Po­sao no­vi­na­ra je de­ro­gi­ran, a pred­stav­ni­ci sed­me si­le sta­vlje­ni su u ulo­gu obič­nih gle­da­la­ca jer ne mo­gu oba­vlja­ti po­sao ka­ko tre­ba, oci­je­nio je Alek­san­dar Se­ku­lić, od­bor­nik DF-a.

    Po­sli­je to­li­ko od­la­ga­nja i pro­ble­ma ko­je su iza­zva­li pri­li­kom iz­grad­nje grad­skog par­la­men­ta, DPS i nji­ho­vi sa­te­li­ti omo­gu­ći­li su ono što je je­di­no nji­ma po­treb­no a to je da no­vi­na­ri i gra­đa­ni ne mo­gu di­rekt­no pra­ti­ti rad grad­skog par­la­men­ta. Teh­nič­ki uslo­vi ko­je su oni is­pla­ni­ra­li i spro­ve­li sa­mo li­mi­ti­ra­ju no­vi­na­re da mo­gu na kva­li­te­tan na­čin is­pra­ti­ti što se de­ša­va u par­la­men­tu. Teh­no­lo­gi­jom ko­ju su po­ku­ša­li da za­mi­je­ne ži­vu ri­ječ pred­sta­vlja ko­rak una­zad u od­no­su na ra­ni­ju sa­lu. U svim raz­vi­je­nim dr­ža­va­ma no­vi­na­ri i gra­đa­ni ima­ju ga­le­ri­ju oda­kle mo­gu da pra­te sjed­ni­cu, a ovo što su oni po­nu­di­li ne do­pri­no­si to­me jer no­vi­na­ri ne­će bi­ti u mo­guć­no­sti da fi­zič­ki gle­da­ju sjed­ni­cu. Ka­da ne­ko u gra­du bu­de od­lu­čio da se sjed­ni­ca pre­no­si no­vi­na­ri ta­da mo­gu sje­dje­ti ku­ći i pre­ko te­le­vi­zo­ra je pra­ti­ti – ka­že Se­ku­lić.

    Se­ku­lić tra­ži od pred­sjed­ni­ka i se­kre­ta­ra grad­skog par­la­men­ta Đor­đa Su­hi­ha i Ve­se­li­na Vuk­če­vi­ća da no­vi­na­ri­ma obez­bi­je­de do­sto­jan­stve­ne uslo­ve za rad. On na­vo­di i pri­mjer zbog če­ga je neo­p­hod­no da no­vi­na­ri sje­de u sa­li sa od­bor­ni­ci­ma.  Pr­vi sni­mak de­ša­va­nja u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re ka­da je u pe­tak pre­ki­nu­ta sjed­ni­ca na­pra­vljen je iz no­vi­nar­ske ka­bi­ne. Ka­bi­na je u sa­li i vi­zu­el­no no­vi­na­ri gle­da­ju šta se de­ša­va – re­kao je Se­ku­lić.

Izvor: DAN