Na­kon što je iz lo­kal­ne upra­ve zva­nič­no sa­op­šte­no da će za obi­lje­ža­va­nje de­set go­di­na od ob­na­vlja­nja ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re po­tro­ši­ti 37.000 eura, iz opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja upo­zo­ra­va­ju na po­gub­nu po­li­ti­ku tro­še­nja nov­ca mi­mo bu­dže­ta u vri­je­me ka­da za­po­sle­ni re­dov­no ne pri­ma­ju pla­te. Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je ka­žu i da 37.000 eura ni­je ko­na­čan iz­nos, jer po­je­di­ne stav­ke ni­je­su fi­nan­sij­ski ob­ra­ču­na­te, a u lo­kal­noj upra­vi se ču­ju ne­zva­nič­ne pro­cje­ne da će se po­tro­ši­ti čak 100.000 eura.
Ne že­le­ći da ula­zim du­blje u oprav­da­nost ovih ak­tiv­no­sti, že­lio bih sa­mo da skre­nem pa­žnju na fi­nan­sij­sku oprav­da­nost ovog po­du­hva­ta. Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li je u mo­men­tu ka­da je Op­šti­na Plje­vlja, od­no­sno njen ra­čun blo­ki­ran od stra­ne Hi­po ban­ke na iz­nos od 35.000 eura oprav­da­no tro­ši­ti mno­go ve­ća sred­stva za or­ga­ni­za­ci­ju pro­sla­ve. Po­ra­ža­va­ju­ća je či­nje­ni­ca da lo­kal­na upra­va na­mje­ra­va da po­tro­ši 37.000 za or­ga­ni­za­ci­ju pred­sta­va u re­ži­ji vla­da­ju­ćeg kru­žo­ka, dok za­po­sle­ni­ma u Op­šti­ni pla­te ka­sne iz mje­se­ca u mje­sec, ka­zao je od­bor­nik De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je u Bo­jan Kr­va­vac, is­ti­ču­ći da spor­na nov­ča­na sred­stva čak ni­je­su ni pla­ni­ra­na lo­kal­nim bu­dže­tom.
Kr­va­vac upo­zo­ra­va da se na taj na­čin di­rekt­no kr­ši Za­kon o bu­dže­tu i fi­skal­noj od­go­vor­no­sti. Pri­tom se pi­ta ko­li­ki će stvar­ni tro­ško­vi bi­ti, uko­li­ko ne­ke od stav­ki ni­je­su uni­je­te u tro­škov­nik, a po­je­di­ne su sma­nje­ne na mi­ni­mum iako se zna da mno­go vi­še ko­šta­ju.
S ob­zi­rom na to da u ta­be­lu tro­ško­va ni­je­su uni­je­te ci­je­ne za ne­ke stav­ke, mo­že­mo sa­mo pret­po­sta­vi­ti ko­li­ko nov­ca Op­šti­na pla­ni­ra da iz­dvo­ji. Iako ne­zva­nič­ni po­da­ci do­se­žu i do 100.000 eura, na­dam se da čel­ni­ci ak­tu­el­ne vla­sti ni­su to­li­ko neo­d­go­vor­ni da u mo­men­tu gr­če­vi­te bor­be za ži­vot ove op­šti­ne tro­še to­li­ko nov­ca na pro­sla­vu de­se­to­go­di­šnji­ce stva­ra­nja je­di­ne pri­vat­ne dr­ža­ve u Evro­pi, ka­zao je Kr­va­vac, is­ta­kav­ši da se lo­kal­na upra­va ni­kad ni­je na­la­zi­la u te­žoj fi­nan­sij­skoj si­tu­a­ci­ji, a da pri­tom ni­kad ni­je bi­lo vi­še „ba­lo­va i za­ba­va“ na ra­čun gra­đa­na.
Za Kr­vav­ca je ova­kva po­li­ti­ka neo­dr­ži­va i ne­pri­hva­tlji­va, jer se, ka­ko ka­že, sve lo­mi pre­ko le­đa gra­đa­na, ko­ji iz da­na u dan sve te­že ži­ve.
Iz­gle­da da se lo­kal­na ad­mi­ni­stra­ci­ja ugle­da­la na dr­žav­nu ko­ja već go­di­na­ma vla­da po si­ste­mu „hlje­ba i iga­ra”. Me­đu­tim, bo­jim se da je za­hva­lju­ju­ći fi­nan­sij­skoj ka­ta­stro­fi u op­šti­ni hlje­ba već odav­no ne­sta­lo, upo­zo­rio je Kr­va­vac.
Uvi­dom u tro­škov­nik ima­li smo pri­li­ku da se uvje­ri­mo da će za kon­cert gru­pe „Ha­ri Ma­ta Ha­ri”, ko­ji će bi­ti odr­žan 21. ma­ja na Tr­gu 13. jul, bi­ti po­tro­še­no 17.000 eura, za pred­sta­vu Cr­no­gor­skog na­rod­nog po­zo­ri­šta, za ko­ju ni­je od­re­đen ta­čan da­tum, bi­će iz­dvo­je­no tri hi­lja­de eura, a za dječ­ju pred­sta­vu hi­lja­du eura. Za ma­ni­fe­sta­ci­ju „Mje­sec cr­no­gor­skog fil­ma”, to­kom ko­je će se u ma­ju u Do­mu voj­ske sed­mič­no pri­ka­zi­va­ti po je­dan film, bi­će iz­dvo­je­no sve­ga 500 eura. Za već odr­ža­ne kon­cer­te KUD-a „Plje­vlja“ i „Vo­lo­đa“ po­tro­še­no je hi­lja­du eura. Za tur­nir u ru­ko­me­tu i za „Bi­ci­kli­ja­du”, pla­ni­ra­no je da se po­tro­ši pet hi­lja­da eura, od­no­sno 500 eura. Za ak­ci­ju po­šu­mlja­va­nja po­tro­ši­će se pet hi­lja­da, a za de­ko­ra­ci­ju gra­da cr­no­gor­skim dr­žav­nim obi­ljež­ji­ma tri hi­lja­de eura. Pre­o­sta­li iz­nos do 37.000 bi­će po­tro­šen za dječ­je pri­red­be i slič­ne ma­ni­fe­sta­ci­je. Za­ni­mlji­vo je da u ta­be­li tro­ško­va ni­je upi­sa­no ko­li­ko je nov­ca po­tro­še­no za već odr­ža­ni kon­cert Ne­še „Ga­li­je”, za­tim za Sa­jam pred­u­zet­ni­štva, za ak­ci­ju „Oči­sti­mo Cr­nu Go­ru“ i za tr­ku mi­ra. Za ve­ći­nu na­stu­pa ni­je­su sa­op­šte­ni po­da­ci ve­za­ni za iz­ra­du pro­pa­gand­nog ma­te­ri­ja­la, ozvu­če­nje, smje­štaj iz­vo­đa­ča i dru­ge tro­ško­ve.

Izvor: DAN