Nikola Jovanović

15 04, 2017

Jovanović: Stanovnici neformalnih naselja u PG politički plijen DPS-a

April 15th, 2017|

Stanovnici nefomalnih naselja koji su gradili bespravno, gradili su iz nužde porodične stambene jedinice da bi stekli krov nad glavom. Gradska administracija nije uradila ništa da stopira takvu gradnju a da onu dotadašnju uvede u regularne okvire.

25 03, 2017

Jovanović: Odluka Ustvnog suda je politička a ne pravna

March 25th, 2017|

Pravo majki na primanje naknade po osnovu rođenja troje u više djece je stečeno pravo, koje je doživotno i koje su stekle na osnovu važećeg zakona, u zakonom propisanom postupku, pa kasnija promjena propisa ne može i ne smije uticati na subjektivno pravo nastalo na temelju bivšeg propisa

21 03, 2017

Jovanović: Katnić prikriva dokaze da nije dostavio izvještaj

March 21st, 2017|

Umjesto da se javnosti izvini za nemar, ukoliko je uopšte postojao u ovom slučaju, i da se eventualno radi o tehničkoj grešci, zbog čega izvještaj nije objavljen, i da zbog svega toga sam podnese ostavku ( iako takvo izvinjenje ne bi imalo uporište u logici i da, od 10. februara do 20. marta, niko nije uoči takvu grešku),iz ovog Tužilaštva su pokušali da prikriju tragove neizvršavanja svoje zakonske obaveze.

19 03, 2017

Jovanović: Stanković da sankcioniše Katnića

March 19th, 2017|

Imajući u vidu da su nezakonitosti i nepravilnosti u radu SDT vršeni u kontinuitetu, jasno je da je potrebno da VDT preduzme sve zakonske mjere jer će u suprotnom i sam učestvovati u prikrivanju i afirmiaciji ovakvog postupanja. Vjerujem da nije slučajno to što je svo vrijeme, a posebno od oktobra 2016. godine, Stanković uzdržan u odnosu na postupanje Katnića, ali shodno zakonu, time njegova odgovornost nije ništa manja i shodno ovlašćenjima on treba da reaguje u pravcu suzbijanja nepravlnosti i nezakonitosti.

14 03, 2017

Jovanović o izmjenama krivičnog zakonika: Tužioci i sudije bi mimo svih

March 14th, 2017|

”Činjenica da javnost ima ogromne zamjerke na njihov rad, posebno imajući u vidu zloupotrebu instituta sporazuma o priznanju krivice u slučajevima Marović. Najbolji način da se sud i tužilaštvo zaštite od kritike javnosti nije da kažnjavaju one koji iznose kritike u pogledu njihovog rada, već da konkretnim rezultatima, u svakom predmetu, dokažu da rade na osnovu Ustava i zakona, a u cilju pravde i pravičnosti,” rekao je Jovanović.

11 03, 2017

Jovanović: Skandalozno nereagovanje Ustavnog suda na miješanje Vlade u njegov rad

March 11th, 2017|

U čitavom ovom postupku jednako je skandalozno miješanje Vlade, kao i nereagovanje Ustavnog suda na cijelu priču. Ukoliko Ustavni sud, u danima koji su pred nama, donese odluku po volji Vlade Duška Markovića, onda možemo biti sigurni da je javni pritisak na njih u potpunosti uspio, i da će takva eventualna odluka biti plod političkog pritiska a ne pravne argumentacije.

7 03, 2017

Jovanović: Đukanović nudi rješenja suprotno logici i etici

March 7th, 2017|

Prema riječima Jovanovića, dok Đukanović crnogorskoj omladini nudi kredite, za djecu funkcionera DPS-a rezervisane su sve važne i dobro plaćene funkcije u državnoj administraciji, od Centralne banke, Aerodroma, ministarstava, javnih preduzeća, kako bi podmladak DPS-a nastavio praksu svojih očeva, a to je pustošenje Crne Gore.

5 03, 2017

Jovanović: Režim fingira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

March 5th, 2017|

Za tu potrebu iskorišćeni su bivši gradonačelnici Budve, Bara i Nikšića, kao i određeni broj lica koji su sa njima povezani, i sudbinu svih tih sudskih procesa ne treba analizirati odvojeno.

