Za desetak dana Predrag Bulatović i ja izložićemo u Rusiji našu ideju vojne neutralnosti, a založićemo se i da se na Balkanu formira savez neutralnih država u koji bi pored Crne Gore i Srbije ušli Makedonija i BiH, najavio Milan Knežević DNP će na referendumu jasno biti protiv učlanjenja Crne Gore u NATO, jer to odgovara NATO-u, a ne Crnoj Gori, saopštio je Predrag Bulatović

Ru­si­ja je uvi­jek bi­la pri­ja­telj i za­štit­nik Cr­ne Go­re i ula­zak u NA­TO na­šu dr­ža­vu mo­že do­ve­sti u si­tu­a­ci­ju da se bo­ri pro­tiv svo­je vje­kov­ne za­štit­ni­ce, ali na­rod na re­fe­ren­du­mu to ne­će do­zvo­li­ti i sva­ki put pre­ma toj voj­noj or­ga­ni­za­ci­ji bez re­fe­ren­du­ma put je u ne­sta­bil­nost i u još ve­će po­dje­le, is­tak­nu­to je na an­ti-NA­TO tri­bi­ni DNP-a u Da­ni­lov­gra­du. Li­der DNP-a Mi­lan Kne­že­vić na­ja­vio je da će na­red­nih da­na u svim gra­do­vi­ma Cr­ne Go­re kre­nu­ti kam­pa­nja pro­tiv učla­nje­nja u taj sa­vez, a cilj kam­pa­nje je da pro­mo­vi­še ide­ju voj­ne ne­u­tral­no­sti ko­ju bi ga­ran­to­va­la Ru­si­ja.
– Za de­se­tak da­na Pre­drag Bu­la­to­vić i ja iz­lo­ži­će­mo u Ru­si­ji na­šu ide­ju voj­ne ne­u­tral­no­sti, a za­lo­ži­će­mo se i da se na Bal­ka­nu for­mi­ra sa­vez ne­u­tral­nih dr­ža­va u ko­ji bi po­red Cr­ne Go­re i Sr­bi­je ušli Ma­ke­do­ni­ja i BiH. Sma­tram da će te dr­ža­ve na tom kon­cep­tu naj­u­spje­šni­je sa­ču­va­ti svoj dr­žav­ni in­te­gri­tet. Dra­go mi je što smo ve­če­ras u Da­ni­lov­gra­du u ovo­li­kom bro­ju i to je ja­sna po­ru­ka DPS-u i Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću da je ve­ći­na na­ro­da pro­tiv učla­nje­nja u taj agre­siv­ni voj­ni sa­vez – re­kao je Kne­že­vić i po­ru­čio da ni­ka­kva me­dij­ska i osta­la kam­pa­nja ne mo­gu iz­bri­sa­ti ono što je su­šti­na cr­no­gor­skog bi­ća, a to je ot­por pre­ma glo­bal­noj ne­prav­di.
On je na­gla­sio da se do­bi­ja­njem po­ziv­ni­ce za NA­TO Mi­lo Đu­ka­no­vić oba­ve­zao da u slu­ča­ju su­ko­ba sa Ru­si­jom bu­de na stra­ni NA­TO-a, a da DNP tu­ma­če­ći istin­sku vo­lju na­ro­da Cr­ne Go­re to ne mo­že pri­hva­ti­ti i da se zna na či­joj će stra­ni bi­ti Cr­na Go­ra uko­li­ko do tog su­ko­ba do­đe.
– Bi­će­mo na stra­ni Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, Nje­go­ša, ser­da­ra Jan­ka Vu­ko­ti­ća, Mar­ka Mi­lja­no­va i moj­ko­vač­kih ju­na­ka ko­ji su i pri­je nas iza­bra­li na ko­joj su stra­ni – pri­mje­tio je Kne­že­vić.
Li­der DNP-a je za­tra­žio da Ru­si­ja i NA­TO ga­ran­tu­ju i odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma o učla­nje­nju u taj sa­vez, jer bi­lo ko­ja dru­ga od­lu­ka u skup­šti­ni, re­žim­skim ku­lo­a­ri­ma i ka­fi­ći­ma i ka­na­be­i­ma bi­la bi neo­ba­ve­zu­ju­ća i Cr­no­gor­ci je ne bi pri­hva­ti­li. Kne­že­vić je re­kao da je agre­si­ja NA­TO-a 1999. go­di­ne mo­ti­vi­sa­na oti­ma­njem Ko­so­va i Me­to­hi­je, ali da od srp­ske po­kra­ji­ne ne tre­ba od­u­sta­ti i da Cr­na Go­ra i Sr­bi­ja u no­vim od­no­si­ma i sa Ru­si­jom mo­že ra­ču­na­ti da se sa­ču­va naš iden­ti­tet.
