Po­di­je­lje­na su mi­šlje­nja ko­li­ko ser­vis „Si­stem 48”, ko­ji funk­ci­o­ni­še u okvi­ru Bi­roa za ko­mu­ni­ka­ci­ju i ko­or­di­na­ci­ju od­no­sa sa gra­đa­ni­ma, pre­ko ko­jeg se pri­ja­vlju­ju pro­ble­mi iz nad­le­žno­sti Glav­nog gra­da i pred­u­ze­ća či­ji je on osni­vač, do­pri­no­si rje­ša­va­nju ko­mu­nal­nih pi­ta­nja ko­ja su od ve­ćeg zna­ča­ja za gra­đa­ne.

   Ana­li­zi­ra­ju­ći sva­ko­dnev­ne pri­ja­ve gra­đa­na i od­go­vo­re nad­le­žnih ko­mu­nal­nih slu­žbi, mo­že­mo za­klju­či­ti da se nji­hov po­sao sveo uglav­nom na za­mje­nji­va­nje si­ja­li­ca, ugrad­nji po­klo­pa­ca na šah­to­vi­ma i kr­plje­nju ru­pa po ko­lo­vo­zu- ak­tiv­no­sti­ma ko­je bi tre­ba­lo da iz­vr­ša­va­ju i bez pri­ja­va su­gra­đa­na. Sa dru­ge stra­ne, na go­ru­će ko­mu­nal­ne za­htje­ve gra­đa­na kao što su as­fal­ti­ra­nje uli­ca i se­o­skih pu­te­va, pri­klju­če­nje na vo­do­vod­nu i ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu, struč­ne slu­žbe ni ne od­go­va­ra­ju, a ka­mo­li pred­u­zi­ma­ju rad­nje ko­je pod­ra­zu­mi­je­va­ju rje­ša­va­nje kon­kret­nih pro­ble­ma. Na za­htje­ve ko­ji se ti­ču po­sta­vlja­nja za­štit­nih stu­bi­ća i stu­bo­va ulič­ne ra­svje­te, ko­še­nja tra­ve, po­je­di­ne grad­ske slu­žbe od­go­va­ra­ju ta­ko što gra­đa­ne upu­ću­ju na Mje­sne za­jed­ni­ce i dru­ge or­ga­ne lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, a isto­vre­me­no ta­kve se pri­ja­ve na ,,Si­ste­mu 48” ocje­nju­ju kao dje­li­mič­no ri­je­še­ne, iako ni­su pred­u­ze­ti ni po­čet­ni ko­ra­ci ka nji­ho­vom rje­ša­va­nju. To po­tvr­đu­ju i broj­ni za­htje­vi gra­đa­na, ko­ji se usled ner­je­še­va­nja, po­na­vlja­ju iz da­na u da­na na ,,Si­ste­mu 48”, što, ka­ko tvr­di od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da Zo­ran La­ku­šić, po­ka­zu­je da jav­ne slu­žbe ne ra­de po­sao u in­te­re­su gra­đa­na. On je oci­je­nio da „Si­stem 48” ni­je ade­kvat­no mje­sto za rje­ša­va­nje broj­nih pro­ble­ma u Glav­nom gra­du, ko­ji su na­sta­li zbog lo­šeg ra­da jav­nih slu­žbi i ap­surd­no je da se grad­ska upra­va hva­li, da se efi­ka­snost ra­da po­je­di­nih or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve po­ve­ćao i do 30 od­sto, za­hva­lju­ju­ći ovom ser­vi­su.

   – Pu­no je pri­mje­ra u sva­koj obla­sti, a na to uka­zu­ju i gra­đa­ni, da nad­le­žne jav­ne slu­žbe ne rje­ša­va­ju go­di­na­ma broj­ne ko­mu­nal­ne pro­ble­me. Umje­sto da ko­mu­nal­ne slu­žbe ra­de svoj po­sao i reaguju na potrebe gra­đa­na, one če­ka­ju da ih na to gra­đa­ni pod­sje­ća­ju pre­ko ser­vi­sa „Si­stem 48”. Grad­ske vla­sti uz po­moć „Si­ste­ma 48” ni­su spo­sob­ne da ri­je­še iole ozbilj­ni­ji pro­blem gra­đa­na, ko­ji mo­ra­ju če­ka­ti da­ni­ma i mje­se­ci­ma na rje­ša­va­nje sit­ni­jih pro­ble­ma. Smi­je­šna je vlast ko­ja sma­tra da je za gra­đa­ne ka­pi­tal­ni pro­je­kat za­kr­plje­na ru­pa na as­fla­tu ili za­mje­na si­ja­li­ce na ulič­noj ra­svje­ti. Ana­li­zi­ra­ju­ći pro­ble­me ko­ji pri­ja­vlju­ju gra­đa­ni pre­ko ser­vi­sa „Si­stem 48” upa­da u oči, da na ni­vou Glav­nog gra­da ima­mo neo­d­go­vor­nu vlast, ko­ja se pre­po­zna­je po neo­r­ga­ni­zo­va­no­sti i ne­ja­snoj po­dje­li po­slo­va. Ta­ko se rje­ša­va­nje broj­nih pri­ja­va gra­đa­na pre­ba­cu­je sa jed­ne na dru­gu slu­žbu. Za­to one sa la­ko­ćom pre­la­ze pre­ko svo­jih oba­ve­za, a to je da obez­bi­je­de gra­đa­ni­ma ele­men­tar­no funk­ci­o­ni­sa­nje ko­mu­nal­nih uslu­ga- sa­op­štio je La­ku­šić.
La­ku­šić je is­ta­kao da grad­ska vlast že­li da pri­ka­že ,,Si­stem 48” kao ser­vis na ko­jem gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić či­ni lič­ne uslu­ge gra­đa­ni­ma, što pred­sta­vlja nji­ho­vu zlu­o­po­tre­bu u mar­ke­tin­ške svr­he.

   – Vlast pre­ko ovog si­ste­ma ho­će da stvo­ri uti­sak da se ov­dje ra­di o lič­noj uslu­zi gra­do­na­čel­ni­ka Sti­je­po­vi­ća. Umje­sto de­ma­go­ških kuć­nih po­sje­ta gra­đa­ni­ma gra­do­na­čel­nik se od­lu­čio da ko­mu­ni­ka­ci­ju sa nji­ma ostva­ru­je pre­ko por­ta­la Glav­nog gra­da. Pra­va gra­đa­na su ja­sno de­fi­ni­sa­na pro­pi­si­ma i ona ne smi­ju da za­vi­se od vo­lje bilo kog po­je­din­ca, ni­ti ser­vi­sa. Da ak­tu­el­na grad­ska vlast ra­di ka­ko je obe­ća­la u to­ku iz­bo­ra, „Si­stem 48” ne bi bio za­tr­pan broj­nim sta­tu­si­ma gra­đa­na Pod­go­ri­ce- za­klju­čio je La­ku­šić.

Izvor: DAN