Pejović: Ne u rat, ne u NATO

Pejović: Ne u rat, ne u NATO

Vi­še i ni­je taj­na da je svi­jet ušao u no­vo var­var­stvo i to pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći NA­TO-u i Za­pad­nim si­la­ma ko­je re­ži­ra­ju ne­re­de, vo­de ra­to­ve i štam­pa­ju mi­li­jar­de i mi­li­jar­de do­la­ra bez po­kri­ća. U da­na­šnjim vre­me­ni­ma ma­te­ri­ja­li­zma i vul­ga­ri­zma ne­ma hu­ma­no­sti, li­je­pog po­na­ša­nja i op­ho­đe­nja me­đu lju­di­ma. So­to­na ko­ji vla­da svi­je­tom ima za cilj po­ni­šta­va­nje svih ljud­skih vri­jed­no­sti. Ona je odav­no pu­sti­la pip­ke i na na­šim pro­sto­ri­ma za­to po­ni­ža­va­nje sop­stve­nog na­ro­da od stra­ne ak­tu­el­ne vla­sti sa­mo za­to da bi osta­la uz sa­ta­nu do­ži­vlja­vam kao naj­ve­će zlo ko­je nam se mo­glo do­go­di­ti. Glo­ba­li­za­ci­ja ni­je sa­mo pro­past ma­lih ze­ma­lja, na­ro­da i kul­tu­ra, ona je i ubr­za­na pro­past ovog svi­je­ta. Glo­ba­li­za­ci­ja je om­ča oko vra­ta za ne­raz­vi­je­ne i ma­le, ali i naj­ve­ća pri­jet­nja sa­mo­u­ni­šta­va­nju ve­li­kih i moć­nih ko­ji će se kad-tad ugu­ši­ti u sop­stve­noj kr­vi unu­tra­šnje bor­be za pre­vlast. Nje­mač­ki po­sla­nik Di­ter Den ne­dav­no sa­op­šti da je rat glav­ni raz­log za­što lju­di bje­že u Evro­pu i da je NA­TO bom­bar­do­va­njem Ju­go­sla­vi­je, Ira­ka, Av­ga­ni­sta­na i Li­bi­je, ko­ja je bi­la naj­ra­zvi­je­ni­ja ze­mlja na sje­ve­ru Afri­ke, za­po­čeo stva­ra­nje ne­po­sto­je­ćih ze­ma­lja što je iza­zva­lo ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce. Ak­tu­el­ni re­žim u Cr­noj Go­ri je u NA­TO kam­pa­nju sta­vio sve svo­je po­ten­ci­ja­le i ve­li­ka ma­te­ri­ja­la sred­stva, no i po­red to­ga ni­ka­ko da broj gra­đa­na ko­ji po­dr­ža­va ali­jan­su pre­đe nji­ho­vu pro­jek­to­va­nu ve­ći­nu. Zbog to­ga NA­TO kam­pa­nja po­pri­ma obi­ljež­je na­si­lja nad slo­bod­nom vo­ljom gra­đa­na. U toj pr­lja­voj kam­pa­nji ogla­ša­va se, u li­ku re­žim­skih ana­li­ti­ča­ra i po­dr­ža­va­la­ca, sve sa­mi šljam ne­do­sto­jan Cr­ne Go­re i nje­ne isto­rij­ske pro­šlo­sti. Umje­sto fra­za ko­ji­ma se re­žim ko­ri­sti u kam­pa­nji za ula­zak Cr­ne Go­re u NA­TO gra­đa­ni­ma tre­ba uka­za­ti na sle­de­će či­nje­ni­ce ko­je idu u pri­log kam­pa­nji pod na­zi­vom „NE U RAT – NE U NA­TO“, a ko­je su re­zul­tat gle­da­nja is­tak­nu­tih eks­pe­ra­ta na ovu te­mu. Ne­mo­gu­će je pro­na­ći bi­lo ka­kav eko­nom­ski na­pre­dak kod ze­ma­lja ko­je su ka­sni­je pri­stu­pi­le NA­TO sa­ve­zu me­đu ko­ji­ma su Bu­gar­ska, Ru­mu­ni­ja, Hr­vat­ska i Al­ba­ni­ja. Za­to već sa­da mo­že­mo za­klju­či­ti da di­rekt­nog eko­nom­skog bo­ljit­ka ne bi bi­lo ni za Cr­nu Go­ru. Ula­skom u NA­TO Cr­na Go­ra bi mo­ra­la da na­ba­vi na­o­ru­ža­nje i opre­mu po NA­TO stan­dar­di­ma, a to ko­šta, što bi do­ve­lo do no­vih za­du­že­nja ko­je Cr­na Go­ra ne bi mo­gla da pod­ne­se. U mno­gim ana­li­za­ma ko­je do­la­ze od ana­li­ti­ča­ra iz NA­TO ze­ma­lja ne vi­de se raz­lo­zi za da­lje po­sto­ja­nje ovog sa­ve­za čak na­pro­tiv sve je vi­še ar­gu­me­na­ta