DPS zarađuje i na groblju

DPS zarađuje i na groblju

DA­NI­LOV­GRAD – Iz da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je is­ti­ču da su de­ša­va­nja oko su­đe­nja dvo­ji­ci lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra zbog fi­nan­sij­skih i osta­lih ma­ni­pu­la­ci­ja pri iz­grad­nji gro­blja po­ka­za­la da je za lo­kal­ni DPS je­di­ni za­kon bi­znis i za­ra­da i da im ni smrt ni­je sve­ta. Od­bor­nik DNP-a Ve­se­lin Mar­ko­vić ka­že da ni­je bi­lo neo­p­hod­no da se no­vo gro­blje gra­di na imo­vi­ni od­bor­ni­ka vla­da­ju­će stran­ke.
– Ri­ječ je o još jed­noj fi­nan­sij­skoj tran­sak­ci­ji unu­tar DPS-a, gdje lo­kal­ni čel­ni­ci omo­gu­ću­ju svom par­tij­skom dru­gu da pro­fi­ti­ra, či­me se po­ka­zu­je da za da­ni­lov­grad­ski DPS umi­ra­nje ni­je sa­mo si­gu­ran, već i uno­san po­sao. Za­pra­vo, ri­ječ je o je­di­nom „raz­voj­nom bi­zni­su“ ko­ji u ovoj, po Fi­li­pu Vu­ja­no­vi­ću, „naj­u­spje­šni­joj op­šti­ni u Cr­noj Go­ri“ obez­bje­đu­je da lju­di „do­la­ze i ni­kad ne od­la­ze.“ Ova­ko uspje­šan bi­znis, kao i sva­ki DPS bi­znis, ima svo­je „ko­la­te­ral­ne šte­te.“ Ta­ko na su­đe­nju ko­je je u to­ku, a na ko­jem su žr­tvo­va­ni lo­kal­ni re­žim­ski po­slu­šni­ci (na­čel­nik Upra­ve za ne­kret­ni­ne i di­rek­tor Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća), sa­zna­je­mo da je zbog vi­so­ke ci­je­ne ku­plje­nog ze­mlji­šta Op­šti­na ošte­će­na za oko 30.000 eura, kao i da se pred­stav­nik Op­šti­ne (se­kre­tar za imo­vi­nu) ni­je pri­dru­žio kri­vič­nom go­nje­nju op­tu­že­nih, vje­ru­jem „bez zna­nja“ lo­kal­nih moć­ni­ka. Ka­da bi se tu­ži­o­ci u Cr­noj Go­ri ma­lo vi­še dru­ži­li sa za­ko­nom, a ne sa­mo sa Bo­gom i „ta­li­kom ju­nač­kim,“ on­da bi u ovom slu­ča­ju bi­la pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv ru­ko­vod­stva Op­šti­ne zbog ne­sa­vje­snog po­slo­va­nja i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja – re­kao je Mar­ko­vić.
On je do­dao da sud­ska i po­li­tič­ka pri­ča o grad­nji gro­blja ima jed­nog glav­nog, ali ne­vi­dlji­vog „ju­na­ka“.
– Ma­lo ko­me je ja­sno ću­ta­nje prof. dr Mi­ha­i­la Bu­ri­ća, sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, po­vo­dom ovog slu­ča­ja.
Na jed­noj sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta, od­bor­nik DF-a mu je po­sta­vio pi­ta­nje da li pla­ni­ra­na lo­ka­ci­ja no­vog gro­blja pri­pa­da vo­do­i­zvo­ri­štu Ora­ška ja­ma? Bu­rić je obe­ćao da će to is­pi­ta­ti i oba­vi­je­sti­ti o to­me lo­kal­ni par­la­ment, što do sa­da ni­je ura­đe­no. Ovo ču­di ako ima­mo u vi­du ve­li­ku uklju­če­nost prof. Bu­ri­ća u pro­stor­ne, vjer­ske, ur­ba­ni­stič­ke i mno­ge dru­ge obla­sti ži­vo­ta i pla­ni­ra­nja na­še op­šti­ne, što je ve­o­ma ri­jet­ko re­zul­ti­ra­lo za­do­volj­stvom gra­đa­na – na­gla­sio je Mar­ko­vić.
I pred­sjed­nik OO DNP-aDra­gan Bo­jo­vić sma­tra da maj­sto­ri ma­ni­pu­la­ci­je iz DPS-a ne stre­pe ni od vi­ših si­la. On je ka­zao da su čel­ni­ci DPS-a smi­sli­li ka­ko da za­ra­de i pri­li­kom obez­bje­đi­va­nja lo­ka­ci­je za kraj­nje od­re­di­šte, ata­ku­ju­ći i na kva­li­tet vječ­nog po­či­va­li­šta.
– Ni­je ri­ječ sa­mo o fi­nan­sij­skoj šte­ti ko­ja je na­ni­je­ta op­štin­skom bu­dže­tu, prem­da ona ni­je za­ne­mar­lji­va, već je ri­ječ o jed­noj po­li­tič­koj osi­o­no­sti i ba­ha­to­sti ko­ja mo­že du­go­roč­no da do­ve­de do ugro­ža­va­nja zdra­vlja Da­ni­lov­gra­đa­na, ali i do skr­na­vlje­nja po­smrt­nih osta­ta­ka na­ših naj­bli­žih. Za­što se, upr­kos do­bro­na­mjer­nim su­ge­sti­ja­ma i pri­go­vo­ri­ma opo­zi­ci­je, ali i broj­nih gra­đa­na, in­si­sti­ra­lo na ku­po­vi­ni spor­ne lo­ka­ci­je, ko­ja, po sve­mu su­de­ći, pri­pa­da za­štit­nom po­ja­su vo­do­i­zvo­ri­šta Ora­ška ja­ma, či­me je ugro­že­no vo­do­i­zvo­ri­šte, ali i po­ten­ci­jal­no gro­blje? Za­što je uop­šte ta­kva ri­zič­na lo­ka­ci­ja, ko­ja osta­je ri­zič­na čak i da stu­di­je DPS struč­nja­ka po­ka­žu dru­ga­či­je, pri­hva­će­na od čel­ni­ka op­šti­ne kao je­di­na lo­ka­ci­ja po­red broj­nih dru­gih ne­spor­nih lo­ka­ci­ja za no­vo gro­blje? Od­go­vor je iz­gle­da u pre­bi­ja­nju ne­kih sta­rih ra­ču­na unu­tar lo­kal­nog DPS-a, ko­je se, kao i mno­go pu­ta do sa­da, od­vi­ja na šte­tu gra­đa­na – za­klju­čio je Bo­jo­vić

 
Bu­rić: Re­kao sam što sam imao

Po­vo­dom kri­ti­ka iz DNP-a, prof. dr Mi­ha­i­lo Bu­rić ju­če je re­kao za „Dan“ da ne­ma ni­šta no­vo da sa­op­šti po­vo­dom sve­ga što se do­ga­đa sa grad­njom gro­blja u Da­ni­lov­gra­du.
– Već sam re­kao sve što sam imao da ka­žem o to­me. Či­tav taj pro­je­kat spro­vo­di se u skla­du sa za­ko­nom. Tre­nut­no je uspo­ren, ali mi­slim da to ne­će du­go tra­ja­ti – re­kao nam je Bu­rić.