Rakočević: Vrijeme je da se FK Jedinstvo isčupa iz kandži funkcionera DPS-a

Rakočević: Vrijeme je da se FK Jedinstvo isčupa iz kandži funkcionera DPS-a

Napomenuću da Bijelo Polje, kao treći grad u Crnoj Gori po veličini, nema ni pomoćni stadion za treniranje, iako je predsjednik Kluba Ljušković najavljivao da će se graditi čak ne jedan, nego dva pomoćna stadiona s vještačkom travom, uz renoviranje tribine, postavljanje plastičnih stolica i renoviranje svlačionica na stadionu, koje i dan danas nijesu u upotrebi, nego se koriste svlačionice sportske dvorane „Nikoljac“.

Imao tumor, a upućivali ga kod psihijatra

Imao tumor, a upućivali ga kod psihijatra

Bje­lo­po­ljac Ra­do­van Ra­ko­če­vić op­tu­žio je lje­ka­re Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje i Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce u Ri­snu za ne­pro­fe­si­o­na­lan i neo­d­go­vo­ran od­nos pre­ma nje­mu kao pa­ci­jen­tu zbog če­ga je pri­je go­di­nu po­kre­nuo tu­žbu pro­tiv tih usta­no­va.

On ob­ja­šnja­va da je 27. no­vem­bra 2011. go­di­ne, igra­ju­ći fud­bal na utak­mi­ci, iz­vr­nuo skoč­ni zglob na de­snoj no­zi, od ka­da je po­če­la nje­go­va dra­ma sa lje­ka­ri­ma u Cr­noj Go­ri, ko­ji ni­je­su uspje­li da mu po­mog­nu. Iz­li­je­čio se tek ka­da je po­tra­žio po­moć lje­ka­ra u Be­o­gra­du. Ra­ko­če­vić je go­di­na­ma imao pro­ble­me zbog po­vre­de zglo­ba, ali su ga dok­to­ri iz Cr­ne Go­re umje­sto na ope­ra­ci­ju u Be­o­grad, ka­ko bi se spa­sio od in­va­li­di­te­ta, sa­vje­to­va­li da po­sje­ti psi­hi­ja­tra. Lje­ka­ri u Be­o­gra­du su 2015. go­di­ne ot­kri­li da je Ra­ko­če­vić imao tu­mor „in­tra­se­al­ni he­man­gi­om” na ko­sti­ma, te da mu zdra­vlje ne bi bi­lo ra­di­kal­no na­ru­še­no da su mu dok­to­ri na vri­je­me pru­ži­li ade­kvat­nu lje­kar­sku po­moć.
Ra­ko­če­vić je u iz­ja­vi za „Dan” is­ta­kao da je „ima­ju­ći u vi­du ne­pro­fe­si­o­na­lan i ba­hat od­nos lje­ka­ra i ne­sa­vje­sno li­je­če­nje”, 4. ja­nu­a­ra pro­šle go­di­ne pod­nio tu­žbu Osnov­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju, od ka­da tra­je nje­go­va no­va bor­ba sa cr­no­gor­skim pra­vo­su­đem, jer sma­tra da do­ži­vlja­va op­struk­ci­je ka­ko bi od­u­stao od bor­be za prav­du, za ko­ju je spre­man da ide i do Stra­zbu­ra.
– Na­kon po­vre­de pre­gle­dan sam u am­bu­lan­ti Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje. Dr Pe­tar Asa­no­vić mi je, bez do­dat­nih pre­gle­da i sta­vlja­nja gip­sa, dao „bi­o­fes gel” i re­kao da se vra­tim tre­nin­zi­ma. Ka­ko u me­đu­vre­me­nu bo­lo­vi ni­je­su pre­sta­ja­li i do­šlo je do uko­če­no­sti zglo­ba, na­kon se­dam mje­se­ci oba­vio sam pre­gled kod dr Ve­li­še Ali­gru­di­ća u KCCG na Dječ­joj kli­ni­ci i on mi je pred­lo­žio fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju, ko­ju sam ko­ri­stio od 3. de­cem­bra 2012. do 30. ja­nu­a­ra 2014. u Bi­je­lom Po­lju. Ka­ko je sta­nje bi­va­lo sve go­re, a Asa­no­vić je re­kao da ne­ma rje­še­nje, po pre­po­ru­ci pri­ja­te­lja oti­šao sam u JZU „Va­so Ču­ko­vić“ u Ri­snu, gdje su mi da­va­li istu fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju ko­ju sam do­bi­jao u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci. Us­put sam do­ži­vio i ucje­nji­va­nje od strane Re­na­te Gran­dis Bur­gis, dok­tor­ke za fi­zi­kal­nu me­di­ci­nu, ko­ja je od­bi­la da me pre­gle­da dok joj ne dam no­vac za am­pu­le ko­je je bol­ni­ca bi­la u oba­ve­zi da obez­bi­je­di. Upr­kos mom in­si­sti­ra­nju da se pro­mi­je­ni te­ra­pi­ja, jer mi je no­ga bi­la u sve lo­ši­jem sta­nju, dr Đu­ro Zgra­dić me uvje­ra­vao da će sve bi­ti u re­du, da bih na­kon 16 da­na bo­rav­ka do­bio ot­pu­snu li­stu, bez ob­ja­šnje­nja i uz per­ma­nent­ne bo­lo­ve – pri­ča Ra­ko­če­vić.
