Čel­ni­ci da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je sa­op­šti­li su da se u Gim­na­zi­ji „Pe­tar Pr­vi Pe­tro­vić Nje­goš“ pr­o­ga­nja ći­ri­li­ca, a da se ve­li­ča NA­TO i da se či­ni sve „ka­ko bi se uče­ni­ci­ma na­met­nu­la ak­tu­el­na DPS sli­ka stvar­no­sti”. Ka­ko na­gla­ša­va­ju iz da­ni­lov­grad­skog od­bo­ra DNP-a, nad­le­žni u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te su na­re­di­li da se u gim­na­zi­ji u Da­ni­lov­gra­du po­sto­je­ći dr­žav­ni gr­bo­vi za­mi­je­ne no­vim, a da se uz njih oka­či i tekst him­ne is­pi­san la­ti­ni­com.


Ne­do­sta­ju još sa­mo uokvi­re­ne fo­to­gra­fi­je ve­li­kog vo­đe ka­ko bi se ne sa­mo ri­ječ­ju već i sli­kom, ta­ko­re­ći „mul­ti­me­di­jal­no“, uče­ni­ci­ma i na­stav­ni­ci­ma da­ni­lov­grad­ske gim­na­zi­je po­ja­sni­le vri­jed­no­sti DPS-a i NA­TO in­te­gra­ci­ja- is­ti­če Dra­gan Bo­jo­vić pred­sjed­nik OO DNP-a.

    Od­bor­nik te stran­ke u lo­kal­nom par­la­men­tu Ve­se­lin Mar­ko­vić na­gla­ša­va da upr­kos to­me što Ustav ga­ran­tu­je rav­no­prav­nost ći­ri­li­ce i la­ti­ni­ce, 70 od­sto pri­sti­glih svje­do­čan­sta­va štam­pa­no je la­ti­ni­com. Ka­že da je sa­mo 30 od­sto svje­do­čan­sta­va štam­pa­no ći­ri­li­com, pri če­mu je na­re­đe­no da se ći­ri­lič­na svje­do­čan­stva iz­da­ju sa­mo na iz­ri­čit za­htjev uče­ni­ka i ro­di­te­lja.     

     Ovaj pro­gon ći­ri­li­ce, ve­li­ča­nje stra­nih voj­nih sa­ve­za ko­ji su nas bom­bar­do­va­li, za­bra­na spo­mi­nja­nja i oda­va­nja po­ča­sti na­šim bli­žnji­ma ko­ji su stra­da­li to­kom NA­TO agre­si­je, svje­do­či o jed­nom no­vom vi­du oku­pa­ci­je. Pod­sje­ćam, pri­je sto go­di­na, u mar­tu 1916. go­di­ne, ka­da je Cr­na Go­ra oku­pi­ra­na od stra­ne Austro –Ugar­ske, na uda­ru su se me­đu pr­vi­ma na­šli obra­zo­va­nje i škol­stvo. Bu­kvar je, ka­ko svje­do­či Mi­lo­van Đi­las u „Be­sud­noj ze­mlji“, na­zvan „Po­čet­ni­ca za op­će puč­ke ško­le“ i štam­pan la­ti­ni­com. Iz­mi­je­nje­ni su na­stav­ni pla­no­vi i pro­gra­mi u skla­du sa no­vim, oku­pa­ci­o­nim shva­ta­nji­ma cr­no­gor­ske isto­ri­je, tra­di­ci­je i je­zi­ka. Na­re­đe­na je oba­ve­zna upo­tre­ba la­ti­ni­ce umje­sto ći­ri­li­ce u svim ško­la­ma i usta­no­va­ma što je iza­zva­lo ot­por u či­ta­voj Cr­noj Go­ri, a po­seb­no u Da­ni­lov­gra­du, gdje je 14 uči­te­lja od­bi­lo da iz­vr­ši dik­tat oku­pa­to­ra i pod­ni­je­lo ostav­ke na svo­je do­ta­da­šnje du­žno­sti, zbog če­ga su za­to­če­ni i pro­go­nje­ni. Da­nas, sto go­di­na od oku­pa­ci­je spro­vo­di se isti, čak i per­fid­ni­ji du­hov­ni te­ror. Ći­ri­li­ca je opet za­mi­je­nje­na la­ti­ni­com, dok se svim sred­stvi­ma ata­ku­je na vje­ru i je­zik, na isto­rij­ske i mo­ral­ne vri­jed­no­sti Cr­ne Go­re. Uče­ni­ci i pro­fe­so­ri da­ni­lov­grad­ske gim­na­zi­je ima­ju slič­nu ulo­gu da­nas kao i pri­je sto go­di­na, jer na­sto­je da oču­va­ju in­te­gri­tet i dig­ni­tet pro­svje­te i obra­zo­va­nja, šti­te pa­tri­ot­sku svi­jest i vred­no­snu ver­ti­ka­lu Cr­ne Go­re, te do­pri­no­se slo­bo­di i de­mo­kra­ti­za­ci­ji dru­štva – is­ti­če Mar­ko­vić. On do­da­je da je od 24. mar­ta, ka­da su uče­ni­ci iz­ve­li per­for­mans po­sve­ćen pri­sje­ća­nju na NA­TO agre­si­ju, škol­ski raz­glas is­klju­čen. Pod­sje­ća i da je di­rek­to­ri­ca gim­na­zi­je Sla­vi­ca Pa­vi­će­vić raz­ri­je­še­na du­žno­sti u ge­bel­sov­skom ma­ni­ru, po krat­kom po­stup­ku, iako je pro­šle go­di­ne do­bi­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stva pro­svje­te za pun man­dat od če­ti­ri go­di­ne.

