Jovanović: Pozitivan Izvještaj DRI – DNP ne duguje državi niti jedan cent

Jovanović: Pozitivan Izvještaj DRI – DNP ne duguje državi niti jedan cent

Radi objektivnog i potpunog informisanja javnosti u pogledu Konačnog izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijkog izvještaja Demokratske narodne partije, ističemo da je Državna revizorska institucija izrazila pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj. 

Između ostalog, u izvještaju se navodi :“Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Demokratske narodne partije za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje”. Ovo apsolutno dokazuje da je DNPCG u 2017.  kao i u svim prethodnim godinama, poslovala u skladu sa zakonom i uz puno poštovanje pozitivnih pravnih propisa i da se nastavlja trend dobijanja pozitivnih mišljenja od strane nadležnih institucija što je i bilo za očekivati.

Sa druge strane, u dijelu izvještaja koji se odnosi na reviziju pravilnosti, utvrđeni su određeni nedostaci, koji su po mišljenju DRI bili odlučujući za iskazivanje negativnog mišljenja. To se odnosi na određene procedure koje su ranijih godina bile povod da DRI većini političkih subjekata daje uslovno mišljenje, dok su ove godine u odnosu na isto odlučili da u jednom dijelu izvještaja iskažu negativno mišljenje. Radi se o tome da  DRI i Agencija za sprečavanje korupcije imaju oportuno mišljenja i drugačije tumače norme Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pa je tako uplata sredstava sa redovnog računa DNP na izborni račun koalicije DF za DRI kršenje zakona dok je za ASK to u potpunosti u skladu sa zakonom. Upravo tim povodom smo se ranije obratili ASK zvaničnim putem za tumačenje predmetne situacije i ista je mišljenja da” Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nijesu propisane zabrane prenosa sopstvenih sredstava prikupljenih za redovan rad političkih subjekata konstituenata koalicije  na račun otvoren za potrebe izbone kampanje, te da se ta sredstva mogu koristiti za finansiranje izborne kampanje”. Shodno zakonu Agencija je nadležna da sprovodi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja i nema dileme da je u ovoj situaciji tumačenje koje smo zvaničnim putem zatražili i dobili od istih, apsolutno mjerodavno, imajući u vidu zakonske nadložnosti sa kojim raspolaže. Ovo nije jedini primjer da postoji kolizija u tumačenjima ova dva organa jer ASK ima izričiti stav da se isplate troškova izborne kampanje isključivo vrše sa posebnog računa dok je DRI stave da se te isplate mogu vršiti i sa redovnog računa. Upravo zbog ovakog dijametralnog postupanja DF je više od godinu dana bio u finansijskoj blokadi dok se sudski nije razriješila ujdurma između stavova ova dva organa. Za svo to vrijeme smo javno satanizovani i ta situacija je iskorišćena kako bi se na manipulativan način stvarala slika o nezakonitom poslovanju. Očigledno je da problem nije u nama već da postoji problem između stavova i mišljenja DRI i ASK koji isključuju jedni druge do te mjere da izazivaju opštu konfuziju.

Ukoliko se detaljnije pogledaju zamjerke DRI onda je primijetno da je jedna od glavnih ta što DNP nije realnije planirala prihode i rashode, što angažuje lica po osnovu ugovora o djelu i što je 567 eura više potrošila za službena putovanja od planiranih za finansijsku godinu.  U odnosu na to, želimo posebno da  istaknemo da se DNP kao opoziciona partija koja se uglavnom finansira iz budžeta, nalazi u neravnopravnom i nepovoljnom položaju u odnosu na vladajuće partije koje naš ukupan godišnji budžet troše na ankete o popularnosti, i koje sa druge strane koriste razne tajne i javne fondove za finansiranje rada i izbornih kampanja. Nije za očekivati da opoziciona partija realnije planira prihode i troškove imajući u vidu da nam se iz lokalnih budžeta duguje i da ne možemo mađioničarski predvidjeti kada će ta sredstva biti uplaćena, jer se radi o višegodišnjim dugovima. Prekoračenje troškova se isključivo odnosi na činjenicu da u svakoj godini imamo po pravilu nekoliko lokalnih izbora za koje samo DPS pouzdano  zna kada će se održati. Prekoračenje od  567 eur za službena putovanja vjerujemo da ne treba posebno objašnjavati imajući u vidu da se radi o izvještajnom periodu od godinu dana. Što se tiče prigovora u odnosu na angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu, ističemo da se radi o potpunom poštovanju zakona, što podrazumijeva plaćanje poreza i prireza u punom iznosu za svaki pojedinačni ugovor i lice koje smo angažovali i odgovorno tvrdimo da smo izmirili sve zakonske obaveze prema državi, što se lako može i provjeriti. Takođe ističemo da DNP ne duguje državi niti jedan cent po  osnovu poreza i doprinosa, i da redovno izmirujemo obaveze i u tom pogledu. Bilo bi dobro kada bi drugi slijedili naš primjer, a ne kao što sada imamo situaciju da se duguju državi preko pola milijarde eura poreskog duga.

Da postoje dupli standardi od strane DRI pokazuje i to da je ova institucija imala identične primjedbe u postupku davanja mišljenja na Godišnji izvještaj političkog subjekta Hrvastka građanska inicijativa, ali im to u tom sliučaju nije zasmetalo. Isključivo zbog toga što se radi o partiji koja je dio vladajuće koalicije u DRI su uprkos postojanju identičnih primjedbi izrazili pozitivno mišljenje i time suštinski pokazali da su u svom radu politički motivisani.

Imajući u vidu sve navedeno, kao i činjenicu da se u medijima plasiraju samo negativnosti koje se navode u izvještaju a da se namjerno izbjegava napomenuti činjenica da smo dobili pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj, prepoznajemo namjeru da se zamjenom teza nanese politička šteta. Isto tako, ne možemo da ne primijetimo da je na čelu Kolegijuma DRI koji je sačinjavao ovaj izvještaj dr Nikola Kovačević, dugogodišnji visoki funkcioner DPS-a koji se očigledno prihvatio zadatka da pod svaku cijenu, pa makar i parcijalno, davanjem djelimično negativnog mišljenja, nanese štetu DNP-u, ne bi li tako dokazao svoju partijsku lojalnost. Istina koja se ne može zamagliti ovim sitnim pokušajem obmane jeste da je DNP dobila pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj.  Svi u Crnoj Gori znaju na koji način funkcioniše DPS i da se radi o sprezi politike i organizovanog kriminala. Bez obzira na činjenice i očigledno, ove godine su upravo od gospodina Kovačevića koji je bio na čelu radnog Kolegijuma dobili pozitivno mišljenje,i to vjerovatno po principu da u DRI nisu smjeli ni da pogledaju niti jedan papir iz finansijske dokumentacije DPS-a, već su po navici, primjenom taktike žmurenja na oba oka napravili izvještaj po želji vrha DPS-a.  Na ovom primjeru jasno vidimo da čak ni institucije koje su formalno samostalne i nezavisne, svoj posao ne obavljaju u potpunosti sa zakonom jer postoji snažna potreba da se zloupotrebljavaju od strane vladajućih partija i da se po pravilu koriste protiv opozicionih političkih subjekata.