On is­ti­če da je zbog ne­mo­guć­no­sti da do­bi­je ade­kvat­nu lje­kar­sku po­moć u Cr­noj Go­ri, me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju po­slao lje­ka­ri­ma na „IOHB Ba­nji­ca“ u Be­o­gra­du, gdje mu je kon­zi­li­jum pre­po­ru­čio ope­ra­ci­ju, mi­ro­va­nje i iz­bje­ga­va­nje bi­lo ka­kve fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je. Ra­ko­če­vić ka­že da ni­je mo­gao sam da fi­nan­si­ra li­je­če­nje u Be­o­gra­du, pa je tra­žio uput iz KCCG gdje mu je sa­op­šte­no da „ima rav­no sto­pa­lo“ i da ni­ka­kva ope­ra­ci­ja ni­je po­treb­na”.
– Od­bi­li su da mi da­ju uput, zbog če­ga sam oti­šao kod dr Alek­san­da­ra Ju­ško­vi­ća u KCCG ko­ji me pri­mio na­kon pri­jet­nje da ću oba­vi­je­sti­ti me­di­je o po­na­ša­nju lje­ka­ra. On je oci­je­nio je da imam „di­ja­be­tič­no sto­pa­lo“ i da, s ob­zi­rom da sam di­ja­be­ti­čar, pro­mje­ne mo­ra­ju da se de­ša­va­ju. On je pred­lo­žio da za­poč­nem sa in­fu­zi­ja­ma i sta­vim or­to­zu, kao „je­dan ma­li test“, ga­ran­tu­ju­ći da ne­ću ima­ti bo­lo­ve, ali ne­ću ak­tiv­no mo­ći da se ba­vim fi­zič­kom ak­tiv­no­šću. S ob­zi­rom da je sve vri­je­me uno­sio po­dat­ke u ra­ču­nar, na kra­ju raz­go­vo­ra sam tra­žio iz­vje­štaj, na šta mi je od­go­vo­rio da ću ga do­bi­ti kad ot­poč­ne te­ra­pi­ja. Kad sam, na­kon ne­kog vre­me­na, u ar­hi­vi KC-a tra­žio iz­vje­štaj dr Ju­ško­vi­ća re­če­no mi je da u di­jag­no­zi pi­še „po­bje­gao“, što je još jed­na po­tvr­da kraj­nje ne­pro­fe­si­o­nal­nog i neo­d­go­vor­nog od­no­sa lje­ka­ra pre­ma me­ni kao pa­ci­jen­tu – is­ti­če Ra­ko­če­vić.
Ra­ko­če­vić je opet tra­žio mi­šlje­nje lje­ka­ra u Be­o­gra­du, ko­ji su mu re­kli da će in­fu­zi­ja i or­to­za ko­ju je Ju­ško­vić pred­lo­žio iza­zva­ti traj­no ošte­će­nje no­ge i in­va­li­di­tet.
– S ob­zi­rom da mi je bi­va­lo sve go­re, uz pre­po­ru­ku pri­ja­te­lja, oti­šao sam na pre­gled kod dr Al­me­di­na Hra­po­vi­ća, u Ur­gent­nom cen­tru Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje. Na­kon što je pre­gle­dao no­gu i iz­vje­šta­je pret­hod­nih lje­ka­ra re­kao je da mo­ra da se ope­ri­še, a taj za­hvat u Cr­noj Go­ri ni­je mo­gu­će oba­vi­ti i na­pi­sao iz­vje­štaj ko­jim me upu­ću­je na kon­zi­li­jum or­to­pe­da u KCCG, ka­ko bih do­bio uput za Be­o­grad. Kon­zi­li­jum or­to­pe­da ko­ji su či­ni­li na­čel­nik KCCG dr Ve­li­ša Ali­gru­dić, dr Ner­min Ab­dić i dr Dži­had Pe­pić, od­bio je da mi na­pi­še uput za Be­o­grad, usta­no­viv­ši da „per­zi­sti­ra­ju te­go­be u de­snom skoč­nom zglo­bu od pri­je dvi­je go­di­ne“, pred­lo­živ­ši no­vu mag­net­nu re­zo­nan­cu i kon­tro­lu kod dr Go­ra­na Pe­ši­ća. Na kra­ju sam se obra­tio za po­moć Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, gdje sam na­kon raz­go­vo­ra sa za­mje­ni­kom mi­ni­stra Men­su­dom Gr­bo­vi­ćem, na­pi­sao žal­bu. U me­đu­vre­me­nu, Za­štit­nik pra­va pa­ci­je­na­ta iz KC me po­zva­o na raz­go­vor sa na­čel­ni­kom dr Ve­li­šom Ali­gru­di­ćem, ko­ji je me­ni i mom ocu po­tvr­dio stav da mi ni­je ni­šta i da tre­ba da idem kod psi­hi­ja­tra – ob­ja­snio je Ra­ko­če­vić.
Me­đu­tim, ka­ko ka­že, usli­je­dio je po­ziv iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja i sa­op­šte­no mu je da je uvi­dom u do­ku­men­ta pred­stav­nik ovog re­so­ra Zo­ran Ko­stić kon­sta­to­vao da se ra­di o ozbilj­nim pro­pu­sti­ma.
– Po pre­po­ru­ci sam ura­dio no­vu mag­net­nu re­zo­nan­cu, na­kon če­ga mi je lič­no Ve­li­ša Ali­gru­dić na­pi­sao uput za Be­o­grad, uz vid­no is­po­lje­nu lju­ba­znost. U Be­o­gra­du sam pro­veo 55 da­na. Ope­ra­ci­ju je iz­vr­šio dr Slav­ko To­mić, ko­ji je, već na pr­vom pre­gle­du na osno­vu do­ku­men­ta­ci­je i sni­ma­ka iz 2011. utvr­dio da se ta­da ra­di­lo o na­pr­snu­ću ko­sti. To­kom ope­ra­ci­je uzet je ma­te­ri­jal ko­ji je cu­rio iz na­pr­sle ko­sti i po­slat na pa­to­hi­sto­lo­šku kli­ni­ku, či­ji na­la­zi su po­ka­za­li da se ra­di­lo o tu­mo­ru „in­tra­se­al­ni he­man­gi­om”. Na­kon ope­ra­ci­je i na­la­za lje­ka­ri na Ba­nji­ci su mi sa­op­šti­li da je sve mo­glo la­ko i uspje­šno da se ri­je­ši sa­mo da mi je od­mah sta­vljen gips, kao i da su fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je na­pra­vi­le ogrom­nu šte­tu – za­klju­ču­je Ra­ko­če­vić.

