Pejović: Crne kutije

Pejović: Crne kutije

Ni­je tre­ba­lo du­go če­ka­ti da ,,cr­na ku­ti­ja’’, ka­ko u opo­zi­ci­ji na­zi­va­ju Du­ška Mar­ko­vi­ća, ot­kri­je taj­nu za ko­ju smo i bez nje­go­vog pri­zna­nja zna­li – da je u tre­nut­ku pri­zna­va­nja la­žne dr­ža­ve Ko­so­vo od stra­ne Vla­de Cr­ne Go­re 85 od­sto gra­đa­na bi­lo pro­tiv ta­kve od­lu­ke.

Do­bro je što je to upra­vo sa­op­štio Du­ško Mar­ko­vić, zbog isti­ne ko­ja će u ne­kom va­žnom isto­rij­skokm tre­nut­ku bi­ti od ka­pi­tal­nog zna­ča­ja za Cr­nu Go­ru. Ova iz­ja­va je va­žna i za­to što po­ka­zu­je sve li­ce­mjer­stvo ak­tu­el­nih vla­sto­dr­ža­ca, ko­ji sa­da mo­le ru­ko­vod­stvo ta­ko­zva­ne la­žne dr­ža­ve Ko­so­vo da im vra­te istom mje­rom za tu, ka­ko Mar­ko­vić ka­že, hra­bru od­lu­ku, pri­li­kom za­u­zi­ma­nja ko­nač­nog sta­va oko raz­gra­ni­če­nja. Ova iz­ja­va isto­vre­me­no iz­no­si na svje­tlo da­na do­bro po­zna­tu či­nje­ni­cu da ovaj re­žim ne ha­je za mi­šlje­nje svo­jih gra­đa­na i da sve od­lu­ke do­no­si su­prot­no nji­ho­voj ve­ćin­skoj vo­lji. Ovo pri­zna­nje ot­kri­va i isti­nu o dru­gim pi­ta­nji­ma od stra­te­škog zna­ča­ja za Cr­nu Go­ru i nje­ne gra­đa­ne. Sa si­gur­no­šću se mo­že tvr­di­ti da je u istom pro­cen­tu bi­lo ras­po­lo­že­nje gra­đa­na Cr­ne Go­re da srp­ski je­zik osta­ne slu­žbe­ni, da Cr­na Go­ra ne pri­stu­pi NA­TO-u, i da osta­ne u za­jed­nič­koj dr­ža­vi sa Sr­bi­jom, i to sve pod pret­po­stav­kom da se o ovim pi­ta­nji­ma gra­đa­ni iz­ja­šnja­va­ju slo­bod­no – bez pri­ti­ska vla­sti i me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce. Sva­ka­ko, ogrom­na ve­ći­na gra­đa­na je pro­tiv uvo­đe­nja sank­ci­ja Ru­si­ji, a da ne go­vo­rim o od­no­su pra­vo­slav­nog di­je­la pre­ma Mi­tro­po­li­ji cr­no­gor­sko-pri­mor­skoj. Naj­tra­gič­ni­je je od sve­ga što se naj­ve­ći broj gra­đa­na bez ika­kvog ot­po­ra po­vi­no­vao ovim od­lu­ka­ma, ko­je su, van sva­ke sum­nje, bi­le u su­prot­no­sti sa nji­ho­vim opre­dje­lje­nji­ma. Da li bi ova­kvo po­na­ša­nje re­ži­ma u iole ozbilj­ni­joj de­mo­krat­skoj i prav­noj dr­ža­vi mo­glo pro­ći bez ka­zne? Sva­ka­ko da ne bi.
Ka­da se ova­ko va­žna pi­ta­nja za bu­duć­nost dr­ža­ve i nje­nih gra­đa­na fal­si­fi­ku­ju i pred­sta­vlja­ju kao iz­raz is­ka­za­ne vo­lje, on­da mo­že­mo za­mi­sli­ti ka­ko se do­no­se od­lu­ke od ma­njeg zna­ča­ja.
Ni­je Du­ško Mar­ko­vić je­di­na „cr­na ku­ti­ja“ u DPS- u. Ta­kvih „cr­nih ku­ti­ja“ ima na svim ni­vo­i­ma vla­sti. Ka­da je on, sa funk­ci­je ko­ju oba­vlja, pro­go­vo­rio na ova­kav na­čin, mo­že­te za­mi­sli­ti šta će­mo sve sa­zna­ti ka­da „pro­pje­va­ju“ osta­li, a „pro­pje­va­će“ kad- tad.
