Kolumna

13 03, 2018

Bojović: Prije kiše

March 13th, 2018|

Uvijek je bilo onih koji su sudili oslanjajući se isključivo na kaprice i prohtjeve šefa režima, ali čini se nikad ovako traljavo, brutalno, sramno. Robert Muzil nam je u svom „Čovjeku bez svojstava“ dao pogodnu dijagnozu za takvo stanje stvari, nazivajući ga „kakanija“. Ovdje nije riječ samo o poziciji u kojoj je degradirano društvo, institucije, država, već i pojedinac. Jer odsustvo reda u državi emanira nered u duši građanina, i vice versa.

8 03, 2018

Pejović: Dogodine na Kosovu

March 8th, 2018|

Ko mo­že za­bo­ra­vi­ti 128 srp­skih sve­ti­nja, cr­ka­va i ma­na­sti­ra, ko­ji su od 1999.go­di­ne spa­lje­ni i ošte­će­ni, mno­gi od njih pre­tva­ra­ni u de­po­ni­je i jav­ne to­a­le­te? Ko mo­že za­bo­ra­vi­ti hram Bo­go­ro­di­ce Lje­vi­ške, hram Sve­tog Spa­sa, ma­na­stir De­vič, cr­kvu Sv. Jo­va­na Pre­te­če, i mno­ge dru­ge? Da li su sve ne­vi­ne žr­tve s Ko­so­va i Me­to­hi­je, nje­ne sve­ti­nje i kul­tur­no-isto­rij­ski spo­me­ni­ci to­li­ko jef­ti­ni da ih se Sr­bi­ja pod pri­ti­skom me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce tre­ba ta­ko la­ko od­re­ći?

3 03, 2018

Bojović: Okamenjavanje slobode

March 3rd, 2018|

Početak slobode je sloboda sama. Čovjek postaje ono što čini i sebe definiše svojim djelima. (Sartr) Mi smo zbir svojih odluka i kao takvi dovršeni tek u trenutku svoje smrti.

28 02, 2018

Pejović: Sprdnja vijeka

February 28th, 2018|

U Cr­noj Go­ri su uvi­jek stra­da­li hra­bri, pa­met­ni i obra­zo­va­ni lju­di. Da­nas se ološ to­li­ko na­mno­ži­la da je ča­snim i po­šte­nim lju­di­ma go­to­vo ne­mo­gu­će da do­đu do iz­ra­ža­ja i isti­ne. Zgra­ža­vam se pred tom či­nje­ni­com i pla­šim se da smo do­ta­kli dno i vra­ti­li se či­tav vi­jek una­zad i da su mon­ti­ra­ni po­li­tič­ki pro­go­ni i su­đe­nja po­li­tič­kim opo­nen­ti­ma po­sta­li moć­no oruž­je re­ži­ma za skre­ta­nje pa­žnje s ka­ta­stro­fal­ne eko­nom­ske si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­la­zi­mo.

14 02, 2018

Pejović: Crne kutije

February 14th, 2018|

Cr­na Go­ra je da­nas, bez sum­nje, pu­na cr­nih ku­ti­ja, ko­je su, pod po­seb­nom pri­smo­trom dr­ža­ve, i či­je bi otva­ra­nje do kra­ja raz­ot­kri­lo svu su­ro­vost ove vla­sti, ko­ja se ni­če­ga ne li­bi da bi se do­dvo­ri­la stra­nim men­to­ri­ma i da bi sa­ču­va­la ne­za­ko­ni­to ste­če­no bo­gat­stvo

2 02, 2018

Pejović: Udba je naša sudba

February 2nd, 2018|

Za­stra­šu­ju­će je i pri­zna­nje biv­šeg mi­ni­stra po­li­ci­je Ko­nje­vi­ća da su u no­ći 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne u zgra­di DB-a on, Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić, ta­da­šnji šef taj­ne slu­žbe, do­go­va­ra­li sce­na­rio ka­ko raz­bi­ti mir­ne gra­đan­ske pro­te­ste opo­zi­ci­je. U sud­bo­no­snim tre­nu­ci­ma za bu­duć­nost Cr­ne Go­re mno­go je bit­ni­je ka­ko će se pre­ma no­vim iza­zo­vi­ma od­no­si­ti opo­zi­ci­ja, ne­go šta će ra­di­ti re­žim.

