Jo­va­no­vić: Štite jedanaest odbornika direktora

Jo­va­no­vić: Štite jedanaest odbornika direktora

Pro­šli su svi za­kon­ski ro­ko­vi u ko­ji­ma je Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je bi­la du­žna da po­kre­ne po­stu­pak utvr­đi­va­nja su­ko­ba in­te­re­sa u vr­še­nju jav­nih funk­ci­ja za 11 od­bor­ni­ka vla­da­ju­će par­ti­je u Glav­nom gra­du, a na osno­vu za­htje­va od 27. fe­bru­a­ra, pa mo­gu da kon­sta­tu­jem da ovaj dr­žav­ni or­gan svje­sno pri­kri­va krup­nu ne­za­ko­ni­tost i ne­ma na­mje­ru da je sank­ci­o­ni­še, oci­je­nio je Ni­ko­la Jo­va­no­vić, fun­cki­o­ner DF-a.
Jo­va­no­vić je kra­jem fe­bru­a­ra tra­žio od Agen­ci­je da is­pi­ta da li su u kon­flik­tu in­te­re­sa Mom­či­lo Vu­jo­še­vić, od­bor­nik DPS-a ko­ji je i ujed­no di­rek­tor Slu­žbe­nog li­sta, Đor­đi­na La­kić, od­bor­nik DPS-a ko­ja je ujed­no i di­rek­tor Fon­da za obe­šte­će­nje, Ne­boj­ša Ka­va­rić, od­bor­nik DPS-a ko­ji je ujed­no i di­rek­tor Do­ma zdra­vlja, kao i Ne­nad Vu­jo­še­vić, od­bor­nik DPS-a ko­ji je ujed­no i po­moć­nik di­rek­to­ra Agen­ci­je za sta­no­va­nje. Na spi­sku za pre­i­spi­ti­va­nje na­šli su se i Jo­van Ra­bre­no­vić, od­bor­nik LP-a ko­ji je ujed­no i po­moć­nik di­rek­to­ra De­po­ni­je, Vla­di­mir Raj­čić, od­bor­nik DPS-a ko­ji je i šef Bi­roa za eko­nom­sku sa­rad­nju i po­dr­šku bi­znis za­jed­ni­ci, Ma­ri­ja Đu­rič­ko­vić, od­bor­nik DPS-a ko­ja je i šef na­pla­te u Vo­do­vo­du, Iva­na Ab­do­vić, od­bor­nik DPS-a ko­ja upo­re­do oba­vlja funk­ci­ju še­fa u EPCG, Ner­min Ab­dić, od­bor­nik DPS-a ko­ji je i di­rek­tor Ur­gent­nog cen­tra, Na­ta­ša To­mo­vić Go­lu­bo­vić, od­bor­nik DPS-a ko­ja je i di­rek­tor JPU „Đi­na Vr­bi­ca”. Da li je u kon­flik­tu in­te­re­sa Jo­va­no­vić je tra­žio i za Zo­ju Bo­ja­nić La­lo­vić, ko­ja je di­rek­tor Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić” a ko­ja je na zad­njoj sjed­ni­ci grad­skog par­la­men­ta 11. apri­la pod­ni­je­la ostav­ku na ovu funk­ci­ju.
-To što Agen­ci­ja kr­ši za­kon i ne po­stu­pa shod­no svo­jim za­kon­skim ovla­šće­nji­ma ni­je za­ču­đu­ju­će ka­da se zna ko­ja je prak­sa po­stu­pa­nja dr­žav­nih or­ga­na pre­ma ne­za­ko­ni­to­sti­ma ko­je vr­še funk­ci­o­ne­ri DPS-a. Agen­ci­ja je bi­la du­žna da po slu­žbe­noj du­žno­sti po­kre­ne po­stup­ke pro­vje­re o po­sto­ja­nju su­ko­ba in­te­re­sa u vr­še­nju jav­nih funk­ci­ja, a ne da če­ka da se taj po­stu­pak eks­ter­no ini­ci­ra. Oni oči­to ne­ma­ju na­mje­ru da po­stu­pe po mom za­htje­vu jer su svje­sni da 11 od­bor­ni­ka DPS-a, po­red te funk­ci­je, ne­za­ko­ni­to vr­še dru­ge jav­ne funk­ci­je i da će zbog to­ga mo­ra­ti da pod­ne­su ostav­ke – sa­op­štio je Jo­va­no­vić.
On je na­veo da Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­su­je da je Agen­ci­ja du­žna da po­stu­pi po pod­ne­še­nom za­htje­vu i da u ro­ku od 15 da­na od pri­je­ma za­htje­va za­tra­ži pi­sa­no iz­ja­šnja­va­nje jav­nog funk­ci­o­ne­ra pro­tiv ko­ga je po­kre­nut po­stu­pak.
-Agen­ci­ja se ni­je iz­ja­šnja­va­la o ovom pred­me­tu ni­ti je, me­ni kao pod­no­si­o­cu za­htje­va, do­sta­vi­la bi­lo ka­kvo oba­vje­šte­nje o po­stup­ku. Oči­gled­na je na­mje­ra ovog or­ga­na da se po­stu­pak odu­go­vla­či u ne­do­gled zbog ne­po­sto­ja­nja ja­sno pro­pi­sa­nog ro­ka u ko­jem je po­treb­no do­ni­je­ti ko­nač­no rje­še­nje. Me­đu­tim, ka­ko je za­ko­nom pro­pi­sa­no da se na ovaj po­stu­pak pri­mje­nju­ju pra­vi­la uprav­nog po­stup­ka, on­da je ja­sno da taj rok iz­no­si 30 da­na od da­na pod­no­še­nja za­htje­va, uz mo­guć­nost pro­du­že­nja za 15 da­na, o če­mu me kao pod­no­si­o­ca za­htje­va, mo­ra­ju bla­go­vre­me­no oba­vi­je­sti­ti. Mo­ra se kon­sta­to­va­ti da je di­rek­tor Agen­ci­je per­so­nal­no od­go­vo­ran jer po­stu­pak ni­je u za­kon­skim ro­ko­vi­ma po­kre­nut ni­ti okon­čan. Jav­nost ni­je ni do­bi­la od­go­vor da li je po­stu­pak po­kre­nut, što bi pred­sta­vlja­lo bru­tal­no kr­še­nje za­ko­na i zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­ne du­žno­sti ima­ju­ći u vi­du da je za­htjev u pot­pu­no­sti za­kon­ski ute­me­ljen, ure­dan i bla­go­vre­men. Mi ne­će­mo sje­dje­ti skr­šte­nih ru­ku i do­zvo­li­ti ta­kvo po­na­ša­nje pa ću u na­red­nim da­ni­ma pod­ni­je­ti tu­žbu Uprav­nom su­du i po­kre­nu­ti uprav­ni spor zbog ću­ta­nja ad­mi­ni­stra­ci­je i oči­gled­nog pri­kri­va­nja ne­za­ko­ni­to­sti ko­je vr­še funk­ci­o­ne­ri DPS-a- na­veo je Jo­va­no­vić.

 

DAN