Zakon o izvršavanju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine koji je objavljen u Službenom listu i koji je stupio na snagu, izaziva dileme, a njegova primjena od strane centara za socijalni rad otvara prostor za potencijalnu zloupotrebu.

Korisnicama koje su se javile u centre za socijalni rad, od strane službenih lica nudi se da popune formulare kojima se traži dobrovoljna obustava isplate naknada po osnovu rođenja troje i više djece iz razloga vraćanja na ostvarivanje prava na penziju kod Fonda PIO. U Zahtjevu se navodi da korisnice preciziraju od kojeg dana traže da im se obustavi isplata. Službena lica u centrima za socijalni rad nude ove formulare a u njima nisu naznačeni niti jedan pravni argument i pravni osnov za podnošenje istih, niti da li su za tako nešto zakonom ovlašćeni. Postavlja se pitanje na osnovu kojeg propisa ili pravila ovlašćeni službenici postupaju na opisani način i da li u ovim slučajevima dolaži do nezakonitog postupanja koje može voditi do zloupotrebe službenog položaja a sve na štetu korisnica prava. Na to pitanje, ministarstvo rada i socijalnog staranja mora javnosti dati odgovore jer se ono stara o sprovođenju ovog zakona.

Zakonom je propisano da se danom stupanja na snagu ovog zakona  obustavlja izvršenje pojedinačnih akata što znači da pravo na naknadu svim korisnicama prestaje po sili zakona i da stoga nije potrebno podnositi bilo kakve pojedinačne zahtjeve od strane korisnica. Takođe je u članu 12 stav 2 istog zakona propisano da obustavljanju izvršenja pojedinačnih akata korisnicama u prvom stepenu rješava mjesno nadležan centar za socijalni rad. To jasno ukazuje da su centri za socijalni rad dužni da po zakonu i pravilima postupka u svakom konkretnom slučaju donesu rješenja o prestanku prava na naknadu korisnicama kao i pravnu pouku o tome na koji način mogu da ostvare svoja prava po kategorijama, a zavisno od toga da li su pravo  ostavile iz radnog odnosa, iz penzije ili iz evidencije ZZZ. Stoga je nejasno zašto se korisnicama nudi da dobrovoljno, na lični zahtjev traže obustavu isplate naknade, kada im to pravo prestaje po sili zakona a nadležni organi su obavezni da po službenoj dužnosti donesu odgovarajuća rješenja kojim se to konstatuje.

Ministar je dužan da objasni da li je upoznat sa ovim činjenicama i koji je pravni osnov ali i posledica podnošenja formulara, a ne da se korisnicama guraju formulari u ruke bez valjanog objašnjenja šta njihovo podnošenje pravno znači. Niko ne smije zloupotrebljavati pravnu neukost majki,a odgovornost u krajnjem vodi do ministra koji se mora oglasiti ovim povodom sa jasnom argumentacijom. Ukoliko ista izostane onda će to predstavljati potvrdu osnova sumnje da se ovim formularima žele izigrati majke koje koriste pravo na naknadu kako bi se na prevaran način, a na njihov lični zahtjev obustavili postupci a one zbog dobrovoljnog odustanka onemogućile da ostvare svoja prava iz ranijih postupaka u ovim predmetima koje su pokrenule žalbama i tužbama pred Upravnim sudom, sa namjerom da ostvarivanje svojih prava traže i pred Sudom za ljudska prava u Strazburu.   Ministar je obavezan da se po službenoj dužnosti oglasi i pruži objašnjenje majkama o čemu je zapravo riječ i ko je i zbog čega odlučio da ponudi majkama formulare koji nisu pravno utemeljenji i pravno obrazloženi, što samo po sebi pruža osnove sumnje da se radi o još jednoj pravari na štetu majki koje su korisnice prava.

Centar za socijalni rad