25 01, 2018

Pejović: Susret s drugom

January 25th, 2018|

Ni­je­sam imao na­mje­ru da ga pi­tam gdje je po­li­tič­ki an­ga­žo­van, ali on kao da je je­dva če­kao da mi ka­že da je na pu­tu ko­ji sli­je­di mo­ja par­ti­ja. „Ni­je­sam te po­dr­žao kad si pri­stu­pio De­mo­krat­skom fron­tu, jer sam vje­ro­vao da lju­di ko­ji su u tom tre­nut­ku vo­di­li par­ti­ju ko­ju smo, iz­me­đu osta­lih, i ti i ja osni­va­li, iskre­no ra­de na nje­nom ja­ča­nju. Ka­da sam shva­tio da ni­je ta­ko, ali i da su oni ko­ji su me ubje­đi­va­li da vi to ra­di­te se­be ra­di ne­du­go za­tim de­man­to­va­li se­be i na­pu­sti­li par­ti­ju, od­lu­čio sam da se vra­tim svo­jim pri­ja­te­lji­ma, jer ste je­di­ni do kra­ja osta­li po­sve­će­ni ide­a­li­ma ko­je smo sa­da već dav­ne 1997. go­di­ne za­jed­no po­sta­vi­li kao cilj, od ko­jeg ne­će­mo od­u­sta­ti. Isti­na, vi­še ni­ka­da ne­ću uze­ti član­sku kar­tu bi­lo ko­je par­ti­je, ali ću sli­je­di­ti ide­ju ko­ju smo za­jed­no gra­di­li.“

11 01, 2018

Pejović: Da li je normalno?

January 11th, 2018|

Tač­no se zna ko dr­ži do kon­ti­nu­i­te­ta do­ka­zi­va­nja isti­ne i bor­be za isti­nu, a ko se po­vi­ja kao slam­ka na vje­tru od iz­bo­ra do iz­bo­ra mi­je­nja­ju­ći po­li­tič­ka i sva dru­ga uvje­re­nja. Za­to će i na­red­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri po­ka­za­ti, da li se iza na­vod­ne bit­ke za pred­sjed­ni­ka kri­je bit­ka za istin­sku Cr­nu Go­ru ili sa­mo još jed­na u ni­zu bi­ta­ka za li­der­stvo u opo­zi­ci­ji?

4 01, 2018

Pejović: Svi smo zatajili

January 4th, 2018|

Ne mo­že da se pro­mi­je­ni Cr­na Go­ra, a da sve osta­ne isto. Da Mi­lo vla­da, a da se opo­zi­ci­ja me­đu­sob­no sva­đa. Da se svi za­ba­ri­ka­di­ra­mo u par­tij­ske ro­vo­ve i re­ži­mo jed­ni na dru­ge. Da bi se pro­mi­je­ni­la Cr­na Go­ra, sva­ko od nas mo­ra, po­ma­lo da se pro­mi­je­ni.

28 12, 2017

Bojović: Iščekujući varvare

December 28th, 2017|

Svako ko milicijom pokušava da zaštiti sebe i ustavni poredak  od svog naroda koji štrajkuje - doživjeće siguran krah.“ (Milo Đukanović, Žuta greda, 1988.)  Hoće li se kandidovati? Otac nacije. Obnovitelj tekovina. Najviši sin naših naroda i narodnosti. Hoće li nas opet povesti svojom premudrom rukom? Sa skupocjenim satom. Preko Atlantika. Hoće li nas, onako [...]

