Pejović: Igraju na podjele

Pejović: Igraju na podjele

Ko ru­ši Cr­nu Go­ru pi­ta­nje je ko­jim re­žim go­di­na­ma spe­ku­li­še. Iz usta re­žim­skih gla­so­go­vor­ni­ka slu­ša­mo no­tor­nu laž da se ne­ko sa stra­ne, uz po­moć opo­zi­ci­je, spre­ma da ru­ši Cr­nu Go­ru. Pr­vo je, po nji­ho­vim ri­je­či­ma, naj­ve­ća opa­snost do­la­zi­la od Sr­bi­je, Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća i Vo­ji­sla­va Ko­štu­ni­ce. Sa­da nam pri­je­ti opa­snost od Ru­si­je i od Vla­di­mi­ra Pu­ti­na lič­no.

S vre­me­na na vri­je­me, ka­ko to oni zna­ju re­ći, opa­snost za­pri­je­ti i od sr­bo­čet­ni­ka, do­ma­ćih iz­daj­ni­ka i opo­zi­ci­je, ko­ja je opo­zi­ci­ja dr­ža­vi Cr­noj Go­ri. No, po­dje­la na čet­ni­ke i par­ti­za­ne, ko­ju oba­ve­zno lan­si­ra­ju pred va­žna de­ša­va­nja u Cr­noj Go­ri naj­si­gur­ni­ja je po­dje­la na ko­ju igra ak­tu­el­ni re­žim ka­da ma­ni­pu­li­še gra­đa­ni­ma. Če­sto sam se­bi po­sta­vljao pi­ta­nje ka­ko ta re­žim­ska var­ka uvi­jek us­pi­je kod gra­đa­na kad nam je do­bro po­zna­to da opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma pri­pa­da ve­li­ki broj vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra i li­de­ra, biv­ših i sa­da­šnjih, či­ji su pre­ci bi­li is­tak­nu­ti uče­sni­ci na­rod­no­o­slo­bo­di­lač­kog po­kre­ta, kao što me­đu re­žim­skim funk­ci­o­ne­ri­ma po­sto­ji ne­ma­li broj onih či­ji su pre­ci bi­li u čet­nič­kom po­kre­tu, i te se po­dje­le unu­tar par­ti­ja ne osje­ća­ju. Na­rav­no, to go­vo­ri o igri ak­tu­el­nog re­ži­ma, ko­ji pri­čom o par­ti­za­ni­ma i čet­ni­ci­ma skre­će pa­žnju gra­đa­na s osnov­ne po­dje­le, a to je po­dje­la na lo­po­ve i kri­mi­nal­ce na jed­noj stra­ni, i na po­šte­ni na­rod na dru­goj.
Da u Cr­noj Go­ri naj­bo­lje pro­la­zi mak­si­ma da što vi­še la­žeš i kra­deš, to imaš ve­ću po­dr­šku, uvje­rio sam se na broj­nim pri­mje­ri­ma. Ot­kri­va­nje afe­ra u ko­ji­ma su glav­ni pro­ta­go­ni­sti naj­i­stak­nu­ti­je lič­no­sti re­ži­ma u sva­koj nor­mal­noj dr­ža­vi bi­lo bi ka­žnje­no iz­gla­sa­va­njem ne­po­vje­re­nja toj i ta­kvoj vla­sti. U Cr­noj Go­ri sva­ka no­va afe­ra ja­ča po­zi­ci­ju re­ži­ma i otva­ra ne­iz­o­stav­no pi­ta­nje: što još tre­ba da se de­si da se na­rod osvi­je­sti i shva­ti da ru­ši­te­lji dr­ža­ve sje­de u vr­hu vla­sti.
Cr­nu Go­ru ru­ši uni­šte­na eko­no­mi­ja, pljač­ka­ška pri­va­ti­za­ci­ja, par­to­kra­ti­ja, re­ke­ti­ra­nje gra­đa­na, si­va eko­no­mi­ja, po­re­ske uta­je, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, bez­i­dej­nost, du­van­ska, nar­ko, gra­đe­vin­ska i raz­ne dru­ge ma­fi­je, ko­rum­pi­ra­no pra­vo­su­đe i po­li­ci­ja ko­ji su u ru­ka­ma par­to­kra­ti­je i taj­kun­skih lo­bi­ja i onih ko­ji su ne­do­dir­lji­vi. Cr­nu Go­ru ru­ši ser­vil­nost še­fa re­ži­ma pre­ma za­pad­nim si­la­ma i NA­TO pak­tu. Cr­nu Go­ru ru­še ne­spo­sob­ni, ko­rum­pi­ra­ni, neo­d­go­vor­ni i kre­a­tiv­no ja­lo­vi vla­sto­dr­šci. Cr­nu Go­ru ru­še DPS-SDP gra­do­na­čel­ni­ci, mi­ni­stri, vi­so­ki dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri i či­nov­ni­ci ko­ji be­stid­no ša­kom i ka­pom oti­ma­ju od dr­ža­ve sve što se mo­že ote­ti i tr­pa­ju u sop­stve­ne dže­po­ve, na ban­kov­ne ra­ču­ne ili go­mi­la­ju ne­kret­ni­ne. Kad sve ovo zna­mo, gro­tesk­no zvu­či sa­op­šte­nje sa sjed­ni­ce Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost da su pro­te­sti DF-a, po­stup­ci or­ga­ni­za­to­ra i uče­sni­ka pro­te­sta ugro­ža­va­li ustav­ni po­re­dak, sta­bil­nost dr­ža­ve, bez­bjed­nost gra­đa­na i nji­ho­ve imo­vi­ne.
A po­bu­nje­ni gra­đa­nin Cr­ne Go­re je na pro­te­sti­ma DF-a go­vo­rio ge­stom jed­nog Al­be­ra Ka­mi­ja. On je ustao u od­bra­nu pra­va na mi­šlje­nje, na slo­bo­du, na do­sto­jan­stvo. On je ustao u od­bra­nu pra­va na slo­bod­ne, fer i po­šte­ne iz­bo­re. On je ustao da is­ka­že bunt zbog bru­tal­ne upo­tre­be si­le od stra­ne spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca po­li­ci­je nad mir­nim gra­đa­ni­ma. On je ustao u od­bra­nu Cr­ne Go­re.
U Cr­noj Go­ri, osim ča­snih iz­u­ze­ta­ka, ne­ma ko da bra­ni slo­bod­nu ri­ječ. Broj­ni li­ce­mje­ri iz NVO ne bra­ne prin­ci­pe, već otvo­re­no lo­bi­ra­ju za re­žim ka­ko bi na re­žim­skim ja­sla­ma lič­no pro­fi­ti­ra­li… Isto kao i pri­mi­tiv­ci iz re­žim­skih me­di­ja, ne­do­stoj­ni ča­snog po­zi­va no­vi­na­ra ko­ji ta­ko­đe op­sta­ju za­hva­lju­ći pa­ra­ma gra­đa­na Cr­ne Go­re. Za­to op­sta­nak Cr­ne Go­re za­vi­si od upor­no­sti po­bu­nje­nog gra­đa­ni­na s pro­te­sta od 24.ok­to­bra i iz­la­ska na iz­bo­re vje­či­tih ap­sti­ne­na­ta

Izvor: Dnevna novina DAN