Pejović: Udba je naša sudba

Pejović: Udba je naša sudba

Do­bro oba­vi­je­šte­ni iz­vo­ri, upu­će­ni u iz­bor­nu kam­pa­nju DPS-a, su­ge­ri­šu opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma da će se i ovog pu­ta, u vri­je­me iz­bor­nih ak­tiv­no­sti, naj­pr­lja­vi­ji po­slo­vi od­ra­đi­va­ti u re­ži­ji slu­žbe dr­žav­ne bez­bjed­no­sti. Slu­žba dr­žav­ne bez­bjed­no­sti po­sje­du­je po­dat­ke o sva­kom gla­sa­ču po­na­o­sob i na ba­zi tih po­da­ta­ka gra­di stra­te­gi­ju na ko­ga mo­že iz­vr­ši­ti pri­ti­sak ra­di pro­mje­ne po­li­tič­kog ras­po­lo­že­nja.

Dru­ga ak­tiv­nost će se vo­di­ti na raz­bi­ja­nju ak­tu­el­nih po­li­tič­kih par­ti­ja pre­ko in­sta­li­ra­nih lju­di ko­ji ima­ju za­da­tak da pr­vo stek­nu po­vje­re­nje član­stva, a po­tom po in­struk­ci­ja­ma slu­žbe dr­žav­ne bez­bjed­no­sti kre­nu u raz­bi­ja­nje par­ti­ja, iza­zi­va­ju­ći ne­za­do­volj­stva ka­drov­skim i dru­gim rje­še­nji­ma. Go­to­vo da ni­je bi­lo iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, a da se sve par­ti­je ni­je­su su­o­ča­va­le sa tim po­ja­va­ma. Me­ta re­ži­ma i slu­žbe dr­žav­ne bez­bjed­no­sti na na­red­nim pred­sjed­nič­kim i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma bi­će pr­ven­stve­no pa­r­ti­je ko­je kon­sti­tu­i­šu De­mo­krat­ski front, ali i osta­le opo­zi­ci­o­ne par­ti­je. Za­to ovo upo­zo­re­nje tre­ba ozbilj­no shva­ti­ti, ka­ko ne bi­smo do­šli u si­tu­a­ci­ju da trud ko­ji par­ti­je ula­žu u iz­bor­nu utak­mi­cu bu­de uza­lu­dan. U tom sce­na­ri­ju, zna­čaj­nu ulo­gu ima­ju i re­žim­ski me­di­ji, ko­ji će vr­lo br­zo kre­nu­ti u li­ci­ta­ci­ju ime­ni­ma za naj­od­go­vor­ni­je funk­ci­je, što će do­dat­no pod­gri­ja­ti stra­sti kod član­stva, ali i po­ve­ća­ti ape­ti­te kod po­je­di­na­ca. A sve s ci­ljem iza­zi­va­nja po­dje­la unu­tar par­ti­ja i ci­je­pa­nja ko­a­li­ci­o­nih sa­ve­za. U sve ove ak­tiv­no­sti do­bra­no su uklju­če­ne i stra­ne oba­vje­štaj­ne slu­žbe, ko­je u sva­koj par­ti­ji ima­ju svo­je lju­de, pre­ko ko­jih vr­še uti­caj ra­di pro­mo­ci­je svo­jih sta­vo­va. Da ove na­ja­ve ima­ju smi­sla, upu­ću­je i žur­ba DPS- a da što pri­je pre­u­zme sve­ko­li­ku kon­tro­lu nad jav­nim ser­vi­som, i ta­ko one­mo­gu­ći bi­lo ka­kav uti­caj onih struk­tu­ra ko­je ni­je­su pod nje­go­vom kon­tro­lom. Da bi pa­žnju jav­no­sti od­vu­kli s ovih pi­ta­nja u pot­pu­no dru­gom smje­ru, DPS kam­pa­nja će se i ovog pu­ta za­sni­va­ti na to­li­ko pu­ta is­pri­ča­noj pri­či da bi po­bje­dom opo­zi­ci­je bio ugro­žen dr­žav­no­prav­ni sta­tus Cr­ne Go­re i za­u­sta­vlje­ne NA­TO in­te­gra­ci­je. Da se ra­di o naj­ve­ćoj pod­va­li ra­di bje­ža­nja od su­mor­ne eko­nom­ske stvar­no­sti, ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la, kao i su­no­vra­ta in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma, ja­sno je sva­ko­me ko ho­će re­al­no da gle­da. Na pi­ta­nje za­što je to ta­ko, ja bih od­go­vo­rio da u Cr­noj Go­ri funk­ci­o­ni­še do per­fek­ci­je raz­ra­đen ud­ba­ško-do­u­šnič­ki si­stem, ko­ji je pro­iz­veo dru­štvo za­bri­nja­va­ju­ćeg pa­da mo­ra­la na svim ni­vo­i­ma. Bo­lje upu­će­ni ka­žu da je ovaj si­stem u tom di­je­lu ri­gid­ni­ji od onog iz 1948. go­di­ne, ka­da je brat iz­dao bra­ta, sin oca, kum ku­ma da bi se do­dvo­rio re­ži­mu. U