25 12, 2017

Pejović: Oboljeli od primitivizma

December 25th, 2017|

Mo­žda za­to ne ra­zu­mi­je­mo ovo vri­je­me mi ko­ji smo dio ži­vo­ta pro­ži­vje­li u dr­ža­vi gdje ste mo­gli za­spa­ti u par­ku, na klu­pi, a da vas ni­ko ne uz­ne­mi­ra­va, gdje vas ni­ko na uli­ci ne bi mo­gao na­pa­sti, a da vam slu­čaj­ni pro­la­znik ne bi pri­te­kao u po­moć, gdje su se lju­di mak­si­mal­no po­što­va­li i po­ma­ga­li i gdje smo bi­li bez­bjed­ni svu­da i na sva­kom mje­stu. Na­ža­lost, vi­še ni­šta ni­je kao pri­je. Iz­gu­bi­li smo ono naj­bit­ni­je - ka­ko po­sta­ti i op­sta­ti čo­vjek u pra­vom smi­slu te ri­je­či, jer je naj­ve­ća ljud­ska vri­jed­nost za sva vre­me­na- bi­ti čo­vjek.

1 12, 2017

Pejović: Automobili bombe

December 1st, 2017|

Da li je mu­ni­ci­ja u vo­zi­lu bi­la dio ne­kog pla­ni­ra­nog te­ro­ri­stič­kog na­pa­da i da li u to­me ima ele­me­na­ta ino­stra­no­sti? Da li su svi auto­mo­bi­li iz prat­nje vi­so­kih DPS funk­ci­o­ne­ra po­ten­ci­jal­ni auto­mo­bi­li bom­be? Shod­no već usta­lje­noj prak­si, ne bi me za­ču­di­lo da re­žim op­tu­ži ne­ko­ga iz opo­zi­ci­je da su upra­vo lju­di iz nji­ho­vih re­do­va pod­met­nu­li mu­ni­ci­ju i su­za­vac i da iza sve­ga sto­ji Ru­si­ja?

7 11, 2017

Pejović: Opasno je biti Srbin

November 7th, 2017|

Kao i što sam mno­go pu­ta čuo da je put do isti­ne mu­ko­tr­pan i dug. To­ga je, vje­ru­jem, bio svje­stan i moj par­tij­ski ko­le­ga Mi­lan Kne­že­vić ka­da je kre­nuo na put de­mo­krat­ske bor­be za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru. Za­to vje­ru­jem da nje­gov trud ne­će bi­ti uza­lu­dan, kao što ni bor­ba za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru ne­će bi­ti uza­lud­na, ma ko­li­ko du­go tra­ja­la.

22 06, 2017

Pejović: Možda se probudimo

June 22nd, 2017|

Ov­dje je na­rod na­vi­kao da ži­vi s isto­rij­skim pre­va­ra­ma, ko­je nam ne do­zvo­lja­va­ju da na stva­ri gle­da­mo ona­ko ka­kve one je­su. Mno­go to­ga se već iz­de­ša­va­lo pred na­šim oči­ma, a mi sve to mir­no pri­hva­ti­li, a da ni­je­smo svje­sni da Cr­na Go­ra vi­še ni­je na­ša i da smo je, ne­ko svje­sno, a ne­ko ne­svje­sno po­klo­ni­li dru­gi­ma.

