Jovanović: Poskupljenjem pokrivaju gubitke i nezakonitosti

Jovanović: Poskupljenjem pokrivaju gubitke i nezakonitosti

Na­ja­vlje­no po­ve­ća­nje ci­je­ne vo­de za 22,03 od­sto ni­ka­ko ne pred­sta­vlja neo­p­hod­nu mje­ru za po­ve­ća­nje kva­li­te­ta uslu­ga i oču­va­nje zdra­vlja gra­đa­na, već je to kla­sič­ni atak na bu­džet gra­đa­na Pod­go­ri­ce i po­kri­va­nje ogrom­nih gu­bi­ta­ka pred­u­ze­ća Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja, oci­je­nio je Ni­ko­la Jo­va­no­vić, funk­ci­o­ner DF-a. Jo­va­no­vić na­vo­di da je pre­šlo u na­vi­ku da te­ret svih gu­bi­ta­ka na kra­ju pla­te gra­đa­ni, a da ni­ko iz me­nadž­men­ta Vo­do­vo­da ne sno­se od­go­vor­nost za lo­še sta­nje u pred­u­ze­ću.
-Osnov­ni cilj Vo­do­vo­da tre­ba da bu­de po­di­za­nje efi­ka­sno­sti po­slo­va­nja i sma­nje­nje enorm­nih gu­bi­ta­ka u si­ste­mu, a ne po­ve­ća­nje ci­je­ne vo­de. Grad­ski vo­do­vod gu­bi 18 mi­li­o­na li­ta­ra vo­de ili mi­ni­mum osam mi­li­o­na eura go­di­šnje. Ta­ko su pret­hod­ne dvi­je go­di­ne gu­bi­ci iz­no­si­li oko 48 od­sto što je fra­pan­tan po­da­tak. Ti gu­bi­ci su re­zul­tat ne­le­gal­nih pri­klju­ča­ka, kra­đe vo­de ali i do­tra­ja­lo­sti po­je­di­nih dje­lo­va si­ste­ma. Za­to bi pri­je bi­lo ka­kve pri­če o oprav­da­no­sti po­sku­plje­nja tre­ba­lo po­za­ba­vi­ti gu­bi­ci­ma ko­je ovo pred­u­ze­će ima, kao i su­zbi­ja­njem ne­le­gal­nih po­tro­ša­ča. Po­treb­no je utvr­di­ti ka­ko je mo­gu­će da po­sto­je gu­bi­ci ko­ji su jed­na­ki go­di­šnjoj po­tro­šnji vo­de – na­vo­di Jo­va­no­vić.
Ni­ko­la Jo­va­no­vić uka­zu­je da ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da su iz Vo­do­vo­da pred­la­ga­li uvo­đe­nje tak­se na vo­do­mje­re.
-Ilu­stra­tiv­no to do­ka­zu­je na­sta­vak prak­se uvo­đe­nja tak­si na te­ret gra­đa­na ko­je slu­že da bi se po­kri­le broj­ne ne­za­ko­ni­to­sti i gu­bi­ci u dr­žav­nim i lo­kal­nim pred­u­ze­ći­ma. Ka­da se od­u­sta­lo od tog na­u­ma, od­no­sno ka­da je pro­ci­je­nje­no da je to rje­še­nje ne­do­volj­no za po­kri­va­nje gu­bi­ta­ka, pri­bje­glo se kla­sič­nom po­ve­ća­nju ci­je­ne vo­de. Po­ve­ća­nje ci­je­ne vo­de će po­seb­no ne­ga­tiv­no uti­ca­ti na ko­ri­sni­ke u stam­be­nim zgra­da­ma jer ni dan da­nas, ni­su uve­de­ni po­seb­ni vo­do­mje­ri za sta­no­ve pa se ta­ko, pu­tem za­jed­nič­kih vo­do­mje­ra, ne­pra­ved­no ras­po­re­đu­je ra­čun za utro­še­nu vo­du – sma­tra Ni­ko­la Jo­va­no­vić.
On na­vo­di da Pod­go­ri­ča­ni i sa­da, po ci­je­ni od 40 cen­ti po ku­bi­ku, pla­ća­ju sku­pu vo­du u od­no­su na gra­do­ve u re­gi­o­nu.
Funk­ci­o­ner DF-a ne oče­ku­je da će Skup­šti­na Glav­nog gra­da bi­ti bra­na ne­pri­mje­re­nom po­ve­ća­nju ci­je­ne vo­de.
-Ve­ći­na u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da je mno­go pu­ta do sa­da po­ka­za­la da ne ra­di u in­te­re­su gra­đa­na već da je njen osnov­ni cilj da omo­gu­ći DPS taj­ku­ni­ma svu neo­p­hod­nu lo­gi­sti­ku za raz­vi­ja­nje bi­zni­sa i lič­no, ali i par­tij­sko bo­ga­će­nje. Ima­ju­ći u vi­du da je ak­tu­el­na vlast u Glav­nom gra­du vlast DPS-a, to je­ste, vlast kon­ti­nu­i­te­ta, a da su se u pret­hod­nom man­da­tu de­si­le ne­ko od naj­ve­ćih kri­mi­nal­nih afe­ra po­put afe­re Ba­zar, Ca­ri­ne i Li­men­ka, on­da je sa­svim ja­sno da i tre­nut­na vlast DPS u Pod­go­ri­ci na­sta­vlja prak­su ras­pro­da­je dr­žav­nih re­sur­sa i oti­ma­nja od gra­đa­na na sva­ki mo­gu­ći na­čin, pa i na­ja­vlje­no po­sku­plje­nje ci­je­ne vo­de tre­ba po­sma­tra­ti kroz tu pri­zmu- za­klju­ču­je Jo­va­no­vić.

 

DAN