Iz Op­šte bol­ni­ce u Bi­je­lom Po­lju ka­za­li su „Da­nu” da tu­žbu Ra­do­va­na Ra­ko­če­vi­ća od­ba­cu­ju u cje­lo­sti kao neo­sno­va­nu, zbog ne­do­stat­ka do­ka­za.
– U iz­vje­šta­ji­ma dr Pe­tra Asa­no­vi­ća se pre­ci­zno na­vo­di da se Ra­ko­če­vić po­vri­je­dio na fud­bal­skoj utak­mi­ci. Da je na­đe­na po­vre­da bi­la: iz­vi­ja­nje, is­kre­ta­nje li­je­vog skoč­nog zglo­ba. Pre­gle­dom je istog da­na i ustanovljena tu­me­fak­ci­ja u pred­je­lu de­snog skoč­nog zglo­ba. Asa­no­vić je kod Ra­ko­če­vi­ća spro­veo sve po­treb­ne di­jag­no­stič­ke me­di­cin­ske pro­ce­du­re (RTG, MR, CT, EMNG, kli­nič­ki pre­gled) pre­ma pra­vi­li­ma me­di­cin­ske na­u­ke i prak­se ka­da je u pi­ta­nju po­vre­da li­je­vog skoč­nog zglo­ba i obo­lje­nje de­snog skoč­nog zglo­ba. Što se ti­če pro­pu­sta u li­je­če­nju Ra­ko­če­vi­ća od dr Asa­no­vi­ća u to­ku je sud­ski po­stu­pak u kom je sti­gao na­laz sud­sko-me­di­cin­skog vje­šta­ka ko­ji je po­tvr­dio za­ključ­ke Ko­mi­si­je za kon­tro­lu kva­li­te­ta zdrav­stve­ne za­šti­te, a to je da u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je bi­lo pro­pu­sta u di­jag­no­stič­koj me­do­lo­gi­ji, kao i da ov­dje ni­je slu­čaj o po­vre­di već bo­le­sti ( be­nig­ni tu­mor krv­nih su­do­va u de­snoj pet­noj ko­sti) – ka­žu u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci. Iz bol­ni­ce u Ri­snu ni­je­su od­go­vo­ri­li na na­ša pi­ta­nja ko­ja smo im po­sla­li 10. mar­ta.