30 11, 2016

Pejović: Na dan izbora

November 30th, 2016|

Me­ni je odav­no ja­sno da na pu­tu smje­ne re­ži­ma ne sto­je ni Mi­lo Đu­ka­no­vić ni DPS. Na tom pu­tu sto­ji ame­rič­ka i bri­sel­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja či­ji je Cr­na Go­ra pro­tek­to­rat. Uvje­ri­će se gra­đa­ni Cr­ne Go­re jed­no­ga da­na ka­da se sve taj­ne ot­kri­ju da ovo mo­je upo­zo­re­nje ni­je bez osno­va. Ali, to mi i ni­je ne­ka ve­li­ka utje­ha, ka­da jed­nom bro­ju gra­đa­na ni­je i ne­će ni­ka­da bi­ti. To što oni­ma ko­ji ih sa­vje­tu­je mo­že pa­sti na pa­met da osmi­sle kra­đu iz­bo­ra gra­ni­či se sa ne­vje­ro­vat­nim. No, sve vi­še sam ubi­je­đen da sce­na­rio za iz­bor­ne kra­đe pi­šu nji­ho­vi spon­zo­ri sa stra­ne, jer vi­še i ni­je taj­na da ame­rič­ke pu­dli­ce oli­če­ne u cr­no­gor­skim re­ži­mli­ja­ma bes­po­go­vor­no iz­vr­ša­va­ju sve za­dat­ke.

19 10, 2016

Pejović: Izgleda šašavo

October 19th, 2016|

U svo­joj isto­ri­ji Cr­na Go­ra na va­žnim po­li­tič­kim funk­ci­ja­ma ni­ka­da ni­je ima­la vi­še lo­po­va i la­žo­va. Kra­de se i la­že na sva­kom ko­ra­ku. Po­sta­lo je pri­mi­tiv­no ili, ka­ko bi re­kli mla­di, de­mo­de bi­ti ča­stan i po­šten jer je to u su­ko­bu sa zva­nič­nom po­li­ti­kom re­ži­ma. Ča­sni i po­šte­ni su po­li­tič­ki ne­po­dob­ni i njih tre­ba dr­ža­ti po­da­lje od onih mje­sta gdje mo­gu ima­ti uvid u kra­đe i zlo­u­po­tre­be.

9 10, 2016

Pejović: Prst na čelo

October 9th, 2016|

Cr­ne Go­re ko­ju su ka­rak­te­ri­sa­li hra­brost, so­li­dar­nost, uza­jam­nost, is­traj­nost i sklad­ni me­đu­ljud­ski od­no­si, vi­še ne­ma. Dik­ta­tor je stvo­rio uli­zi­ce, pol­tro­ne, po­žmi­re­pe, pod­re­pi­ce, se­bič­ne i od cr­no­gor­skih ko­ri­je­na odvo­je­ne lju­de. Cr­noj Go­ri tre­ba no­va, svje­ža krv mi­sle­ćih, mo­ral­nih ko­ji će po­što­va­ti lju­de, pra­ved­nost i ple­me­ni­tost, ko­ji će ugra­di­ti se­be u slu­žbu prav­de i isti­ne.

22 09, 2016

Pejović: Krađa i izbori

September 22nd, 2016|

Na sceni je svojevrsna degradacija svega i svačega. Zato svi koji želite promjene, oprez! Otvorite četvoro očiju na biralištima. Naročito vi kojima je povjereno čuvanje glasačkih kutija na biračkim mjestima. Ne vjerujte u riječi članova biračkih odbora koji su tu u ime vlasti i koji po pravilu uvjek govore:„Tu smo, kao i vi da ovo završimo ljudski i pošteno“. Poslije ovih riječi po pravilu slijedi krađa.

12 09, 2016

Pejović: Politici nije mjesto u sportu

September 12th, 2016|

Za­što dr­ža­va Cr­na Go­ra te mla­de lju­de ko­ji su nas to­li­ko pu­ta na ra­znim tak­mi­če­nji­ma ob­ra­do­va­li vr­hun­skim re­zul­ta­ti­ma ni­je do­sto­jan­stve­no do­če­ka­la sa­da ka­da ti re­zul­ta­ti ni­je­su bi­li na ni­vou nji­ho­vih re­al­nih mo­guć­no­sti? Svjet­ski po­zna­ta i pri­zna­ta ime­na kao što su Bo­ja­na Po­po­vić, Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vić, Mla­đan Ja­no­vić i mno­gi dru­gi ni­je­su to za­slu­ži­li... Na­pro­tiv, zbog sve­ga što su da­li cr­no­gor­skom i svjet­skom spor­tu, bez ob­zi­ra na nji­ho­ve učin­ke u Ri­ju, za­slu­žu­ju sva­ko po­što­va­nje.

