Knežević: Spreman sam i na sto godina robije

Knežević: Spreman sam i na sto godina robije

Či­tav do­sa­da­šnji po­stu­pak, od po­kre­ta­nja is­tra­ge do po­tvr­đi­va­nja op­tu­žni­ce ko­ju su na­ja­vi­li Du­ško Mar­ko­vić i Mi­lo Đu­ka­no­vić u raz­go­vo­ru s ru­skim pran­ke­ri­ma, ja­sno go­vo­ri o na­mje­ri da nam bu­de su­đe­no i pre­su­đe­no po krat­kom po­stup­ku bez ijed­nog do­ka­za.

Što se nas u DF-u ti­če, ovaj mon­ti­ra­ni pro­ces je raz­bi­jen u pa­ram­par­čad ob­ja­vlji­va­njem do­ku­me­na­ta o po­ve­za­no­sti Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća sa glav­nim ak­te­ri­ma Sa­šom Sin­đe­li­ćem i Mir­kom Pa­jom Ve­li­mi­ro­vi­ćem. A osta­tak opo­zi­ci­je naj­zad mo­ra da oda­be­re stra­nu, tj. da se od­lu­či da li vje­ru­je na­ma ili Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću. Sva­ko da­lje ću­ta­nje na ovu te­mu ostat­ka opo­zi­ci­je bio bi je­dan vid sa­u­če­sni­štva u pro­go­nu ko­ji se spro­vo­di nad DF-om, po­ru­čio je u in­tre­vjuu za „Dan” Mi­lan Kne­že­vić, pred­sjed­nik De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i je­dan od li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta.
Na­sta­vlja li DF boj­kot par­la­men­ta, ima­ju­ći u vi­du da su se po­sla­ni­ci Fron­ta po­ja­vi­li u par­la­men­tu ka­da je ski­dan imu­ni­tet Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću?
– Boj­kot par­la­men­ta pre­ki­nut je 28. apri­la od SDP-a ka­da su po­sla­ni­ci te stran­ke za­jed­no sa kr­njom par­la­men­tar­nom ve­ći­nom iz­gla­sa­li pro­to­kol o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re u NA­TO. Na­šim po­ja­vlji­va­njem u Skup­šti­ni kad se ras­pra­vlja­lo o uki­da­nju imu­ni­te­ta Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću, ja­sno smo sa­op­šti­li da ne pre­ki­da­mo boj­kot, već da se ra­di o ak­tu sa­mo­od­bra­ne, jer se pro­tiv DF-a de­vet mje­se­ci vo­di ne­za­pam­će­na haj­ka od Đu­ka­no­vi­će­vog re­ži­ma, a sve s jed­nim ci­ljem, ne bi li li­de­ri na­šeg sa­ve­za za­vr­ši­li u za­tvo­ru a DF bio za­bra­njen. Da je bi­lo sre­će i so­li­dar­no­sti u opo­zi­ci­ji, svim opo­zi­ci­o­nim stran­ka­ma 29. ju­na bi­lo je mje­sto u skup­štin­skim klu­pa­ma. Ta­ko bi po­sla­li ja­snu po­ru­ku o sna­žnom opo­zi­ci­o­nom je­din­stvu i sprem­no­sti za od­bra­nu ko­le­ge u po­li­tič­ki mon­ti­ra­nom pro­ce­su. Na­ža­lost, je­dan broj opo­zi­ci­o­nih li­de­ra čak se ni­je ni ogla­sio dok smo mi u Skup­šti­ni 24 ča­sa bra­ni­li Ne­boj­šu Me­do­je­vi­ća od pro­tiv­za­ko­ni­tog hap­še­nja.
Da li cr­no­gor­ska vlast ubr­za­va ili uspo­ra­va pr­o­ces za „dr­žav­ni udar”?
– DF je od sa­mog po­čet­ka kon­stru­i­sa­nja dr­žav­nog uda­ra uka­zi­vao na umi­je­ša­nost Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji je uz po­moć ANB-a i zlo­u­po­tre­bom SDT-a, iz­veo dr­žav­ni udar na dan iz­bo­ra. Ta­ko smo 16. ok­to­bra ima­li isto­vre­me­no dr­žav­ni udar i fer i slo­bod­ne iz­bo­re. Ne­za­pam­će­nom me­dij­sko­ud­ba­škom haj­kom stvo­re­na je hi­ste­rič­na ru­so­fo­bi­ja, a li­de­ri­ma DF-a već pre­su­đe­no kao an­ti­dr­žav­nim ele­men­ti­ma. Uosta­lom, či­tav do­sa­da­šnji po­stu­pak, od po­kre­ta­nja is­tra­ge do po­tvr­đi­va­nja op­tu­žni­ce ko­ju su na­ja­vi­li Du­ško Mar­ko­vić i Mi­lo Đu­ka­no­vić u raz­go­vo­ru s ru­skim pran­ke­ri­ma, ja­sno go­vo­ri o na­mje­ri da nam bu­de su­đe­no i pre­su­đe­no po krat­kom po­stup­ku bez ijed­nog do­ka­za. Što se nas u DF-u ti­če, ovaj mon­ti­ra­ni pro­ces raz­bi­jen je u pa­ram­par­čad ob­ja­vlji­va­njem do­ku­me­na­ta o po­ve­za­no­sti Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća sa glav­nim ak­te­ri­ma Sin­đe­li­ćem i