Od­bor­ni­ci u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da iz­ja­sni­će 11. apri­la o iz­vje­šta­ju o ra­du gra­do­na­čel­ni­ka Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća i ra­du or­ga­na upra­ve i slu­žbi Glav­nog gra­da za 2016. go­di­nu. Do­ku­ment, is­pi­san na 60 stra­na, za Alek­san­dra Se­ku­li­ća, od­bor­ni­ka DF-a, obi­lu­je in­for­ma­ci­ja­ma o za­po­če­tim ten­de­ri­ma, pla­no­vi­ma, ide­ja­ma, obe­ća­nji­ma po, ka­ko na­vo­di, usta­lje­noj DPS ma­tri­ci. U pi­ta­nju su, ka­ko na­vo­di Se­ku­lić, pro­jek­ti ko­ji su pre­ni­je­ti iz pret­hod­nih go­di­na.
-Ob­zi­rom da DPS upra­va Glav­nog gra­da na če­lu sa naj­ne­spo­sob­ni­jim gra­do­na­čel­ni­kom ko­jeg je ovaj grad imao, osim re­dov­nih ak­tiv­no­sti na ja­ča­nju par­tij­ske kon­tro­le slu­žbi u gra­du, do­dje­le op­štin­skih po­slo­va pri­vat­nim fir­ma­ma bli­skim DPS-u, i slič­nim ak­tiv­no­sti­ma svoj­stve­nim auto­krat­skim upra­va­ma, iz ovog iz­vje­šta­ja se vi­di da Sti­je­po­vić i nje­go­va dru­ži­na sa­mo po­ku­ša­va­ju da na br­zi­nu i pre­gla­sa­va­njem u par­la­men­tu for­ma­li­zu­ju svoj ne­rad i ne­spo­sob­nost. U pri­log to­me go­vo­ri i či­nje­ni­ca da u iz­vje­šta­ju ko­ji je do­sta­vljen od­bor­ni­ci­ma na 60 stra­na, ak­tiv­no­sti gra­do­na­čel­ni­ka je­dva za­vre­đu­ju tri stra­ne, a iz ko­jih vi­di­mo da se Sti­je­po­vić 2016. go­di­ne uglav­nom ba­vio kr­plje­njem ru­pa u gra­du, ugrad­njom si­ja­lič­nih gr­la, i slič­nim sit­nim po­prav­ka­ma, a isto­vre­me­no je ra­dio sve da ras­krč­mi i ras­pro­da što vi­še op­štin­ske imo­vi­ne ka­ko bi za­kr­pio bu­džet­ske ru­pe i ko­li­ko to­li­ko stvo­rio pri­vid nor­mal­nog funk­ci­o­ni­sa­nja grad­ske upra­ve – na­vo­di Se­ku­lić.
Se­ku­lić se osvr­nuo i na rad slu­žbi i or­ga­na upra­ve u pro­šloj go­di­ni.
-Ima­mo ne­tač­nu tvrd­nju da je ula­ga­njem 1.2 mi­li­o­na eura u crp­nu sta­ni­cu Ma­re­za 1 omo­gu­će­no kva­li­tet­no i ured­no vo­do­snad­bi­je­va­nje gra­đa­na jer i po­red ovog ula­ga­nja, či­nje­ni­ca je da gra­đa­ni ne­ma­ju teh­nič­ki is­prav­nu vo­du ka­da god kre­nu obil­ni­je ki­še. Kao ve­li­ko do­stig­nu­će ove grad­ske upra­ve spo­mi­nje se i sta­vlja­nje u funk­ci­ju no­ve zgra­de grad­skog par­la­men­ta, a što je u ma­ni­ru DPS-a, ta­ko­đe ne­le­gal­no ura­đe­no. Zgra­da par­la­men­ta i da­lje je ne­do­vr­še­na i teh­nič­ki ni­je pri­mlje­na, što bi u sva­kom ure­đe­nom si­ste­mu vo­di­lo kri­vič­noj od­go­vor­no­sti čel­nih lju­di Pod­go­ri­ce – na­veo je Se­ku­lić.
Od­li­čan pri­mjer ne­spo­sob­no­sti i ne­i­sti­ni­tih obe­ća­nja gra­do­na­čel­ni­ka je­ste i ru­pa na mje­stu gdje je pla­ni­ra­na iz­grad­nja grad­skog po­zo­ri­šta, a ko­ja zja­pi pra­zna još od pred­iz­bor­nog „otva­ra­nja ra­do­va” 10. ok­to­bra 2016. go­di­ne, ka­že Se­ku­lić.
-Ka­kva je si­tu­a­ci­ja sa tim pro­jek­tom naj­bo­lje go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je ne­dav­no čak i biv­ši od­bor­nik DPS-a, a sa­da DPS-ov ka­dar na par­tij­skom za­dat­ku u CNP-u Bra­ni­mir Po­po­vić, na­po­kon smo­gao sna­ge da pro­go­vo­ri o ovom pro­ble­mu i pro­zo­ve Sti­je­po­vi­ća da ovaj pro­je­kat po­kre­ne sa mr­tve tač­ke. Ta­ko­đe, je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma Glav­nog gra­da-iz­grad­nja ure­đa­ja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da, a ko­ji DPS već vi­še od de­ce­ni­ju iz­no­va pred­sta­vlja kao svoj pri­o­ri­tet, u ovom iz­vje­šta­ju se tre­ti­ra u sa­mo jed­nom pa­su­su. Čak i taj je­dan pa­sus sa­dr­ži sa­mo no­va obe­ća­nja da su „po­sve­će­no ra­di­li na stva­ra­nju uslo­va” da su „obez­bi­je­di­li idej­na re­še­nja” i da će „usko­ro bi­ti for­ma­li­zo­van kre­dit”, što upu­ću­je na za­klju­čak da će gra­đa­ni Glav­nog gra­da na kon­kret­nu re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta mo­ra­ti da sa­če­ka­ju pre­u­zi­ma­nje vla­sti od stra­ne opo­zi­ci­je idu­će go­di­ne – za­klju­ču­je Se­ku­lić.
Alek­san­dar Se­ku­lić na­vo­di da je ve­li­ki broj ne­is­pu­nje­nih obe­ća­nja po­tre­ban Sti­je­po­vi­ću da umi­ri sa­vjest.
-Osim bi­ci­kli­stič­kih sta­za, gdje ra­do­ve iz­vo­di, gle ču­da, fir­ma bli­ska DPS-u, nov­cem iz do­na­ci­ja NR Ki­ne, ve­li­ki broj ne­is­pu­nje­nih obe­ća­nja i si­ja­set no­vih u ovom iz­vje­šta­ju po­treb­ne je­di­no ovom i ova­kvom gra­do­na­čel­ni­ku, ka­ko bi umi­rio svo­ju sa­vjest. A mi mu po­ru­ču­je­mo da, kao i već če­tvo­ro gra­do­na­čel­ni­ka iz nje­go­ve par­ti­je, ta­ko će i nje­go­vo či­nje­nje usko­ro sti­ći na pro­vje­ru kod nad­le­žnih or­ga­na – na­vo­di Se­ku­lić.