1 09, 2016

Pejović: Sankcije

September 1st, 2016|

Gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­nač­no mo­ra­ju zna­ti da je ova vlast bez du­ha, ni­hi­li­stič­na i ci­nič­na. Lju­de ko­ji se go­di­na­ma skla­nja­ju od vla­sti, nje­ne ira­ci­o­nal­no­sti i uvje­re­nja da je njoj sve do­zvo­lje­no mo­ra­mo ohra­bri­ti i upo­zo­ri­ti da vre­me­na za če­ka­nje vi­še ne­ma. Cr­noj Go­ri je po­treb­na gra­đan­ska hra­brost, hra­brost da se su­o­či sa isti­nom.

25 08, 2016

Pejović: Zaokružiću svoje ime

August 25th, 2016|

No, su­šti­na svih iz­bo­ra bi mo­ra­la bi­ti da ne do­zvo­li­mo da o na­šem gla­su od­lu­ču­je ne­ko dru­gi, ne­ko ko­me smo pre­da­li ili ustu­pi­li glas. Glas ko­ji je iz­raz na­še slo­bod­ne vo­lje, ima naj­ve­ću te­ži­nu pa i po ci­je­nu da smo po­gre­šno iza­bra­li.

18 08, 2016

Pejović: Vođa

August 18th, 2016|

Ko­li­ko sam pu­ta slu­šao lju­de ra­znih za­ni­ma­nja ka­ko vla­da­vi­nu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i sta­nje u Cr­noj Go­ri do­vo­de u ve­zu sa vo­đom iz pri­po­vjet­ke po­zna­tog srp­skog pi­sca Ra­do­ja Do­ma­no­vi­ća. Ta­ko je ne­dav­no mo­ju pa­žnju pri­vu­kao neo­bi­čan tekst na ko­ri­ca­ma knji­ge pi­sca iz Pan­če­va Mi­lo­ša Ni­ko­li­ća pod na­zi­vom „Do­ma­no­vić po dru­gi put me­đu na­ma”

23 06, 2016

Pejović: Žižak slobode

June 23rd, 2016|

Re­žim je 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne uči­nio sve da uga­si ži­žak ko­ji je tre­pe­rio nad Cr­nom Go­rom u vi­je­ku u kom se bru­tal­nom upo­tre­bom si­le na­sto­je upro­pa­sti­ti na­še ve­li­ke ide­je i sno­vi o slo­bod­noj i sreć­noj dr­ža­vi. Ži­žak svo­jim po­stup­ci­ma po­ku­ša­va­ju uga­si­ti i oni ko­ji su bi­li u oba­ve­zi, zbog gra­đa­na ko­ji su im da­li glas na iz­bo­ri­ma, da se pri­dru­že pro­te­sti­ma umje­sto što su po­šli uz sku­te re­ži­ma i ta­ko po ko zna ko­ji put spa­si­li bo­le­sni­ka ko­ji je če­kao sud­nji dan pri­ka­čen na in­fu­zi­ju.

9 06, 2016

Pejović: Rasipnici morala

June 9th, 2016|

Svje­do­ci smo ras­ta­ka­nja i ras­pa­da­nja mo­ral­nih nor­mi i eti­ke dru­štva u kom ži­vi­mo. Ri­je­či ''čast'', ''po­šte­nje'', ''do­sto­jan­stvo'' po­sta­ju ar­ha­i­zmi. Po­pu­lar­ni­je je hej­to­va­ti, še­ro­va­ti, ugra­di­ti si­li­ko­ne i na­pra­vi­ti sel­fi, re­ke­ti­ra­ti, kra­sti i la­ga­ti ne­go ži­vje­ti ča­sno i po­šte­no.