ko­ji na­vo­de na raz­lo­ge za pre­sta­nak po­sto­ja­nja ali­jan­se. Mno­go je onih ko­ji sma­tra­ju da je je­di­ni raz­log odr­ža­va­nja NA­TO sa­ve­za da bi se opo­ni­ra­lo Ru­si­ji i Ki­ni. Da­kle, na na­ma je da od­lu­či­mo da li že­li­mo da bu­de­mo dio su­ko­ba sa te dvi­je ze­mlje i ti­me uru­ši­mo ne sa­mo na­šu ge­o­po­li­tič­ku već i eko­nom­sku po­zi­ci­ju ima­ju­ći u vi­du da se ra­di o ze­mlja­ma ko­je ima­ju naj­ve­ći pri­vred­ni rast me­đu raz­vi­je­nim. S ob­zi­rom na to da nam od Ru­si­je i Ki­ne sa aspek­ta bez­bjed­no­sti ne pri­je­ti opa­snost, to ne­ma raz­lo­ga za ula­zak u NA­TO da bi se od njih za­šti­ti­li. Šta­vi­še, ula­zak u NA­TO bi mo­gao da nas do­ve­de u si­tu­a­ci­ju da Cr­na Go­ra po­sta­ne me­ta te­ro­ri­sta. Što se ti­če bez­bjed­no­sti Cr­ne Go­re od stra­ne su­sje­da po to­me ka­kve su nji­ho­ve aspi­ra­ci­je pre­ma Cr­noj Go­ri, upra­vo nam naj­ve­ća opa­snost pri­je­ti od NA­TO dr­ža­va. Ula­skom u NA­TO sva­ka žr­tva NA­TO agre­si­je na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re bi­la bi na na­šim du­ša­ma. Ti­me bi Cr­na Go­ra bi­la uni­že­na, pre­u­ze­li bi kri­vi­cu za bom­bar­do­va­nje ci­je­le te­ri­to­ri­je, pri­sta­la na pro­mje­nu svi­je­sti i re­vi­di­ra­nje sop­stve­ne isto­ri­je. Ako ovo­me do­da­mo i šo­kant­no ot­kri­će za­gre­bač­kog Ju­tar­njeg li­sta ko­ji je ne­dav­no ob­ja­vio da avi­o­ni NA­TO ali­jan­se iz­ba­cu­ju ot­pad u Ja­dran­sko mo­re, on­da je i vi­še ne­go ja­sno što nas če­ka. Po­li­ti­ka ne­svr­sta­va­nja iz­me­đu Is­to­ka i Za­pa­da mo­ra da se re­a­fir­mi­še kao vr­hov­no na­če­lo de­mo­kra­ti­je, ljud­skih pra­va i slo­bo­da kao uni­ver­zal­nih do­stig­nu­ća čo­vje­čan­stva. Kao ne­ko ko se u vri­je­me NA­TO agre­si­je na na­šu ze­mlju na­la­zio na vi­so­kim ko­man­dim funk­ci­ja­ma u je­di­ni­ca­ma voj­ske SCG, gnu­šam se po­stu­pa­ka jed­nog bro­ja ta­da vi­so­kih voj­nih star­je­ši­na ko­je su da­nas jed­ni od glav­nih pro­ta­go­ni­sta ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO, či­me su po­ga­zi­li za­kle­tvu ko­ju smo ne­ri­jet­ko po­na­vlja­li za nji­ma u vri­je­me sve­ča­nog za­kli­nja­nja na vjer­nost otadžbi­ni. Dr­ža­ve ko­je sa­me ne mo­gu bra­ni­ti svo­ju gra­ni­cu na­zi­va­ju se pro­tek­to­ra­ti­ma a ru­ko­vod­stva ko­ja slu­že in­te­re­si­ma tu­đih dr­ža­va ka­kvo je cr­no­gor­sko ru­ko­vod­stvo ne za­slu­žu­ju po­vje­re­nje gra­đa­na, za­to ne smi­je­mo do­zvo­li­ti no­vu pre­va­ru ko­ja nam se spre­ma da se umje­sto iz­ja­šnja­va­nja gra­đa­na na re­fe­ren­du­mu od­lu­ka do­ne­se u par­la­men­tu. To bi bi­la još jed­na u ni­zu sram­nih od­lu­ka ove vla­sti. Pro­ći će go­di­ne, mo­žda i de­ce­ni­je ka­da će umje­sto nas do­ći bo­lji lju­di i sve po­sta­vi­ti na svo­je mje­sto. Ta­da ne­će bit pa­to­hu­ma­ni­zma, NA­TO im­pe­ri­je ko­ji pred­sta­vlja ru­glo umor­nog, evrop­skog i ame­rič­kog uma a i Evro­pa će mo­ra­ti vra­ti­ti svoj iden­ti­tet i pre­sta­ti da sa­vi­ja kič­mu pred ame­rič­kim po­ho­dom da po­ko­ri svi­jet.

Izvor: DAN