Iz da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je kri­ti­ko­va­li su od­nos lo­kal­ne upra­ve pre­ma po­je­di­nim mje­snim za­jed­ni­ca­ma, a kao pri­mjer na­ve­li su La­zi­ne. Oni na­gla­ša­va­ju da su La­zi­ne pri­mjer ko­li­ko je lo­kal­na upra­va ne­ma­r­na i ko­li­ko bri­ne o sva­ko­dnev­nim ne­vo­lja­ma gra­đa­na.
– Pre­pu­ni kon­tej­ne­ri i raz­ba­ca­no sme­će stva­ra­ju uža­snu sli­ku u La­zi­na­ma. Mo­že­te za­mi­sli­ti ka­kav uti­sak o na­ma sti­če ne­ki slu­čaj­ni gost ili tu­ri­sta ko­ji pro­đe kroz na­še mje­sto. Naj­ve­ći kri­vac za ta­kvo sta­nje je ko­mu­nal­na slu­žba za­du­že­na za od­voz sme­ća. Po­sta­vljen je ma­li broj kon­tej­ne­ra na ve­li­ki broj ži­te­lja, kon­tej­ne­ri su ne­is­prav­ni i ne­re­dov­no se pra­zne. Kad se pre­pu­ne, ot­pad se od­la­že po­red njih, a on­da na­stu­pa­ju psi lu­ta­li­ce, po­tom vje­tar i sce­na je sprem­na za sni­ma­nje ne­kog no­vog fil­ma ti­pa „Po­bje­sne­li Maks“. Sli­ka se ma­lo po­bolj­ša sa­mo uoči ka­kvih iz­bo­ra ka­da vla­sto­dr­šci spro­ve­du ra­zno­ra­zna či­šće­nja i sit­na šmin­ka­nja, as­fal­ti­ra­nja se­o­skih pu­te­va is­klju­či­vo do ku­ća po­dob­nih gra­đa­na – po­ja­šnja­va Mi­lu­tin Ka­le­zić, mje­šta­nin La­zi­na i član da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra DNP-a.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma sme­će ni­je je­di­na ne­vo­lja ko­ja za­gor­ča­va ži­vot ži­te­lja La­zi­ne ko­je se na­la­ze od­mah po­red sta­rog pu­ta od Spu­ža do Da­ni­lov­gra­da. Ka­da pad­ne noć, po­ja­šnja­va Ka­le­zić, pra­va avan­tu­ra je pje­ške ići pu­tem, jer ne­ma ulič­ne ra­svje­te, a auto­mo­bi­li pro­la­ze ve­li­kom br­zi­nom.
-Ra­svje­ta je po­sled­njih se­dam do osam go­di­na kon­stant­no uga­še­na zbog, ka­ko ka­žu, ne­kog du­go­va­nja. Me­đu­tim, na spek­ta­ku­la­ran na­čin ona bu­de upa­lje­na noć uoči iz­bo­ra. Ka­da se okon­ča­ju iz­bo­ri i „ju­nač­ki osvo­ji“ još jed­na „po­bje­da“, ra­svje­ta bu­de po­no­vo mi­ste­ri­o­zno uga­še­na sve do ne­kih no­vih iz­bo­ra. Opo­zi­ci­o­ne gla­sa­če ne iz­ne­na­đu­ju ova­kve ma­hi­na­ci­je lo­kal­ne vla­sti, na njih su na­vi­kli i oče­ku­ju ih. Ali, šta je sa gla­sa­či­ma DPS? Ka­ko se oni osje­ća­ju kad se ra­svje­ta utu­li i na­sta­ne mrak, i za nas i za njih? Sve ovo me pod­je­ća na do­bro nam po­zna­ti re­žim to­vlje­nja pi­la­di u ko­me se pi­li­ći je­dan pe­ri­od na­mjer­no dr­že u mra­ku ka­ko bi se li­ši­li stre­sa, sa­ču­va­li ener­gi­ju, po­bolj­ša­li uni­form­nost ja­ta i ta­ko­re­ći „skon­cen­tri­sa­li“ is­klju­či­vo na se­be i svo­ju tje­le­snu ma­su. Oči­gled­no je DPS utvr­dio da naj­bo­lje re­zul­ta­te me­đu gla­sa­či­ma po­sti­že dok nas dr­ži u to­tal­nom mra­ku. I on­da na krat­ko upa­le svi­je­tla, ka­ko bi po­ku­pi­li pla­ni­ra­ni „pri­rast“- ka­že Ka­le­zić.
