Re­kon­stru­i­sa­na crp­na sta­ni­ca „Ma­re­za 1”, Ku­ća fud­ba­la na Sta­rom aero­dro­mu, re­ci­kla­žno dvo­ri­šte u Or­jen­skoj uli­ci, dva fud­bal­ska te­re­na na Zla­ti­ci, fud­bal­ski te­ren u Do­njoj Go­ri­ci i dva dnev­na bo­rav­ka za po­tre­be pen­zi­o­ne­ra bi­će otvo­re­ni u su­sret 21. ma­ju, pro­sla­vi Da­nu ne­za­vi­sno­sti, na­ja­vio je Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce. To su za Sti­je­po­vi­ća ka­pi­tal­ni pro­jek­ti ko­ji­ma će, ka­ko je na­ja­vio, ob­ra­do­va­ti gra­đa­ne Pod­go­ri­ce uoči pro­sla­ve de­se­to­go­di­šnji­ce ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re.
Od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je pi­ta­ju pr­vog čo­vje­ka Pod­go­ri­ce od ka­da se te­re­ni i re­ci­kla­žno dvo­ri­šte sma­tra­ju ka­pi­tal­nim objek­ti­ma. Član pred­sjed­ni­štva DNP-a Alek­san­dar Se­ku­lić uka­zu­je da je gra­do­na­čeč­nik u za­vr­šnom ra­ču­nu za pro­šlu go­di­nu pri­znao da zbog ten­de­ra ko­ji su pa­da­li ni­je bi­lo mo­gu­će re­a­li­zo­va­ti ka­pi­tal­ne objek­te, a da sa­da naj­zna­čaj­nim in­ve­sti­ci­o­nim objek­ti­ma sma­tra te­re­ne i re­ci­kla­žno dvo­ri­šte. On po­zi­va pr­vog čo­vje­ka Pod­go­ri­ce šta je iz­grad­njom ko­lek­to­ra, grad­skog po­zo­ri­šta, ba­ze­na.
-Od si­tu­a­ci­je ka­da je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pret­hod­ni gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Mi­o­mir Mu­go­ša, ugra­đu­ju­ći se u sve mo­gu­će po­slo­ve, ra­dio ne­ke ka­pi­tal­ne objek­te, do­šli smo do mo­men­ta da ak­tu­el­ni gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ka­pi­tal­nim pro­jek­ti­ma na­zi­va stva­ri ko­ji se u dru­gim op­šti­na­ma pod­ra­zu­mi­je­va­ju i sta­vlja­ju u funk­ci­ju sva­kog mje­se­ca. To po­ka­zu­je do če­ga je DPS na če­lu sa Sla­vo­lju­bom Sti­je­po­vi­ćem do­veo Glav­ni grad. Ja po­zi­vam gra­do­na­čel­ni­ka da ob­ja­sni šta je naj­zna­čaj­ni­jim ka­pi­tal­nim objek­ti­ma kao što su ko­lek­tor, za ko­ji Sti­je­po­vić već go­di­nu i po da­na, sva­ko ma­lo na­ja­vlju­je da je ubr­zo go­tov. Pi­tam šta je sa zgra­dom grad­skog po­zo­ri­šta, sa ba­ze­ni­ma – re­kao je Se­ku­lić.

Izvor: Dnevna novina DAN