29 05, 2016

Jovo Pejović: Iluzija i stvarnost

May 29th, 2016|

Način na koji je formirana takozvana vlada izbornog povjerenja u Crnoj Gori i neki ministri iz redova opozicije koji su se u njoj našli potvrdili su moje više puta iskazivane stavove u javnosti da ne pada snijeg da pokrije brijeg, već da svaka zvijerka otkrije svoj trag

10 05, 2016

Pejović: Nije dočekao slobodnu Crnu Goru

May 10th, 2016|

Hra­bri i pr­ko­sni čo­vjek ko­ji ni po ko­ju ci­je­nu ni­je htio da pro­da svo­ju vje­ru i srp­ske ko­ri­je­ne, iako je ži­vio te­škim i mu­ko­trp­nim ži­vo­tom. Vi­še je vo­lio da umre od gla­di ne­go da iz­da svo­ja uvje­re­nja i iz­gu­bi čast. Re­žim ga je go­di­na­ma pro­ga­njao i sta­vljao pred ve­li­ka ži­vot­na is­ku­še­nja. Pred njim je bio iz­bor ili da od­u­sta­ne od bor­be ili da na­sta­vi da ži­vi u bi­je­di i si­ro­ma­štvu i umre kao po­šten i ča­stan čo­vjek.

20 04, 2016

Pejović: Sasvim lično

April 20th, 2016|

U ovom na­šem vre­me­nu ko­ga su po­je­li po­li­ti­ča­ri i taj­ku­ni osva­nu­će dan kao i svi osta­li. Pi­sao sam o sve­mu, naj­ma­nje o se­bi, za­to sam du­žan zbog onih ko­ji se pi­ta­ju ko je taj Jo­vo Pe­jo­vić ko­ji nas da­ni­ma sma­ra svo­jim ko­lum­na­ma od­go­vo­ri­ti.

15 04, 2016

Pejović: Majstori za manipulacije

April 15th, 2016|

Vri­je­me je da se sta­vi tač­ka na ma­ni­pu­la­ci­je za ko­je po­se­žu po­li­ti­ča­ri u bes­kr­pu­lo­znoj bor­bi za gla­so­ve. Mo­ra­mo to uči­ni­ti i zbog na­ših pre­da­ka či­ja se bor­ba za za­jed­nič­ku otadž­bi­nu da­nas že­li pred­sta­vi­ti po­sve dru­ga­či­je na sra­mo­tu nji­ho­vih po­to­ma­ka.

25 01, 2016

Pejović: Zamagljivanje svijesti

January 25th, 2016|

Sprega političara i kriminalaca je tako čvrsto uvezana u sistem da do njegovog pucanja jedino može doći kada se posvađaju oko podjele plijena ili kada narod bude shvatio da igra koja se igra punih 27 godina vodi Crnu Goru u sveopštu kataklizmu

13 11, 2015

Dragan Bojović: Bunt

November 13th, 2015|

Riječ „bunt“ je njemačkog porijekla i izvorno označava „savez“. Demokratski front je svojim protestima pokrenuo proces političkog objedinjavanja i subjektivacije narodne volje koju su „dežurni mudraci“ do sada prezentovali kao inertnu, nezainteresovanu, te kroz povratnu reakciju istog ideološkog refleksa, oplakivali njenu nezrelost i nedoraslost za društvene promjene. Sada kad je proces promjena nezaustavljivo krenuo, ideolozima „građanskog bloka“ ostaje, ili da i dalje „posmatraju i navijaju“ kao profesionalni podanici, ili da se odupru samoskrivljenom ropstvu i okuse slobodu. Ideja „trećeg puta“ odavno je okončala svoju „pozitivnu“ misiju na političkoj mapi Crne Gore. Treba, dakle, prihvatiti savez slobode i treba se boriti, jer se jednom probuđena sloboda ne može opstruirati, niti se sa istinskom slobodom može trgovati.