Strah za egzistenciju, strah od gubljenja posla, strah od nemaštine, strah od nasilja, strah od odmazde strah od osvete obilježiće i ovu predizbornu kampanju

Na­ja­ve sank­ci­ja ko­je je ne­dav­no pred­lo­žio biv­ši mi­ni­star u Vla­di Cr­ne Go­re i vi­so­ki funk­ci­o­ner DPS-a Ra­do­je Žu­gić, u ko­ji­ma na­ja­vlju­je sma­nje­nje za­ra­da i ot­pu­šta­nje rad­ni­ka u jav­nom sek­to­ru, sma­nji­va­nje na­kna­da maj­ka­ma sa tro­je ili vi­še dje­ce i za­mr­za­va­nje pra­va na tu na­kna­du, kao i opo­re­zi­va­nje i za­mr­za­va­nje pen­zi­ja kao ne­ke od mje­ra za sa­na­ci­ju manj­ka u dr­žav­nom bu­dže­tu, naj­bo­lji su po­ka­za­telj u ka­kvo nas je sta­nje do­veo re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Da li na­kon ova­kvog jav­nog ogla­ša­va­nja go­spo­di­na Žu­gi­ća iko ko mi­sli do­bro se­bi i Cr­noj Go­ri ima mo­ral­no pra­vo da na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma pru­ži još jed­nu šan­su re­ži­mu ko­ji nas je, na­kon 27 go­di­na vr­še­nja vla­sti, vra­tio u 90. go­di­ne pro­šlog vi­je­ka?


Da li mo­že­te za­mi­sli­ti što sve gra­đa­ni Cr­ne Go­re mo­gu oče­ki­va­ti od stra­ne sa­trap­ske vla­sti ko­ja se pre­po­zna­je po na­si­lju, be­za­ko­nju, ko­rup­ci­ji, kri­mi­na­lu i uni­šta­va­nju sve­ga če­ga su se do­hva­ti­li? Strah za eg­zi­sten­ci­ju, strah od gu­blje­nja po­sla, strah od ne­ma­šti­ne, strah od na­si­lja, strah od od­ma­zde, strah od osve­te obi­lje­ži­će i ovu pred­iz­bor­nu kam­pa­nju. Vlast ko­ja je dr­ža­vu do­ve­la do ban­kro­ta eko­nom­sku ka­ta­kli­zmu će po­ku­ša­ti da sa­kri­je iz­mi­šlje­nom pri­čom o unu­tra­šnjim i spolj­nim ne­pri­ja­te­lji­ma ko­ji če­ka­ju pri­li­ku da sru­še vje­kov­ni san o ne­za­vi­snoj Cr­noj Go­ri.

Gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­nač­no mo­ra­ju zna­ti da je ova vlast bez du­ha, ni­hi­li­stič­na i ci­nič­na. Lju­de ko­ji se go­di­na­ma skla­nja­ju od vla­sti, nje­ne ira­ci­o­nal­no­sti i uvje­re­nja da je njoj sve do­zvo­lje­no mo­ra­mo ohra­bri­ti i upo­zo­ri­ti da vre­me­na za če­ka­nje vi­še ne­ma. Cr­noj Go­ri je po­treb­na gra­đan­ska hra­brost, hra­brost da se su­o­či sa isti­nom. Po­da­ni­ci će i pred ove iz­bo­re kre­nu­ti u ak­ci­ju. Njih tre­ba jed­no­stav­no ig­no­ri­sa­ti, jer po­da­ni­ci po­na­vlja­ju uvi­jek isto… Nji­hov ne­em­pi­rij­ski na­čin za­klju­či­va­nja ne do­pu­šta im da iza­đu iz ci­klič­nog vre­me­na. Po­da­ni­ci su u stva­ri ro­bo­vi, oni ni­ka­da ni­je­su oku­si­li slo­bo­du, pa za­to ne zna­ju da li je slat­ka ili ni­je.