Ve­li­mi­ro­vi­ćem. A osta­tak opo­zi­ci­je naj­zad mo­ra da oda­be­re stra­nu, tj. da se od­lu­či da li vje­ru­je na­ma ili Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću. Sva­ko da­lje ću­ta­nje na ovu te­mu ostat­ka opo­zi­ci­je bio bi je­dan vid sa­u­če­sni­štva u pro­go­nu ko­ji se spro­vo­di nad DF-om. Po­što sam dje­li­mič­no ostva­rio uvid u spi­se pred­me­ta, od­go­vor­no mo­gu tvr­di­ti da se go­to­vo sva­ki opo­zi­ci­o­ni li­der mo­že na osno­vu Kat­ni­će­ve ima­gi­na­ci­je po­ve­za­ti sa dr­žav­nim uda­rom. Da li zbog stra­ha od Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća ne­ki li­de­ri stra­na­ka i da­lje ću­te o dr­žav­nom uda­ru ili mi­sle da će svi nji­ho­vi unu­tar­stra­nač­ki pro­ble­mi bi­ti ri­je­še­ni ako DF bu­de za­bra­njen, vri­je­me će naj­bo­lje po­ka­za­ti.
Šta će­te ura­di­ti ako bu­de­te osu­đe­ni u pred­sto­je­ćem sud­skom pro­ce­su za „dr­žav­ni udar”, ima­te li ne­ki kon­kre­tan plan?
– Ako Mi­lo Đu­ka­no­vić mi­sli da će već na­pi­sa­nom pre­su­dom li­de­ri­ma DF-a uga­si­ti naš ot­por i bor­bu, on­da je u ve­li­koj za­blu­di. Tek tad će ot­po­če­ti pra­va i bes­po­šted­na po­li­tič­ka bor­ba i Cr­na Go­ra vi­še ni­kad ne­će bi­ti ista. Valj­da je sva­ko­me u Cr­noj Go­ri ja­sno da je me­ni i ko­le­gi An­dri­ji Man­di­ću već pre­su­đe­no, jer kao pred­stav­ni­ci srp­skog na­ro­da mo­ra­mo bi­ti bru­ta­lan pri­mjer osta­li­ma ka­ko pro­la­ze oni ko­ji se za­la­žu za re­fe­ren­dum o NA­TO-u, uki­da­nje sank­ci­ja Ru­si­ji, po­vla­če­nje od­lu­ke o pri­zna­nju Ko­so­va, od­bra­nu srp­skog je­zi­ka i Mi­tro­po­li­je cr­no­gro­sko-pri­mor­ske i za­šti­te srp­skog na­ro­da kao dr­ža­vo­tvor­nog u Cr­noj Go­ri. To su ide­a­li zbog ko­jih sam spre­man ro­bi­ja­ti 100 go­di­na, jer za raz­li­ku od onih ko­ji su na­mjer­no iz­gu­bi­li pam­će­nje, sa ovim ide­ja­ma ni­sam spre­man da tr­gu­jem ni po ko­ju ci­je­nu. I u to­me je na­ša sna­ga – svje­do­či­ti svo­jim ži­vo­tom bor­bu ko­ju vo­di­mo.
Po­sto­ji li mo­guć­nost za bli­žu sa­rad­nju unu­tar opo­zi­ci­je, ima­ju­ći u vi­du da sva­ko­dnev­no gle­da­mo vr­lo oštre op­tu­žbe me­đu stran­ka­ma iz opo­zi­ci­o­nog blo­ka?
– Na­ža­lost, osta­tak opo­zi­ci­je na­la­zi se u jed­nom spe­ci­fič­nom la­vi­rin­tu bez ja­snog od­re­đe­nja oko naj­va­žni­jih smjer­ni­ca da­ljeg dje­lo­va­nja. Je­dan dio opo­zi­ci­je tra­ži zdra­vo je­zgro u DPS-u, a to je kao da tra­ži­te iglu u pla­stu si­je­na. Dru­gi dio opo­zi­ci­je iz­bje­ga­va bi­lo ka­kav kon­takt sa DF-om, ali im ne sme­ta da su sa DF-om vlast na lo­kal­nom ni­vou, dok tre­ći dio opo­zi­ci­je pro­la­zi kroz no­ve ras­cje­pe ta­ko da će­mo ubr­zo ima­ti još naj­ma­nje dva no­va po­li­tič­ka su­bjek­ta. A kad se go­vo­ri o za­jed­nič­kim opo­zi­ci­o­nim ak­ci­ja­ma, svi oni su slo­žni da je boj­kot Skup­šti­ne naj­ve­ći ni­vo na­še sa­rad­nje. Pri­tom dok boj­ko­tu­ju Skup­šti­nu do 2020, re­dov­no iz­la­ze i pri­pre­ma­ju se za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u 2017. Kad DF po­nu­di or­ga­ni­zo­va­nje za­jed­nič­kih pro­te­sta i po­zo­ve na oku­plja­nje, do­bi­ja­mo već tra­di­ci­o­nal­ni od­go­vor: „Mi pr­vi ho­će­mo ako ho­će oni dru­gi. Dru­gi ho­će ako će tre­ći. A tre­ći ne­će jer još ni­je vri­je­me.“ I ta­ko se vr­ti­mo u krug od ok­to­bra mje­se­ca. Zbog to­ga imam sna­žan osje­ćaj da bi se je­dan broj li­de­ra opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka naj­bo­lje osje­ćao kad bi li­de­ri DF-a bi­li u za­tvo­ru. Ta­da bi mo­gli ko­mot­no vo­di­ti svo­ju po­lit­ku ko­ri­snih ne­ja­sno­ća u ko­joj sve mo­že bi­ti, a ne mo­ra da bu­de, je­di­no bi Đu­ka­no­vić do­ži­vot­no ostao na vla­st.

