Radovan Rakočević

16 04, 2018

Rakočević podnio krivičnu prijavu za kupovinu glasova

April 16th, 2018|

Predsjednik kluba mladih DNP Bijelo Polje, i aktivista DF  Radovan Rakočević je podnio i prijavu nadležnim organima, nakon što je privođen zbog lažne prijave aktivista DPS-a Bećirović Harisa.

26 01, 2018

Rakočević: Roditelji iz bjelopoljskih sela primorani da djecu ne šalju u školu

January 26th, 2018|

         Flagrantan primjer selekcije po partijskoj podobnosti je i što neka djeca, čiji su roditelji aktivisti DPS-a, dobijaju redovno naknade za gorivo, dok roditelji ostale djece muku muče kako bi redovno plaćali taksi usluge da njihova djeca mogu pohađati nastavu.

1 05, 2017

Rakočević: Vrijeme je da se FK Jedinstvo isčupa iz kandži funkcionera DPS-a

May 1st, 2017|

Napomenuću da Bijelo Polje, kao treći grad u Crnoj Gori po veličini, nema ni pomoćni stadion za treniranje, iako je predsjednik Kluba Ljušković najavljivao da će se graditi čak ne jedan, nego dva pomoćna stadiona s vještačkom travom, uz renoviranje tribine, postavljanje plastičnih stolica i renoviranje svlačionica na stadionu, koje i dan danas nijesu u upotrebi, nego se koriste svlačionice sportske dvorane „Nikoljac“.

10 04, 2017

Vještaka optužuje za uništavanje dokaza

April 10th, 2017|

Ba­ha­tost lje­ka­ra na­sta­vi­la se i na su­du, ovog pu­ta dr Bu­di­mi­ra Da­be­ti­ća, di­rek­to­ra bol­ni­ce u Be­ra­na­ma, ko­ji je od­re­đen kao vje­štak u mom pred­me­tu

23 03, 2017

Imao tumor, a upućivali ga kod psihijatra

March 23rd, 2017|

Bje­lo­po­ljac Ra­do­van Ra­ko­če­vić op­tu­žio je lje­ka­re Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje i Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce u Ri­snu za ne­pro­fe­si­o­na­lan i neo­d­go­vo­ran od­nos pre­ma nje­mu kao pa­ci­jen­tu zbog če­ga je pri­je go­di­nu po­kre­nuo tu­žbu pro­tiv tih usta­no­va. On ob­ja­šnja­va da je 27. no­vem­bra 2011. go­di­ne, igra­ju­ći fud­bal na utak­mi­ci, iz­vr­nuo skoč­ni zglob na [...]

23 06, 2016

Rakočević: Predizborni radovi blokirali puteve

June 23rd, 2016|

Opština Bijelo Polje iako je zvanično regionalni centar u Crnoj Gori zasigurno je jedan od vodećih gradova po isključivo izvođenju radova u izbornim godinama. No, nažalost, ni ti predizborni izvedeni „radovi“ ne mogu dugo da potraju, da li namjerno ili nenamjerno, jedno je sigurno, pred svake izbore se primjenjuje isti princip rada, ili jedna te ista matrica kada je u pitanju odnos vlade prema Bijelom Polju, ali i odnos uprave prema nagomilanim problemima.

10 05, 2016

Rakočević: Mladi se ne smiju miriti sa pričama kako se ne može ništa promijeniti

May 10th, 2016|

Savjet mladih DNP Bijelo Polje osuđuje ovakvo ponašanje svojih kolega iz vladajućih partija i u narednom periodu će krenuti sa konkretnim akcijama koje će imati za cilj buđenje svih vidova društvenog aktivizma kod mladih, kako bi godinama nagomilavani problemi omladine u Bijelom Polju napokon počeli da se rješavaju.

26 03, 2016

Rakočević: Danilovgradski maturanti su ponos Crne Gore

March 26th, 2016|

DNP je spremna da ovim mladim ljudima pruži svu neophodnu pravnu i drugu pomoć kako bi planirana tortura i progon od strane nadležnog ministarstva bili osujećeni jer su zapravo ovi odvažni mladi ljudi ponos Crne Gore.

12 03, 2016

Rakočević: Ni trotoara, ni javne rasvjete

March 12th, 2016|

Ra­ko­če­vić ka­že da se iskre­no na­da da će lokalna upra­va ima­ju­ći u vi­du kom­plek­snost pro­ble­ma sa ko­jim se su­sre­ću gra­đa­ni Lje­šni­ce ri­je­ši­ti ma­kar ne­ke od njih. -Tra­ži­mo što hit­ni­je da se ri­je­ši pro­blem ulič­ne ra­svje­te, i da Lje­šni­ca ko­nač­no do­bi­je osvje­tlje­nje ka­kvo do­li­ku­je jed­nom od naj­ve­ćih pri­grad­skih na­se­lja u Bi­je­lom Po­lju. Funk­ci­o­ni­sa­nje ulič­ne ra­svje­te neo­p­hod­no je u pr­vom re­du za dje­cu ko­ja se u po­sli­je­po­dnev­nim ča­so­vi­ma vra­ća­ju iz ško­le.

29 11, 2015

Rakočević: Izgradite autobusku stanicu i kružni tok u Bijelom Polju

November 29th, 2015|

Bijelo Polje je jedina opština u Crnoj Gori koja nema autobusku stanicu. Našem gradu je potreban savremeni objekat te namjene, kako bi naši građani mogli biti na adekvatan način zadovoljeni uslugama javnog prevoza, koje su im svakodnevno neophodne.