OO DNP Danilovgrad

24 04, 2018

DNP Danilovgrad: Peticija protiv gradnje novog groblja u Veljem polju

April 24th, 2018|

DNP, takođe, najavljuje da će u slučaju nastavka realizacije ovog projekta, sa svojim advokatskim timom razmotriti mogućnost podnošenja krivične prijave za ugrožavanje javnog zdravlja protiv dugogodišnjeg predsjednika opštine Branislava Đuranovića, kao „rodonačelnika i idejnog tvorca ovog opasnog poduhvata“, ali i protiv „DPS  stručnjaka  i firmi koji su, kako bi opravdali ovaj Đuranovićev promašeni projekat, u svojoj dosadašnjoj `ekspertizi` utvrdili da se voda na ovoj lokaciji ne sliva u obližnju rijeku, već takoreći  `teče uvis` prema okolnim brdima i planinama“ - stoji u saopštenju

28 03, 2018

DNP Danilovgrad: Danilovgrađanima besplatna pravna pomoć po pitanju biračkih prava

March 28th, 2018|

Sa sjednice su upućeni pozdravi i puna podrška predsjedniku partije Milanu Kneževiću koji je zbog svoje političke borbe na pravdi Boga utamničen od strane diktatorskog režima. Na sjednici je, takođe, izražena spremnost da se u punom kapacitetu pomognu i podrže započete predizborne aktivnosti predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića, kako bi konačno, zajedničkim snagama pobijedili diktatora Mila Đukanovića, i u Danilovgradu, i u čitavoj Crnoj Gori. 

20 03, 2018

DNP Danilovgrad: DPS i godine koje su pojeli skakavci

March 20th, 2018|

Dragi naši „graditelji“ i „stvaraoci“ iz DPS-a, sve nezavisne novine i mediji sa posebnom pažnjom čuvaju i publikuju naša partijska saopštenja i izjave, ne zato što ih mi za to „molimo“, već zato što su naša saopštenja precizna, argumentovana i, nadasve, istinita, poručuju iz danilovgradskog odbora Demokratske narodne partije u odgovoru na saopštenje DPS-a objavljeno [...]

19 03, 2018

DNP inicirao peticiju u Danilovgradu: Pronaći drugu lokaciju za gradsko groblje

March 19th, 2018|

Koliko je ova najnovija ekspertiza bezočna i besmislena imali su ovih dana prilike da se uvjere brojni građani Danilovgrada, koji su golim okom pratili kako se voda iz „akumulacionog jezera“, koje se od brojnih kiša bukvalno stvorilo na planiranoj lokaciji za novo groblje, nezadrživo sliva u nadošlu rijeku Sušicu. Naravno da kontaminaciju rijeke Sušice i vodoizvorišta Oraška jama ne bi spriječilo nasipanje i podizanje terena na ovom području, kako je zamišljeno u aktualnoj projektnoj dokumentaciji DPS „stručnjaka“.

26 02, 2018

DNP Danilovgrad: Bezrezervna podrška Kneževiću, na izbore svi zajedno!

February 26th, 2018|

„Sramna, politička i protivustavna presuda našem predsjedniku Milanu Kneževiću kojom je osuđen na izdržavanje kazne od četiri mjeseca zatvora, donesena u jeku priprema za predsjedničke i lokalne izbore, dokaz je krajnjeg sunovrata crnogorskog pravosuđa, kao i bestijalnosti rukovodstva DPS-a, koje u panici od skorog političkog kraja, inicira otvorenu strahovladu i progon političkih neistomišljenika.

24 02, 2018

DNP Danilovgrad: Oslobodićemo sugrađane Miraševog DPS-a

February 24th, 2018|

Ukoliko usvojite predložene odluke, DNP će pokrenuti svu raspoloživu zakonsku proceduru, podnoseći inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti predmetnih odluka. Zakon se, gospodo draga iz Miraševe sekte, mora poštovati!

29 01, 2018

Okrugli sto u organizaciji DNP Danilovgrad: “Opozicija, NVO i ostali djelovi civilnog društva da se ujedine, kako bi na izborima osvojili vlast”

January 29th, 2018|

Domaćin ovog skupa, predsjednik OO DNP-a Danilovgrad Dragan Bojović kazao je da sloboda nije data sama po sebi,  već da je čine mnoštvo "malih i različitih sloboda" koje egzistencijalno i socijalno treba zaštititi i kultivisati. 

10 12, 2017

Performans mladih DNP i URA u Danilovgradu: Tražili slobodu s fenjerom u ruci (VIDEO)

December 10th, 2017|

„Preko puta spomenika žrtvama fašizma nalazi se zgrada Skupštine opštine koja bi trebalo da znači hram uzdizanja i slobode, i života, i standarda svih građana, dok ona, nažalost, služi samo da ova vlast tu i ostane“, kazao je on kraj spomenika antifašističke borbe u Danilovgradu.

9 07, 2017

OO DNP Danilovgrad: Lazine osvijetle samo pred izbore

July 9th, 2017|

Ra­svje­ta je po­sled­njih se­dam do osam go­di­na kon­stant­no uga­še­na zbog, ka­ko ka­žu, ne­kog du­go­va­nja. Me­đu­tim, na spek­ta­ku­la­ran na­čin ona bu­de upa­lje­na noć uoči iz­bo­ra. Ka­da se okon­ča­ju iz­bo­ri i „ju­nač­ki osvo­ji“ još jed­na „po­bje­da“, ra­svje­ta bu­de po­no­vo mi­ste­ri­o­zno uga­še­na sve do ne­kih no­vih iz­bo­ra.