Spi­si pre­da­ti tu­ži­la­štvu

U Osnov­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju ka­žu da ne sto­je Ra­ko­če­vi­će­ve kon­sta­ta­ci­je da za 11 ro­či­šta ni­je iz­ve­den ni­je­dan do­kaz.
– Na­pro­tiv, do sa­da je iz­ve­den zna­tan dio do­ka­za ko­je su pred­lo­ži­le stran­ke – ka­žu u su­du. Do­da­ju da je do sa­da raz­ma­tra­na me­di­cin­ska do­ku­men­ta­ci­ja, mi­šlje­nje vje­šta­ka, sa­slu­šan je vje­štak, a sa­slu­šan je i Pe­tar Asa­no­vić.
Oni na­vo­de da je za­htjev za iz­u­ze­će su­di­je Ka­dić od­bi­jen kao neo­sno­van.
– Ra­ko­če­vić ni­je ka­žnja­van za even­tu­al­no na­ru­ša­va­nje pro­ce­sne di­sci­pli­ne, ni­ti je pri­go­va­rao na spo­rost su­da u po­stu­pa­nju. Spi­si pred­me­ta se tre­nut­no ne na­la­ze kod su­da jer su do­sta­vlje­ni Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Be­ra­na­ma, po­vo­dom pri­ja­ve ko­ju je Ra­ko­če­vić pod­nio pro­tiv dok­to­ra Da­be­ti­ća. Po­stu­pak će bi­ti okon­čan na­kon što se iz­ve­du do­ka­zi sa­slu­ša­njem svje­do­ka Pe­tra Asa­no­vi­ća i Al­me­di­na Hra­po­vi­ća – na­vo­di pred­sjed­nik su­da Ra­du­le Pi­per.