BIA sa ANB in­sce­ni­ra­la „dr­žav­ni udar”

Ka­kvi su Va­ši od­no­si sa Alek­san­drom Vu­či­ćem, ima­ju­ći u vi­du da je Sr­bi­ja ima­la va­žnu ulo­gu u po­ma­ga­nju Kat­ni­ću i Đu­ka­no­vi­ću u ve­zi s pro­ce­som za „dr­žav­ni udar”?
– Alek­san­dar Vu­čić je le­gi­tim­no iza­bra­ni pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i mo­ja je oba­ve­za da po­štu­jem tu či­nje­ni­cu. Kao pre­mi­jer Sr­bi­je, u ne­ko­li­ko na­vra­ta sa­op­štio je da pre­ma nje­go­vim sa­zna­nji­ma ni­je­dan po­li­ti­čar iz Sr­bi­je i Cr­ne Go­re ni­je uklju­čen u dr­žav­ni udar. A to mi je i lič­no sa­op­štio pri­li­kom su­sre­ta ko­ji smo ima­li 5. de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Ipak, mo­ram da pri­mi­je­tim da su po­je­di­ni dje­lo­vi srp­ske BIA u sa­dej­stvu sa cr­no­gor­skom ANB, a pod ko­man­dom bri­tan­ske oba­vje­štaj­ne slu­žbe in­sce­ni­ra­le dr­žav­ni udar, ne bi li op­tu­žu­ju­ći Ru­si­ju i li­de­re DF-a, ubr­za­le pri­stup Cr­ne Go­re u NA­TO. To je u stva­ri i naj­ve­ća tra­ge­di­ja bal­kan­skih dr­ža­va, da ot­gr­nu­ti dje­lo­vi nji­ho­vih taj­nih slu­žbi, umje­sto sop­stve­noj, slu­že tu­đoj dr­ža­vi, u ovom slu­ča­ju Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Za­to vje­ru­jem da će pro­mje­ne ko­je su usli­je­di­le u BIA-i oči­sti­ti ovu agen­ci­ju od uti­ca­ja bri­tan­ske slu­žbe, a što se ti­če ANB, ona je bez­na­de­žna i njoj ne­ma po­mo­ći bez smje­ne re­ži­ma i pot­pu­ne de­mon­ta­že.

DAN