An­tič­ki Gr­ci su sma­tra­li da je bo­lje bi­ti si­ro­ma­šan i slo­bo­dan ne­go bi­ti ve­li­ki ve­zir u de­spo­ti­ji. Da li će se i oni gra­đa­ni ko­ji po­dr­ža­va­ju re­žim ko­nač­no za­pi­ta­ti za­što su uni­šte­ne fa­bri­ke ko­je su hra­ni­le Cr­nu Go­ru? Mo­to pri­va­ti­za­ci­je je bio – po sva­ku ci­je­nu pro­da­ti imo­vi­nu rad­ni­ka, ne vo­de­ći ra­ču­na o in­te­re­si­ma gra­đa­na. Za­to su sve pri­va­ti­za­ci­je do­ži­vje­le fi­ja­sko. Fa­bri­ke su po­kra­de­ne, a rad­ni­ci osta­li bez po­sla… Fa­bri­ke su ku­po­va­li kri­mi­nal­ci bli­ski vla­sti ne­za­ko­ni­to ste­če­nim nov­cem. Za­to je do­šlo vri­je­me da po­šte­ni lju­di i si­ro­ti­nja uzmu Cr­nu Go­ru iz ru­ku lo­pov­ske eli­te i sko­ro­je­vi­ća, a pr­vi ko­rak ka tom pu­tu je smje­na ove vla­sti, jer je ne­mo­gu­će mo­ti­vi­sa­ti istin­ske kre­a­tiv­ne sna­ge da kroz sa­rad­nju sa ovom vla­šću žr­tvu­ju svo­je vri­je­me i ener­gi­ju… To bi mo­ra­li zna­ti i oni ko­ji se uve­li­ko spre­ma­ju da uđu ili su već ušli pod sku­te ovog re­ži­ma. U su­prot­nom, su­o­či­će­mo se sa ban­kro­tom i sank­ci­ja­ma ko­je DPS –u tre­ba da po­slu­že da sa­ču­va i uve­ća ono što je već ukrao od gra­đa­na, a ka­da sank­ci­je pred­la­že ta­ko­zva­ni re­žim­ski eks­pert za fi­nan­si­je i to uoči iz­bo­ra on­da je po­ziv na alarm ne­iz­bje­žan. Da­na­šnja Cr­na Go­ra je du­žna onoj bu­du­ćoj da osta­vi osno­vu za iz­grad­nju bo­lje Cr­ne Go­re…

No, na­kon iz­ja­ve go­spo­di­na Žu­gi­ća, Cr­na Go­ra će na ovim iz­bo­ri­ma gla­sa­ti iz­me­đu uvo­đe­nja no­vih sank­ci­ja re­ži­ma i slo­bod­ne i eko­nom­sko sta­bil­ne Cr­ne Go­re, ko­ju u svom iz­bor­nom pro­gra­mu nu­di je­di­na istin­ska opo­zi­ci­o­na sna­ga u Cr­noj Go­ri oli­če­na u DF-u. Sa ovim re­ži­mom smo kroz iz­bor­ne kam­pa­nje pre­va­li­li put od bo­ljeg ži­vo­ta, pre­ko ‘’Evrop­ske Cr­ne Go­re’’, do sank­ci­ja. Da bi za­dr­žao vlast, Đu­ka­no­vić će i ovog pu­ta u pr­vi plan sta­vi­ti po­dje­le na čet­ni­ke i par­ti­za­ne i pri­ču o NA­TO-u i EU, jer ne­ma rje­še­nja za eko­no­mi­ju ko­rup­ci­ju i kri­mi­nal. Da li će s na­ja­vlje­nim sank­ci­ja­ma sti­ći otre­žnje­nje i to­li­ko oče­ki­va­ne pro­mje­ne? Ako u na­ro­du po­sto­ji zrn­ce hra­bro­sti i mu­dro­sti, vje­ru­jem da ho­će!

Izvor: DAN