Knežević: Nisam i neću saopštiti ime sudije koji mi je nudio novac

Knežević: Nisam i neću saopštiti ime sudije koji mi je nudio novac

Lider DNP-a i član Predsjedništav DF-a Mi­lan Kne­že­vić danas je saslušan u Specijalnom državnom tužilaštvu povodom tvrd­nji da mu je vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja pred­lo­žio da pla­ti 10.000 evra ka­ko bi po­ni­štio pre­su­du ko­jom je ogla­šen kri­vim za na­pad na po­li­caj­ca.

Na konferenciji za medije koja je održana u prostorijama DNP-a Knežević je kazao da je u SDT-u ponovio izjavu o pokušaju podmićivanja, kao i da im nije i neće saopštiti ime sudije koji mu je nudio novac.

Da se saluša Ivanović

On je ponovio i da u navedenoj izjavi ni ranije nije pomenuo nijedno ime i da mu je bilo simptomatično zašto se o ovom slučaju oglasio sudija Radomir Ivanović. Istakao je da je pravni tim stranke istraživao profesionalnu biografiju Radomira Raca Ivanovića i zaključio da postoje ozbiljni elementi sumnje da je taj čovjek mogao potpasti pod određene slučajeve korupcije i da o tome SDT treba da ga sasluša.

„Da li se Ivanović prepoznao u ovim navodima korupcije, da li je kategorija korupcije u sudu postala jedan opšti obrazac ponašanja, pa su pokušali da demonstriraju svoju snagu i nedodirljivost, o kojima govori Vena Medenica, na taj način što će mene saslušati – ja stvarno ne znam. Saopštio sam državnom tužiocu Stojanki Radović da je naš pravni tim istraživao profesionalnu biografiju Radomira Raca Ivanovića i da je zaključio da postoje ozbiljni elementi sumnje da je taj čovjek mogao potpasti pod određene slučajeve korupcije i da o tome SDT treba da ga sasluša“, kazao je Knežević.

On je istakao nekoliko slučajeva u kojima je Ivanović bio profesionalno angažovan, a koje ga ozbiljno profesionalno inkriminišu: navodni ratni zločin SDT Milovoja Katnića u Cavtatu, ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, ubistvo braće Dejana i Ljubomira Gojačanina, likvidaciju brata i sestre Šurina u Budvi, ubistvo Baje Sekulića, pokušao je da tuži sud i time ga prevari u vezi sa dodjelom stana i dr.

„Da ne znam da Ivanović prima platu veću od 650 evra, pomislio bih da je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica očigledno mislila na njega rekavši da se ne može očekivati da sudije rade savjesno i moralno kad primaju tako nisku platu“, istakao je Knežević, pozivajuji SDT da sasluša Ivanovića u vezi s njegovim profesionalnim angažmanom.

Oni koji su se pronašli u optužbi nemaju problema sa mnom već sa zakonom

On je naglasio da je u SDT-u danas kazao da neće saopštiti ime sudije koji mu je nudio 10.000 evra, i to iz jednostavnog razloga – zato što ne vjeruje SDT-u koje je, kako je rekao, učestvovalo u montaži „državnog udara“. S tim u vezi podsjetio je da je sudija Stojanka Radović doela u zabludu optuženu Branku Milić, rekavši joj je Podgorica „pod opsadom terorista“. Takođe je podsjetio da SDT Milivoja Katnića niko iz tužilaštva nije saslušao u vezi sa slučajem kada je njegovoj supruzi nuđen mito u čokoladi, a tužilaštvo nije reagovalo ni u slučaju kada je Svetozar Marović optužio Veselina Mujovića da mu je tražio 800.000 evra kako bi mu se poboljšao položaj u sudu.

„Neću izreći ime sudije, a oni koji su se pronašli u optužbi nemaju problema sa mnom već sa zakonom“, kazao je on, dodajući da ne očekuje da će tužilaštvo reagovati nakon svih ovih navoda koje je izrekao.

Na pitanje novinara da li smatra da bi zbog javnosti trebalo da ipak izrekne ime sudije, Knežević je ponovio svoj stav, rekavši da je „taj sudija koji radi u Višem sudu ogrezao u korupciji“ i da je samo dio korumpiranog sistema.

„On je mislio da mi može pomoći tako što će mi ponuditi da mu dam 10.000 evra“, dodaje Knežević.

Knežević je juče, podsjetimo, tražio izuzeće specijalne tužiteljke Stojanke Radović u predmetu koji je formiran nakon njegove izjave pošto sumnja u njenu nepristrasnost i, kako je kazao, strahuje da bi ona mogla biti subjektivna u njegovu korist, Knežević je predložio da ga sasluša specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Podsjetimo, po­sla­nik DF-a je na­vo­de o po­nu­di iz­nio ka­da je do­bio od­lu­ku Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je osu­đen na če­ti­ri mje­se­ca ro­bi­je zbog na­vod­nog na­pa­da na po­li­caj­ca 17. ok­to­bra 2015. go­di­ne. Pr­vo­bit­nom od­lu­kom Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Kne­že­vić je osu­đen na se­dam mje­se­ci za­tvo­ra, ali je Vi­ši sud tu ka­znu oci­je­nio pre­ve­li­kom te je sma­njio.

Kne­že­vić na toj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je ni­je že­lio da ka­že ime oso­be ko­ja mu je da­la ta­kvu po­nu­du, ali je od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja no­vi­na­ra ka­zao da je u pi­ta­nju vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja.

“Vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja mi je to pred­lo­žio. Ja, na­rav­no, ne­ću to da oda­jem. On mi je sa­vje­to­vao da je pa­met­no da se sad ‘po­ta­lu­šim’, bu­dem ser­vi­lan i da će oni mo­žda ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja za ‘dr­žav­ni udar’”, ka­zao je Kne­že­vić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.