28 02, 2017

Jovanović podnio prijavu protiv 11 odbornika DPS u Podgorici zbog sukoba interesa

February 28th, 2017|

Imajući u vidu da Agencija za sprečavanje korupcije ne želi da vrši svoju zakonom predviđenu funkciju a to je da na osnovu sopstvenih saznanja, odnosno po službenoj dužnosti - ex officio, pokrene postupke za utvrđivanje povrede Zakona o sprečavanju korupcije u dijelu koji se odnosi na ograničenja u vršenju javnih funkcija, podnio sam prijavu protiv [...]

23 02, 2017

Jovanović: Još jedna kompromitacija Tužilaštva

February 23rd, 2017|

Ta­ko­đe je in­di­ka­tiv­no što se ovo de­ša­va pred odr­ža­va­nje lo­kal­nih iz­bo­ra u Nik­ši­ću, ko­je opo­zi­ci­ja boj­ko­tu­je jer ne po­sto­je ele­men­tar­ni uslo­vi za slo­bod­no iz­ja­šnja­va­nje gra­đa­na. Oslo­ba­đa­nje Ra­do­ji­či­ća, kao du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne i is­tak­nu­tog funk­ci­o­ne­ra DPS-a, imam uti­sak, tre­ba­lo je da stvo­ri uti­sak da biv­še ru­ko­vod­stvo DPS-a u Nik­ši­ću to­kom vr­še­nja vla­sti ni­je ra­di­lo ni­šta ne­za­ko­ni­to i to bi tre­ba­lo da se pred­sta­vi kao do­dat­ni vje­tar u le­đa DPS-u na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.

20 02, 2017

Jovanović: Postupak ukidanja imuniteta i određivanja pritvora Kneževiću i Mandiću je pravno ništavan

February 20th, 2017|

Zahtjev SDT o davanju odobrenja za krivično gonjenje i određivanje pritvora poslanicima je u samom startu predstavljao kršenje ustavne i zakonske procedure jer je Milivoje Katnić, suprotno svojim ovlašćenjima, preuzeo nadležnosti sudske instance i zatražio odobrenje i za određivanje pritvora.

17 02, 2017

Jovanović: Mladi DNP će pružati besplatnu pravnu pomoć majkama koje koriste pravo na naknadu

February 17th, 2017|

Organizacija mladih Demokratske narodna partija Crne Gore obavještava majke koje su korisnice socijalne nadoknade po osnovu rođenja troje i više djece da ćemo, u narednom periodu, vršiti besplatnu pravnu pomoć u vidu pisanja žalbi svim korisnicama ovog prava, koje im se suprotno Ustavu umanjuje rješenjima koja im se ovih dana dostavljaju od strane centara za socijalni rad.

11 02, 2017

Jovanović: Stijepović rekao naglas ono sto zna cijela Crna Gora, svaki državni i lokalni projekt DPS sprovodi kao partijski interes

February 11th, 2017|

Imajući u vidu da je tačnost onoga što je Slavoljub Stijepović iznio apsolutna, i da je šef kancelarije UNICEF-a, gospodin Bendžamin Perks kao predstavnik institucija koje su podržale ovaj projekat takođe imao privilegiju da čuje da će sredstva koja je uložio ovaj međunarodni fond, biti iskorištena u partijske svrhe, suvišno je tražiti javno izvinjenje od gospodina Stijepovića već mu treba iskazati zahvalnost na javnoj potvrdi onoga što svi u Crnoj Gori znaju a to je da DPS vrši vlast isključivo vođen partijskim interesom i zloupotrebljava sve što se zloupotrijebiti može.