Pred­sjed­nik da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra DNP-a Dra­gan Bo­jo­vi­ća ka­že da ga La­zi­ne pod­sje­ća­ju na Di­o­ge­na iz Si­no­pe. On je u sta­roj Grč­koj sa fe­nje­rom še­tao uli­ca­ma Ati­ne tra­že­ći čo­vje­ka.
-U La­zi­na­ma ima lju­di, ali po­ne­sta­je fe­nja­ra, ra­svje­te i ulič­nih si­ja­li­ca. Mrak je sve gu­šći u DPS Cr­noj Go­ri. Za­pra­vo, bi­lo bi čud­no da si­ja­li­ce ra­de i da je Bra­no Đu­ra­no­vić, pred­sjed­nik op­šti­ne, upr­kos po­li­tič­kom slje­pi­lu i bez­ob­zir­no­sti svo­jih še­fo­va, obez­bi­je­dio bi­lo ka­kvu po­volj­nost za svo­je su­gra­đa­ne. Uosta­lom, po­zna­to je da se op­štin­ska vlast uklju­ču­je u ne­ki po­sao tek ako gra­đa­ni sa­mi ini­ci­ra­ju ak­ci­ju, iz­vr­še pri­ti­sak i, ko­nač­no, sa­ku­pe sred­stva za re­a­li­za­ci­ju ra­do­va. Ulič­na ra­svje­ta, as­fal­ti­ra­nje pu­te­va, vo­do­snad­bi­je­va­nje, za sve to što bi u 21. vi­je­ku tre­ba­lo da bu­de omo­gu­će­no i do­stup­no svi­ma, gra­đa­ni za sve to mo­ra­ju iz svo­jih dže­po­va da sa­ku­plja­ju sred­stva i po­tom da če­ka­ju da se op­štin­ske slu­žbe umi­lo­sti­ve da „pri­je iz­bo­ra“ ura­de ono što su du­žne da ra­de – is­ti­če Bo­jo­vić.
On do­da­je da lo­kal­nim vla­sti­ma očaj­no sta­nje u La­zi­na­ma ne sme­ta da rev­no­sno na­pla­ću­ju raz­ne tak­se ili na­kna­de za uslu­ge ko­je su svo­jim pri­lo­zi­ma obez­bje­di­li sa­mi gra­đa­ni. Pri­tom, lo­kal­na vlast ne ko­ri­sti ni pri­ho­de od pro­je­ka­ta po­put pro­da­je se­lek­tiv­nog ot­pa­da za šta je no­vac obez­bje­đen iz evrop­skih fon­do­va.
– Ne sa­mo u La­zi­na­ma, već u či­ta­voj da­ni­lov­grad­skoj op­šti­ni tre­ba no­si­ti sme­će ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra da bi­ste na­i­šli na kon­tej­ner ko­ji je iona­ko pre­pun i osta­je pre­pun da­ni­ma, pa ne­ma­te gdje da od­lo­ži­te sme­će. Da ne go­vo­rim o mo­guć­no­sti se­lek­to­va­nja sme­ća i nje­go­vog pla­sma­na na da­lju ob­ra­du u skla­du sa no­vim evrop­skim pro­jek­ti­ma o upra­vlja­nju ot­pa­dom za šta je na­ša op­šti­na odav­no do­bi­la zna­čaj­na sred­stva. Da­kle, za ta­kvu ne­a­de­kvat­nu vr­stu ko­mu­nal­nih uslu­ga gra­đa­ni Da­ni­lov­gra­da sva­kog mje­se­ca iz­dva­ja­ju (u za­vi­sno­sti od kva­dra­tu­re, na­mje­ne i lo­ka­ci­je obje­ka­ta u nji­ho­vom vla­sni­štvu) u pro­sje­ku od če­ti­ri do osam eura!? Ulič­na ra­svje­ta na La­zi­na­ma je pri­mjer na ko­ji se DPS vlast od­no­si ne sa­mo pre­ma opo­zi­ci­o­nim, već i pre­ma sop­stve­nim gla­sa­či­ma: da­kle, la­žna obe­ća­nja i pre­va­re dok ne pro­đu iz­bo­ri! I ta­ko do sle­de­ćeg iz­bor­nog ci­klu­sa – za­klju­ču­je Bo­jo­vić.

 

DAN