se već iz­de­ša­va­lo pred na­šim oči­ma, a mi sve to mir­no pri­hva­ti­li, a da ni­je­smo svje­sni da Cr­na Go­ra vi­še ni­je na­ša i da smo je, ne­ko svje­sno, a ne­ko ne­svje­sno po­klo­ni­li dru­gi­ma.

30 11, 2016

Pejović: Na dan izbora

November 30th, 2016|

Me­ni je odav­no ja­sno da na pu­tu smje­ne re­ži­ma ne sto­je ni Mi­lo Đu­ka­no­vić ni DPS. Na tom pu­tu sto­ji ame­rič­ka i bri­sel­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja či­ji je Cr­na Go­ra pro­tek­to­rat. Uvje­ri­će se gra­đa­ni Cr­ne Go­re jed­no­ga da­na ka­da se sve taj­ne ot­kri­ju da ovo mo­je upo­zo­re­nje ni­je bez osno­va. Ali, to mi i ni­je ne­ka ve­li­ka utje­ha, ka­da jed­nom bro­ju gra­đa­na ni­je i ne­će ni­ka­da bi­ti. To što oni­ma ko­ji ih sa­vje­tu­je mo­že pa­sti na pa­met da osmi­sle kra­đu iz­bo­ra gra­ni­či se sa ne­vje­ro­vat­nim. No, sve vi­še sam ubi­je­đen da sce­na­rio za iz­bor­ne kra­đe pi­šu nji­ho­vi spon­zo­ri sa stra­ne, jer vi­še i ni­je taj­na da ame­rič­ke pu­dli­ce oli­če­ne u cr­no­gor­skim re­ži­mli­ja­ma bes­po­go­vor­no iz­vr­ša­va­ju sve za­dat­ke.

19 10, 2016

Pejović: Izgleda šašavo

October 19th, 2016|

U svo­joj isto­ri­ji Cr­na Go­ra na va­žnim po­li­tič­kim funk­ci­ja­ma ni­ka­da ni­je ima­la vi­še lo­po­va i la­žo­va. Kra­de se i la­že na sva­kom ko­ra­ku. Po­sta­lo je pri­mi­tiv­no ili, ka­ko bi re­kli mla­di, de­mo­de bi­ti ča­stan i po­šten jer je to u su­ko­bu sa zva­nič­nom po­li­ti­kom re­ži­ma. Ča­sni i po­šte­ni su po­li­tič­ki ne­po­dob­ni i njih tre­ba dr­ža­ti po­da­lje od onih mje­sta gdje mo­gu ima­ti uvid u kra­đe i zlo­u­po­tre­be.

9 10, 2016

Pejović: Prst na čelo

October 9th, 2016|

Cr­ne Go­re ko­ju su ka­rak­te­ri­sa­li hra­brost, so­li­dar­nost, uza­jam­nost, is­traj­nost i sklad­ni me­đu­ljud­ski od­no­si, vi­še ne­ma. Dik­ta­tor je stvo­rio uli­zi­ce, pol­tro­ne, po­žmi­re­pe, pod­re­pi­ce, se­bič­ne i od cr­no­gor­skih ko­ri­je­na odvo­je­ne lju­de. Cr­noj Go­ri tre­ba no­va, svje­ža krv mi­sle­ćih, mo­ral­nih ko­ji će po­što­va­ti lju­de, pra­ved­nost i ple­me­ni­tost, ko­ji će ugra­di­ti se­be u slu­žbu prav­de i isti­ne.

22 09, 2016

Pejović: Krađa i izbori

September 22nd, 2016|

Na sceni je svojevrsna degradacija svega i svačega. Zato svi koji želite promjene, oprez! Otvorite četvoro očiju na biralištima. Naročito vi kojima je povjereno čuvanje glasačkih kutija na biračkim mjestima. Ne vjerujte u riječi članova biračkih odbora koji su tu u ime vlasti i koji po pravilu uvjek govore:„Tu smo, kao i vi da ovo završimo ljudski i pošteno“. Poslije ovih riječi po pravilu slijedi krađa.

