Po­sla­nik DF-a i pred­sjed­nik DNP-a Mi­lan Kne­že­vić po­zvao je su­vla­sni­ka Splen­di­da i pred­jed­ni­ka Cr­no­gor­skog tu­ri­stič­kog udru­že­nja Žar­ka Ra­du­lo­vi­ća da svo­je na­vo­de da su „pro­tiv­ni­ci pro­je­ka­ta na Sve­tom Ste­fa­nu, Kra­lji­či­noj pla­ži i Ma­mu­li mo­žda uze­li no­vac zbog to­ga” do­ka­že na su­du.

– Iz­vje­sni Ra­du­lo­vić u me­di­ji­ma, či­ji je vla­snik Sta­tis (za­ku­pac ho­te­la na Sve­tom Ste­fa­nu), op­tu­žio je nas ko­ji se pro­ti­vi­mo anek­si­ma da smo uze­li no­vac. Uko­li­ko to ne po­di­je­li sa dr­žav­nim tu­ži­o­cem, on je la­žov i hok­šta­pler – re­kao je Kne­že­vić ju­če u Skup­šti­ni i tra­žio od pot­pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća da za­šti­ti in­te­gri­tet po­sla­ni­ka.

– Ta­ko­zva­ni vla­snik Splen­di­da, upo­zo­rio je u me­di­ji­ma, ko­je fi­nan­si­ra Vaš stra­te­ški in­ve­sti­tor, da šte­ti­mo in­te­re­si­ma Cr­ne Go­re i da smo uze­li no­vac. Me­ni po­ru­ke pri­jet­nje ne­će sla­ti ni Ra­du­lo­vić ni pe­ti ni de­ve­ti. Zna­ću da od­go­vo­rim i ver­bal­no i fi­zič­ki kad ne­ko do­vo­di u pi­ta­nje mo­je od­lu­ke ko­je su u in­te­re­su Cr­ne Go­re – po­ru­čio je Kne­že­vić.
Si­mo­vić ga je upo­zo­rio da je re­ak­ci­ja ne­pri­mje­re­na, ali je Kne­že­vić is­ta­kao da je re­a­go­vao na­kon što su op­tu­že­ni pro­tiv­ni­ci pro­jek­ta da su uze­li no­vac.

– U tom slu­ča­ju ni­je ne­pri­mje­re­no ako ka­žem ne­kom da je la­žov – re­kao je Kne­že­vić.
Ra­du­lo­vić je za „Dan” ka­zao da je iz­ja­vio da su mo­žda uze­li pa­re.
– Mo­žda ne zna­či da su uze­li. To je pret­po­stav­ka, kao što sam ja na­zvan kva­zi­su­vla­sni­kom Splen­di­da. Sum­njam da su po­je­din­ci uze­li pa­re, ali ne­mam do­ka­ze. Da sam imao kon­kret­ne do­ka­ze, obra­tio bih se tu­ži­la­štvu, ali ne­mam do­ka­ze, već lo­gič­no raz­mi­šljam – re­kao je Ra­du­lo­vić.
On je ka­zao da mu je žao što se Kne­že­vić osje­tio pro­zva­nim jer, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, on ni­je od­vra­tio ni­jed­nog in­ve­sto­ra ko­ji je htio da in­ve­sti­ra u Cr­nu Go­ru.

– Ču­di me što se Kne­že­vić ogla­sio, jer ga ni­sam vi­dio u toj pri­či. On mi je vi­še za lo­kal­ne pri­če, ugro­že­no Srp­stvo, Ko­sov­ska bit­ka i slič­no. Stra­ne in­ve­sti­ci­je su so­fi­sti­ci­ra­ne stva­ri. To su sa­mo in­te­re­si. Tre­ba zna­ti tri-če­ti­ri je­zi­ka, bi­ti ko­nek­to­van sa cen­tri­ma mo­ći iz ino­stran­stva, fi­nan­sij­ske i po­li­tič­ke, ko­ji na taj na­čin ostva­ru­ju du­go­roč­ne ci­lje­ve osta­vlja­ju­ći Cr­nu Go­ru bez raz­vo­ja dok oni ne do­đu – na­veo je Ra­du­lo­vić.
Na pi­ta­nje ko­ga je vi­dio ka­da je dao iz­ja­vu, re­kao je da ni na ko­ga ni­je htio uka­za­ti, ali da na Kne­že­vi­ća ni­je mi­slio.

– Mi­li­jar­da eura in­ve­sti­ci­ja je pro­pu­šte­na. Ne­sret­nom na­ro­du je uze­to 100 do 150 eura od pla­te. Bi­lo je in­ve­sti­ci­ja ko­je ni­su bi­le do­bre i to sad slu­ži kao ar­gu­ment da ni­jed­na in­ve­sti­ci­ja ne pro­la­zi. Svi su do­če­ka­ni na nož. Mo­že da bu­de u pi­ta­nju ne­zna­nje, zla na­mje­ra, ali na­rod stra­da – re­kao je Ra­du­lo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pro­je­kat Kra­lji­či­ne pla­že kod Ča­nja na­mjer­no je blo­ki­ran.

– Mi­slio sam da lju­di ko­ji su boj­ko­to­va­li pro­je­kat ni­je­su upo­zna­ti sa svim de­ta­lji­ma. Po­ku­šao sam da im ob­ja­snim i da ih uvje­rim, ta­da sam vi­dio da sve zna­ju, a oni su na­sta­vi­li da­lje. Ne­ka ih je stid i sram – za­klju­čio je Ra­du­lo­vić.

Tek će se vi­dje­ti ko je uzeo no­vac.

Izvor: ,,DAN”