Da li ovaj narod vjeruje da lopovi i vođe kriminalnih grupa više vole Crnu Goru nego što je vole pošteni ljudi? Da li ovaj narod vjeruje da vlast koja ruši temelje na kojima je stvorena Crna Gora može da voli Crnu Goru?

Ka­da sam ne­dav­no na jed­nom por­ta­lu pro­či­tao vi­jest ka­ko je na ne­dav­nim iz­bo­ri­ma u Hr­vat­skoj je­dan Spli­ća­nin na gla­sač­ki li­stić za­li­je­pio pre­zer­va­tiv i na­pi­sao: “Kad me već j..ete, mo­lim vas ko­ri­sti­te za­šti­tu”, za­pi­tao sam se što bi na iz­bo­ri­ma ko­ji sli­je­de tre­ba­lo da ura­de gra­đa­ni Cr­ne Go­re?!

Kao ne­ko ko je de­ce­ni­ja­ma ak­ti­van uče­snik u svim po­li­tič­kim de­ša­va­nji­ma u Cr­noj Go­ri, ne mo­gu se ču­dom na­ču­di­ti s ka­kvim bez­o­bra­zlu­kom po­li­ti­ča­ri iz vla­sti i nji­ho­vi po­da­ni­ci iz nji­ma po­kor­nih par­ti­ja, ta­ko­zva­ni pri­rep­ci, ovih da­na na pro­mo­tiv­nim sku­po­vi­ma i te­le­vi­zij­skim su­če­lja­va­nji­ma je.u u zdrav mo­zak gra­đa­ne Cr­ne Go­re. Da po­ni­že­nje bu­de ve­će, to u naj­ve­ćem bro­ju ra­de oni ko­ji su ko­li­ko do ju­če ru­ka­vom či­sti­li no­so­ve. Da li oni stvar­no vje­ru­ju da u Cr­noj Go­ri ži­ve ne­zna­ve­ni lju­di, ili smo mi za­i­sta do­šli na ni­vo naj­za­o­sta­li­jih afrič­kih ple­me­na, pa ne raz­li­ku­je­mo do­bro od zla, pi­ta­nje je ko­je tra­ži sve­ko­li­ku ana­li­zu. Da li gra­đa­ni Cr­ne Go­re bo­lu­ju od to­tal­ne am­ne­zi­je, pa vi­še ne zna­ju ko je na vla­sti pu­nih 27 go­di­na? Da li gra­đa­ni Cr­ne Go­re zna­ju ko su, iz ko­je par­ti­je, i na ko­jim funk­ci­ja­ma su bi­li Sve­to­zar Ma­ro­vić, Raj­ko Ku­lja­ča, Žar­ko Pa­vi­će­vić, La­zar Ra­đe­no­vić i mno­gi dru­gi, ko­ji su oja­di­li Cr­nu Go­ru, a ne­ki i jav­no pri­zna­li da su vo­đe i čla­no­vi kri­mi­nal­nih gru­pa?

U ci­vi­li­zo­va­nim dr­ža­va­ma vlast ko­ju su per­so­ni­fi­ko­va­le ova­kve lič­no­sti pa­da pri­je iz­bo­ra. Da li Cr­na Go­ra zna da u dr­ža­va­ma gdje se go­to­vo sva­kog da­na de­ša­va­ju ubi­stva i ob­ra­ču­ni kri­mi­nal­nih kla­no­va, gdje se ži­vi od mi­ta i ko­rup­ci­je, gdje je šverc glav­na pri­vred­na gra­na, gdje šef re­ži­ma i nje­go­vi naj­bli­ži srod­ni­ci i sa­rad­ni­ci mo­gu uze­ti za se­be sve na šta upe­re pr­stom, vlast mo­ra da ode? Da li ovaj na­rod vje­ru­je da lo­po­vi i vo­đe kri­mi­nal­nih gru­pa vi­še vo­le Cr­nu Go­ru ne­go što je vo­le po­šte­ni lju­di? Da li ovaj na­rod vje­ru­je da vlast ko­ja ru­ši te­me­lje na ko­ji­ma je stvo­re­na Cr­na Go­ra mo­že da vo­li Cr­nu Go­ru? Da li iko ko vo­li Cr­nu Go­ru i ko­me kroz ve­ne te­če krv Cr­no­go­ra­ca ko­ji su kroz isto­ri­ju stva­ra­li Cr­nu Go­ru, mo­že po­dr­ža­ti vlast ko­ja je iz­da­la Ko­so­vo, ko­ja je uve­la sank­ci­je Ru­si­ji, i či­ji pred­sjed­nik Vla­de ig­no­ri­še čin osve­šta­nja hra­ma Sve­tog Jo­va­na Vla­di­mi­ra u Ba­ru i Mi­tro­po­li­ju cr­no­gor­sko-pri­mor­sku?