Če­kao zbog di­jag­no­sti­ke

Iz KCCG „Da­nu” je sa­op­šte­no da je na osno­vu do­ku­men­ta­ci­je ko­ju po­sje­du­ju, Ra­ko­če­vić zbri­nut u Kli­ni­ci za or­to­pe­di­ju i tra­u­ma­to­lo­gi­ju KCCG.
– Na re­dov­nim kon­tro­la­ma or­di­ni­ra­ju­ćem lje­ka­ru se ža­lio na su­bjek­tiv­ne te­go­be. Na­kon od­re­đe­nog pe­ri­o­da iz­ra­zio je že­lju da na­sta­vi li­je­če­nje u Be­o­gra­du, zbog če­ga je bi­lo neo­p­hod­no oba­vi­ti do­dat­nu di­jag­no­sti­ku. Da­kle, pri­ku­plja­nje do­dat­ne di­jag­no­sti­ke uslo­vi­lo je du­ži­nu če­ka­nja za upu­ći­va­nje na da­lje li­je­če­nje u Be­o­grad. To­kom li­je­če­nja u na­šoj usta­no­vi ni­je se ste­kao uti­sak da je pa­ci­jent ne­za­do­vo­ljan tret­ma­nom. Na­po­mi­nje­mo da ne ras­po­la­že­mo in­for­ma­ci­jom da je na­kon opo­me­ne Mi­ni­star­stva zdra­vlja upu­ćen na da­lje li­je­če­nje van Cr­ne Go­re – ka­za­li su u KCCG, do­da­ju­ći da ne­će ko­men­ta­ri­sa­ti sud­ski po­stu­pak jer su uvje­re­ni da će sud utvr­di­ti sve či­nje­ni­ce.

 

DAN

Rakočević: Predizborni radovi blokirali puteve

Opština Bijelo Polje iako je zvanično regionalni centar u Crnoj Gori zasigurno je jedan od vodećih gradova po isključivo izvođenju radova u izbornim godinama. No, nažalost, ni ti predizborni izvedeni „radovi“ ne mogu dugo da potraju, da li namjerno ili nenamjerno, jedno je sigurno, pred svake izbore se primjenjuje isti princip rada, ili jedna te ista matrica kada je u pitanju odnos vlade prema Bijelom Polju, ali i odnos uprave prema nagomilanim problemima.

Rakočević: Ni trotoara, ni javne rasvjete

Rakočević: Ni trotoara, ni javne rasvjete

Ra­ko­če­vić ka­že da se iskre­no na­da da će lokalna upra­va ima­ju­ći u vi­du kom­plek­snost pro­ble­ma sa ko­jim se su­sre­ću gra­đa­ni Lje­šni­ce ri­je­ši­ti ma­kar ne­ke od njih.
-Tra­ži­mo što hit­ni­je da se ri­je­ši pro­blem ulič­ne ra­svje­te, i da Lje­šni­ca ko­nač­no do­bi­je osvje­tlje­nje ka­kvo do­li­ku­je jed­nom od naj­ve­ćih pri­grad­skih na­se­lja u Bi­je­lom Po­lju. Funk­ci­o­ni­sa­nje ulič­ne ra­svje­te neo­p­hod­no je u pr­vom re­du za dje­cu ko­ja se u po­sli­je­po­dnev­nim ča­so­vi­ma vra­ća­ju iz ško­le.