Pro­te­sti ko­je će pred­vo­di­ti De­mo­krat­ski front po­če­će 27. sep­tem­bra is­pred zgra­de Skup­šti­ne i tra­ja­će do is­pu­nje­nja ci­lja – pa­da ak­tu­el­ne i for­mi­ra­nja teh­nič­ke vla­de, za šta ne­će tre­ba­ti du­go vre­me­na jer će re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća mo­ra­ti da pri­hva­ti re­al­nost, što će re­zul­ti­rat de­mo­krat­skim do­go­vo­rom, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan“ Mi­lan Kne­že­vić, li­der De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta. On vje­ru­je da će se na pro­te­stu po­ja­vi­ti i član­stvo osta­lih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja iako su nji­ho­va ru­ko­vod­stva re­zer­vi­sa­na po pi­ta­nju iz­la­ska na uli­cu.
DF je ozva­ni­čio od­lu­ku da pro­te­sti poč­nu 27. sep­tem­bra u Pod­go­ri­ci. Ko­li­ko će, po Va­šoj pro­cje­ni tra­ja­ti ti pro­te­sti?
De­mo­krat­ski front je 13. ju­la u Be­ra­na­ma, na sku­pu ko­jem su pri­su­stvo­va­li čla­no­vi glav­nih od­bo­ra kon­sti­tu­e­na­ta, akla­ma­ci­jom usvo­jio od­lu­ku o da­tu­mu po­čet­ka pro­te­sta. Do­no­še­nju te od­lu­ke pret­ho­di­la je dvo­mje­seč­na kam­pa­nja po cr­no­gor­skim gra­do­vi­ma čla­no­va pred­sjed­ni­štva i funk­ci­o­ne­ra DF-a, ko­jom je do­dat­no osna­že­na ide­ja o neo­p­hod­no­sti for­mi­ra­nja pre­la­zne vla­de i stva­ra­nja uslo­va za odr­ža­va­nje fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra. Uvje­ren sam da pro­te­sti ne­će du­go tra­ja­ti jer će na­ša is­traj­nost, od­luč­nost i ma­sov­nost re­zul­ti­ra­ti de­mo­krat­skim do­go­vo­rom i ostva­re­njem ci­lja.
DPS je ra­ni­je od­bio kon­cept pre­la­zne vla­de. Šta će DF ura­di­ti uko­li­ko pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić po­no­vo od­bi­je taj za­htjev, ko­ji će ovog pu­ta bi­ti upu­ćen sa pro­te­sta?
– Skup De­mo­krat­skog fron­ta u Be­ra­na­ma po­ka­zao je da smo da­le­ko naj­ja­či i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ji opo­zi­ci­o­ni su­bjekt, ko­ji je u sta­nju da u sva­kom tre­nut­ku oku­pi ne­ko­li­ko hi­lja­da ak­ti­vi­sta i čla­no­va stra­nač­kih or­ga­na. Sma­tram da je to sa­svim do­vo­ljan raz­log da Đu­ka­no­vi­ćev re­žim pri­hva­ti dru­štve­no-po­li­tič­ku re­al­nost, i da, slič­no kao što se de­si­lo u Ma­ke­do­ni­ji, br­zo do­đe do do­go­vo­ra ko­ji će po­zdra­vi­ti cr­no­gor­ski gra­đa­ni i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca.