ta­kvom dru­štvu slo­bo­dan po­li­tič­ki ži­vot je ne­za­mi­sliv, što ru­ši sva­ku po­mi­sao da će de­mo­kra­ti­ja na ove pro­sto­re usko­ro sti­ći. To od­go­va­ra i di­je­lu me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce ko­ja pod pre­si­jom dr­ži ma­le dr­ža­ve, ka­kva je i Cr­na Go­ra. Ta­ko je Ud­ba, kao u onoj ro­ker­skoj pje­smi, po­sta­la na­ša sud­ba. U ta­kvom am­bi­jen­tu će bi­ti odr­ža­ni i pred­sto­je­ći pred­sjed­nič­ki i lo­kal­ni iz­bo­ri. U skla­du s tim, DPS će vo­di­ti iz­bor­nu kam­pa­nju, a nji­hov pred­sjed­nič­ki kan­di­dat će bi­ti po mje­ri Ud­be i še­fa re­ži­ma, ako se on sam ne kan­di­du­je.
Svi­jet po­zna­je ma­lo ili ni­ma­lo po­li­ti­ča­ra ko­ji ula­ze u po­li­ti­ku s na­mje­rom da bu­du en­gle­ska kra­lji­ca. Je­dan od onih ko­ji je pri­stao na ta­kvu ulo­gu sva­ka­ko je Fi­lip Vu­ja­no­vić, ko­ji je pu­nih 15 go­di­na sje­dio u zgra­di pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, a da se pri­tom ni­šta ni­je pi­tao, ni­ti o bi­lo če­mu sa­mo­stal­no od­lu­či­vao. Cr­na Go­ra će ga pam­ti­ti po te­le­gra­mi­ma ko­je je upu­ći­vao stra­nim dr­žav­ni­ci­ma, i pri­su­stvi­ma sve­ča­nim sjed­ni­ca­ma lo­kal­nih par­la­me­na­ta. Ako se to­me do­da abo­li­ra­nje po­či­ni­la­ca te­ških kri­vič­nih dje­la, on­da je ram za por­tret ovog tzv. pred­sjed­ni­ka pot­pun. Jed­nom pri­li­kom je čak i jav­no za­pje­vao, što mu na­ža­lost ni­je bi­la do­bra pre­po­ru­ka da se opro­ba i na estrad­noj sce­ni. Ako Cr­na Go­ra ho­će pred­sjed­ni­ka, a ne en­gle­sku kra­lji­cu, on­da svoj glas mo­ra da­ti kan­di­da­tu opo­zi­ci­je, i to one istin­ske.
Šta će sve ra­di­ti re­žim, ni­je taj­na, nji­ho­ve me­to­de su odav­no po­zna­te. Sa­mo je pi­ta­nje šta će no­vo osmi­sli­ti kao sred­stvo za za­stra­ši­va­nje gra­đa­na. Za­stra­šu­ju­će je i pri­zna­nje biv­šeg mi­ni­stra po­li­ci­je Ko­nje­vi­ća da su u no­ći 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne u zgra­di DB-a on, Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić, ta­da­šnji šef taj­ne slu­žbe, do­go­va­ra­li sce­na­rio ka­ko raz­bi­ti mir­ne gra­đan­ske pro­te­ste opo­zi­ci­je. U sud­bo­no­snim tre­nu­ci­ma za bu­duć­nost Cr­ne Go­re mno­go je bit­ni­je ka­ko će se pre­ma no­vim iza­zo­vi­ma od­no­si­ti opo­zi­ci­ja, ne­go šta će ra­di­ti re­žim. Bo­ja­zan da se opo­zi­ci­ja ni­ka­da ne mo­že oslo­bo­di­ti lju­di pod ne­po­sred­nom kon­tro­lom taj­ne po­li­ci­je, sa za­dat­kom raz­bi­ja­nja par­ti­ja i sa­ve­za, ni­je bez osno­va. Ko će u opo­zi­ci­ji bi­ti no­si­lac tog pa­kle­nog sce­na­ri­ja, si­gur­no ne­će osta­ti taj­na za sva vre­me­na, kao ni to da li će me­đu ne­stra­nač­kim kan­di­da­ti­ma za pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju i gra­do­na­čel­ni­ke na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma bi­ti onih ko­ji su za­du­že­ni da ak­tu­el­nom re­ži­mu olak­ša­ju put do po­bje­de. Ako to­me do­da­mo osu­đu­ju­će pre­su­de DPS su­do­va li­de­ri­ma DF- a, ucje­ne i pri­ti­ske ko­ji će se vr­ši­ti sva­ko­dnev­no nad gra­đa­ni­ma, a na­ro­či­to nad oni­ma ko­ji ra­de u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, pred­sto­je­će iz­bor­no pro­lje­će će za Cr­nu Go­ru bi­ti još jed­no u ni­zu ne­spo­koj­nih, uz­ne­mi­ru­ju­ćih i za­stra­šu­ju­ćih.

 

DAN