Cr­na Go­ra je da­nas, bez sum­nje, pu­na cr­nih ku­ti­ja, ko­je su, pod po­seb­nom pri­smo­trom dr­ža­ve, i či­je bi otva­ra­nje do kra­ja raz­ot­kri­lo svu su­ro­vost ove vla­sti, ko­ja se ni­če­ga ne li­bi da bi se do­dvo­ri­la stra­nim men­to­ri­ma i da bi sa­ču­va­la ne­za­ko­ni­to ste­če­no bo­gat­stvo. U Cr­noj Go­ri sve funk­ci­o­ni­še po za­ko­ni­ma ma­fi­je. Ta­ko da ka­da jed­no­ga da­na bu­du „pro­pje­va­li“ ne­ki od ak­tiv­nih kre­a­to­ra ta­kvog po­na­ša­nja vla­sti, slu­ša­će­mo hor­sko pje­va­nje DPS vla­sto­dr­ža­ca i nji­ho­vih po­ma­ga­ča iz Ame­ri­ke, Evro­pe i re­gi­o­na. Ne­će to bi­ti ne­ko ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje, jer smo slič­nih pri­mje­ra ima­li napre­tek, i u Cr­noj Go­ri i okru­že­nju, pa i u Evrop­skoj uni­ji, ko­joj ne­str­plji­vo hr­li­mo. U raz­ot­kri­va­nju ne­po­čin­sta­va ak­tu­el­ne vla­sti, opo­zi­ci­ja me­di­ji se ne sna­la­ze se naj­bo­lje. Ta­ko se ovih da­na po­no­vo ak­tu­e­li­zu­je po­zna­ti slu­čaj „Ca­ri­ne“ i ulo­ga biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­še u tom pred­me­tu. U že­lji da sva­ko pri­hva­ti po dio svo­je za­slu­ge za raz­ot­kri­va­nje ovog slu­ča­ja, za­bo­ra­vlja se da je ta­da­šnji Klub od­bor­ni­ka SNP- a u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da pr­vi na sjed­ni­ca­ma po­kre­nuo ovo pi­ta­nje i do­sta­vio cje­lo­kup­nu do­ku­men­ta­ci­ju ta­da­šnjem dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ran­ki Ča­ra­pić, ko­ja se do­bra­no po­tru­di­la da pred­met osta­ne za­klju­čan u nje­noj fi­o­ci, i da na taj na­čin ig­no­ri­še i Klub od­bor­ni­ka SNP-a i cje­lo­kup­nu jav­nost, ko­ja je i ta­da kao i sa­da bi­la za­in­te­re­so­va­na da se ovo pi­ta­nje do­ve­de do kra­ja. Sje­ćam se, kao du­go­go­di­šnji pred­sjed­nik Klu­ba od­bor­ni­ka SNP-a, ko­li­ko smo ini­ci­ja­ti­va po­kre­nu­li i do­ku­men­ta­ci­je do­sta­vi­li nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, a ko­ju smo do­bi­ja­li od raz­o­ča­ra­nih funk­ci­o­ne­ra DPS- a na lo­kal­nom ni­vou i od gra­đa­na Pod­go­ri­ce… Zbog sve­ga to­ga bi­li smo pro­ga­nja­ni, i mi i na­še po­ro­di­ce.
Da je Cr­na Go­ra da­le­ko od prav­ne dr­ža­ve, ne­dvo­smi­sle­no po­tvr­đu­ju broj­ni sud­ski pro­ce­si, u ko­ji­ma se vo­di ti­hi rat za pre­vlast iz­me­đu DPS kla­no­va sa sa­mog vr­ha pi­ra­mi­de vla­sti, ko­ji­ma oči­gled­no upra­vlja šef re­ži­ma, kao i mon­ti­ra­ni sud­ski po­stup­ci pro­tiv li­de­ra DF- a, ko­ji­ma ta­ko­đe ru­ko­vo­di vrh re­ži­ma.
Za to vri­je­me osta­je na­da da će jed­nog da­na pr­va ili ne­ka­da dru­ga „cr­na ku­ti­ja“ Cr­ne Go­re pro­pje­va­ti, a da će opo­zi­ci­ja umje­sto bor­be za lič­no po­zi­ci­o­ni­ra­nje na po­li­tič­koj sce­ni ko­nač­no kre­nu­ti za­jed­no u bor­bu za do­ka­zi­va­nje isti­ne o svim de­ša­va­nji­ma ko­ja su obi­lje­ži­la pro­te­klih 27 go­di­na.

 

DAN