Jovanović: Stijepović ignoriše presude

Jovanović: Stijepović ignoriše presude

Ni­ko­la Jo­va­no­vić, član pred­sjed­ni­štva DNP-a, ka­že da su Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić i upra­va Glav­nog gra­da, po­stu­pa­njem u pret­hod­ne tri go­di­ne na­pra­vi­li ne­za­pam­će­ni ga­li­ma­ti­jas pri­li­kom ne­za­ko­ni­to spro­ve­de­nog po­stup­ka ras­po­dje­le sta­no­va.

On is­ti­če da sa­da ti isti na­sta­vlja­ju da bru­tal­no kr­še za­kon i od­bi­ja­ju da ras­pi­šu no­vi kon­kurs, zbog če­ga šte­tu tr­pe za­po­sle­ni i bu­džet Glav­nog gra­da. –Ka­zne ko­ju je Glav­ni grad mo­rao da pla­ti jer Sti­je­po­vić ni­je po­stu­pio po iz­vr­šnim pre­su­da­ma pred­sta­vlja­ju skan­dal u ko­jem ima i ele­me­na­ta nje­go­ve kri­vič­no prav­ne od­go­vor­no­sti. Glav­ni grad ima prav­ni osnov da od Sti­je­po­vi­ća po­kre­ne po­stu­pak na­pla­te ovih sred­sta­va, jer je svo­jim ne­či­nje­njem na­nio ma­te­ri­jal­nu šte­tu bu­dže­tu i ovaj po­stu­pak je za­kon­ska oba­ve­za u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma. Broj iz­vr­šnih pre­su­da u po­stup­ku ras­po­dje­le sta­no­va naj­bo­lje go­vo­ri da je ova pro­ce­du­ra spro­ve­de­na uz gru­bo kr­še­nje za­ko­na i po po­li­tič­koj osno­vi. Jav­na je taj­na da za­po­sle­ni u Glav­nom gra­du ko­ji vi­še de­se­ti­na go­di­na ra­de u or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ne­ma­ju ni­ka­kve šan­se da na ovaj na­čin ri­je­še stam­be­no pi­ta­nje, dok oni dru­gi po­li­tič­ki po­dob­ni, ko­ji ima­ju tek ne­ko­li­ko go­di­na ili mje­se­ci rad­nog sta­ža, od­mah do­bi­ju stan. Ra­di se na­rav­no o po­li­tič­kim ak­ti­vi­sti­ma DPS-a i nji­ho­voj dje­ci ko­ju su uhlje­bi­li na ovaj na­čin iako ne­ma­ju rad­nog is­ku­stva ni­ti da­ju bi­lo ka­kav do­pri­nos u raz­vo­ju na­šeg gra­da –re­kao je Jo­va­no­vić. Ni­ko­la Jo­va­no­vić pod­sje­ća da su pod­ni­je­te broj­ne kri­vič­ne pri­ja­ve od stra­ne obe­sr­pa­vlje­nih ko­ji su ošte­će­ni na kon­kur­si­ma, ali da Dr­žav­no tu­ži­la­štvo ni­je re­a­go­va­lo. –Dr­žav­no tu­ži­la­štvo ima obi­lje ma­te­ri­ja­la i do­ka­za za gru­bo kr­še­nje za­ko­na, zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i na­no­še­nje šte­te bu­dže­tu Glav­nog gra­da, za­tvo­ri­lo je oči pred oči­gled­nim i od­lu­či­lo da ne ra­di ni­šta na su­zbi­ja­nju ovog or­ga­ni­zo­va­nog po­du­hva­ta lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra, zbog če­ga i sa­mo sno­vi ve­li­ku od­go­vor­nost za na­sta­lu šte­tu jer svo­jim ne­či­nje­njem pru­ža po­dr­šku kr­še­nju za­ko­na. Da ni­je ta­ko, Sti­je­po­vić kao i čla­no­vi Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu bi odav­no od­go­va­ra­li za ova ne­po­čin­stva –ka­že Jo­va­no­vić.

 

DAN