19 06, 2017

OO DNP Danilovgrad: Građani se nijesu uplašili nasilja režima, članstvo partije u konstantnom porastu

June 19th, 2017|

Na sjednici je sa zadovoljstvom konstatovano da Klub mladih DNP-a u Danilovgradu već broji preko 40 članova, da se članstvo partije konstantno uvećava, što svjedoči o tome da se slobodni građani nijesu uplašili nasilja režima, već naprotiv još odlučnije podržavaju DF u borbi za demokratsku, prosperitetnu i pravednu Crnu Goru.

27 12, 2016

DPS zarađuje i na groblju

December 27th, 2016|

– Ri­ječ je o još jed­noj fi­nan­sij­skoj tran­sak­ci­ji unu­tar DPS-a, gdje lo­kal­ni čel­ni­ci omo­gu­ću­ju svom par­tij­skom dru­gu da pro­fi­ti­ra, či­me se po­ka­zu­je da za da­ni­lov­grad­ski DPS umi­ra­nje ni­je sa­mo si­gu­ran, već i uno­san po­sao.Ka­da bi se tu­ži­o­ci u Cr­noj Go­ri ma­lo vi­še dru­ži­li sa za­ko­nom, a ne sa­mo sa Bo­gom i „ta­li­kom ju­nač­kim,“ on­da bi u ovom slu­ča­ju bi­la pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv ru­ko­vod­stva Op­šti­ne zbog ne­sa­vje­snog po­slo­va­nja i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja – re­kao je Mar­ko­vić.

13 12, 2016

DNP Danilovgrad: I u amtosferi „državnog udara“ DF ostvario dobar izborni rezultat

December 13th, 2016|

Sa sinoćne sjednice je upućen i apel opozicionim kolegama u Budvi i Kotoru da što prije pristupe formiranju novih opštinskih vlasti čime bi građanima najbolje demonstrirali, kako jedinstvo i zrelost opozicije u cjelini, tako i mogućnost skore smjene odnarođenog režima u čitavoj Crnoj Gori.

16 07, 2016

OO DNP Danilovgrad: Nagrađuju samo poslušne kadrove

July 16th, 2016|

U OO DNP-a u Da­ni­lov­gra­du kri­ti­ko­va­li su po­sled­nje po­ve­ća­nje za­ra­da lo­kal­nim funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji­ma su pla­te uve­ća­ne i do 50 od­sto i iz­no­se pre­ko 1.500 eura. Od­bor­nik DNP-a Ve­se­lin Mar­ko­vić ka­zao je da je lo­kal­ni DPS po­ve­ćao pla­te čel­ni­ci­ma iako su grad­ske fi­nan­si­je u te­škom sta­nju, a du­go­vi se go­mi­la­ju i tre­nut­no iz­no­se pre­ko pet mi­li­o­na eura.

9 07, 2016

OO DNP Danilovgrad: Zapošljavaju aktiviste, dijele socijalnu pomoć

July 9th, 2016|

Pred­sjed­nik OO DNP-a Dra­gan Bo­jo­vić, i šef od­bor­nič­kog klu­ba Ve­se­lin Mar­ko­vić, tvr­de da se čel­ni­ci DPS-a u ovom gra­du iz pet­nih ži­la tru­de „da ne za­o­sta­nu u is­ka­zi­va­nju oda­no­sti cen­tra­le u glav­nom gra­du i da Bu­dva i Bar ne bu­du je­di­ni svi­je­ti­li pri­mje­ri oda­no­sti go­spo­da­ru i NA­TO-u”.

17 05, 2016

OO DNP Danilovgrad: Progon ćirilice i veličanje NATO

May 17th, 2016|

Čel­ni­ci da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je sa­op­šti­li su da se u Gim­na­zi­ji „Pe­tar Pr­vi Pe­tro­vić Nje­goš“ pr­o­ga­nja ći­ri­li­ca, a da se ve­li­ča NA­TO i da se či­ni sve „ka­ko bi se uče­ni­ci­ma na­met­nu­la ak­tu­el­na DPS sli­ka stvar­no­sti”. Ka­ko na­gla­ša­va­ju iz da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra DNP-a, nad­le­žni u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te su na­re­di­li da se u gim­na­zi­ji u Da­ni­lov­gra­du po­sto­je­ći dr­žav­ni gr­bo­vi za­mi­je­ne no­vim, a da se uz njih oka­či i tekst him­ne is­pi­san la­ti­ni­com.

17 09, 2015

OO DNP Danilovgrad: Puna podrška protestima

September 17th, 2015|

Na sinoć održanoj sjednici OO Demokratske narodne partije Danilovgrad kojoj je prisustvovao predsjednik DNP-a Milan Knežević prisutni su izrazili punu podršku protestima koji će početi 27. septembra, kao jedinom modelu koji može dovesti do formiranja prelazne vlade i stvaranje uslova za održavanje prvih fer i slobodnih izbora.