Iz Be­ra­na je gra­đa­ni­ma upu­ćen po­ziv da do­đu na mir­ne gra­đan­ske pro­te­ste. Da li je tač­no da je DNP po­seb­no in­si­sti­rao na to­me da pro­test mo­ra bi­ti ne­na­si­lan?
– Pro­test 27. sep­tem­bra bi­će mi­ran, ne­na­si­lan i de­mo­krat­ski i, što se me­ne i DNP-a ti­če, ni­je­dan dru­gi sce­na­rio ne do­la­zi u ob­zir. Ubi­je­đen sam da svi u De­mo­krat­skom fron­tu po­dr­ža­va­ju ovaj stav jer je to u in­te­re­su ne sa­mo na­šeg po­litčkog sa­ve­za, već i svih gra­đa­na Cr­ne Go­re. Uosta­lom, to pi­še i u pro­gla­su ko­ji smo usvo­ji­li u Be­ra­na­ma.
Osta­le opo­zi­ci­o­ne par­ti­je pri­lič­no su re­zer­vi­sa­ne pre­ma ide­ji pro­te­sta. Da li oče­ku­je­te da će član­stvo tih par­ti­ja 27.sep­tem­bra ipak iza­ći na ulu­cu?
– Na­ža­lost, mo­ram pri­mi­je­ti­ti da se su­o­ča­va­mo sa jed­nom ap­surd­nom si­tu­a­ci­jom da su DPS i opo­zi­ci­o­ne stran­ke bez­u­spje­šno po­ku­ša­va­li da op­stru­i­ra­ju do­no­še­nje od­lu­ke o po­čet­ku pro­te­sta. Mo­ti­vi DPS-a kri­stal­no su mi ja­sni, ali ni­ka­ko ne mo­gu da pri­hva­tim či­nje­ni­cu da bi čelnici jed­nog bro­ja opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja ra­di­je do­če­ka­la sit­nu šte­tu De­mo­krat­skog fron­ta ne­go pad re­ži­ma. Ono u što sam pot­pu­no si­gu­ran je­ste da nji­ho­vi čla­no­vi, sim­pa­ti­ze­ri i gla­sa­či ne di­je­le te sta­vo­ve i da će se 27. sep­tem­bra po­ja­vi­ti na pro­te­sti­ma. Ide­ju pro­te­sta pred­sta­vlja ak­ci­ja ozdra­vlje­nja cr­no­gor­skog dru­štva i sva­ko do­bro­na­mje­ran će je po­dr­ža­ti. Pod pret­po­stav­kom da sam pre­vi­še su­bjek­ti­van, osta­vljam pro­stor ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je da me de­man­tu­ju i da se uklju­če u or­ga­ni­za­ci­o­ni od­bor pro­te­sta jer će­mo se u sep­tem­bru bo­ri­ti i za nji­ho­vu slo­bo­du.

Ni­ko iz opo­zi­ci­je da ne po­ma­že ko­ma­to­znom re­ži­mu

Ka­ko će se, po Va­šem mi­šlje­nju, raz­ri­je­ši­ti kri­za u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji i da li sva ta de­ša­va­nja idu u pri­log pa­du ak­tu­el­ne i for­mi­ra­nju pre­la­zne vla­de?
–Vla­da Mi­la Đu­ka­no­vi­ća na­la­zi se na po­li­tič­koj ob­duk­ci­ji, gdje ra­zni po­li­tič­ki eks­per­ti i pa­to­lo­zi po­ku­ša­va­ju da na­đu na­čin da nje­nim bal­sa­mo­va­njem ubi­je­de NA­TO da će u de­cem­bru vas­kr­snu­ti. Je­di­no u Cr­noj Go­ri kad pad­ne vla­da po­ja­ve se nje­ni sa­te­li­ti iz opo­zi­ci­je da nas ubje­đu­ju ka­ko je sta­nje re­dov­no i da bi even­tu­al­no ru­še­nje vla­de bi­lo ne­prin­ci­pi­jel­no, ma­kar ono do­la­zi­lo i iz opo­zi­ci­je. Ne­ki dru­gi iz opo­zi­ci­je za­la­žu se za ur­gent­no ras­pi­si­va­nje iz­bo­ra na je­sen, što bi pred­sta­vlja­lo di­rekt­no ubri­zga­va­nje in­fu­zi­je ko­ma­to­znom re­ži­mu, ko­ji bi ve­ge­ti­rao sle­de­će če­ti­ri go­di­ne, a po­li­tič­ka sce­na bi se pre­tvo­ri­la u te­a­tar ne­su­vi­slo­sti i ko­ri­snih ne­ja­sno­ća o sve­mu i sva­če­mu, a naj­vi­še o ne­sa­op­šta­va­nju sta­vo­va oko ja­snih pi­ta­nja. Ako se ne­ki­ma pri­tom uka­že mo­guć­nost za ne­ki ne­prin­ci­pi­jel­ni tal sa Đu­ka­no­vi­ćem, na­šlo bi se prin­ci­pi­jel­no ob­ja­šnje­nje ka­ko je to u in­te­re­su po­pu­la­ci­je pe­li­ka­na na Ska­dar­skom je­ze­ru. Za­to pro­te­sti pred­sta­vlja­ju de­mo­krat­sku nu­žnost ko­ja će za­u­sta­vi­ti ova­kve tru­le an­ti­o­po­zi­ci­o­ne va­ri­jan­te i, što je naj­va­žni­je, spri­je­či­ti ob­ma­nji­va­nje opo­zi­ci­o­nog bi­rač­kog ti­je­la. Oni ko­ji mi­sle da mo­gu po­bi­je­di­ti Đu­ka­no­vi­ća ide­ja­ma sa okru­glih sto­lo­va za­vr­ši­će igra­ju­ći na nje­go­vom sto­lu. Za­to je De­mo­krat­ski front od­lu­čan u na­mje­ri da is­po­štu­je na­rod­nu vo­lju i bu­de na če­lu pro­te­sta ko­ji je­di­no, mo­gu do­ve­sti do pre­la­zne vla­de i odr­ža­va­nja fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra.

Izvor: Dnevna novina “DAN”