– Mi smo se od­lu­či­li da bu­de­mo sa na­ro­dom i mo­ra­mo po­ru­či­ti Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću da se ve­ćin­ska Cr­na Go­ra pro­ti­vi ula­sku u NA­TO. Po­zi­vam vas i da 24. i 25. ja­nu­ara na­sta­vi­mo bor­bu za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru – za­klju­čio je Kne­že­vić.
Pre­drag Bu­la­to­vić je na­gla­sio da je po­ziv­ni­ca za NA­TO či­nje­ni­ca ko­ju tre­ba pri­hva­ti­ti u Cr­noj Go­ri, ali da na­kon nje svih 28 dr­ža­va čla­ni­ca mo­ra­ju tu od­lu­ku da ve­ri­fi­ku­ju, a da se tek po­tom o to­me iz­ja­sni i Cr­na Go­ra. On sum­nja da se mo­že ići i dru­gim pu­tem i da NA­TO sve to za­o­bi­đe zbog ge­o­stra­te­ških in­te­re­sa i po­zo­ve Cr­nu Go­ru u stal­no član­stvo.
– Pri­je go­di­nu da­na tek oko 25 od­sto na­ro­da je bi­lo za NA­TO i svi zna­ju da taj voj­ni sa­vez re­a­li­zu­je ame­rič­ke in­te­re­se i da od učla­nje­nja ne­ma ne­kih eko­nom­skih be­ne­fi­ci­ja za na­šu dr­ža­vu. Na­kon što je do­bi­je­na po­ziv­ni­ca po­ve­ća­na je po­dr­ška učla­nje­nju u NA­TO i to zbog po­ja­ča­ne kam­pa­nje, ali i zbog stra­na­ka či­je je član­stvo pro­tiv NA­TO-a, ali vođ­stvo tih stra­na­ka pri­ča da pri­ča o NA­TO-u ide u pri­log Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i da je to pri­ča o po­dje­la­ma. Zbog to­ga mo­ra­mo stvo­ri­ti an­ti-NA­TO ko­a­li­ci­ju stra­na­ka, ali ne kao iz­bor­nu li­stu, jer je to da­nas te­ško ostva­ri­ti. Zbog to­ga mo­ra­mo da na­pra­vi­mo naj­ši­ri an­ti-NA­TO sa­vez i da ti­me one­mo­gu­ći­mo po­li­tič­ke li­de­re ko­ji­ma od­go­vo­ra­ju gla­so­vi ko­ji su pro­tiv NA­TO-a a ka­sni­je to zlo­u­po­tri­je­be – na­gla­sio je Bu­la­to­vić.
On je re­kao da tre­ba po­dr­ža­ti sve ak­tiv­no­sti DF-a pro­tiv učla­nje­nja u NA­TO, kao i SNP-a oko pri­ku­plja­nja pot­pi­sa za re­fe­ren­dum. Je­di­ni cilj je da se na na­red­nim fer i slo­bod­nim iz­bo­ri­ma osvo­ji što vi­še gla­so­va što bi obez­bi­je­di­lo odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma o od­lu­ci o ko­joj se kad-tad mo­ra od­lu­či­va­ti.
– DNP će na re­fe­ren­du­mu ja­sno bi­ti pro­tiv učla­nje­nja Cr­ne Go­re u NA­TO, jer to od­go­va­ra NA­TO-u, a ne Cr­noj Go­ri – za­klju­čio je Bu­la­to­vić.

Ne smi­je se za­bo­ra­vi­ti Sa­ša Sta­jić

Sa tri­bi­ne je po­ru­če­no da se ne smi­ju za­bo­ra­vi­ti NA­TO zlo­či­ni pri­li­kom agre­si­je na SR Ju­go­sla­vi­ju 1999. go­di­ne. Po­seb­no mo­ra­ju vo­di­ti bri­gu u Da­ni­lov­gra­du gdje je pa­la pr­va žr­tva NA­TO bom­bar­do­va­nja, ka­da je u ka­sar­ni po­gi­nuo voj­nik Sa­ša Sta­jić.

Izvor: ,,DAN”