Pejović: Automobili bombe

Pejović: Automobili bombe

Ka­da su u de­cem­bru pro­šle go­di­ne me­di­ji ob­ja­vi­li vi­jest da je u u Pod­go­ri­ci, kod Kri­vog mo­sta, eks­plo­di­rao i od si­li­ne eks­plo­zi­je pre­le­tio na de­snu oba­lu Mo­ra­če auto­mo­bil u kom je smrt­no stra­da­lo jed­no li­ce, gra­đa­ni su bi­li uža­snu­ti tim do­ga­đa­jem, a na dru­štve­nim mre­ža­ma su se mo­gli pro­či­ta­ti ko­men­ta­ri da se na uli­ca­ma Pod­go­ri­ce i Cr­ne Go­re ni­ko ne mo­že bez­bjed­no osje­ća­ti, jer ni­kad ne znaš ko mo­že iz či­sta mi­ra za­pu­ca­ti i pod ko­jim autom će bom­ba eks­plo­di­ra­ti.

Me­di­ji su ob­ja­vi­li da je u na­pa­du auto­mo­bi­la-bom­be u So­ma­li­ji po­gi­nu­lo 189 lju­di, u Mo­ga­di­šu 25, u Da­ma­sku 18 i ta­ko re­dom. Go­di­na­ma se uža­sa­va­mo pred či­nje­ni­ca­ma da u svim ovim slu­ča­je­vi­ma po­red vo­za­ča sa­mo­u­bi­ca stra­da­ju i ne­du­žni lju­di. Auto­mo­bi­le bom­be naj­če­šće ko­ri­ste te­ro­ri­sti i pa­ra­voj­ne for­ma­ci­je, a me­đu oni­ma ko­ji su ih ko­ri­sti­li naj­po­zna­ti­ji su Le­hi, ko­ji su 40-ih go­di­na pro­šlog vi­je­ka dje­lo­va­li u Pa­le­sti­ni, Front na­ci­o­nal­nog oslo­bo­đe­nja Ju­žnog Vi­jet­na­ma, si­ci­li­jan­ska ma­fi­ja, IRA, frak­ci­ja Cr­ve­ne ar­mi­je. Naj­po­zna­ti­je gru­pe ko­je da­nas ko­ri­ste auto­mo­bi­le bom­be su ta­li­ba­ni, He­zbo­lah, Al ka­i­da, Islam­ska dr­ža­va, mek­sič­ki kar­te­li i mno­gi dru­gi.
Auto­mo­bil iz prat­nje pred­sjed­ni­ka DPS-a eks­plo­di­rao je, na­kon ude­sa, 3. no­vem­bra na pu­tu Pod­go­ri­ca-Ce­ti­nje, a sa­mo pu­kim slu­ča­jem iz­bjeg­nu­ta je tra­ge­di­ja ko­ja je mo­gla za­vr­ši­ti fa­tal­no za lju­de ko­ji su se na­la­zi­li u autu, ali i za slu­čaj­ne pro­la­zni­ke. Da li će Cr­na Go­ra ikad do­bi­ti od­go­vor za­što su se u vo­zi­lu iz prat­nje pred­sjed­ni­ka jed­ne par­ti­je na­la­zi­li mu­ni­ci­ja i su­za­vac i ka­ko bi u slič­noj si­tu­a­ci­ji bi­li tre­ti­ra­ni pred­sjed­ni­ci osta­lih par­ti­ja u Cr­noj Go­ri, a na­ro­či­to opo­zi­ci­o­ni? Da li u Cr­noj Go­ri va­že ista pra­vi­la za sve ili je DPS-u i lju­di­ma iz vla­sti i nji­ma bli­ski­ma sve do­zvo­lje­no? Ho­će li ceh pla­ti­ti vo­zač auto­mo­bi­la ko­ji je uda­rio vo­zi­lo iz prat­nje pred­sjed­ni­ka DPS-a ili će se utvr­di­ti od­go­vor­nost onih ko­ji su pre­vo­zi­li mu­ni­ci­ju? Da li je mu­ni­ci­ja u vo­zi­lu bi­la dio ne­kog pla­ni­ra­nog te­ro­ri­stič­kog na­pa­da i da li u to­me ima ele­me­na­ta ino­stra­no­sti? Da li su svi auto­mo­bi­li iz prat­nje vi­so­kih DPS funk­ci­o­ne­ra po­ten­ci­jal­ni auto­mo­bi­li bom­be? Shod­no već usta­lje­noj prak­si, ne bi me za­ču­di­lo da re­žim op­tu­ži ne­ko­ga iz opo­zi­ci­je da su upra­vo lju­di iz nji­ho­vih re­do­va pod­met­nu­li mu­ni­ci­ju i su­za­vac i da iza sve­ga sto­ji Ru­si­ja? Ko bi mo­gao bi­ti svje­dok sa­rad­nik i da li ne­što o to­me zna Sa­ša Sin­đe­lić? Kad upo­re­dim na­šeg dik­ta­to­ra s biv­šim pred­sjed­ni­kom Uru­gva­ja Mu­hi­kom ko­ji ni­je imao lič­no obez­bje­đe­nje, ko­ji se vo­zio u sta­roj „ža­bi­ci”, a vri­je­me pro­vo­dio u svo­joj ku­ći­ci, na svom ran­ču ili s biv­šim vi­so­kim funk­ci­o­ne­rom Ve­se­li­nom Đu­ra­no­vi­ćem, či­ji je sin voj­ni rok slu­žio u ka­sar­ni „Sla­vi­ša Vaj­ner Či­ča” u Lu­ka­vi­ci, gdje sam i ja jed­no vri­je­me bio na sta­ži­ra­nju, a za ko­ga su mi star­je­ši­ne go­vo­ri­le da je do­la­zio u po­sje­tu svom si­nu kao i svi osta­li ro­di­te­lji, a ko­jeg sam lič­no gle­dao ka­ko ga por­tir u KBC-u vra­ća sa ula­znih vra­ta i ne do­zvo­lja­va da oba­vi po­sje­tu, pi­tam se šta smo mi Bo­gu zgri­je­ši­li da bi­ra­mo lju­de ko­ji­ma su pljač­ka i zlo­sta­vlja­nje sop­stve­ne dr­ža­ve i nje­nih gra­đa­na naj­va­žni­ji dr­žav­ni pro­je­kat? Za­to i ži­vi­mo u dr­ža­vi gdje je sve va­žni­je od ljud­skog ži­vo­ta i gdje se vi­so­ki dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri po­na­ša­ju kao ka­ba­da­hi­je.

 

Dnevna novina DAN