    To po­ka­zu­je ka­ko se DPS od­no­si pre­ma svo­jim oda­nim čla­no­vi­ma ko­ji po­ka­žu bi­lo ko­ju vr­stu in­te­gri­te­ta i ot­klo­na od to­ta­li­tar­ne po­li­ti­ke. Po­zna­ju­ći na­čin dje­lo­va­nja lo­kal­ne vla­sti, mi u DNP osno­va­no sum­nja­mo da je lo­kal­no ru­ko­vod­stvo iz­vr­ši­lo do­da­tan pri­ti­sak na Mi­ni­star­stvo pro­svje­te da raz­ri­je­ši di­rek­to­ri­cu Pa­vi­će­vić, ka­ko bi do­ka­za­lo lo­jal­nost i dis­tan­ci­ra­lo se od mo­gu­ćeg „di­si­den­ta“ u svo­jim re­do­vi­ma – za­klju­ču­je Mar­ko­vić.

Gim­na­zi­jal­ci po­ka­za­li ka­ko se bra­ni mi­šlje­nje

Dra­gan Bo­jo­vić is­ti­če da đa­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma da­ni­lov­grad­ske gim­na­zi­je tre­ba oda­ti pri­zna­nje jer su po­ka­za­li ka­ko se tre­ba bo­ri­ti pro­tiv par­tij­skog i ide­o­lo­škog to­ta­li­ta­ri­zma i ka­ko bra­ni­ti sop­stve­no mi­šlje­nje.

Gra­đan­ski hra­bar je sa­mo onaj ko ne osta­je du­žan sa­mom se­bi, ko pred sa­mim so­bom, pred svo­jom sa­vje­šću, ne­ma hra­br­o­sti da bu­de ku­ka­vi­ca. U ze­mlji u ko­joj se su­di mla­di­ma zbog cr­ta­nja mu­ra­la sa li­kom pa­tri­jar­ha Pa­vla, u ko­joj se uki­da ći­ri­li­ca, u ko­joj se na sva­ki na­čin na­sto­je ka­zni­ti oni ko­ji su pro­tiv „mi­lo­srd­nog“ NA­TO-a, ni­je la­ko bi­ti gra­đan­ski hra­bar. Ali bez gra­đan­ske hra­bro­sti ne­ma ni slo­bo­de, ni de­mo­kra­ti­je, ni istin­skih vri­jed­no­sti. Da­ni­lov­grad­ska gim­na­zi­ja je sta­la na stra­nu one istin­ske, isto­rij­ske Cr­ne Go­re ko­ja je uvi­jek zna­la da za­šti­ti svo­ju slo­bo­du i da se su­pro­sta­vi sva­kom na­si­lju – po­ru­ču­je Bo­jo­vić.

Izvor: DAN