Dik­ta­to­ri i po­da­ni­ci iz vla­sti su ma­te­ri­jal­no, mo­ral­no i du­hov­no opljač­ka­li Cr­nu Go­ru, gra­đa­ni­ma su od­u­ze­li svi­jest o pra­vu na do­sto­jan­stvo i do­sto­jan­stven rad. Mi­sle­ći lju­di su za njih glo­gov ko­lac. Cr­ne Go­re ko­ju su ka­rak­te­ri­sa­li hra­brost, so­li­dar­nost, uza­jam­nost, is­traj­nost i sklad­ni me­đu­ljud­ski od­no­si, vi­še ne­ma. Dik­ta­tor je stvo­rio uli­zi­ce, pol­tro­ne, po­žmi­re­pe, pod­re­pi­ce, se­bič­ne i od cr­no­gor­skih ko­ri­je­na odvo­je­ne lju­de. Cr­noj Go­ri tre­ba no­va, svje­ža krv mi­sle­ćih, mo­ral­nih ko­ji će po­što­va­ti lju­de, pra­ved­nost i ple­me­ni­tost, ko­ji će ugra­di­ti se­be u slu­žbu prav­de i isti­ne. Vra­ća­njem u ži­vot prin­ci­pa mo­ral­no­sti, du­hov­no­sti, pro­fe­si­o­nal­no­sti i sa­mo­o­dri­ca­nja, mo­ra se uki­nu­ti sve što je ovaj re­žim uči­nio ne­ča­snim i ne­po­šte­nim. Za­to će tre­ba­ti vre­me­na, vo­lje i upor­no­sti da se, pri­je sve­ga, lju­di iz­mi­re. To ne­će bi­ti la­ko, jer vlast ko­ja je pro­iz­ve­la lju­de ogre­zle u mr­žnji mo­ra­mo mi­je­nja­ti kroz iskre­nost, lju­bav, po­vje­re­nje, hra­brost i mo­ral­nost. Sa­mo udru­že­ni sa isti­nom i prav­dom mo­že­mo po­bi­je­di­ti ža­bo­kre­či­nu la­ži, pre­va­re i mr­žnje ko­ju su pro­iz­ve­li dik­ta­tor i nje­go­vi po­da­ni­ci.

Za­to, ako vo­li­te Cr­nu Go­ru, ne do­zvo­li­te da vas bi­lo ko od uče­sni­ka na ovim iz­bo­ri­ma pre­va­ri, a na­ro­či­to ne re­žim. Sta­vi­te prst na če­lo, i do­bro raz­mi­sli­te ko ste i od ko­ga ste, šta je isti­na a šta laž, ko vam nu­di pre­va­ru, a ko bo­lji ži­vot, ko je u ovu utak­mi­cu ušao bez kal­ku­la­ci­ja, a ko pod ma­skom. Ko ugro­ža­va Cr­nu Go­ru i nje­nu dr­žav­nost, da li lo­po­vi i kri­mi­nal­ci ili po­šte­ni gra­đa­ni? Da li se iza pri­če vla­sti o to­bo­žnjoj ugro­že­no­sti Cr­ne Go­re i na­zi­va­nje bo­ra­ca pro­tiv re­ži­ma ru­še­ti­lji­ma dr­ža­ve kri­je no­va pre­va­ra? No, u sva­kom slu­ča­ju jed­no­stav­ni­je je i jef­ti­ni­je ne za­o­kru­ži­ti re­žim i ne li­je­pi­ti pre­zer­va­tiv na gla­sač­ki li­stić. Je­di­no ta­ko će­te ima­ti si­gur­nu za­šti­tu za bu­duć­nost.

Jovo Pejović

Izvor: DAN