12 09, 2016

Pejović: Politici nije mjesto u sportu

September 12th, 2016|

Za­što dr­ža­va Cr­na Go­ra te mla­de lju­de ko­ji su nas to­li­ko pu­ta na ra­znim tak­mi­če­nji­ma ob­ra­do­va­li vr­hun­skim re­zul­ta­ti­ma ni­je do­sto­jan­stve­no do­če­ka­la sa­da ka­da ti re­zul­ta­ti ni­je­su bi­li na ni­vou nji­ho­vih re­al­nih mo­guć­no­sti? Svjet­ski po­zna­ta i pri­zna­ta ime­na kao što su Bo­ja­na Po­po­vić, Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vić, Mla­đan Ja­no­vić i mno­gi dru­gi ni­je­su to za­slu­ži­li... Na­pro­tiv, zbog sve­ga što su da­li cr­no­gor­skom i svjet­skom spor­tu, bez ob­zi­ra na nji­ho­ve učin­ke u Ri­ju, za­slu­žu­ju sva­ko po­što­va­nje.

1 09, 2016

Pejović: Sankcije

September 1st, 2016|

Gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­nač­no mo­ra­ju zna­ti da je ova vlast bez du­ha, ni­hi­li­stič­na i ci­nič­na. Lju­de ko­ji se go­di­na­ma skla­nja­ju od vla­sti, nje­ne ira­ci­o­nal­no­sti i uvje­re­nja da je njoj sve do­zvo­lje­no mo­ra­mo ohra­bri­ti i upo­zo­ri­ti da vre­me­na za če­ka­nje vi­še ne­ma. Cr­noj Go­ri je po­treb­na gra­đan­ska hra­brost, hra­brost da se su­o­či sa isti­nom.

25 08, 2016

Pejović: Zaokružiću svoje ime

August 25th, 2016|

No, su­šti­na svih iz­bo­ra bi mo­ra­la bi­ti da ne do­zvo­li­mo da o na­šem gla­su od­lu­ču­je ne­ko dru­gi, ne­ko ko­me smo pre­da­li ili ustu­pi­li glas. Glas ko­ji je iz­raz na­še slo­bod­ne vo­lje, ima naj­ve­ću te­ži­nu pa i po ci­je­nu da smo po­gre­šno iza­bra­li.

18 08, 2016

Pejović: Vođa

August 18th, 2016|

Ko­li­ko sam pu­ta slu­šao lju­de ra­znih za­ni­ma­nja ka­ko vla­da­vi­nu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i sta­nje u Cr­noj Go­ri do­vo­de u ve­zu sa vo­đom iz pri­po­vjet­ke po­zna­tog srp­skog pi­sca Ra­do­ja Do­ma­no­vi­ća. Ta­ko je ne­dav­no mo­ju pa­žnju pri­vu­kao neo­bi­čan tekst na ko­ri­ca­ma knji­ge pi­sca iz Pan­če­va Mi­lo­ša Ni­ko­li­ća pod na­zi­vom „Do­ma­no­vić po dru­gi put me­đu na­ma”

23 06, 2016

Pejović: Žižak slobode

June 23rd, 2016|

Re­žim je 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne uči­nio sve da uga­si ži­žak ko­ji je tre­pe­rio nad Cr­nom Go­rom u vi­je­ku u kom se bru­tal­nom upo­tre­bom si­le na­sto­je upro­pa­sti­ti na­še ve­li­ke ide­je i sno­vi o slo­bod­noj i sreć­noj dr­ža­vi. Ži­žak svo­jim po­stup­ci­ma po­ku­ša­va­ju uga­si­ti i oni ko­ji su bi­li u oba­ve­zi, zbog gra­đa­na ko­ji su im da­li glas na iz­bo­ri­ma, da se pri­dru­že pro­te­sti­ma umje­sto što su po­šli uz sku­te re­ži­ma i ta­ko po ko zna ko­ji put spa­si­li bo­le­sni­ka ko­ji je če­kao sud­nji dan pri­ka­čen na in­fu­zi­ju.