2 02, 2017

Jovanović: Korak unazad u borbi protiv korupcije

February 2nd, 2017|

Ukoliko javni funkcioner, a u ovom slučaju odbornik stupi na drugu javnu funkciju kakva je direktorska u nekoj ustanovi, preduzeću, regulatornom tijelu ili na bilo koju drugu poziciju u organima upravljanja, zakon je propisao da u roku od 30 dana odbornik ili drugi javni funkcioner mora podnijeti ostavku na tu funkciju. Iz ovoga je nedvosmisleno jasno da su te dvije funkcije nespojive i da ukoliko odbornik vrši više funkcija da on grubo krši zakon

1 02, 2017

Jovanović: Mnogo više nezaposlenih nego sto tvrdi ZZZCG

February 1st, 2017|

Sva nezaposlena lica se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje a osiguranih lica po osnovu nezaposlenosti odnosno nosioca osiguranja ima preko 100.000 , prema podacima Poreske uprave, pa je podatak Zavoda da je samo 50.000 nezaposlenih na evidenciji aposlutno neodrživ. Ima ih duplo više.

25 01, 2017

Jovanović: Nema normi o izborima u Tuzima i Golubovcima

January 25th, 2017|

-U za­ko­nu je pred­vi­đe­no da će se na­kon usva­ja­nja sta­tu­ta op­šti­na izvši­ti po­dje­la imo­vi­ne iz­me­đu op­šti­na i to u ro­ku od 60 da­na od da­na usva­ja­nja sta­tu­ta što zna­či da u tom di­je­lu ima­mo ta­ko­đe, zna­čaj­no ka­šnje­nje ko­je uka­zu­je da je i u po­gle­du ras­po­dje­le imo­vi­ne bi­lo po­li­tič­ke tr­go­vi­ne - na­vo­di Jo­va­no­vić.

17 01, 2017

Mladi DNP majkama: Ne potpisujte saglasnost o smanjenju naknada

January 17th, 2017|

Nakon što je Vlada Duška Markovića, odmah nakon izbora, predložila a nelegitma Skupština Crne Gore usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, shodno čijim odredbama se smanjuju doživotne naknade majkama sa troje i više djece na 264 i 144 evra, Centri za socijalni rad su poslali poziv majkama koje su ostvarile ovo pravo da se 18. januara 2017. godine lično jave u ovaj organ kako bi formalizovali to smanjenje.

26 11, 2016

Jovanović: Odsustvo institucionalnog djelovanja dokaz da se radi o fabrikovanoj aferi za odbranu režima Mila Đukanovića

November 26th, 2016|

„Zbog svega što se desilo, Vlada koja će se formirati sljedeće sedmice neće biti legitimna, jer ona nije izraz slobodno izražene volje na demokratskim izborima, niti će biti legalna jer nije izabrana onako kako predviđaju Ustav i zakon“, naglasio je Jovanović.

25 11, 2016

DF: Zbog insceniranog državnog udara smo izgubili dva mandata

November 25th, 2016|

Parlamentarni izbori 16. oktobra bili su najneregularniji od svih dosadašnjih, ocijenili su iz Demokratskog fronta (DF), navodeći je taj politički savez trpio najveće pritiske i da su zbog smanjene izlaznosti birača, koja je rezultat isceniranog državnog udara, izgubili najmanje dva mandata. Predstavnici DF-a prezentovali su danas na konferenciji za novinare izvještaj o izbornim nepravilnostima koji, kako su kazali, obuhvata ukupan predizborni ambijent i sve neregularnosti od afere snimak, do dana izbora.

10 10, 2016

Jovanović: Borba protiv Đukanovićevog režima je pitanje časti (VIDEO)

October 10th, 2016|

Veoma je dobro što se ogroman broj mladih okupio oko Demokratskog fronta i prepoznao program „Da radi Crna Gora“ kao najkvalitetniju ponudu na oktobarskim izborima. Vjerujem da ćemo mi biti onaj impuls koji je nedostajao da do pomjena dođe i da će većina birača koji budu podržali Demokratski front, 16. oktobra, upravo biti mladi ljudi.

7 10, 2016

Zgrada Vlade odjekuje: „Milo lopove!“ (VIDEO)

October 7th, 2016|

U ime predsjedništva Fronta, Milan Knežević je pozdravio okupljenu omladinu i poručio da je ovo odsudna bitka za „vašu budućnost“. „Niko ne može pobijediti Đukanovića osim omladine. Imamo 10.5000 aktivista, imamo energiju, imamo omladinu, pobjeda je naša. Garant naše budućnosti je Demokratski front,“ poručio je Knežević.