Jovanović: Odbornike DPS-a stavili iznad zakona

Jovanović: Odbornike DPS-a stavili iznad zakona

Tu­žbu pro­tiv Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, pred Uprav­nim su­dom, ko­ja ni na­kon vi­še od tri mje­se­ca ni­je po­stu­pi­la po za­htje­vu i po­kre­nu­la po­stu­pak utvr­đi­va­nja su­ko­ba in­te­re­sa u vr­še­nju jav­nih funk­ci­ja za 11 od­bor­ni­ka u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da pod­nio je Ni­ko­la Jo­va­no­vić, funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta.
Od­go­vor da li su u kon­flik­tu in­te­re­sa funk­ci­o­ner DF-a tra­žio je za od­bor­ni­ke DPS-a Ner­mi­na Ab­di­ća ko­ji je di­rek­tor Ur­gent­nog cen­tra, Mom­či­la Vu­jo­še­vi­ća, di­rek­to­ra Slu­žbe­nog li­sta Cr­ne Go­re, Đor­đi­nu La­kić, di­rek­to­ra Fon­da za obe­šte­će­nje, Ne­boj­šu Ka­va­ri­ća, di­rek­to­ra Do­ma zdra­vlja, Ne­na­da Vu­jo­še­vi­ća, po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Agen­ci­je za sta­no­va­nje, Vla­di­mi­ra Raj­či­ća, še­fa Bi­roa za eko­nom­sku sa­rad­nju i po­dr­šku bi­znis za­jed­ni­ci, Ma­ri­ju Đu­rič­ko­vić, še­fa na­pla­te u Vo­do­vo­du, Iva­nu Ab­dić, še­fa u Elek­tro­pri­vre­di, Na­ta­šu To­mo­vić, ko­ja je oba­vlja­la funk­ci­ju di­rek­to­ra JPU „Đi­na Vr­bi­ca” i Zo­ju Bo­ja­nić La­lo­vić, di­rek­to­ra Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić” ko­ja je bi­la i od­bor­nik DPS-a. Na Jo­va­no­vi­će­vom spi­sku je i Jo­van Ra­bre­no­vić, od­bor­nik LP-a, ko­ji je ujed­no i po­moć­nik di­rek­to­ra De­po­ni­je.
Jo­va­no­vić na­vo­di da vi­še od tri mje­se­ca ne­ma ni­ka­kav od­go­vor, a ni po­stu­pa­nje Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, iako je po za­ko­nu bi­la du­žna da od­mah po­kre­ne po­stu­pak i utvr­di da li od­bor­ni­ci oba­vlja­ju ne­spo­ji­ve funk­ci­je.
-Od­go­vor­nost za gru­bo kr­še­nje za­ko­na je na di­rek­to­ru Agen­ci­je ko­ji je bio du­žan da ovla­sti li­ce ko­je će da vo­di po­stu­pak, a da na­kon utvr­đi­va­nja svih či­nje­ni­ca na­kon okon­ča­nja po­stup­ka, do­ne­se ko­nač­nu od­lu­ku da li jav­ni funk­ci­o­ner kr­ši za­kon ili ne. Kom­plet­na pro­ce­du­ra u ovom po­stup­ku je mo­ra­la bi­ti go­to­va u 30, od­no­sno naj­du­že u 45 da­na, ka­ko to pred­vi­đa­ju pra­vi­la uprav­nog po­stup­ka ko­ja se pri­mje­nju­ju u ovoj si­tu­a­ci­ji. Oči­gled­no di­rek­tor Agen­ci­je Sre­ten Ra­do­njić, zbog po­li­tič­ke pri­pad­no­sti ili po­ve­za­no­sti sa DPS-om ne že­li da po­kre­ne ovaj po­stu­pak i svje­sno zlo­u­po­tre­blja­va slu­žbe­ni po­lo­žaj ne bi li omo­gu­ćio od­bor­ni­ci­ma DPS-a da i da­lje bu­du di­rek­to­ri u dr­žav­nim i lo­kal­nim pred­u­ze­ći­ma. Agen­ci­ja se u ovom slu­ča­ju sta­vi­la u pot­pu­no­sti u funk­ci­ji za­šti­te funk­ci­o­ne­ra DPS-a, što ni­je pr­vi put. Ap­so­lut­no je ja­sno da tu ne po­sto­ji vo­lje ni­ti in­sti­tu­ci­o­nal­ne zre­lo­sti da se Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pri­mi­je­ni na funk­ci­o­ne­re DPS-a ko­ji su i u ovom slu­ča­ju sta­vlje­ni iz­nad za­ko­na – na­veo je Jo­va­no­vić.
Jo­va­no­vić na­vo­di da je tu­žbu Uprav­nom su­du pod­nio sa ci­ljem da se Agen­ci­ja prav­no pri­mo­ra da po­kre­ne po­stu­pak.
– Ne­za­ja­žlji­vost DPS funk­ci­o­ne­ra za oba­vlja­njem vi­še funk­ci­ja je su­prot­na za­ko­nu ali ih oči­gled­no u in­sti­tu­ci­ja­ma ne­ma ko, ili ih ne smi­je ni­ko, pri­mo­ra­ti da taj za­kon po­štu­ju – sma­tra Jo­va­no­vić.
On kao bit­nu či­nje­ni­cu u či­ta­voj pri­či na­vo­di to što jav­ni funk­ci­o­ner ko­ji bu­de raz­ri­je­šen u ovom po­stup­ku ne mo­že vr­ši­ti jav­nu funk­ci­ju, od­no­sno po­slo­ve dr­žav­nog slu­žbe­ni­ka u pe­ri­o­du od če­ti­ri go­di­ne od da­na raz­re­še­nja.
– Zbog sve­ga ovo­ga, ja­sni su mo­ti­vi zbog ko­jih Ra­do­njić ne že­li da po­kre­ne po­stup­ke i uop­šte ga ne tan­gi­ra to što ti­me gru­bo kr­ši za­kon jer zna da ima po­li­tič­ku za­šti­tu od DPS-a za ne­pro­ce­su­i­ra­nje funk­ci­o­ne­ra DPS-a. Po­ru­ču­jem mu da je u za­blu­di ako mi­sli da či­ta­vu ovu stvar mo­že da ig­no­ri­še i da to što DPS sto­ji iza nje­go­vog ne­po­stu­pa­nja u da­ljem to­ku stva­ri ne­će zna­či­ti nje­go­vo abo­li­ra­nje od od­go­vor­no­sti. Tu­žba Uprav­nom su­du sa­mo je pr­vi ko­rak u tom prav­cu – za­klju­ču­je Jo­va­no­vić.